DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 49     <-- 49 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE – PRELIMINARY COMMUNICATION Šumarski list br. 5–6, CXXX (2006), 219-229
UDK 630* 231 + 181 + 114.3


STRUKTURA I RAZVOJ 161 GODINU
STARE SMREKOVE KULTURE


STRUCTURE AND DEVELOPMENT OF A
161 YEAR-OLD SPRUCE CULTURE


Tomislav DUBRAVAC*, Vlado KREJČI**, Boris VRBEK*


SAŽETAK: Na trajnoj pokusnoj plohi osnovanoj 1956. godine u 113-godišnjoj
kulturi smreke na području Šumarije “Delnice”, G. j . “Delnice”, predjel
“Velika Rebar–Sović laz”, praćen je razvoj strukture te obnove sastojine tijekom
pet sukcesivnih izmjera (1956, 1957, 1962, 1994. i 2004). Ploha graniči
s prirodnom šumom bukve i jele (Omphalodo-Fagetum Marinček et al. 1992)
na dolomitu. Neposredna blizina te sastojine odrazila se na povratak bukve, javora,
jele i ostalih vrsta drveća i grmlja na svoje prvotno stanište koje je čovjek
pretvorio u sjenokošu – laz te prije 161. godinu u kulturu smreke.


Na temelju dosadašnjih izmjera razvidno je kako se sastojina sastoji od tri
dijela. Dominantni sloj čine posađena stabla smreke, čija je distribucija broja
stabala zvonolika s postupnim pomicanjem distribucije u desno, koja postaje
razvučenija i spljoštenija. Drugi dio sastojine, podstojni sloj, čini prirodnim
putem urasla bukva s pokojim gorskim javorom s izrazito padajućom distribucijom
broja stabala. Prirodno urasla jela čini potisnuti dio sastojine, obzirom
na male dimenzije i zastupljenost s padajućom distribucijom broja stabala.


Izmjera mladog naraštaja ukazuje kako se brojno stanje pomlatka jele u
deset godina (1994–2004) povećalo skoro 100 % (sa 4700 na 8950 jedinki po
ha), ali niti jedna nije svojom visinom prerasla 30 cm. Brojno stanje mladika
bukve je nedostatno (1250 jedinki 1994. godine, a 2004. godine 950 jedinki
po ha), a kvaliteta izrazito loša. Javor se u razvojnom stadiju pomlatka i mladika
javio obilnije, ali zbog prevelike zastrtosti tla krošnjama smreke i bukve
od 88 % te obgrizanja divljači ne osigurava kvalitetnu obnovu.


Kultura smreke razvila se na matičnoj podlozi dolomita te na tri glavna tipa
tla. Luvisoli se javljaju pretežno u vrtačama (zastupljenost 20 %), dok se
rendzine (zastupljenost 30 %) i smeđa tla na dolomitu (zastupljenost 50 %)
nalaze na strmijim stranama te na hrptovima. Dobiveni rezultati kemijskih i
fizikalnih analiza upućuju kako su tla iz prirodne jelovo-bukove sastojine i livade
bogatija hranjivima i humusom od tla iz smrekove kulture.


Buduća istraživanja treba usmjeriti u dva usporedna smjera i to praćenjem
prirodnog tijeka razvoja smrekove kulture te praćenjem uspjeha obnove
primjenom kombiniranih metoda odnove na malim površinama (grupe ili skupine)
i razvoju ovih sastojina u pravcu bukovo-jelovih sastojina.


K lj u č n e r ij e či : struktura sastojine, prirodna obnova, mladi naraštaj,
zastrtost, pedološke analize, smreka, bukva, jela


* Dr. sc. Tomislav Dubravac, Dr. sc. Boris Vrbek,
Šumarski institut Jastrebarsko, Trnjanska 35, Zagreb,
** Mr. sc. Vlado Krejči, Rudolfa Bićanića 30, Zagreb
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 50     <-- 50 -->        PDF

T. Dubravac, V. Krejči, B. Vrbek: STRUKTURA I RAZVOJ 161 GODINU STARE SMREKOVE KULTURE Šumarski list br. 5–6, CXXX (2006), 219-229
UVOD – Introduction


Tijek razvoja šuma je vrlo dugačak. Gotovo je nemoguće
pratiti razvoj neke sastojine od njenog osnutka do
sječne zrelosti. Kod nekih vrsta taj proces premašuje i
dvije ljudske generacije. Najčešće se zbog toga pribjegava
kratkoročnim pokusima. Posebice je taj proces dugoročan,
a promatranja izrazito vrijedna i zanimljiva
kod praćenja prirodnog tijeka razvoja šumskih sastojina.
Što su ti pokusi dugoročniji, njihova vrijednost za
razumijevanje razvoja šumskih sastojina je veća. Nažalost,
dugoročna istraživanja rijetka su i u svijetu, a u Hrvatskoj
su gotovo zanemariva. Poradi toga podaci prikupljeni
za ova istraživanja, u razdoblju od skoro 50.
godina, makar i na jednoj plohi, iznimno su vrijedne spoznaje
za tumačenje prirodnog tijeka razvoja sastojina.


