DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 37     <-- 37 -->        PDF

M. Schneider-Jacoby: POPLAVNA PODRUČJA SAVE 1 DRAVE Šumarski list br. 5–6, CXXX (2006), 193-217
trogodišnjeg istraživanja zabilježeno je 238 vrsta ptica. živanja (biotopi poput pašnjaka, livada, ribnjaka i meSve
su zabilješke unijete u bazu podataka pomoću lioriranog tla) u 31 navrata. Promatranjem su zabilježeGaus-
Krügerove mreže 2 x 2 km. Uz to je provedena ne sve ptice neselice (močvarice i grabežljivice), korianaliza
sastava krajolika pomoću 1986 Landsat snimki štenje tla, i razine vode. Za dobivanje podataka o gu


topografskih karata u mjerilu 1:50.000. Tijekom stoći ptica u različitim biotopima istraživani su tran1987.
i 1988. godine promatrana su 31 područja istra-sekti od 2 km x 100 m.


Korištenje staništa u aluvijalnom području – Habitat use in a alluvial landscape
Analiza krajolika pokazala je sljedeće rezultate: površina, malih šuma, živica i obradive zemlje – udonajveći
broj ptičjih vrsta zabilježen je na pašnjacima i mljuje drugu po veličini populaciju ptica. To je tipični
oni predstavljaju najvažnije stanište za ptičju raznolisrednjoeuropski
kulturni krajolik, koji se stoljećima
kost (sl. 11). Iako ribnjaci pokrivaju samo maleni dio razvijao i zadržao mnoge prirodne elemente, kao što su
ukupnog područja istraživanja, tamo je zabilježen drumale
bare i različite krajobrazne strukture. Mrtvaje su
gi najveći broj vrsta. Šume tvrdih listača, livade, mrt-tipičan element aluvijalnih reljefnih struktura, nastale u
vaje i krajolici ispresijecani živicama također su važna prirodnom ritskom krajoliku pomicanjem riječnog koptičja
staništa. Savu i njezine pritoke posjećuju samo rita. Njihovi vodostaji, stabilniji od vodostaja rijeke ili
specijalizirane vrste ptica. Bioraznolikost savskog mo-poplavljenih depresija, osiguravaju bolja staništa za
čvarnog područja uglavnom potječe iz plavljenih bio-gniježđenje velikog broja vodenih i močvarnih vrsta
topa duž rijeke, a to su polja (Lonjsko, Mokro, Ribarptica.
Posebno važna i sigurna staništa za gniježđenje u
sko, Poganovi i druga). dinamičkom aluvijalnom krajoliku su tršćaci i plutajuća


Rasprostranjenost gnijezdećih populacija ptica u povegetacija.
Neke se vrste danas mogu naći i u područjisavskom
vlažnom području pokazuje da aluvijalne poma
ribnjaka. Otvoreni prostori kao što su livade i pašplavne
šume održavaju vrlo veliku bioraznolikost; to se njaci osiguravaju staništa za gniježđenje pašnjačkim
pokazalo i u ostalim regijama srednje Europe. Nizinske vrstama. Preduvjet za opstanak gnjezdarica su velika
šume – iako se koriste za proizvodnju drva – predstavpodručja
i tradicionalni načini korištenja zemlje, kao
ljaju tipičnu sastavnicu prirodnog ritskog krajolika. što je, npr. košnja jedanput na godinu i stoka koja sloKrajolik
ispresijecan živicama – mozaik travnjačkih bodno pase.


Važnost plavljenja za ptičja staništa (npr. bijela roda)
The
ee importance of flooding for bird habitats


Neposredni učinci plavljenja na
nosivi kapacitet periodičnih močvarnih
područja mogu se vidjeti
na primjeru redovito praćenih otvorenih
biotopa u posavskom vlažnom
području unutar aluvijalne nizine
(sl. 12, ukupno oko 5.000 ha).
Broj močvarnih ptica u značajnoj
je korelaciji s veličinom plavljenog
područja: broj prisutnih ptica =
111 + 0,95 * plavljenog travnjačkog
područja (u ha). To znači da
bi područja bez plavljenja ugošćivala
nešto malo više od 100 močvarnih
ptica, dok se stvarni broj u
promatranim poljima za vrijeme
poplava popeo na preko 5.000. To


je prosječan broj ptica koje bi jed-Slika 12. Zabilježeni broj ptica močvarica na istraživanim pašnjacima i livadama ovisi o
nadžba predvidjela u istim uvjetiveličini
poplavljenog područja. Krivulja prikazuje promjene u poplavljenim
ma. U istraživanom području ima područjima i broj ptica izbrojenih tijekom 1987. i 1988. godine u promatranim


poljima (Schneider-Jacoby 1993).


oko 20.000 ha livada i pašnjaka.


Figure 12 The observed number of waterfowl in the pastures and meadows monitored de


Prema tome, tijekom poplava može


pends on the size of the flooded area. The curve shows the changes in flooded
se predvidjeti prisutnost nekih area and the number of birds counted during 1987 and 1988 in the monitored


20.000 ptica. Ovaj broj mogao bi poljes (Schneider-Jacoby 1993).