DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2006 str. 64     <-- 64 -->        PDF

L’ITALIA FORESTALE E MONTANA
(Časopis o ekonomskim i tehničkim odnosima –
izdanje talijanske Akademije šumarskih znanosti – Firenze)


Iz broja 6. studeni-prosinac 2005. izdvajamo:


zdvajamo:
Francesco Iovino : Studijski dan – Šuma – Istraživanje
– Kultura


22. studenog 2005. godine u velikoj dvorani Sveučilišta
Firenze održan je Studijski dan, radnim naslovom
šuma – istraživanje – kultura, koju su organizirali
učenici Orazia Ci anc ija, urednika ovog časopisa, prigodom
njegovog 70. rođendana. Pokrovitelj ove manifestacije,
na kojoj je sudjelovalo preko 50 znanstvenika
iz cijele Italije, bilo je Sveučilište Firenze i Akademija
šumarskih znanosti.
Ispred grupe organizatora Studijskog dana (Susanna
Nocentini, Giuliano Menguzzato, Federico
Maetzke, Luigi Portoghesi, Piermaria Corona
i Marco Marchetti) uvodno izlaganje dao je Francesco
Iovino. U svom izlaganju objasnio je razlog
naziva Studijskog dana. To su tri teme na kojima se
razvijala znanstvena misao i intenzivna aktivnost profesora
C ia n ci a, koja je ostavila dubok trag u razvoju
šumarske struke u Italiji. Mnogi argumenti njegovih
postavki inicirali su široke rasprave, koje su prešle nacionalnu
granicu. Za njega je šuma pravni subjekt a ne
objekt; šuma ima dušu; zadatak šumarstva je održati
biološku raznolikost; šumarstvo treba biti blisko prirodi
i po uzoru na prirodu, to jest naturalističko šumarstvo,
ali istovremeno i sustavno.


Na osnovi razvoja šumarske misli i novih postavka
u šumarstvu, Ciancio označava jedan potpuno nov način
interpretiranja šume i gospodarenja šumom. Da bi
to učinio, on iz osnove mijenja znanstveni obrazac odnosa
i na odnosu te prave znanstvene revolucije stvara
osnovu za utemeljenje sustavne vizije u šumarstvu.
Ključ te promjene sastoji se u smatranju šume složenim
biološkim sustavom koji se ne može svesti u okvire
ograničenih obrazaca. Polazeći od tih pretpostavki,
koncipirana je i uređena te javnosti predstavljena
teorija modularnog sustava. On se zasniva na algoritamskoj
koncepciji zahvata, od kojih svaki poboljšava i
uključuje prethodni u zajedničko djelovanje.


Slijedeći čvrstu, logičnu povezanost, profesor Ciancio
razvio je projekt alternativnog istraživanja, koje
proizlazi iz krize koja je prožimala šumarsku misao, istraživački
rad i djelovanje u šumarstvu. Šuma nije
aglomeracija stabala, već cjelina, sustav u kojem svaka
komponenta ima određeno značenje i određenu ulogu.
Dosadašnje šumarstvo, sastavljeno od dvije komponente,
šuma i čovjek, treba prijeći na šumarstvo sastavljeno
od tri komponente: šuma, čovjek i ambijent.


Sigurno je, kaže autor, da se svi neće složiti sa postavkama
profesora Ciancia koji kaže: “bolje je zdravo
suprotstavljanje nego jalovi dogmatizam, jer znanost


treba biti revolucionarna, a kritike samo daju snagu za
veći entuzijazam”.


Na kraju svog izlaganja F. Ionvino je u ime svih
nazočnih zahvalio profesoru Cianciu na velikom doprinosu
koji je dao i koji će se nastaviti za napredak šumarske
struke Italije.