U svrhu praćenja prirodnog tijeka razvoja umjetno
podignute sastojine, J. Šafar je 18. travnja 1956. godine
osnovao stalnu pokusnu plohu u kulturi smreke.
Na temelju analize 16 stabala smreke 1957. godine,
kultura je u vrijeme osnivanja plohe bila stara 113 godina,
što nas upućuje da je sastojina umjetno podignuta
1843. godine. Prema izvornim bilješkama (1956) na toj
površini prije sadnje smreke bila je livada (košanica) –
pašnjak. Kultura je odlično sačuvana, što pripisujemo


gospodarenju knezova Thurn – Taxis tim šumama od
1872. do 1939. godine.


Naš poznati stručnjak, uvaženi prof. uzgajanja šuma,
Đ. Ne na di ć u jednoj svojoj ekspertizi za posjed Thurn


– Taxis 1920. godine piše: “Ni u jednom dijelu šuma
naše države nisu tekovine šumarske nauke u toku posljednjih
pedeset godina s toliko kozenkvencije i žive
energije provedene kao ovdje. Radi toga su ove šume u
tom pogledu ne samo od materijalne vrijednosti, već i
od ogromnog značenja za našu kulturu. S obzirom na
uzgojni karakter ovih šuma kao i s obzirom na dragocjene
osebine, koje imaju ove šume, one predstavljaju takve
normalne tipove, koji mogu našim budućim šumarskim
stručnjacima poslužiti kao uzor, kako se ima postupiti
sa šumama na kamenitom zemljištu i na kršu uopće
...” (Fr an či s ković , 1981).
Na temelju do sada neobjavljenih rezultata Š a f a r
o vih istraživanja 1956, 1957, 1962. godine te naših
izmjera 1994. i 2004. godine, cilj nam je ukazati na
stanje strukture sastojine koja je prepuštena prirodnom
tijeku razvoja te smjer razvoja 161 godinu stare smrekove
kulture.


PODRUČJE ISTRAŽIVANJA - Research area


Ploha je osnovana 1956. godine na području Šumarije
“Delnice”, G. j . “Delnice”, predjel “Velika RebarSović
laz”, odjel 63, čija je izvorna shema iz toga vremena
s osnovnim podacima razvidna na slici 1. Istraživana,
sačuvana kultura smreke posađena je još davne
1843. godine na zapuštenoj gorskoj sjenokoši (pašnjaku)
– lazu. Tu nam tvrdnju osnažuje činjenica kako se
kultura i danas naslanja na predjel Sović laz, čiji je sastavni
dio bila u prošlosti.


Fotografija 1. Izgled 161. godinu stare smrekove kulture,
srpanj 2004. Slika 1. Izvorna shema položaja trajne pokusne plohe, 18. 4. 1956.
Photo 1 Appearance of a 161 year-old spruce culture, godine
July 2004 Fig. 1 Source scheme of the location of a permanent
(Foto: T. Dubravac) experimental plot, 18. 4. 1956
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 51     <-- 51 -->        PDF

T. Dubravac, V. Krejči, B. Vrbek: STRUKTURA I RAZVOJ 161 GODINU STARE SMREKOVE KULTURE Šumarski list br. 5–6, CXXX (2006), 219-229
Prirodna, sačuvana sastojina koja graniči sa smrekovom
kulturom je šuma bukve i jele na dolomitu
(Omphalodo-Fagetum Marinček et al. 1992) te pretpostavljamo
kako je ta šumska zajednica, prije nego je
iskrčena i pretvorena u sjenokošu–laz, nastanjivala površinu
današnje kulture. Izgled sastojine razvidan je na
fotografiji 1. Prema Martinoviću (2003) u toj šumskoj
zajednici zastupljena su tri tipa
aa tltla: smeđe tlo na


skeletn na


dolomitu
dolomitudolomitu,
,, plitko
plitkoplitko,
,, skeletno; rendzina na dolomitu, plitka
lesivirano tlo u vrtači.


METODA RADA
Izbor mjesta za plohu odredio je J. Ša f ar 18. 4.
1956. godine. Ploha je kvadratnog oblika sa stranicama
100 x 100 m (1 ha). Oko plohe je postavljen zaštitni pojas
širine 30 m. Točke uglova plohe fiksirane su jačim
kolcima. U smjeru stranica plohe, u uglovima su iskopani
jarci dužine 2 m, širine 30 cm. Granice plohe označene
su vodoravnom crtom – bijelom uljanom bojom s
unutarnje strane. Na plohi su izmjerena sva stabla prsnog
promjera iznad 2,5 cm. Po sredini plohe postavljena
je pruga širine 10 m, dužine 100 m, na kojoj su
obrojčana, izmjerena i temeljito opisana sva stabla. Tijekom
1957. godine načinjena je prorjeda vađenjem 39
stabala smreke (od toga je 16 stabala analizirano) te je
1962. godine posječeno još 27 stabala i postignut intenzitet
sječe 19 % po broju stabala na plohi. Nakon toga na
plohi nije bilo redovitih sječa, jer se ista vodila kao rezervat
Šumarskog instituta. Na temelju izvorne sheme,
ploha je 1994. godine obnovljena te je obavljena izmjera
po istoj metodici kao i 1956. godine, s tim što je dodatno
sredinom pruge snimljeno stanje mladog naraštaja
na pruzi 2 x100 m (200 m2). Izmjera svih stabala kao i


