DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 36     <-- 36 -->        PDF

M. Schneider-Jacoby: POPLAVNA PODRUČJA SAVE I DRAVE
Šumarski list br. 5–6, CXXX (2006), 193-217
Ova se vrsta gnijezdi u aluvijalnim poplavnim šumama,
a hrani se u poplavnim nizinama, na rijekama i u
ribnjacima. U studiji cjelokupnog podunavskog bazena,
koju je napravio njemački WWF-Aueninstitut zajedno s
WWF DCP, identificirane su bivše poplavne nizine i
vlažna staništa, njihov trenutni status i potencijal za obnovu
močvara duž glavnog dunavskog kanala i njegovih
pet glavnih pritoka: Pruta, Tise, Save, Drave i Morave.
Povijesno gledano, ukupna površina poplavnog područja
duž samo ovih rijeka iznosila je 41.605 km2. Prema
ovom istraživanju, ustanovljeno je da ukupna površina
vlažnih poplavnih područja koja su opstala u istraživanom
području iznosi samo 7.845 km2; prema tome, do-
šlo je do nevjerojatno velikog gubitka (80 % poplavnih
nizina, DPRP 1999).


Orao štekavac javlja se u skupinama duž velikih rijeka
panonske nizine i donjeg toka Dunava, odnosno


svugdje gdje još uvijek postoje aluvijalna vlažna područja
(S ch n ei d er- J a cob y i ostali, 2003). Najveća gustoća
gniježđenja zabilježena je u velikim, prilično očuvanim
aluvijalnim vlažnim staništima Hrvatske, kao što
su savska vlažna područja i Kopački rit. Oba su ova područja
djelomično zaštićena kao parkovi prirode i imaju
ključnu ulogu u očuvanju panonske populacije. Duž Dunava
i Save, staništa su povezana zaštićenim područjima
i objektima u susjednim zemljama, kao što su Nacionalni
park Dunav-Drava (Mađarska) i Regionalni park Gornje
Podunavlje (Srbija i Crna Gora). Nova procjena od
oko 190 do 200 parova u Panonskoj nizini, i samo 20–23
parova duž donjeg Dunava i u delti, pokazuje ne samo
da je orao štekavac opstao u podunavskom bazenu, već
da se u zadnjih 15 godina njegova populacija i povećala.


Savsko vlažno područje istraživanja The Sava Wetlands study area


Jedino sustavno istraživanje ekološke važnosti savskog
vlažnog područja i utjecaja poplava na grupe
životinja (ptica) provedeno je između 1986. i 1988. godine
(Schneider-Jacoby 1993). Ptice su korištene
iz nekoliko razloga:


one se relativno lako prate, a podaci o njihovoj rasprostranjenosti,
gustoći, hranidbenim navikama, i
staništima za parenje i gniježđenje lako su dostupna;


one su i rezidencijalne i migratorne vrste, pa na taj
način povezuju stanište s većim područjima;


podaci o distribuciji i veličini populacija za sve
vrste dostupni su na međunarodnoj i lokalnoj razini,
što omogućuje procjenu važnosti staništa i usporedbu
rezultata;


ptice se koriste kao osnova za međunarodne sporazume
i konvencije (npr. EU Direktiva o pticama,
Ramsarska konvencija, Afričko-euroazijski sporazum
o zaštiti pticama močvaricama/Bonska konvencija,
i Bernska konvencija).
Područje istraživanja obuhvaća


1.766 km2, od čega se vrlo velik
dio odnosi na važne biotope: tu se
nalazi 612 km2 poplavnih nizina,
522 km2 autohtonih bjelogoričnih
šuma (od kojih je oko 75 % plavljeno),
119 km2 vlažnih pašnjaka,
121 km2 sjenokoša, 16 km2 ribnjaka
i 42 km2 rijeka. Provedena je
analiza važnosti ovih biotopa i djelovanja
poplava.
Korištenje zemlje u savskom
močvarnom području još je uvijek
pretežno prilagođeno trajanju, dužini
i visini poplava (S c h ne id er-
J ac ob y 1993). Tipični plavljeni
biotopi su pašnjaci, močvare, livade
i šume (vidi gore). Krajobrazi
ispresijecani živicama tvore prijelaznu
zonu na rubu redovito plav


Slika 11. Zabilježeni broj gnijezdećih ptica u različitim biotopima posavskog vlažnog po-ljenih područja s visokom razinom
dručja (Schneider-Jacoby 1993). Ritski ekosustav obuhvaća veliko područje na podzemne vode. Ribnjaci su biotoobje
strane Save s raznolikim staništima u širini do 10 km.


pi na kojima obitavaju ptičje zajed


Figure11 Observed number of breeding birds in the different biotopes of the Sava wet


nice, i slični su onima u dugotrajno


lands (Schneider-Jacoby 1993). The riparian ecosystem includes a large area
up to 10 km wide on both sides of the Sava with a great variety of habitats. plavljenim depresijama. Tijekom