DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 26     <-- 26 -->        PDF

M. Schneider-Jacoby: POPLAVNA PODRUČJA SAVE I DRAVE
109.000 ha, to je najveći sustav poplavnih
nizina u dunavskom slivu
(usp. DPRP 1999) i važno izvorište
hranjiva za gornji i srednji savski
bazen. Srednji savski bazen je jedinstveni
primjer koji pokazuje kako
poplavne nizine mogu reducirati
vodne valove (Sl. 2.).
Nova procjena okoliša zamišljena
je tako da preispita izvorni
projekt i da uz obranu od poplave
obuhvati i očuvanje prirodnog i
kulturnog nasljeđa. Hrvatska je od
Svjetske banke dobila sredstva za
pripremu studije procjene okoliša.
Svjetska je banka ponudila Hrvatskoj
vodoprivredi, u suradnji s Eu


Šumarski list br. 5–6, CXXX (2006), 193-217


Slika 2. Utjecaj poplavne nizine u srednjem savskom bazenu na visoke poplave rijeke Sa


ronaturom, Vodoprivrednim podu


ve (Brundić i ostali, 2001). Nizvodno od Zagreba, količina vode opada jer se izli


zećem (VPB Zagreb) i mnogim


jeva u poplavno područje. Svjetlosivo područje je srednji savski bazen, tamnosi


hrvatskim institucijama, jedinstvevo
je stvarna poplavna nizina.
nu priliku da stvore sustav obrane Figure 2 The effect of the floodplain in the central Sava basin on peak floods in the Sava
od poplave i izrade model obrane River (Brundić et al. 2001). Downstream of Zagreb, the quantity of water decreases
as it drains into the floodplain.


od poplave i regionalnog razvoja


koji će vrijediti i za druge zemlje
(Brundić i drugi, 2001). Prvi korak u održivom razvoju
središnjeg savskog bazena je očuvanje postojećih
poplavnih područja kao retencija. Time će se očuvati
tradicionalne privredne aktivnosti na ovom velikom
inundacijskom području (npr. stočarstvo, šumarstvo) te
prirodno i kulturno bogatstvo (Gugić & Ćosić-
Flajsig 2004.; Schneider-Jacoby 1999b). Na
nekim je mjestima moguće obnoviti poldere isušene tijekom
prve faze programa obrane od poplave


(1972–1990). Tijekom prve faze ovog projekta, velika
i važna aluvijalna močvarna područja zaštićena od poplava
nisu bila meliorirana. Kako bi se očuvao aluvijalni
krajolik, predlaže se “ekološko poplavljivanje”. To
znači da se danas ta područja ne mogu obnoviti ponovnim
uključivanjem u sustav plavljenih područja, ali je
zato moguće održati njihov aluvijalni karakter, a po potrebi
se za vrijeme opasnih visokih poplava može upustiti
voda (vidi dolje).


OPASNOSTI ZA RIJEKE DRAVU I SAVU
Threats to the Drava and Sava Rivers


Plovidba –


Planovi za izgradnju kanala Dunav-Sava-Jadran (Sl.
3., M a ruši ć 1993) ugrožavaju prirodna riječna korita
Save i aluvijalna vlažna područja vezana uz rijeku
(Schneider-Jacoby 2001b; Schneider-Jacoby
i drugi, 2001, 2003; WWF 2002.). Brana blizu Šamca
pretvorila bi 200 km rijeke Save u rezervoar. Sljedeća
brana, čija je izgradnja planirana u unutrašnjosti Parka
prirode Lonjsko polje (blizu Jasenovca i ispod ušća
Une), uništila bi još uvijek dinamični vodni režim Mokrog
polja i šume Zelenik (Sl. 4: usp. P et r ič e v i ć i drugi,
2004). Svi su ovi planovi dio Programa za prostorno
planiranje u RH (Republika Hrvatska 1999) i provodilo
ih je Ministarstvo prometa u 2001. g. (Bednjicki &
Grubišić (2001). Nizvodno od ispusta kanala Dunav-
Sava, planira se izgradnja brane unutar Ramsarskog sta


g staništa
Obedska bara (Srbija/Vojvodina). Također se u


Navigation


ovom programu plovidbe i proizvodnje energije planira


ju i četiri brane na rijeci Dravi (M a r u š i ć 1993).


Kanal Dunav-Sava-Jadran ponajprije predstavlja


skraćeni put koji Hrvatska planira od Dunava do Save.


“Osnovna zamisao je da se pomoću ovoga kanala pove


že srednja Europa s Jadranskim morem i da njegov ka


pacitet i konkurentne cijene privuku robu s ostalih pro


metnih pravaca i načina transporta. Potencijalni promet


u kanalu procjenjuje se na 7 milijuna tona godišnje, što


će se prema predviđanjima postići 30 godina nakon


puštanja kanala u promet” (Republika Hrvatska 2003,


str. 7). To znači da će tijekom 30 godina ovu ogromnu


konstrukciju koja košta barem 200 milijuna Eura koris


titi možda 11 brodova – temeljenih na lakšoj klasi Euro


pe II, tonaže od 1850 tona (WF 2002). Kanal je dug sa


mo 61,5 km i treba biti dovršen do 2020. godine.