Prema karti klimatske podjele Hrvatske, Seletković
i Katušin (1992) ploha se nalazi u klimatskom
području “C f s b x”. To je umjereno topla kišna klima,
nema sušnog razdoblja, oborine su jednoliko razdijeljene
na cijelu godinu, najsuši dio godine pada u toplo
godišnje doba. Maksimumu oborina u početku toplog


pdije


dijela godine pridružuje se maksimum u kasnoj jeseni,


jela u


koji e veći od prvoga.


ji j
jje


Working method
mladog naraštaja na plohi je ponovljena i 2004. godine
te su na pruzi 10 x100 m, svim obrojčanim stablima snimane
horizontalne projekcije krošanja koje su u uredu
obrađene u digitalnom obliku (AutoCad2000). Na temelju
digitalnog oblika horizontalnih projekcija krošanja
napravljen je vertikalni profil sastojine i prostorni raspored
stabala (CorelDraw) koji proporcionalno prikazuje
odnos visine stabla, dužine debla, te širina i dužina
krošanja (D u b ra va c , 2003, 2005). Poradi kontinuiteta
obrade podataka, pri obračunu osnovnih strukturnih
pokazatelja sastojine (broja stabala, temeljnice i volumena)
primjenjene su Šur ić e v e tablice (1938.), kako
je
ee Š
ŠŠa f ar prvotno odredio za smreku I. bonitetni razred,
a z
zza
aa bukvu II. bonitetni razred.
Na tri mjesta, (kultura smreke, prirodna sastojina
bukve i jele, livada), u različitim reljefnim položajima,
iskopane su pedološke jame do matičnog supstrata poradi
definiranja tipova tala te uzimanja uzoraka za laboratorijske
analize. Sondom je u dnu vrtače uzet uzorak iz
dubine od 250 cm.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA– Results


1. Struktura sastojine
Na temelju prve izmjere plohe 1956. godine (tablica
1.) očito je kako se 113 godišnja kultura smreke sastoji
od tri dijela. Dominantni, nadstojni sloj čini posađena
smreka srednje visine 33,2 m, srednjeg prsnog promjera
42,8 cm s drvnom zalihom od 706 m3. Drugi dio sastojine,
podstojni sloj, čini prirodnim putem urasla bukva s
ponekim javorom, srednjeg prsnog promjera 10,9 cm i
drvnom zalihom od 30 m3. Treći potisnuti sloj čini mala
prisutnost prirodno urasle jele, svega 35 jela srednjeg
prsnog promjera 5,3 cm. U omjeru smjese po broju stabala
smreka sudjeluje sa 40 %, bukva sa 56 %, a jela sa
samo 4 %. Glede drvne mase smreka sudjeluje sa 96 %,
bukva sa 4 %, dok je udio jele zanemariv.
Nakon osnivanja plohe u dva navrata 1957. i 1961.
godine načinjena je prorjeda intenziteta 19 % po broju
stabala. Posječeno je 66 stabala smreke u namjeri da se
pomogne povratku jele u sastojinu. Sljedeće 42. godine
na plohi nije bilo redovitih sječa. U tom periodu izluče


no je, uglavnom vjetroizvalama te ponekim sušcem, 110
stabala smreke koje možemo smatrati prirodnim izlučivanjem
čiji intenzitet po broju stabala za to razdoblje iznosi
10 %. Tako danas (2004. g.), što je razvidno iz tablice
1., dominantni sloj čini 161 godišnja kultura smreke,
sa 163 stabla, srednjeg prsnog promjera 53,8 cm,
srednje visine 37,5 m, te drvne zalihe od 585,15 m3.
Drugi, podstojni sloj čini bukva sa 481 stablom po ha,
srednjeg promjera 14,8 cm, srednje visine 14,6 m te drvne
zalihe od 72,82 m3. Treći sloj čini zastarčena jela sa
66 stabala, promjera 13,5 cm. U omjeru smjese po broju
stabala smreka sudjeluje sa 23 %, bukva sa 68 %, a jela
sa samo 9 %. Glede drvne mase smreka sudjeluje sa
89 %, bukva sa 11 %, dok je udio jele, kao i kod prethodne
izmjere, zanemariv. Srednji godišnji periodički
debljinski prirast smreke između 113. i 161. godine iznosi
2,3 mm, a srednji godišnji periodički visinski prirast
8,96 cm.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 52     <-- 52 -->        PDF

T. Dubravac, V. Krejči, B. Vrbek: STRUKTURA I RAZVOJ 161 GODINU STARE SMREKOVE KULTURE Šumarski list br. 5-6, CXXX (2006), 219-229


ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 53     <-- 53 -->        PDF

T. Dubravac, V. Krejči, B. Vrbek: STRUKTURA I RAZVOJ 161 GODINU STARE SMREKOVE KULTURE
U promatranom razdoblju jela je najbrojnija 1962.
godine sa 140 stabalaca srednjeg prsnog promjera
5,3 cm. Zadnjom izmjerom 2004. godine izbrojano je
svega 66, već po vanjskom izgledu vrlo zastarčenih
jela. Kako bi se uvjerili u njihovu starost, posječeno je
jedno od 50 stabalaca jele u razvojnom stadiju koljika.
Prsni promjer tog stabalca je 5,2 cm, visina 2,91 m, a
dužina debla 2,25 m. Digitalnim čitačem godova (Digitalni
poziciometar) očitana je starost od 93 godine
(fotografija 2.). Iz toga je razvidno kako je ta jela 1959.
godine (arhivski podaci opisa plohe), već bila stara 48
godina i do danas dobro podnijela zasjenu.


