DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 121     <-- 121 -->        PDF

UPUTE AUTORIMA


Šumarski list objavljuje znanstvene članke iz
područja šumarstva, primarne prerade drva, zaštite
prirode, lovstva, ekologije, prikaze stručnih predavanja,
savjetovanja, kongresa, proslava i sl., prikaze
iz domaće i strane stručne literature, te važnije spoznaje
iz drugih područja koje su važne za razvoj i
unapređenje šumarstva. Objavljuje nadalje i ono što
se odnosi na stručna zbivanja u nas i u svijetu, podatke
i crtice iz prošlosti šumarstva, prerade i uporabe
drva, te radove Hrvatskoga šumarskoga društva.


Članci kao i svi drugi oblici radova koji se dostavljaju
zbog objavljivanja, moraju biti napisani
jasno i sažeto na hrvatskom jeziku. Znanstveni i
stručni članci u prilogu trebaju imati sadržaj
(sažetak) na engleskom ili njemačkom jeziku (iz
posebnih razloga na nekom drugom jeziku), podatke
i zaključke razmatranja. Sažetak na stranom jeziku
treba biti napisan najmanje na 2 stranice s proredom
na papiru formata A4.


Molimo autore da se pridržavaju sljedećeg:


– Prije uvoda treba napisati kratki sažetak o temi
članka, svrsi i važnijim rezultatima, najviše do 1/2
stranice napisane s proredom na papiru formata A4.
– U uvodu, radi boljeg razumijevanja, treba napisati
ono što se opisuje (istražuje), a u zaključku ono
što omogućuju dobiveni rezultati uz opće prihvaćene
spoznaje iz određenog područja šumarske
struke i prakse.
– Opseg teksta može iznositi najviše 10 tiskanih
stranica Šumarskoga lista, zajedno s prilozima
(tablice, crteži, slike...), što znači do 16 stranica s
proredom na papiru A4. Samo u iznimnim slučajevima
Uređivački odbor časopisa može prihvatiti
radove nešto većeg opsega, ako sadržaj i kvaliteta
tu opsežnost opravdavaju.
– Naslov članka (djela) treba biti kratak i jasno izražavati
sadržaj rada. Ako je članak već tiskan ili se
radi o prijevodu, treba u bilješci na dnu stranice (fusnote)
navesti kada je, gdje i na kojem jeziku tiskan.
– Naslove, podnaslove u članku, sažetak (s uvodom,
metodološkim napomenama, raspravom,
rezultatima istraživanja i zaključcima), opise slika
i tablica, treba napisati i na engleskom ili njemačkom
jeziku.
– Fusnote glavnog naslova označavaju se zvjezdicom,
dok se fusnote u tekstu označavaju redosljedom
arapskim brojevima, a navode se na dnu stranice
gdje se spominju. Fusnote u tablicama označuju
se malim slovima i navode se odmah iza tablica.
– Za upotrebljene oznake treba navesti nazive fizikalnih
veličina, dok manje poznate fizikalne veličije
poz
ne treba posebno objasnit jednadžbama i sl.


iti
ii u
uu je


– Tablice i grafikone treba sastaviti i opisati da budu
razumljivi bez čitanja teksta i obilježiti ih brojevima
kako slijede.
– Sve slike (crteže i fotografije) treba priložiti
odvojeno od teksta i olovkom napisati broj slike,
ime autora i skraćeni naslov članka. Slike trebaju u
pravilu biti u omjeru 2:1.
– Crteže i grafikone treba uredno nacrtati. Tekst i
brojke (kote) napisati uspravnim slovima, a oznake
fizikalnih veličina kosim. Fotokopije trebaju biti
jasne i kontrastne.
– Poželjno je navesti u čemu se sastoji originalnost
članka i zbog kategorizacije po međunarodnim kriterijima.
– Obvezno treba abecednim redom navesti literaturu
na koju se autor u tekstu poziva. Kao primjer navodimo:
1.
Klepac, D. 1965: Uređivanje šuma, Šumarski
fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
2.
Prpić, B., N. Komlenović, Z. Seletkov
ić 1988: Propadanje šuma u Hrvatskoj,
Šumarski list 112, (5–6): 195–215, Zagreb.
– Pored punog imena i prezimena autora treba
navesti zvanje i akademske titule (npr. prof., dr.,
mr., dipl. ing. ...).
– Tekst članka treba (osim izuzetno), pripremiti
s pomoću nekog od tzv. wordprocesora na osobnom
računalu sukladnom s IBM, te tako uređeni
rukopis predati na disketi 3.5”.
– Potpuno završene i kompletne članke (disketu,
tekst u dva primjerka) slati na adresu Uredništva.
Autori su odgovorni za točnost prijevoda na strani
jezik.
– Primljeni rad Uredništvo dostavlja recenzentu odgovarajućeg
područja na mišljenje u zemlji, a za
znanstvene članke i recenzentima u inozemstvu.
– Autori koji žele separate – posebne pretiske svojih
članaka mogu naručiti istodobno sa slanjem rukopisa.
Separati se posebno naplaćuju, a trošak se
ne može odbiti od autorskog honorara. Najmanje se
može naručiti 20 separata.
– Objavljeni radovi se plaćaju, stoga autor uz
rukopis treba dostaviti svoj broj žiro-računa,
JMBG, adresu i općinu stanovanja.
Uredništvo ŠUMARSKOGA LISTA
Zagreb, Trg Mažuranića 11
Telefon: 48 28 477, 48 28 359
Telefax: 48 28 477


E-mail: hsdŽpost.t-com.hr


ili hrvatsko-sumarsko-drustvo zg.htnet.hr


atsko-su arsko-drustvoŽ
ŽŽzg.htn


WEB stranica: www.sumari.hr
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 122     <-- 122 -->        PDF

Božje ovčice, božji voleki ili kako ih, čini se, ljudi najčešće nazivaju, buba-mare, posebice su porodica
kornjaša, čija je uloga u prirodi odavna poznata i cijenjena od šumarske i agronomske struke. Većina vrsta
izraziti su predatori i pritom su vrlo aktivne u potrazi za plijenom. Osim odraslih oblika i ličinke su također
grabežljive. Tijekom vegetacijske sezone mogu razviti više generacija čime dodatno povećavaju svoju
biološku učinkovitost – važnih prirodnih regulatora populacija biljnih uši kojima se hrane. Božje ovčice
susrećemo na raznim biljkama i mjestima u šumi, ali uvijek je to u vezi s njihovim plijenom, lisnim ili štitastim
ušima koje proždiru, neprestano pretražujući područje na kojemu se nalaze.


Ladybird beetles constitute an important beetle family that has been prized due to their ecosystem role
both from foresters and agronomists. Most of the species are fierce predators and very active in the search
of their prey. Both adults and larvae are predaceous. During the vegetation season they can develop several
successive generations adding to their biological role – being an important regulator of aphid populations
upon which they prey. Ladybird beetles are found on different plants and places in the forest but always in
vicinity of their prey, leaf and scale aphids which they devour rummaging actively throughout the area.


IZDAVAČ: HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO uz financijsku pomoć Ministarstva
znanosti i tehnologije Republike Hrvatske i Hrvatskih šuma, d.o.o.
Publisher: Croatian Forestry Society – Editeur: Société forestiere croate –
Herausgeber: Kroatischer Forstverein


Grafička priprema: ŽUPANČIĆ H R d.o.o. – Zagreb
Tisak: EDOK – Zagreb