DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 28     <-- 28 -->        PDF

M. Schneider-Jacoby: POPLAVNA PODRUČJA SAVE I DRAVE
Šumarski list br. 5–6, CXXX (2006), 193-217
“Barem 50 % prometa trebao bi se odnositi na međunarodni
tranzit u koridoru Dunavska regija – Jadransko
more, što bi značajno povećalo promet luke Rijeka i
djelomično luke Ploče (Republika Hrvatska 2003, str.
7). Roba se mora prevoziti željeznicom ili cestom do Jadrana,
iako formulacija nastoji stvoriti dojam da je moguće
izgraditi kanal kroz Dinarsko gorje. Ako se 50 %
robe ionako mora prevesti nekim drugim transportnim
sustavom, bilo od rijeke Save na kraju kanala Dunav-
Sava prema luci Ploče ili blizu Zagreba (usp. sl. 3), onda
nije jasno zašto je kanal uopće potreban. I bez kanala
udaljenost željeznicom od Vukovara na Dunavu nije
mnogo veća. Dnevni teret potencijalnog prometa dunavsko-
savskim kanalom tijekom 30 godina može se
prevesti željeznicom za jedan sat, a troškovi održavanja
i izgradnje su niži (usp. H ie s s & Kor a b 1992).


Budući da nema dovoljno dokaza za profitabilnost
plovidbe dunavsko-savskim kanalom, navode se dodatne
ekonomske koristi (Republika Hrvatska 2003):


navodnjavanje poljoprivrednih površina, intenzifikacija
stočarstva i promjene u strukturi poljoprivrednih
kultura kako bi se pogodovalo tržište,


odvodnja slivnog područja kanala, daljnje poboljšanje
173.000 ha i podzemna drenaža na 62.000 ha,


eliminacija periodičkih dugotrajnih poplava u bazenu
Spačva-Studva i regulacija šumske vegetacije,


poboljšanje niskih vodostaja i korištenje procesnih
voda.
Ljeti i za vrijeme niskih vodostaja kanal Dunav-Sava
trebao bi se puniti pumpama. Postoje opravdane sumnje
da kvaliteta vode ne bi bila dovoljno dobra za navodnjavanje
(Malus & Tusar 1998). Troškovi pumpanja također
bi znatno povisili troškove plovidbe. Eliminacija
dugotrajnih poplava na 100.000 ha transnacionalnog bazena
Spačva-Studva, koji je stanište najvećih površina
šume hrasta lužnjaka na svijetu, također će utjecati na
zaštićena područja od međunarodnoe važnosti u Srbiji
veličine 17.500 ha (Heath & Evans 2000) i povećati
rizik od poplava duž cijelog donjeg toka Save. Kanal je
planiran na pretpostavci da će rijeka Sava biti plovna i
za velike brodove, ali do sada još nisu dostupne procjene
okoliša niti ekonomske procjene projekta. Analiza
odnosa troškova i koristi u kojoj se uspoređuju troškovi
i utjecaji željezničkog i brodskog transporta od Dunava
do Jadrana ovdje je od najveće važnosti. Ona bi trebala
biti uključena u novi Ugovor o Savi s ciljem zaštite rijeke
od vodnih stuba i nasipa.


Vodno gospodarstvo – Water Management


Iskopavanje sedimenata iz riječnog
korita Save i Drave predstavlja
gorući problem. Opskrba sedimentom
iz gornjih tokova je ograničena
konstrukcijom brana u gornjim dijelovima
rijeka. Erozija riječnog
korita dovodi do drastičnog smanjenja
razine vode za vrijeme niskih
vodostaja. U sektoru između Varaždina
i slovenske granice, Hrvatska
je kao dio dugoročnog programa
kanaliziranja rijeke počela iskopavati
sedam milijuna kubnih metara
iz bivšeg korita rijeke Drave (vidi
dolje). Planira se da nova granica sa


Slovenijom prođe sredinom novoiskopanog
riječnog koridora, što će
uništiti najočuvanije aluvijalno
vlažno područje u Sloveniji. Nedostatak
sedimenata također dovodi do
erozije u nizvodnom dijelu, na primjer
kod Dubrave, zadnje brane na
Dravi, a prošle je godine izgrađeno
nekoliko nasipa koji još više utječu
na dinamiku riječnog korita (sl. 5).


Mohl & Schwarz (1998a)
opisuju učinke na Dravi nizvodno


Slika 5. Promjene u geomorfologiji dravskog korita ispod ušća s Murom tijekom zadnjih
100 godina (Elektroprojekt 1997). Potrebne je poduzeti hitne mjere za zaustavljanje
ovog procesa, umjesto da tvrtka Hrvatske vode, kao što se pokazalo u zadnje
vrijeme, izvodi dodatne regulacijske radove. Potrebno je zatvoriti postrane kanala
i obustaviti iskopavanje šljunka (usp. sl. 6).


Figure 5 Changes in the geomorphology of the Drava riverbed below the mouth of Mura during
the last 100 years (Elektroprojekt 1997 ). Urgent measures to reverse this process
are needed, instead of more regulation works by Croatian Waters as seen recently,
including the closing of side channels and gravel excavation (compare fig. 6).