Lorenza Colletti : Aktivnosti EU u suzbijanju
šumskih požara


Po statistici EU svake godine više od 40.000 požara
opožari oko 500.000 ha površine. Ovo se posebno odnosi
na zemlje Mediterana, gdje požar prouzročuje značajne
štete ekološkog, ekonomskog i socijalnog karaktera.
2003. godine zbog najnepovoljnijih klimatskih uvjeta u
posljednjih 30 godina opožareno je preko 700.000 ha,
od čega 400.000 otpada na Portugal. Devastirane su
mnoge vrijedne površine, od kojih mnoge pripadaju
mreži Natura 2000.


Propisi EU ne predviđaju jednu zajedničku šumarsku
politiku, te gospodarenje šumama spada u isključivu
nacionalnu nadležnost. No, unatoč tomu, EU
je poduzela niz aktivnosti u pomaganju nacionalnim
programima u borbi protiv požara u svim fazama: preventivi,
gašenju i obnovi opožarenih površina. Strategija
šumarske politike EU u okviru koncepta, “održivog
gospodarenja šumama”, pridaje veliku važnost
ovim problemima i potrebi razvijanja zajedničke aktivnosti
u suprotstavljanju požarima. Prve zajedničke aktivnost
preventivnog karaktera donesene su Uredbom
(CEE) br. 3529/86 još 17. studenoga 1986. g., a odnose
se na protupožarnu infrastrukturu.


Uredbom (CEE) br. 2158/92 od 23. srpnja 1992.g.,
ustanovljena je shema kojom se uvodi monitoring i
evidentiranje svih požara unutar EU, njihovih uzroka,
veličine, šteta i dr. Primjena ove Uredbe završena je
2002. g., ali su njene inicijative uvrštene u nove uredbe
za razdoblje od 2003–2006. g. Nova shema uvedena je
Uredbom Europskog parlamenta br. 2152/2003 od 17.
studenog 2003. g., a odnosi se na monitoring šuma i
ambijentalnih interakcija unutar EU (“Forest Focus”)
koji su praćeni nizom odredbi i programa.


“Forest Focus” ima integralni pristup zdravstvenom
stanju šuma i zasniva se na rezultatima i iskustvima koji
su doneseni prethodnim uredbama i naglašava temeljnu
ulogu šume u zaštiti okoliša. Sredstva koja su u obliku
dotacije odobrena “Forest Focus” su simbolična i iznose
svega 65 milijuna Eura, od kojih se samo 9 milijuna
može koristiti za preventivne mjere koje se sastoje iz:monitoringa i skupljanja podataka za Informativni
europski sustav o šumskim požarima,

zaštite od požara financiranjem izrade protupožarnih
pojasa, vodnih stanica i sl. i


ŠUMARSKI LIST 3-4/2006 str. 65     <-- 65 -->        PDF


realizacije studija zemalja članica i komisije EU o
prevenciji požara.
U 2004. g. Europska komisija formirala je grupu
eksperta za protupožarnu preventivu. Rezultati rada te
grupe mogu se vidjeti na internetu:
(http://europa.eu.int/comm/environment/forests/home_en.htm.).


Obimnost i raznolikost realiziranih aktivnosti na
području EU jasno naglašava važnost koju Europska
komisija pridaje problematici šumskih požara i potpori
zemljama članicama, posebice u programima prevencije,
koji se ipak donose na nacionalnoj razini.


Giovanni M a iu l la r i, Vittorio Le o n e , Raffaella
Lovreglio: Obnova opožarenih površina alepskim
borom


Vatra je prirodni čimbenik koji uvjetuje evoluciju
vrsta i ima veliku ulogu u dinamici razvoja ekosustava,
no tamo gdje se manifestira s nenormalnom frekvencijom
uzrokovanom ljudskom aktivnošću postaje destabilizirajući
uzrok s regresivnim posljedicama.