Na temelju pet proteklih izmjera (1956, 1957, 1962,
1994 i 2004. godine) dobiven je razvoj strukture distribucije
broja stabala prikazan slikama 2. i 3. iz kojih je
razvidno kako se sastojina sastoji od tri dijela. Po promjerima
i visinama dominiraju posađena stabla smreke,
čija je distribucija broja stabala zvonolika. Od 1956. godine
dolazi do postupnog pomicanja distribucije u desno,
koja postaje razvučenija i spljoštenija (slika 2). Za
daljnja istraživanja interesantan je podatak O r š a n i ća,
Matića i Anića (2001) da prirodna sastojina smreke
u Štirovači ima istu unimodalnu distribuciju broja stabala
kao istraživana kultura smreke.


Drugi dio sastojine, podstojni sloj (slika 3) čini prirodnim
putem urasla bukva s pokojim gorskim javorom.
Distribucija stabala bukve je izrazito padajuća. Tijekom
prve tri izmjere razlike u distribuciji su neznatne,
osim izmjerenog velikog broja stabala bukve u prvom


Šumarski list br. 5–6, CXXX (2006), 219-229


Fotografija 2. Razizemni presjek zastarčene jele stare 93 godine,
prsnog promjera 5,2 cm, visine 2,91 m, dužine
debla 2,25 m.


Photo 2 Ground level cross-section of a suppressed fir,
93 years old, 5.2 cm d b h, 2.91 m height,


2.25 m stem length
debljinskom stupnju 1962. godine, koji je iznosio 450.
U odnosu na prve tri izmjere, izmjerom 1994. i 2004.
godine utvrđeno je malo pomicanje distribucije stabala


Slika 2. Distribucija prsnih promjera smreke (vrijeme motrenja1956–2004)
Fig. 2 Distribution of the spruce d b h (monitoring period 1956–2004)
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 54     <-- 54 -->        PDF

T. Dubravac, V. Krejči, B. Vrbek: STRUKTURA I RAZVOJ 161 GODINU STARE SMREKOVE KULTURE Šumarski list br. 5–6, CXXX (2006), 219-229
Slika 3. Distribucija prsnih promjera bukve i jele (vrijeme motrenja1956–2004)
Fig. 3 Distribution of the d b h for beech and fir (monitoring period 1956–2004)


bukve u desno. Prirodno urasla jela tvori potisnuti dio
sastojine, s obzirom na male dimenzije i zastupljenost.
Razvidan je mali pomak distribucije stabala od prve tri
izmjere prema zadnje dvije izmjere. Jedino se izdvaja
velik broj stabalaca jele izmjeren 1962. godine u prvom
debljinskom stupnju, koji je iznosio 135 stabalaca.


2. Stanje mladog naraštaja
Pri osnivanju plohe 1956. godine nije izmjereno stanje
mladog naraštaja. Iz izvornih podataka kronike o radovima
na plohi od 2. 6. 1959. godine spominje se nešto
jelovog pomlatka ne navodeći brojnost niti razvojni stadij,
a 24. 6. 1961. godine doznačeno je 27 stabala smreke
koje smetaju jelovom mladiku o kojem također nema
mjerenih podataka.
Prva izmjera stanja mladog naraštaja na plohi po
vrsti drveća i visinskim razredima načinjena je 1994.
godine, a iduća 2004. godine (tablica 2.). Iz tablice je
razvidno kako se brojno stanje pomlatka jele u deset godina
povećalo skoro 100 % (sa 4700 na 8950 jedinki po
ha), ali niti jedna nije svojom visinom prerasla 30 cm.
Iako se javlja u svim visinskim razredima, brojno stanje
mladika bukve je nedostatno (1250 jedinki 1994, a
2004. godine 950 jedinki po ha), a kvaliteta izrazito
loša. Javor se u razvojnom stadiju pomlatka i mladika
javlja obilnije (6800 jedinki 1994, a 2004. godine
13650), ali zbog prevelike zastrtosti tla krošnjama


smreke i bukve od 88 % te obgrizanja divljači ne osigurava
kvalitetnu obnovu. Unatoč velikog broja starih stabala
nije pronađeno niti jedno stabalce smreke, što
objašnjavamo velikom zastrtosti tla krošnjama. Iste rezultate
donose istraživanja Or š a n i ć a , M a t i ć a i
A n i ć a (2001) u prirodnoj sastojini smreke, gdje unatoč
starih smrekovih stabala u pomlatku prevladavaju
jela i bukva. U takvim dugo zasjenjenim mjestima
smreka nema šanse u odnosu na skiofilniju bukvu i jelu.


