DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 39     <-- 39 -->        PDF

M. Schneider-Jacoby: POPLAVNA PODRUČJA SAVE I DRAVE
takve velike i produktivne populacije roda mogu opstati
samo u bogatim staništima s idealnim ekološkim struktu


turama. Tipično hranidbeno ponašanje bijele rode sastoji
se od hoda kroz nisku, otvorenu vegetaciju: rasprostranjenost
vrste u Posavini jasno pokazuje njezinu preferenciju
prema pašnjačkim močvarnim područjima, a
zatim prema livadama. Močvarni biotopi poput ribnjaka,
rijeka i pritoka važni su tijekom ljeta, a isto su tako
važni i za neke lokalizirane populacije. Budući da se
gnijezdi u selima blizu poplavnih nizina i preferira gospodarene
sustave kao što su pašnjaci i livade, bijela je
roda dobar indikator netaknutog kulturnog krajobraza u
Europi. Uspjeh gniježđenja u savskom močvarnom području,
posebice u selima duž rijeke Save između Lonjskog
polja i Ribarskog polja, najbolji je rezultat ikada
zabilježen za ovu vrstu u svijetu (S c h n e i d e r 1988).


Kolonije roda tipične su za posavski krajolik, koji im
tijekom sezone gniježđenja pruža dovoljno hrane
(S c h n e i d e r 1988). Poplavna nizina sa svojim livadskim
i travnjačkim biotopima ne utječe samo na raspro


Šumarski list br. 5–6, CXXX (2006), 193-217


stranjenost rode. Uspjeh gniježđenje raste s veličinom
poplavnog područja (sl. 13) oko mjesta gniježđenja
(uspjeh gniježđenja = 2,6 + Š0,06 x poplavna nizina
(u ha)/1000Ć). To znači da na 1000 ha, prosječni uspjeh
gniježđenja raste za 0,06 po paru. Rode koje se gnijezde
u Čigoču imaju na raspolaganju preko 10.000 ha poplavnih
nizina oko svojih gnijezdilišta, pa prema tome
postižu i veći uspjeh gniježđenja. Najvažnija hranidbena
područja u poplavnim područjima su pašnjaci; njihov
pozitivni učinak na razmnožavanje je čak i veći (uspjeh
gniježđenja = 2,8 + Š0,11 x pašnjak/1000Ć), tako da se na
svakih 1000 ha pašnjaka javlja 0,11 više mladunčadi po
paru. Najpogodnija sela za boravak roda nalaze se duž
Save između Lonjskog polja i Ribarskog polja, jer rode
mogu tražiti hranu na 5.000 ha pašnjaka. Ova velika
travnjačka površina, uključujući i livade, pruža idealno
mjesto za hranjenje tijekom čitave sezone parenja, jer
rode uvijek imaju na raspolaganju najbolja staništa s
idealnom razinom vode i velikom gustoćom hranidbenih
artikala.


Žličarke, ptice koje se gnijezde na Savi i Dravi
Spoonbills, breeding bird on the Sava and Drava


Poput bijele rode, žličarka (Platalea leucorodia) je
također osebujna vrsta savskog vlažnog područja i simbol
napora za očuvanjem prirode. Kolonija žličarki najstariji
je ornitološki rezervat u Hrvatskoj, a i ishodište
Parka prirode Lonjsko polje (Deželić & Schneider-
Jacoby 1999). Žličarke u savskom vlažnom području
najreprezentativnija su populacija u smislu problema
opstanka vrste u aluvijalnim ekosustavima. Hranidbena
staništa protežu se do 30 km od kolonije u
Krapje dolu, staroj mrtvaji rijeke Save. Ptice se tijekom
sezone hrane po cijelom aluvijalnom sustavu i traže ona
mjesta koja najbolje odgovaraju njihovim prehrambenim
navikama: potrebna im je plitka voda s muljevitim
dnom i s malo ili bez vegetacije. Tijekom proljeća i jeseni,
isušeni ribnjaci postaju dobra mjesta za hranjenje i
gniježđenje. Međutim, tijekom važnije sezone razmnožavanja,
žličarke traže hranu na pašnjacima i pritokama
kao što su Strug, Sunja i Lonja, koje su integrirajući element
otvorenih depresija (Mokro, Lonjsko i Ribarsko
polje, S c h n e i d e r- J a c o b y i drugi, 2001).


Načini hranjenja prilagođeni su lagano opadajućim
razinama vode u depresijama, što u vrlo kratkom vremenu
stvara idealne uvjete za hranjenje. Hrana – male
ribe, insekti, rakovi i punoglavci – koncentrirana je u
preostalim baricama, koje postaju idealno mjesto za jata
iz kolonije (sl. 14). Kako bi osigurale dovoljne zalihe
hrane za svoje mladunce, ptice ekstenzivno koriste takva
aluvijalnih staništa. Pri tomu veliku važnost ima rovanje
domaćih svinja na slobodnoj ispaši, čime se otvara
pokrov vegetacije i stvara muljeviti zemljani pokrov
u plitkoj zoni vode. Velike kolonije u savskom vlažnom
području mogu opstati samo u prostranim područjima u
kojima je dovoljan broj odvojenih staništa unutar maksimalnog
promjera od oko 30 km (Schneider-Jac
o by 1993, 2002). U mreži staništa žličarki, Park prirode
Kopački rit predstavlja ključno post-gnijezdeće
okupljalište. Ovdje se istovremeno gnijezdi do 1,000
ptica iz cijele panonske nizine (Sch n e i d e r- J a c o b y
i drugi, 2001).


Patka njorka, indikator plutajuće vegetacije
Ferruginous Duck, indicator of floating vegetation


Jedna od najvažnijih zadaća u Hrvatskoj, zadane od
strane međunarodnih institucija, je očuvanje patke
njorke (Aythya nyrocca), vrste koja se u cijelom svijetu
nalazi na granici ugroženosti (Sc hn ei d e r- J a c o b y
2003). U Hrvatskoj je obitavalo – i još uvijek obitava –
najvažnija populacija u srednjoj Europi (2.000 – 3.000
parova, dr. Radović i drugi, 1998.). Crna Mlaka u
središnjem savskom bazenu (Kupčina) je najvažnije


stanište u Europi u kojem se gnijezdi 3.400 – 5.200 ptica
(Heath & Evans 2000).


Ova se vrsta u prirodnim vlažnom području gnijezdi
na vrlo malo mjesta, budući da oko 90 % populacije
živi u sličnim ali umjetnim staništima na velikim nizinskim
uzgajalištima šarana (Schneider-Jacoby
2003). Najvažnije prirodno poplavno stanište je Park
prirode Kopački rit, u čijim je poplavnim nizinama za