DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 35     <-- 35 -->        PDF

M. Schneider-Jacoby: POPLAVNA PODRUČJA SAVE I DRAVE Šumarski list br. 5–6, CXXX (2006), 193-217
charis morsus-ranae, Marsilea quadrifolia, Najas maNovonastale
bare duž južne brane Lonjskog polja
rina, Najas minor, Nymphoides peltata, Salvinia na-postale su dio aluvijalnog sustava, a sjeme vodenih bitans,
Stratiotes aloides, Trapa natans. Prve pilot studiljaka
dospjelo je na ova iskopana staništa tijekom poplaje
pokazuju da su ove tipične vrste aluvijalnog močvar-va. Budući da su aluvijalni sustavi dinamični, oni imaju
nog područje prilično uobičajene i gusto prekrivaju vevisoki
potencijal za re-kolonizaciju ako stanište nije
lika područja (Schneider-Jacoby 1990). uništeno, ili čak poboljšano, prirodnim ili – kao u ovom


Mrtvaje su vrlo važne za rast vodenih biljnih zajedslučaju
– umjetno nastalim promjenama. Neki primjeri


nica (a za mnoge vrste i najvažnije); pašnjaci s depresiveć
uobičajenih biljaka u “iskopanim barama” Lonjskog
jama u kojima se voda zadržava duže vrijeme (mnoge polja su Marsilea qudrifolia, Stratiotes aloides, Trapa
visoko-specijalizirane vrste); novije bare nastale iskanatans,
Nymphoides peltata, Salvinia natans (Eichin panjem
agregata unutar retencijskog bazena Lonjskog ger 1991; Schneider-Jacoby 1990). Ova nova
polja (vidi ispod); pritoke (naročito sa sporo-tekućom i staništa u stvari funkcioniraju kao prirodne mrtvaje, jer
stagnirajućom vodom); dijelovi aluvijalne poplavne se nalaze unutar aluvijalne nizine i redovito su plavlje


šume koji su premokri za opstanak stabala; i ribnjaci na. Marsilea quadrifolia i Stratiotes aloides vrlo su
(npr. Marsilea quadrifolia u “zimskim ribnjacima” Crugrožene
vodene biljne vrste koje su opstale u savskom
ne Mlake) (Schneider-Jacoby 1990). vlažnom području.


PTICE KAO INDIKATORI VRIJEDNOSTI ALUVIJALNIH VLAŽNIH STANIŠTA
Birds as Indicators of the Value of Alluvial Wetlands
Rasprostranjenost orla štekavca u dunavskom bazenu
The distribution of the white-tailed eagle in the Danube Basin


Orao štekavac (Haliaeetus albicilla) je izvrstan bio- der-Jacoby 1996b; Sc h ne i de r-Ja c o b y idrugi,
indikator za velika prostranstva aluvijalnih vlažnih sta- 2003).
ništa Save i Drave (sl. 10) i obližnjeg Dunava (Schnei-


Slika 10. Rasprostranjenost orla štekavca (Haliaeetus albicilla) u podunavskom bazenu (Schneider-Jacoby i drugi,
2003) pokazuje koncentracije parova u svim većim aluvijalnim vlažnim staništima i nizinskim šumskim područjima
u središnjem posavskom bazenu, Spačvi-Bosutu uključujući Obedsku baru, dravskim šumama s
Kopačkim ritom i u Nacionalnom parku Dunav-Drava.


Figure 10 The distribution of the white-tailed eagle in the Danube basin (Schneider-jacoby, Mohl & Schwarz 2003)
shows the concentration of breeding pairs in all larger alluvial wetlands and lowland forest areas as the
central Sava basin, Spacva-Bosut including Obedska Bara, the Drava forests with Kopački Rit and the Danube-
Drava National Park.