Fotografija 3. Mlada sklopljena smrekova sastojina
mena smrekove kulture, srpanj 2004.
Photo 3 Young, under canopy, spruce stand grown from the
seed of spruce culture, July 2004
(Foto: T. Dubravac)
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 55     <-- 55 -->        PDF

T. Dubravac, V. Krejči, B. Vrbek: STRUKTURA I RAZVOJ 161 GODINU STARE SMREKOVE KULTURE Šumarski list br. 5–6, CXXX (2006), 219-229
Tablica 2. Stanje ponika, pomlatka i mladika po visinskim razredima (vrijeme motrenja: 1994 – 2004. godina)
Table 2 State of saplings, seeding plants and young plants by height classes, monitoring period 1994–2004


Broj biljaka stabalaca po ha


Visinski razred
raslinja (cm)


< 30
31-60
61-130
131-150
151-200
201-250
251 >


Ukupno – Total


< 30
31-60
61-130
131-150
151-200
201-250
251 >


Ukupno – Total


jela – fir bukva – beech
N % N %
4.650 99 100 8
50 1
350 28
100 8
50 4
650 52
4.700 100 1.250 100
8.950 100 250 26
200 21
100 11
50 5
50 5
100 11
200 21
8.950 100 950 100


Mladu sklopljenu smrekovu sastojinu nastalu iz sjemena
stare smrekove kulture, nalazimo na zapuštenoj livadi,
mrazištu u blizini pokusne plohe (fotografija 3.).


Digitalni model horizontalne projekcije krošanja
(AutoCAD) te vertikalni profil sastojine (CorelDraw),
koji proporcionalno prikazuje odnos visine stabla, dužine
debla te dužine i širine krošanja, zorno nam prikazuje
stanje na plohi 2004. godine (slika 4). Iz profila je
razvidan vertikalan oblik sklopa te dominantni-nadstojni
sloj sađene smreke starosti 161. godinu prosječne
visine 37,5 m, prosječne širine krošnje 5,44 m te
donji sloj prirodno uraslih stabala bukve prosječne visine
14,6 m, prosječne širine krošnje 6,20 m s tek jednom
zastarčenom jelom prsnog promjera 12,5 cm, visine
12 m, srednje širine krošnje 3,85 m. Horizontalne
projekcije krošanja pokazuju preveliku zastrtost tla
krošnjama od 87,53 % odnosno nezastrtost od 12,47 %
(zelene površine).


Zastrtost tla krošnjama jedan je od bitnih čimbenika
koji utječe na mogućnost prirodne obnove. Rezultate
takvih istraživanja nalazimo kod D ia c i a (2002) koji je
istraživao prirodnu obnovu plantaže stare smrekove sastojine
sa različitim veličinama otvora sklopa (gaps) u
sastojini. Sastojine s nagomilanom drvnom masom, a
koja nije raspoređena u prebornu strukturu, ne stvaraju
povoljne uvjete za opstanak ponika (M at i ć 1983), čiji
je visinski rast i prirast u čvrstoj vezi s horizontalnom
projekcijom krošanja stabala (M at i ć 1973). Sklop krošanja
i njegova struktura izrazito je bitan čimbenik kod
ekoloških uvjeta (svjetla, oborina, “sastojinske klime”,


Vrsta drveća
Stanje 1994. godine
gorski javor brijest jarebika
N % N % N %
5.800 85 250 62 500 83
850 13 150 38
150 2 100 17


6.800 100 400 100 600 100
Stanje 2 004. godine


10.950 80 250 50 600 92
2.350
17 250 50 50 8
350 3
13.650 100 500 100 650 100
topline i vlage te mineralizacije i humifikacije organske
tvari u tlu) i posebice uvjeta pomlađivanja. Pod tamnijim
vertikalnim sklopom nastaje pojedinačna i grupimična
izmjena vrsta drveća, dakle razvija se proces nagle
invazije bukve. O izmjeni vrsta i utjecaju zastrtosti
tla krošnjama te širenju bukve u arealu jele nalazimo
kod Š af a ra (1955, 1965), kao i istraživanjima D u-
b r a v a c i Vu l e t i ć (2003) te D u b r ava c , Vu l e t i ć i
Vrbek (2005) u nacionalnom parku Risnjak.


Na temelju uvida u stanje obnove i pojavnosti mladog
naraštaja (tablica 2) te strukturnih elemenata kulture
smreke i autohtone bukve i jele (tablica 1, slike 2. i 3)
uviđamo kako je izostanak adekvatnih i pravovremenih
uzgojnih zahvata glavni krivac sadašnjeg stanja prirodne
obnove na pokusnoj plohi. Hren (Cestar i dr.
1978) navodi kako pomlađivanje ovisi o načinu gospodarenja
i ekološkim uvjetima u šumskim zajednicama te
zaključuje kako se smreka može obnoviti prirodnim pomlađivanjem,
oplodnom sječom u većim grupama i skupinama.
Do istog su zaključka došli Oršanić, Matić
i A n i ć (2001) pri istraživanju strukture i pomlađivanja
prirodnih smrekovih sastojina u g. j . “Štirovača”, koji


uj


preporučuju
uu obnov
obnovobnovu
uu na malim površinama.
i


Budući j
jje
ee bivš
bivšbivši
ii dugogodišnji posjednik tih šuma
Thurn-Taxis nastojao nagomilati što veću drvnu zalihu,
nije ga zanimala konverzija kulture smreke i povrat
autohtonih vrsta bukve i jele na njihovo bivše stanište,
u to doba izostali su neophodni uzgojni zahvati prorjedom.
Zbog toga i danas od 163 stabla smreke na plohi,
66 % ima prsni promjer 50 i više centimetara. U takvim
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 56     <-- 56 -->        PDF

T. Dubravac, V. Krejči, B. Vrbek: STRUKTURA I RAZVOJ 161 GODINU STARE SMREKOVE KULTURE Šumarski list br. 5–6, CXXX (2006), 219-229
uvjetima prirodno je pomlađivanje
vrlo otežano ili ga gotovo i nema
(O rša n ić , D. To m l j a n o v ić , J.
To ml j a n o v i ć , 2005). Sječa tih
stabala izazvat će neizostavno velike
štete na budućoj autohtonoj sastojini.
Uz to sječa kombiniranim
metodama na malim površinama
(grupe ili skupine) jedino može pogodovati
obnovi smreke te u konačnici
razvoju ovih sastojina u smjeru
bukovo-jelovih sastojina (Or š a n
i ć i dr. 2001.).