Pojedine vrste koje su često izložene požarima, ponajprije
mediteranske, su u evolutivnom procesu stekle
obrambene mehanizme za suprotstavljanje utjecaju vatre,
što im omogućava preživljavanje i obnovu. Posebnu
otpornost i brzu obnovu u mediteranskoj zoni ima
alepski bor (Pinus halepensis Mill.), koji se mnogo koristi
u pošumljavanju tog područja. Kapacitet snažne
obnove poslije požara alepski bor posjeduje zbog zadržavanja
sjemena u čvrsto zatvorenim starim češerima.
To je, kako kažu autori, “viseća banka sjemena”. Naime,
sjeme u češerima koji se nalaze u krošnji zaštićeno
je čvrsto zatvorenim ljuskama i tako može izdržati
temperature do 400 oC. Nakon prirodnog pada ili rušenja
mrtvih stabala, poslije više mjeseci, češeri se otvaraju
i tlo bude bogato zasijano preživjelim sjemenom.
To predstavlja veličanstven primjer prilagodbe
alepskog bora čestom fenomenu požara.


Nažalost, događaju se naknadne pogreške uzrokovane
preranim uklanjanjem opožarenog materijala nakon
požara, tako da zajedno s granama budu uklonjeni
i češeri prije otvaranja i ispadanja sjemena. U strahu da
zapaljivi materijal ne bude uzrok novom požaru čine se
pogreške zbog kojih izostaje prirodna obnova.


Autori su u ovom članku dali prikaz obavljenih istraživanja
o ovoj problematici:pokusne plohe za istraživanje bile su na lokaciji
Murgia S. Eligio u Pugliji, u sklopu državne šume
Pulicchie,

nadmorska visina 570 m, geološki supstrat vapnenac,
tlo tipična “terra rossa”, iz koje izbijaju stijene
veličine do 30 m, glavna su obilježja ove lokacije,

klima je mediteranska “tip 15” po klimatskoj podjeli
Blasi (2002. g.).
Pošumljavanje je obavljeno na površini od 50 ha
1963/64. g. sa sadnicama alepskog bora (90 %) i manjim
dijelom arizonskim i običnim čempresom.


Na opožarenim površinama obavljeni su zahvati u
različitim vremenskim razdobljima, ovisno o administrativnim
propisima. To se uglavnom odnosi na vrijeme
uklanjanja materijala s opožarene površine. Promatranja
su obavljana na dvije odvojene površine, od kojih
je s jedne opožareni materijal, radi strogih propisa
provincije Bari, uklonjen iste jeseni tj. 4 mjeseca poslije
požara (zona A), a s druge parcele zbog pomanjkanja
financijskih sredstava materijal je uklonjen 16 mjeseci
nakon požara (zona B). Razlika u vremenu tretiranja
površina A i B odrazila se na uspješnost prirodne obnove.
U zoni A obnova je bila slaba i neravnomjerna s
malim brojem stabala po m2 (3,10 ± 2,29) a u zoni B
obilna i ravnomjerna, sa relativno velikim brojem sta


na i
bala p
ppo
oo m2 (17,87 ± 7,31). Snimke površina iz zrakoplova
potvrdile su ove očite razlike.


Može se zaključiti da kasno uklanjanje opožarenog
materijala pogoduje uspješnoj obnovi poslije požara.
Preporuča se primjena ovakvog postupka, pri čemu se
treba držati sljedećeg:uklanjanje mrtvih stabala tek 16 mjeseci nakon požara,

sječu stabala, kresanje grana i preuzimanje sortimenata
treba obaviti na mjestu požara,

