DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 31     <-- 31 -->        PDF

M. Schneider-Jacoby: POPLAVNA PODRUČJA SAVE I DRAVE Šumarski list br. 5–6, CXXX (2006), 193-217
vedeno istraživanje o učinku na insekte,
kao što je riječno vretence
(S c h n e i d e r- J a co b y 1996a, b).


Daljnja izgradnja hidroelektrana
na rijeci Dravi uništila bi riječni koridor
od Dunava do Mure (Schnei
d e r- J a co b y 1996a) koji obuhvaća
jedno od najvažnijih staništa
kečige (Acipenser ruthenus, usp.
R e i - N ar t z i drugi, 2003). M o h l
& Schwarz (1997) opisuju učinak
planirane hidroelektrane Novo
Virje, smještene na 226.–185,5. km
rijeke duge 380 km. Aluvijalno
vlažno područje koje se prostire na
području od preko 2.700 ha bilo bi
nepovratno poplavljeno, a s njime i
jedinstveno ritsko stanište koje se
još uvijek sastoji od šuma mekih listača
(1.070 ha), rijeke i njezinih ru


Slika 9. Dnevne oscilacije Drave u Botovu u ljetu 2004. godine zbog proizvodnje elek


kavaca (517 ha), travnatih površina


trične energije u hidroelektrani Dubrava, Hrvatska (izvorni podaci iz Hrvatskih


koje obiluju orhidejama (548 ha),


voda, objavljeni na www.voda.hr).
malim poljima (242 ha) i otocima i Figure 9 Daily oscillations of the Drava at Botovo in summer 2004 due to the production
šljunčanim obalama (78,5 ha). Za of electricity by the Dubrava hydroelectric dam, Croatia (Original data from Hrrazliku
od toga, procjena utjecaja na vatske Vode, published on www.voda.hr).


okoliš koju je izradio Elektroprojekt
(1997) sugerira da niti jedna ugrožena ili zaštićena i životinjske vrste vezane za njega (usp. Mohl &
biljna ili životinjska vrsta neće biti ugrožena, a istražuje Schwarz 1998a, b; Schneider-Jacoby 1996a).
se “samo” gradilište hidrocentrale. Schwarz & Bloesch (2004) služe se međunarod


“Očuvanje postojećih prirodnih staništa, koja obiluju nim eko-morfološkim standardima za opis vrijednosti
velikim prirodnim vrijednostima u okolici HE Novo predloženog gradilišta i procjenjuju ga na temelju EU-
Virje i njihovo praćenje i razvoj predstavlja potencijalnu WFD. Planirani odvodni kanal čak presijeca rukavac
korist prilikom izgradnje sustava HE Novo Virje” (HrDrave
unutar Nacionalnog parka Dunav-Drava u Mavatska
nacionalna energija 1997. str. 38). Procjena oko-đarskoj, što se uopće ne spominje u službenoj procjeni
liša od strane Elektroprojekta u potpunosti zanemaruje učinaka na okoliš koju je prihvatilo Ministarstvo za
učinak brane na dinamički riječni ekosustav i sve biljne okoliš Republike Hrvatske godine 2002.


Procjena okoliša sustava za obranu od poplava na rijeci Savi
Environmental Assessment of the Sava Flood Control System


Iako je poplavno područje u Hrvatskoj formalno zaštićeno
Zakonom o vodama kao “vodna površina”, Programom
prostornog planiranja (Republika Hrvatska
1999) predviđa se, na primjer, odvodnja na oko 50 %
poplavnih područja u središnjem savskom bazenu.


Procjena okoliša za Svjetsku banku (Brundić i
drugi, 2001) predlaže novo rješenje (slika 4, tablica 2),
koje bi čak i poboljšalo trenutno stanje aluvijalnih vlažnih
staništa. Pe t r i č eć i drugi (2004) razmatraju novi
pristup i pokazuju da je taj pristup u Hrvatskoj naišao na
dobar prijem. “Cilj predloženih modifikacija je zadržati
što je više moguće preostalih nezaštićenih područja u
režimu prirodnih voda, s povremenim plavljenjima. U
studiji se ističe da bi predložene promjene stvorile veliki


potencijal za razvoj novih oblika turizma temeljenih na
očuvanoj tradicionalnoj arhitekturi i načinu života, i
prekrasnim šumskim krajolicima ispresijecanim pašnjacima
i otvorenim vodenim površinama. Posebno značenje
ogleda se u velikom prirodnom potencijalu vlažnih
staništa za pročišćavanje voda putem zadržavanja hranjiva,
i obogaćivanje podzemnih voda putem procjeđivanje
poplavnih voda iz prostranih retencijskih područja”
(P e tr i čeć i drugi, 2004.; str. 286). Predložene
promjene značajno snižavaju troškove izgradnje, budući
da se u velikom dijelu odustaje od izgradnje nasipa,
kanala i distribucijskih objekata. Razina zaštite ostaje
ista, a obranjeno područje nije znatno smanjeno (sl.
4; B r u n d ić i drugi, 2001).