3. Pedološke analize
Kemijske i fizičke analize prikazane
su u Tablicama 3. i 4. Profil br.
16/04 istražen je na livadi u blizini
kulture, profil br. 18/04 na plohi u
kulturi smreke, te profil br. 21/04 u
prirodnoj sastojini bukve i jele. Na
prvi pogled nema razlika u kemijskim
i fizičkom analizama kod smeđih
tala na dolomitima na tri različita
lokaliteta. Razlike ipak postoje
u morfološkoj građi profila tla, u
sadržaju hranjiva (P2O5, K2O i N %)
te sadržaju humusa. Analizom je
nađeno kako smeđe tlo na dolomitu
u prirodnoj sastojini bukve i jele te
na livadi ima veći sadržaj hranjiva i


Slika 4. Digitalni model (AutoCAD 2000) horizontale projekcije krošanja po slojevima,


bogatije je humusom od tla pod kul


prostorni raspored stabala i vertikalni profil sastojine (CorelDraw)


turom smreke.


Fig. 4 Digital model (AutoCAD 2000) of crown projections by layers, spatial distribution
of trees and vertical stand profile (CorelDraw)


Tablica 3. Kemijske karakteristike tala
Table 3 Chemical characteristic of soils


Broj Dubina
Tip tla
Soil type
profila
Number of
profile
u cm
Depth
in cm
pH H2O pH M-KCl CaCO3 P2O5
mg/100g
K2O
mg/100g
N
%
Humus
%
C
%
C/N
Smeđe na
dolomitu
Brown soil
on dolomite
16/04
1-4
10-40
7,3
7,4
6,8
6,9
5,46
4,20
2,2
0,5
25,3
6,2
0,82
0,26
17,25
4,73
10,03
2,75
12,23
10,58
Smeđe na 1-6 7,7 7,0 1,68 1,0 15,9 0,66 12,93 7,52 11,39
dolomitu
Brown soil
on dolomite
18/04 8-20
28-45
50-70
7,6
8,1
8 2
6,9
7,5
7 8
2,51
14,23
39 35
0,5
0,3
0,7
10,6
4,4
27
0,53
0,20
0,08
8,70
3,77
5,06
2,19
9,55
10,95
14 13
Smeđe na
dolomitu
Brown soil
on dolomite
21/04
1-5
10-35
7,2
7,8
7,0
7,4
3,62
15,41
7,3
2,3
16,7
6,9
1,39
0,56
30,77
9,80
17,89
5,70
12,87
10,18


Prema mehaničkome sastavu (tablica 4) smeđe tlo grafija 4) i prirodnoj sastojini bukve i jele (fotografija
na dolomitu u kulturi smreke (fotografija 5) pripada u 6) glinaste ilovače.
lake gline do glinaste ilovače, dok su tla na livadi (foto
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 57     <-- 57 -->        PDF

T. Dubravac, V. Krejči, B. Vrbek: STRUKTURA I RAZVOJ 161 GODINU STARE SMREKOVE KULTURE Šumarski list br. 5–6, CXXX (2006), 219-229
Tablica 4. Fizičke karakteristike tala
Table 4 Chemical characteristics of soil
Krupni Sitni
Broj Dubina pijesak pijesak Prah Glina
Tip tla profila u cm Coarse Fine Dusty Clay
Soil type Number of Depth sand sand
profile in cm 2,0-0,2 0,2-0,02 0,02-0,002 >0,002
mm mm mm mm
Smeđe tlo
na dolomitu
Brown soil
on dolomite
16/04
1-4
10-40
6,4
1,9
43,4
35,0
31,3
42,2
18,9
20,9
Smeđe tlo 1-6 1,1 38,1 35,0 25,8
na dolomitu 8-20 0,9 26,7 40,5 31,9
Brown soil 18/04 28-45 0,3 56,9 21,5 21 3
on dolomite 50-70 u 74,2 .1,5 13,2
Smeđe tlo
na dolomitu
Brown soil
on dolomite
21/04
1-5
10-35
2,3
1,9
36,2
51,6
37,4
31,2
24,1
15,3


Teksturna oznaka
Texture


glinasta ilovača – loamy clay


glinasta ilovača – loamy clay


laka glina – light clay
laka glina – light clay
glinasta ilovača – loamy clay
sitno-pjeskovita ilovača
fine sandy clay


laka glina – light clay


glinasta ilovača – loamy clay


Fotografija 4. Smeđe tlo-livada Fotografija 5. Smeđe tlo-kultura Fotografija 6. Smeđe tlo-sastojina bukve
Photo 4 Brown soil-meadow Photo 5 Brown soil-culture i jele