granjevinu spaliti na požarištu nakon završenih radova,

ne primjenjivati nikakve druge radove i

radove obaviti bez primjene mehanizacije.
U sličnim stanišnim uvjetima na ovaj način može se
postići uspješna i ekonomična obnova i izbjeći naknadno
skupo pošumljavanje sadnicama alepskog bora.
Annalisa Bogo, Raffaele Cavalli, Giancarlo
Cesti: Zadaci, uloga i okvirni zahtjevi upravitelja
operacijama gašenja požara (drugi dio)
U drugom dijelu članka analizirana je uloga i okvirrni
zahtjevi upravitelja akcijama gašenja požara u
općenitom smislu, bez posebnog naglaska na specifičnosti
u različitim okolnostima.
Uloga “upravitelja” predviđa upravljanje organizacijskim
sustavom sastavljenim od osoblja kojega je on
vođa. On treba osigurati koordinaciju svih timova u
uvjetima izvanrednog stanja u cilju zaštite okoliša i
života osoba koje sudjeluju u gašenju. “Leadership” je
individualna karakteristika u kojoj su integrirani zahtjevi
zajednici, grupe i pojedinca.
Kvalitete koje obilježavaju “leadership” trebaju biti
sljedeće:psihološka ravnoteža i stabilnost,
– sklonost mirnoći,
– odlučivanje u okolnostima rizika,

donošenje prijedloga i promjena vezanih za razvoj
situacije,

ugled,
– sposobnost naređivanja bez osobnog izvršavanja,
– organizacijskna sposobnost,


ŠUMARSKI LIST 3-4/2006 str. 66     <-- 66 -->        PDF


sposobnost davanja pozitivnog primjera,

snalažljivost,
– sposobnost promatranja, predviđanja i analize,
– osjetljivost i profinjenost,

sklonost međuljudskim odnosima i suradnji,

uvažavanje osoblja,

tehnička, fizička i organizacijskna spremnost i

samokritičnost – priznavanje i prihvaćanje vlastitih
pogrešaka.
Znati zapovijedati osobama podrazumijeva također
sposobnost procjene razlika koje među njima postoje,
primjenjujući pravilo “pravi čovjek na pravom mjestu”.
U slučaju požara velikih razmjera, s velikim brojem gasitelja,
“upravitelj” treba znati prepoznati svoje mogućnosti
i biti spreman prenijeti dio funkcija na osobe koje
su ih u stanju izvršiti. Važno je raspolagati podacima o
količini i kvaliteti zapaljivog materijala, meteorološkim
prilikama i vremenskim predviđanjima, topografiji, ponašanju
vatre i globalnom obilježju požara.


Ovi elementi, zajedno s poznavanjem terena, raspoloživosti
radne snage, zemljanih i zračnih sredstava, te
njihove karakteristike i učinkovitost u odnosu na zapaljivi
materijal, preduvjet su za povoljan ishod gašenja.


Upravitelj operacijama gašenja požara treba proći
niz pripravnih obuka, od kojih se mnoge periodički
ponavljaju. Tu spadaju:temeljni tečaj s periodičnim upotpunjavanjem,

vježbanje s timom u različitom trajanju,
– specijalistički tečajevi,
– osnovni tečaj za upravitelja gašenja,

upotpunjavanje s ostalim upraviteljima gašenja i

tečaj za upravitelja gašenja požara velikih razmjera.
Na kraju, upravitelj operacijama gašenja treba biti
osoba koja se po svojim karakteristikama, sposobnosti i
poznavanju ove problematike, bitno razlikuje od ostalih
operatora i sudionika u gašenju. Požari su stalna prijetnja
s ekonomskog, ekološkog i socijalnog stajališta, te
je za borbu protiv njih potrebno raspolagati kompetentnim,
profesionalno formiranim osobama.
Manuela Plutino, Piermaria Corona, Giuliano
Menguzzato: Jela i bukva – prikaz kontinuirane
borbe dviju vrsta u šumama Apenina
Jela i bukva nalaze u Kalabrijskom dijelu Apenina
posebno povoljne ekološke uvjete i tvore miješane sastojine
s evidentnom ravnotežom, u kojoj jedino čovjek
svojom aktivnošću omogućuje periodičnu prednost
jednoj vrsti nad drugom.
Do početka 18. stoljeća, za vrijeme Napuljskog kraljevstva,
ove šume bile su pretjerano iskorištavane
zbog potrebe industrije željeza, te i kasnije poslije ujedinjenja
Italije sve do početka 20. stoljeća kojega su
dočekale na niskoj razini bioekološke stabilnosti.
Jela i bukva oduvijek su predstavljale važne čimbenike
za život lokalnog stanovništva, zbog toga je vrlo
važno očuvati ih u njihovoj autentičnosti ne narušava


jući uspostavljenu ravnotežu. U gospodarenju tim
šumama treba primjena adekvatnih zahvata kako se ne
bi narušila jedinstvenost ambijenta – šume – čovjeka.


