DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 109     <-- 109 -->        PDF

Novoj Gradiški. Poslije rata radio je jedno vrijeme kao
upravitelj Šumarije u Novoj Kapeli, a od 1951–1957.


g. kao upravitelj Šumarije Pleternica.
Od 1957–1962. g. rukovodi šumskom proizvodnjom
pri Šum. gospodarstvu Požega, a po osnivanju
Odjela za uređivanje šuma 1962. g. imenovan je njegovim
rukovoditeljem i radi na tim poslovima do umirovljenja
1973. g.
Za doprinos na unaprjeđenju šumarstva dodijeljena mu
je 1976. g. povelja Saveza ITŠDI Hrvatske (danas HŠD).


Kao umirovljenik, od 1973–1992. g. živi u Požegi.
U braku sa suprugom Marijom nije imao vlastite djece,
osim pokćerke Antonije. Na požeškom pravoslavnom
groblju pokopani su mu supruga Marija i pokćerka Antonija,
a on kao osamdesetšestogodišnjak vraća se u
Litvu, k nećaku koji živi u Kaunasu, gdje umire 1996.
godine.


PODACI O OSTALIM STUDENTIMA IZ RUSIJE I UKRAJINE


(Sažetak)


Alabovski Vsevolod, (Svevlad), (Kozackoje,
Kijev. gubernija, Rusija, sada Ukrajina, 1896–?). Sin
Aleksandra, činovnika. Diplomirao je 1930. g. God.
1939. kao šumarski pristav radio je u Sinju, 1941. g.
premješten je na Cetinje (Crna Gora i iste godine k
Ravnateljstvu šuma Ogulinske imovne općine u Ogulinu.
Od 1942–1943. radio je u BiH (Mostar, Tuzla,
upravitelj šumarije Vlasenica). God 1943. kao šum.
viši pristav premješten je u Šumariju Garešnica. Bio je
suradnik Narodnog šumara (1951).


Antonijević Evgenije,
(Eugen), (Dragobič, Ukrajina,
1898–?). Diplomirao
je 1921. Zaposlio se 1922.
Od 1927–1940. g. radio je u
Kutini, Državnom dobru
Topolovac kod Siska te kod
Direkcija šuma Aleksinac
(Srbija) i Banja Luka (BiH).
Za vrijeme rata radio je kao
šum. nadzornik u Banja Lu


ci. Nakon rata radio je u Rijeci
(šumsko gospodarstvo i
Slika 5. Evgenije Antonijević Sekcija za uređivanje šuma).
Živio je u Rijeci. Bio
je član JŠU i HŠD. Surađivao je u Šum. listu (1935,


Balkovski Aleksandar, (Novgorod, Rusija,
1889–?). Sin Andrija i Marije, učiteljice. Diplomirao je
1928. Od 1929–1934. radio je u Srem. Karlovcima
(Srbija). Stručni ispit položio je 1933. Od 1934–1936.
radio je u Skopju (Makedonija), a zatim do 1940. kao
šum. pristav u Šumariji Doroslovo, Direkcija šuma
Apatin (Srbija). Za vrijeme rata radio je kraće vrijeme
kod Ravnateljstva šuma u Tuzli (BiH), zatim kod Rav.
šuma Nova Gradiška. Bio je član JŠU i HŠD.


B an i n Vladimir, (Poltava, Rusija, sada Ukrajina,
1905–?). Sin Mihaila, oficira i Nadežde. Diplomirao je
1930. Od 1936–1940. nalazio se je u Oštrelju (BiH).
Od 1938. bio je ovlašteni inženjer šumarske struke,


Slika 6. Vladimir Banin


Slika 7. Dimitrije Belov


član Beogradske komore.
Za vrijeme rata bio je
ovlašteni šum. inženjer u tadašnjoj
NDH, s prebivalištem
u Potocima (BiH).
Bio je član JŠU.


B e l o v Dimitrije, (Obilnoje,
Vorošilovsk, Rusija,
1889 – Osijek, 1972.). Sin
Stevana, trgovca. Diplomirao
je 1926. Od 1927–1941.
radio je kod Krndije d.d.
Našice (posjed grofa Pejačevića)
na uzgajanju, iskorišćivanju,
zaštiti i uređivanju
šuma i šum. građevinarstvu.
Od 1938. i za vrijeme
rata bio je ovlašteni inženjer
šumarske struke s prebivalištem
u Našicana.


Nakon rata do umirovljenja
1965., u svojstvu
šum. inspektora, bio je na
raznim stručnim dužnostima
pri šumarskom odjelu
Oblasnog narodnog odbora
u Osijeku. Bio je član HŠD.
(Opširnije: Šum. list 1972.,
str. 494–495).


Bjelonin (Belonin) Nikolaj, (Carskoe Selo, sada Puškin,
Sankt Peterburg, Rusija, 1902–?). Sin Aleksandra,
oficira. Apsolvirao je 1928./29. Godina diplomiranja
nije poznata. God. 1938. ing. Belonin Nikola, kao
honorarni službenik Direkcije šuma Banja Luka, primljen
ja za člana JŠU. Za vrijeme tadašnje NDH kao
šum. vježbenik u Banja Luci bio je član HŠD.


D e n i s ov Gabrijel, (Sankt Peterburg, Rusija, 1894


– Plaški, 1943.). Sin Petera, ing. i Marije. Diplomirao je
1927., a zaposlio 1929. Čitavo vrijeme do rata radio je
na području Ogulinska imovne općine, napredujući do