ZAKLJUČAK -


Na temelju pet proteklih izmjera (1956, 1957, 1962,
1994. i 2004) praćenja razvoja strukture 161. godinu
stare smrekove kulture, pojavnosti mladog naraštaja te
pedoloških analiza, mogu se donijeti sljedeći zaključci:


1.
Strukture sastojine pokazuju kako kultura smreke
tijekom godina motrenja (1956, 1957, 1962., 1994,
i 2004) ima unimodalnu distribuciju broja stabala
koja odgovara regularnim sastojinama, dok u njoj
podstojna sastojina prirodno urasle bukve i jele ima
padajuću distribuciju broja stabala koja odgovara
prebornim sastojinama.
Photo 6 Brown soil- beech and
fir stand
(Foto: B. Vrbek )


Conclussion


2.
Pojavnost i razvoj pomlatka u izravnoj je sprezi sa
strukturom sastojine i zastrtosti krošanja te može biti
ograničavajući čimbenik uspješne prirodne obnove.
3.
Uz izostanak neophodnih i pravovremenih uzgojnih
zahvata te u posljednje 42. godine potpunim izostankom
istih, kultura smreke je već prije 100. godina
stvorila uvjete za povratak autohtonih vrsta drveća
bukve i jele. Međutim, prirodnim putem nastala
podstojna sastojina bukve i izrazito zastarčena jela
(analizim utvrđene starosti 93. godine) nema uvjeta
za svoj razvoj.


ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 58     <-- 58 -->        PDF

T. Dubravac, V. Krejči, B. Vrbek: STRUKTURA I RAZVOJ 161 GODINU STARE SMREKOVE KULTURE Šumarski list br. 5–6, CXXX (2006), 219-229
4.
Brojno stanje pomlatka jele u deset godina povećalo
se skoro 100 % (sa 4700 na 8950 jedinki po ha), ali
niti jedna nije svojom visinom prerasla 30cm. Brojno
stanje mladika bukve je nedostatno (1250 jedinki
1994. godine, a 2004. godine 950 jedinki po ha), a
kvaliteta izrazito loša, što uz zastrtost od 88 % ukazuje
na upitnost zadovoljavajuće prirodne obnove.
5.
Zbog kvalitete buduće autohtone sastojine i uvjeta za
njen povratak, neophodno je provoditi uzgojne zahvate
na malim površinama (grupe ili skupine) kako
u kulturi smreke, tako i u novonastaloj sastojini.
6.
Kultura smreke uspijeva na seriji tala, čija je matična
podloga dolomitna. Najzastupljenije je smeđe tlo na
dolomitu s učešćem oko 50 %, zatim rendzina na dolomitu
s učešćem oko 30 % i lesivirano tlo u vrtačama
s učešćem od 20 %. Raprostranjenje tri glavna tipa
tla uvjetovano je građom mezo reljefa. Rezultati
kemijskih i fizikalnih analiza upućuju kako su tla iz
prirodne jelovo-bukove sastojine i livade bogatija
hranjivima i humusom od tla iz smrekove kulture.
Razlike bi trebalo statistički potvrditi detaljnijom pedološkom
obradom na više lokaliteta.


7.
Buduća istraživanja treba usmjeriti u dva usporedna
smjera i to praćenjem prirodnog tijeka razvoja smrekove
kulture, te praćenjem uspjeha obnove kombiniranim
metodama na malim površinama (grupe ili
skupine) koje jedino može pogodovati obnovi smreke,
te u konačnici razvoju ovih sastojina u pravcu bukovo-
jelovih sastojina.
LITERATURA – References


Cestar, D., V. Hren, Z. Kovačević, J. Marti nović,
Z. Pelcer, (1978): Tipološke značajke
šuma na profilu Štirovača-Lešće. Rad. Šumar.
inst. 33, Zagreb.


D u b ra va c , T., D. Vule ti ć, (2003): Aktivna ili
pasivna zaštita šuma-primjer nacionalni park
Risnjak. 8. Hrvatski biološki kongres s međunarodnim
sudjelovanjem, 27 rujna – 2. listopada
2003., usmeno izlaganje, str. 395–396, Proceedings,
Zagreb.


D u b r a v a c, T., (2005): Primjena digitalizacije krošanja
i metode vizualizacije u izučavanju strukture
sastojina. Rad. Šumar. inst. 40 (1): 53–72, Jastrebarsko.


Dubravac, T., D. Vuletić, B. Vrbek, (2005): Natural
Reforestation and Future of Beech and Fir
Forests in the Risnjak NP, Periodicum Biologorum
Vol 107, br. 1, 73–79, Zagreb.


Diaci , J., (2002): Regeneration dynamics i a Norway
spruce plantation on a silver fir-beech forest site
in the Slovenian Alps. Forest Ecology & Management.
161 (1–3): 27–38.


Frančisković, S., (1981): Šumarstvo u feudalizmu
i agrarne reforme, Gorski kotar, str. 483–498,
Delnice.


Matić, S., 1973: Prirodno pomlađivanje kao faktor
strukture sastojine u šumama jele s rebračom
(Blechno-Abietetum Horv.). Šum. list 9/10:
321–358, Zagreb.


M at i ć , S., 1983: Utjecaj ekoloških i strukturnih činilaca
na prirodno pomlađivanje prebornih šuma
jele i bukve u Gorskom Kotaru. Glas. šum. pokuse
21: 223–400, Zagreb.


