DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 49     <-- 49 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE – PRELIMINARY COMMUNICATION Šumarski list br. 5–6, CXXX (2006), 219-229
UDK 630* 231 + 181 + 114.3


STRUKTURA I RAZVOJ 161 GODINU
STARE SMREKOVE KULTURE


STRUCTURE AND DEVELOPMENT OF A
161 YEAR-OLD SPRUCE CULTURE


Tomislav DUBRAVAC*, Vlado KREJČI**, Boris VRBEK*


SAŽETAK: Na trajnoj pokusnoj plohi osnovanoj 1956. godine u 113-godišnjoj
kulturi smreke na području Šumarije “Delnice”, G. j . “Delnice”, predjel
“Velika Rebar–Sović laz”, praćen je razvoj strukture te obnove sastojine tijekom
pet sukcesivnih izmjera (1956, 1957, 1962, 1994. i 2004). Ploha graniči
s prirodnom šumom bukve i jele (Omphalodo-Fagetum Marinček et al. 1992)
na dolomitu. Neposredna blizina te sastojine odrazila se na povratak bukve, javora,
jele i ostalih vrsta drveća i grmlja na svoje prvotno stanište koje je čovjek
pretvorio u sjenokošu – laz te prije 161. godinu u kulturu smreke.


Na temelju dosadašnjih izmjera razvidno je kako se sastojina sastoji od tri
dijela. Dominantni sloj čine posađena stabla smreke, čija je distribucija broja
stabala zvonolika s postupnim pomicanjem distribucije u desno, koja postaje
razvučenija i spljoštenija. Drugi dio sastojine, podstojni sloj, čini prirodnim
putem urasla bukva s pokojim gorskim javorom s izrazito padajućom distribucijom
broja stabala. Prirodno urasla jela čini potisnuti dio sastojine, obzirom
na male dimenzije i zastupljenost s padajućom distribucijom broja stabala.


Izmjera mladog naraštaja ukazuje kako se brojno stanje pomlatka jele u
deset godina (1994–2004) povećalo skoro 100 % (sa 4700 na 8950 jedinki po
ha), ali niti jedna nije svojom visinom prerasla 30 cm. Brojno stanje mladika
bukve je nedostatno (1250 jedinki 1994. godine, a 2004. godine 950 jedinki
po ha), a kvaliteta izrazito loša. Javor se u razvojnom stadiju pomlatka i mladika
javio obilnije, ali zbog prevelike zastrtosti tla krošnjama smreke i bukve
od 88 % te obgrizanja divljači ne osigurava kvalitetnu obnovu.


Kultura smreke razvila se na matičnoj podlozi dolomita te na tri glavna tipa
tla. Luvisoli se javljaju pretežno u vrtačama (zastupljenost 20 %), dok se
rendzine (zastupljenost 30 %) i smeđa tla na dolomitu (zastupljenost 50 %)
nalaze na strmijim stranama te na hrptovima. Dobiveni rezultati kemijskih i
fizikalnih analiza upućuju kako su tla iz prirodne jelovo-bukove sastojine i livade
bogatija hranjivima i humusom od tla iz smrekove kulture.


Buduća istraživanja treba usmjeriti u dva usporedna smjera i to praćenjem
prirodnog tijeka razvoja smrekove kulture te praćenjem uspjeha obnove
primjenom kombiniranih metoda odnove na malim površinama (grupe ili skupine)
i razvoju ovih sastojina u pravcu bukovo-jelovih sastojina.


K lj u č n e r ij e či : struktura sastojine, prirodna obnova, mladi naraštaj,
zastrtost, pedološke analize, smreka, bukva, jela


* Dr. sc. Tomislav Dubravac, Dr. sc. Boris Vrbek,
Šumarski institut Jastrebarsko, Trnjanska 35, Zagreb,
** Mr. sc. Vlado Krejči, Rudolfa Bićanića 30, Zagreb