Šume Kalabrijskih Apenina imale su oduvijek veliku
važnost ne samo sa šumskog i vegetacijskog stajališta,
već i s ekonomskog. Postrojenja teške metalurgije
premještala su se u potrazi za novim šumama radi ugljena
koji se iz njih dobivao. Burbonska vlada izdala je dekrete
za zaštitu šuma od uništenja, ali po obavljenim istraživanjima
oni nisu poštivani. Intenzivno korištenje
šuma nastavljeno je i poslije ujedinjenja Italije. Tako
Pic c i o l i , posjetivši ove šume 1923. g., piše da nije nikad
vidio jednu “tako veliku razorenu šumsku grobnicu,
koja se dogodila u sjeni naših zakona”. No, Sennni
1955. g. navodi da se već početkom 20. stoljeća poduzimaju
intenzivni zahvati na obnovi ovih vrijednih šuma.
Također navodi da je dugogodišnje korištenje pretvorilo
visoku bukovu šumu u panjaču, pa je jela prevladala
bukvu. Ove šume i danas imaju važnu socijalnu, kulturnu
i ekonomsku ulogu za razvoj života planinskog područja.
Istraživanja o stanju ovih šuma i optimalnom
gospodarenju obavljena su u kompleksu Serre Vibonesi
na dvije različite površine veličine 710 i 225 ha na nadmorskim
visinama od 850 do 1413 m.


Opis ovih šuma dao je još 1974. g. Principe. To je
visoka šuma jele i bukve s podjednakim učešćem obje
vrste na dijelu površine, dok na drugome dijelu prevladava
jedna ili druga vrsta – češće jela. Starost po taksacijskim
podacima je između 40 i 110 godina (znači sada
70 do 140 godina). Drvna masa po taksacijskim podacima
iznosila je 439 m3 po ha (jele 306 m3). Takvo stanje
rezultat je preborne sječe, uz zadržavanje matičnih stabala
obje vrste. 1981. g. C ia n c i o evidentira izmjenični
raspored jele i bukve u većim i manjim jednodobnim
grupama s dobrim pomlađivanjem obje vrste.


Danas je teško definirati strukturu ovih sastojina
zbog velikih razlika od zone do zone već na malim
površinama, a to se posebno odnosi na klasičnu shemu:
jednodobna – raznodobna. Pokusi su obavljeni na 14
ploha ukupne površine 2000 m2. Obavljeni su svi uređajni
radovi. Evidentirano je da jela ima veće dimenzije
(promjer do 130 cm) od bukve (promjer do 105 cm). Izgled
stabala uglavnom je dobar. Debla su ravna, a dimenzije
krošnje (ovisno o gustoći) dosta široke i duboke.
Obnova jele i bukve dobra je, a prisutan je fenomen
alternacije, jela se obnavlja ispod bukve i obrnuto. Najbolja
obnova evidentirana je na čistinama promjera približno
velikih kao visina stabala.


Poznavajući povijesni razvoj ovih šuma, autori su
dali više prijedloga za daljnje gospodarenje, a uglavnom
prevladava mišljenje prilagodbe različitim situacijama
na malim površinama, gdje dolazi do izražaja
iskustvo i znanje uzgajivača. Autori u svojim prijedlozima
nisu otišli daleko od postavke koju je još 1982. g.
dao Ciancio: oprezno, kontinuirano i detaljno.


F. Grospić