Martinović, J., (2003): Gospodarenje šumskom tlima
u Hrvatskoj. Znanstvena knjiga, Šumarski
institut, Jastrebarsko, pp 525, Jastrebarsko.


O rša nić, M., S. Mati ć, I. Ani ć, (2001): Struktura i
prirodno pomlađivanje smrekovih sastojina u g.j.
Štirovača. Znanost u potrajnom gospodarenju hrvatskim
šumama, Šumarski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu, Šumarski institut, Jastrebarsko, “Hrvatske
šume” d.o.o., str: 107–116, Zagreb.


Oršanić, M., D. Tomljanović, J. Tomljanović,
(2005): Gospodarenje šumama na Sjevernom Velebitu.
Šume i šumarstvo sjevernoga Velebita.
Monografija u povodu 240 godina rada Šumarije
i osnivanja Šumarskoga muzeja u Krasnu, 73–98,
Senj-Zagreb.


S e l e t k o v i ć , Z., Z. K a t u š i n , (1992): Klima Hrvatske.
Monografija Šume u Hrvatskoj, 13–18,
Zagreb.


Šafar, J., (1952): Problem izmjene vrsta u šumama,
Šum. list 89–100, Zagreb.


Š a f ar, J., (1955): Problem nadiranja i širenja bukve u
arealu jele. Knjiga “Anali Instituta za eksperimentalno
šumarstvo Jugoslavenske akademije”,
Vol. I, str. 147–189, Zagreb.


Š a f ar, J., (1959): Izvorna kronika podataka o radovima
na plohi od 2. 6. 1959. Rukopis.


Šafar, J., (1963): Uzgajanje šuma. Udžbenik pp. 598,
Zagreb.


Š a f ar, J., (1965): Pojava proširivanja bukve na Dinaridima
Hrvatske. Šum. list LXXXIX (5–6):
198–217, Zagreb.


Vukelić, J., Đ. Rauš, (1998): Šumarska fitocenologija
i šumske zajednice u Hrvatskoj. Udžbenik
pp. 310, Zagreb.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 59     <-- 59 -->        PDF

T. Dubravac, V. Krejči, B. Vrbek: STRUKTURA I RAZVOJ 161 GODINU STARE SMREKOVE KULTURE
SUMMARY: For the purpose of monitoring the natural course of development
of a planted stand, in 1956 J. Šafar established a permanent experimental
plot in a spruce culture. Based on an analysis of 16 spruce trees in 1957,
the culture at the time of establishment of the plot was 113 years old, which
indicates that the stand was planted in 1843. The plot was established in the
“Delnice” Forest Office, Management Unit of Delnice, in the region of Velika
Rebar-Sović laz. The plot was used to monitor the natural stand structure development
and reforestation of the stand in the period from 1956 to 2004. The
area, prior to planting of the spruce, had been a meadow (grass cutting) pasture.
The culture was very well preserved which can be attributed to the forest
management of the aristocrats Thurn-Taxis (landowners) from 1872 to 1939.
The plot borders with a natural forest of beech and fir (Omphalodo-Fagetum
Marinček et al, 1992) on dolomite. The immediate vicinity of these stands is
reflected in the return of beech, maple, fir and other tree species and shrubs to
their original site, which man had transformed into a hayfield-laz and 161
years ago into a spruce culture.


The spruce culture during the observed period, and during five successive
measurements (1956, 1957, 1962, 1994 and 2004) had unimodal distribution
of d b h (number of trees) characteristic of even-aged stands. Distribution of
the understory beech and some fir, later ingrown into the spruce culture, showed
decreasing distribution of d b h characteristic of selection stands.


Measurement of young growth showed that the number of the fir seedling
plants during the last ten years (1994–2004) increased by almost 100 % (from
4 700 to 8 950 plants per ha), although not one exceeded 30 cm in height. The
number of beech young plants was insufficient (1 250 plants in 1994 and 950
plants in 2004 per ha), of extremely poor quality. In the development stage of
seedling plants and young plants maple appeared in greater numbers. However,
because of the excessive crown cover over soil by the spruce and beech,
amounting to 88 %, and browsing by wild game, it did not achieve reforestation
of higher quality. A young spruce stand, under canopy, formed from the
seeds of the old spruce culture, exists on the neglected meadow, in a frost-exposed
site in the vicinity of the experimental plot.


Parental material of dolomite conditions a series of soils: rendzina-brown
soil on dolomite – luvisol. Luvisols occur predominantly in sinkholes, while
rendzinas and brown soils on dolomite are found on the steeper slopes and on
the crests. Brown soils on dolomites are predominant amounting to around
50 %, rendzinas participate with 30 %, and luvisols in sinkholes amount to
20 %. Results achieved from the chemical and physical analyses indicate that
the soils from the natural fir-beech stand and meadow are richer with nutrients
and humus than the soils from the spruce culture.


In view of the present state of the structure and lack of management interventions
during the last 42 years, future investigations should be directed in
two parallel directions. Namely, monitoring the natural course of spruce culture
development and monitoring the success of reforestation by the application
of combined methods of reforestation on small areas (groupwise and
nestwise) and development of these stands into beech-fir stands.


K e y w o rd s : stand structure, natural reforestation, young growth,
crown cover, pedological analyses, spruce, beech, fir


Šumarski list br. 5–6, CXXX (2006), 219-229