DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 30     <-- 30 -->        PDF

M. Schneider-Jacoby: POPLAVNA PODRUČJA SAVE 1 DRAVE Šumarski list br. 5–6, CXXX (2006), 193-217
nog korita. U području šume Repaš
ispod utoka s Murom, minimalni
godišnji vodostaj rijeke smanjio se
između 1946. i 1988. za 2,68 cm
godišnje (vodomjer Botovo,
B ion dić 1999). Utjecaj na aluvijalnu
hrastovu šumu velik je, i
očituje se u sve većem broju osušenih
starih hrastova koje je potrebno
posjeći (Hrvatske šume 2004,
osobna obavijest). Dugoročni trend
minimalnog vodostaja uzi


Terezi
nom Polju (nasuprot Barcsa u
Mađarskoj) pokazuje pad od preko
3 m u zadnjih 100 godina (Biondić
1999). Potrebne su hitne mjere


obnove u vidu proširivanja kanala
rijeke i odstranjivanja nasipa, kao
što predlažu Mohl & Schwarz
(1998a, b).


Osim planiranih hidrocentrala,
glavni izvor problema u zaštićenim
područjima duž Drave, posebice u
dunavsko-dravskom nacionalnom
parku je i permanentna zlouporaba


rijeke, što će rezultirati gubljenjem raznolikosti i proizvodnosti
u širokom ritskom ekosustavu, uključujući
nestanak mrtvaja i nizinskih šuma (vidi dolje, Schneider-
Jacoby 1998).


Razlika između visokih i niskih vodostaja povećava
se na obje rijeke. Ovdje ne postoji vodno gospodarstveni
koncept kojim bi se izbjegli daljnji stresovi za
aluvijalni sustav (S c h n e i d e r-J a co b y 1993; Sl. 7).
Osim rastuće opasnosti od poplava, niski vodostaj tijekom
ljeta već je postao ključni problem za vodno gos-


Slika 8. Razlika između godišnjeg maksimalnog i minimalnog vodostaja rijeke Save u
Parku prirode Lonjsko polje između 1926. i 1990. kod Jasenovca (blizu ušće
Une) prema podacima Hrvatskih voda, Zagreb, s regresijskim linijama (Schneider-
Jacoby 1993).


Figure 8 Difference between annual maximum and minimum water level of the Sava River
in the Lonjsko Polje Nature Park between 1926 and 1990 at Jasenovac (near the
mouth of the Una) according to data from Hrvatske vode, Zagreb, with regression
line (Schneider-Jacoby 1993).


podarstvo. Na primjer, u Parku prirode Lonjsko polje,
dugoročna maksimalna razina visoke vode raste
(y = 781 + 0,54x, p < 0,05) a niska voda pada još većom
brzinom (y = 39 – 1,03x, p < 0,001). Razlika bi bila još i
veća da visoke poplave u Savi ne snižava retencija Lonjsko
polje (usp. Sl. 1). Stres za ekosustav vidi se na sl. 8,
gdje je prikazana godišnja maksimalna razlika između
visokog i niskog vodostaja (y = 741 + 1,29x, p y 0,001).
Manjak vode u rijekama posebno zabrinjava za vrijeme
niskih vodostaja (S c h n e i d e r-J a cob y 1993).


Hidroelektrane – Hydroelectric Dams


Lanac hidroelektrana od Austrije preko Slovenije do
Hrvatske uništile su velike površine dravskih vlažnih
staništa (Schwarz & Bloesch 2004). Postojeće hi


droelektrane na Dravi djeluju na staro riječno korito izmeđ
međmeđu
uu bran
branbrana
aa i
ii riječno
riječnoriječnog
gg koridor
koridorkoridora
aa nizvodno
nizvodnonizvodno.
.. Glavn
GlavnGlavni
ii pro
proproble
bleblem
mm s
ss koji
kojikojim
mm s
sse
ee suočavaj
suočavajsuočavaju
uu preostal
preostalpreostala
aa vlažn
vlažnvlažna
aa područj
područjpodručja
aa
Drave u Sloveniji i Hrvatskoj je niski vodostaj od samo
2,4 % prosječnog protoka rijeke (Schneider-Jacob
y 1996a). Iako se vlažno područje još uvijek redovito
plavi, vegetacija se tijekom zadnjih godina značajno
promijenila, a podzemna voda je opala. Ovo je problem
ne samo za zaštitu prirode, već i za obranu od poplava,
jer visoke poplave moraju naći put kroz mnogo uže riječno
korito nego do sada. Treba provesti modernu analizu
kojom bi se utvrdila potrebna količina vode za
održavanje ključne funkcije rijeke (B lo e s c h i drugi,
2004. i ovaj separat). Potrebni su i novi planovi o tome


kako povećati ulogu pašarenja, u skladu s dogovorom s
WWF i Euronatur s Hrvatskim vodama tijekom postkonferencijske
ekskurzije na Konferenciji o obnovi rijeka
Ecrr god. 2004. Nužno je održati veliku ekološku
vrijednost ovih preostalih dijelova rijeke Drave. Oni is


ova rijpunjavaj međunarodne kriterij zaštitu prirode, u


a
aa


aju
uu ije
ee z
zza
aa


Sloveniji su već uvršteni u staništa Natura 2000.


iji su


Dnevne oscilacije Drave problem su od međunarodnog
značenja (sl. 9). Hidroelektrane u Hrvatskoj imaju
veliki utjecaj na Nacionalni park Dunav-Drava. Razina
vode mijenja se do 1,6 m čak i u duljini od 40 km ispod
brane, a valovi se mogu izmjeriti sve do D. Miholjca –
ovdje još uvijek 20 cm – i Osijeka. Osim problema erozije,
dnevne oscilacije također imaju nepovoljan utjecaj
na ribe. Lokalni ribolovci svakodnevno javljaju o masovnom
uginuću mladih riba u malim barama preostalim
nakon visokih poplava. Do današnjeg dana nije pro