DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 34     <-- 34 -->        PDF

M. Schneider-Jacoby: POPLAVNA PODRUČJA SAVE I DRAVE
pašnjaci već su postali jedno od najrjeđih staništa u Europi,
a savsko vlažno područje predstavlja jedinstveno
nasljedno stanište i tipični je primjer tradicionalnog korištenja
zemlje u europskom nizinskom području. Univerzitet
iz Marburga vrlo je zainteresiran za projekt obnove
svinjskih pašnjaka u Njemačkoj i zbog toga je započeo
istraživanje u suradnji s Parkom prirode Lonjsko
polje. Godine 1997. napravljena je procjena prenošenja
sjemena putem svinja. Utvrđeno je da se putem njihovog
izmeta prenosi dvadeset devet vrsta biljaka. Krave i
konji također aktivno sudjeluju u ovoj vrsti prijenosa
sjemena. U kaljuži koju svinje koriste da zaštite kožu od
komaraca pronađeno je sjeme još 17 biljnih vrsti
(S c h ö n f el d e r 1998). Ti e k ö t te r (1998) se bavio
istraživanjem utjecaja svinja na močvarnu vegetaciju, a
naročito učincima njihovog rovanja i ulogom sjemenskih
banaka u re-kolonizaciji praznina u vegetaciji stvorenim
uslijed poremećaja tla. Sjemenska banka u tlu aktivira
se rovanjem; porastom svjetla i temperature stimulira
se sjeme koje je bilo prekriveno da proklije.


Prednost se posredno daje i višegodišnjim vrstama
koje vegetativnim razmnožavanjem (puzajući izbojci,
korijenje ili rizomi) mogu ponovno kolonizirati pore


Šumarski list br. 5–6, CXXX (2006), 193-217


mećena područja. Mikro-reljef koji nastaje kopanjem i
rovanjem pogodan je za stvaranje vrlo raznolikih uvjeta
staništa na iznimno malom prostoru, pa tako potiče
strukturni diverzitet. Različite vrste nalaze svoje niše na
različitim razinama mikro-topologije. Raznolikost se
rovanjem svinja povećava na više načina. Kroz permanentno
stvaranje područja otvorenog tla nastaju staništa
tipična za aluvijalna vlažna područja, ili goli sedimenti
pijeska i blata nakon poplava. Na taj se način zajedničkim
djelovanjem poplava i svinja stvara tipično aluvijalno
stanište. Ne samo da vegetacija ima velike koris


v
ti od prisutnosti svinja, već svinje predstavljaju odličnu
alternativu skupim, dugotrajnim gospodarskim mjerama,
kao što su one koje se koriste za očuvanje vlažnih
staništa u Njemačkoj. Vrste kojima pogoduje rovanje
vrlo su rijetke u ostalim područjima (npr Mentha pulegium,
Pulicaria vulgaris i Teuricum scordium). Prva
proučavanja ekologije ugroženih biljaka u Europi započela
su upravo u Posavini (Gratiola officinalis, H äf n e r
1998). Vlažno savsko područje jedno je od nekoliko područja
u srednjoj Europi koje omogućuju opstanak ovih
vrsta, jer kombinacijom plavljenja i ekstenzivne poljoprivrede
nastaju odgovarajuća staništa.


Livade – Meadows


Livade predstavljaju kulturno nasljeđe Europe od
posebnog značenja, a sastav njihove vegetacije ovisi o
dva parametra: količini vlage i sustavu gospodarenja.
Livadni krajolik ispresijecan živicama u srednjem savskom
bazenu proteže se na 47.000 ha. Rechnagel-
Z a g r o v ić (1992) opisuje 106 biljnih vrsta u livadama
oko lonjskih sela. Postoji nekoliko opisa livadne
vegetacije hrvatskog nizinskog područja (Horvatić
1958; I l i a n i ć 1969), ali za sada još nisu napravljene
detaljne karte i pregled važnosti ovog staništa. Iako
postojeći podaci o vrijednosti ptičjeg svijeta u ovim livadskim
predjelima jasno ukazuju na njihovu iznimnu


Vodena i močvarna vegetacija


Veličina savskog vlažnog područja, uključujući i
depresiju Kupćine (usp. sl. 4), nudi idealne uvjete za
opstanak akvatičkih biljnih vrsti koje su ugrožene u cijeloj
Europi. Duž rijeka i unutar poplavnih nizina protežu
se ogromne površine vodenih kompleksa s oscilirajućim
razinama vode. Za disperziju vrsta najvažnija
je povezanost aluvijalnog ekosustava; veliki broj biljnog
sjemena prenosi se vodom (Schneider-Jacoby
1990). Ako je Sava visoka, paralelni vodotoci poput
rijeka Sunje, Struga, Lonje ili Odre, moraju prihvatiti
vodu iz glavne rijeke, te se njihove struje miješaju u
dužini od mnogo kilometara. Na taj se način sjeme i dijelovi
biljaka prenose “uzvodno” poplavama i disperzi


lovi b
aj


raju
uu s
sse
ee unutar aluvijalne nizine. U takvom otvorenom


važnost, botaničari još nisu izradili pregled ugroženih
vrsta, kao što su orhideje Orchis coriophera i Orchis
palustris, ili Clematis integrifolia, biljke koja pridolaze
zapadno sve do panonske livade na Savi. Melioracije,
upotreba umjetnih gnojiva, ili promjene u načinima
košnje ili vodnog režima ubrzano ugrožavaju ove biljke.
Ipak, još ih se uvijek može naći na tradicionalnim
livadama koje se kose jednom na godinu (Schneide
r-Ja c o by 1993) Hitno je potrebno izraditi kartu
preostalih aluvijalnih nizinskih livada kako bi se kvantificirali
gubici nastali u nekoliko posljednjih desetljeća
i pružila potpora koncentriranim mjerama zaštite.


– Water and swamp vegetation
sustavu svaka se biljna vrsta lako prenosi na odgovarajuće
stanište. Danas je taj prijenos ozbiljno ograničen
činjenicom da je većina mrtvaja isključena iz ove
mreže nesmetanog transporta i razmjene sjemena. Prve
mjere sanacije započete su u koloniji žličarki u Krapje
dolu i pokazale su se uspješnima (Dezelić &
Schneider-Jacoby 1999).
Ei ch i ng e r (1991) je istraživala vegetaciju triju
mrtvaja blizu Puske, Kratečkog i Čigoča. Opisala je
ukupno 222 biljnih vrsta. Ova tri staništa su prirodni
biotopi koji predstavljaju veliki ekološki potencijal
savskog vlažnog područja. Pregled biljnih vrsta sadrži
mnoge primjere specijaliziranih ekotipova koji su u
Europi postali vrlo rijetki: Hottonia palustris, Hydro