DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2006 str. 59     <-- 59 -->        PDF

jedna od značajnih ličnosti velikih moralnih kvaliteta,
stvaralac koji zauzima istaknuto mjesto u hrvatskom
realizmu. Prema akademiku Frangešu (1987), šumar
i književnik Josip Kozarac prvi je u novije doba progovorio
o Slavoniji, opjevao lirskim rečenicama njezine
beskrajne ravnice i hrastove prašume, lijepe žene i nehajne
muškarce; pisao je naoko bešćutno i registratorski,
a u biti toplo i duboko zainteresirano... Na vlastite
oči on vidi kako iz bogate Slavonije bezdušno odvlače
prirodna dobra, umjesto da se u njoj prerađuju, pa da mi
od toga imamo koristi. To je zapravo značenje jedne od
najljepših njegovih pripovijedaka Tene (1894). Poput
Zoline Nane i Kozarčeva ljepotica prelazi iz ruku u ruke,
čije neuništivo tijelo uživaju svi, osim nje same...
koja kada je bolest unakazi, vraća se jadnom invalidu,
svojoj prvoj ljubavi, da zajedno pokušaju vratiti ono što
se vratiti neda.


Među ostalim Kozarčevim djelima treba spomenuti
romane Mrtvi kapitali (1890), Među svjetlom i tminom
(1891), pripovijetke Tri ljubavi (1894), novelu Mira
Kodolićeva (1895) i dr. Sam pisac bio je vrlo kritičan
prema svom književnom stvaralaštvu. Ostalo je tako
zapisano da je znao reći da njegovi romani imaju više
mana nego vrlina, tješeći se pritom “da ne piše da ubere
slavu, nego da ma najmanje potisnem k boljku naš
narod”.


Za hrvatske šumare Josip Kozarac je jedan od bardova
hrvatskog šumarstva (Biškup 1997). Svaka njegova
značajnija obljetnica na dostojan je način obilježena.
Ovogodišnji svečar Hrvatsko šumarsko društvo, na svoj
je Dom u Zagrebu postavilo Kozarčevo poprsje; ono
krasi i aulu našeg Šumarskog fakulteta, a u Vinkovcima


vcia


je 1958. postavljen spomenik velikanu pisane rij


iieči i


vrsnom šumaru.


LITERATURA
F r a n g e š , I., 1987: Povijest hrvatske književnosti. Š ta m p a r, E., 1964. Josip Kozarac. U: Pet stoljeća hr


Nakladni zavod Matice Hrvatske i Cankarjeva
založba Zagreb-Ljubljana, str. 564.


Klepac, D., 1996: Šumarski znanstvenici iz Vinkovaca
i Vinkovačke okolice. Hrvatska akademija
znanosti i umjetnosti Centar za znanstveni rad
Vinkovci, str. 40.


Strpić, P., 2005: Poštanske marke. Hrvatska 2005.
Lokas dizajn Zagreb, str. 196.


KNJIGE I ČASOPISI


vatske književnosti, knjiga 53: str.7–19. Matica
Hrvatska i Zora Zagreb.


x x x 1997: Hrvatski šumarski životopisni leksikon
(urednik Josip Biškup), knjiga 2, G–K. TUTIZ
LEKSIKA d.o.o. Zagreb, str. 464.


Alojzije Frković


ZNANSTVENA MONOGRAFIJA
“POPLAVNE ŠUME U HRVATSKOJ”
Floodplain Forests in Croatia


Tiskanje monografije “Poplavne šume u Hrvatskoj”
izuzetan je događaj u hrvatskim pa i svjetskim razmjerima,
i to ne samo za šumarsku struku i znanost, već i za
mnoga granična područja koja obrađuju: vodoprivredu,
nastajanje i nestajanje kopnenog područja djelovanjem
tokova rijeka, bogatstvo životinjskog svijeta poplavnog
područja, gospodarenje zaštićenim prirodnim područjima,
mogućnosti razvoja drugih djelatnosti na tim prostorima
i drugo. To je knjiga koja sadašnjim i budućim
generacijama govori o hrvatskom nacionalnom bogatstvu
i na toj osnovi mogućnostima razvoja.


Inicijativa za izradu monografije “Poplavne šume u
Hrvatskoj” dana je na sastanku Hrvatskog nacionalnog


povjerenstva za topolu, u lovačkoj kući “Spačva” –
Uprava šuma Vinkovci, 10 lipnja 1999. godine. Zaključak
pod rednim brojem sedam glasio je: “U cilju vrednovanja
zaštite prirodnih šuma topola i vrba inicirati i
organizirati izradu Monografije o ritskim šumama”. Prijedlog
je podržan od tadašnjeg direktora “Hrvatskih
šuma” Ivana Ta r n aj a i dalje u kontinuitetu direktora
Željka Ledinskog i Darka Beuka. Od tada do veličanstvene
promocije monografije “Poplavne šume u
Hrvatskoj” u Novinarskom domu u Zagrebu 20. prosinca
2005. godine proteklo je pet i pol godina.


Na sjednicama Povjerenstva, jedan do dva puta godišnje,
obvezno se razmatrao tijek priprema i rad na
ŠUMARSKI LIST 3-4/2006 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Slika 1. Naslovnica


monografiji. Konačnu odluku o tiskanju monografije
“Poplavne šume u Hrvatskoj” donijela je Akademija
šumarskih znanosti na sjednici Predsjedništva održanoj


29. travnja 2003. godine. Za predsjednika uredničkog
vijeća izabran je akademik Slavko Matić, za glavnog
urednika prof. dr. sc. Joso Vu kel i ć , za tehničkog
urednika Hranislav J a k ov a c dipl. ing. šum., i uredništvo
akademik Slavko M a t ić, te prof. dr. sc. dr. h. c.
Branimir Pr p i ć , dr. sc. Joso Gračan , doc. dr. sc. Igor
A n i ć , doc. dr. sc. Davorin K a j b a , mr. sc. Pavle Vra t
a r i ć i mr. sc. Josip Du n d o v i ć .
Slika 2. Glavni urednik dr. Joso Vukelić, ;;i,Č monografiju
Poplavne šume u Hrvatskoj


Nositelj projekta monografije “Poplavne šume u Hrvatskoj”,
glavni urednik prof. dr. sc. Joso Vu k e l i ć redoviti
je sveučilišni profesor u trajnom zvanju od 1997.
godine, član Akademije šumarskih znanosti, urednik
časopisa Glasnik za šumske pokuse; obnašao je dužnosti
pomoćnika ministra u Ministarstvu poljoprivrede i
šumarstva Republike Hrvatske (1993–1996), dekana
Šumarskog fakulteta u Zagrebu (1998–2000) i druge.


Izdavač monografije “Poplavne šume u Hrvatskoj”
je Akademija šumarskih znanosti, a suizdavači su Hrvatske
šume d.o.o. i Grad Zagreb, Gradski ured za poljoprivredu
i šumarstvo. Monografiju je recenziralo jedanaest,
najkompetentnijih za svoja područja, uglednih
znanstvenika iz Hrvatske i svijeta.


Monografija je tiskana na 455 stranica na hrvatskom
i engleskom jeziku. Naslovi u Monografiji su:
Proslov; Uvod; Općenito o šumama poplavnih područja;
Stanište, flora i vegetacija; Ekološka konstitucija
glavnih vrsta drveća; Oplemenjivanje i očuvanje genetskih
izvora vrsta poplavnih šuma; Poplavne šume i
životinjski svijet; Štetni biotski čimbenici u poplavnim
šumama i Bibliografija. Monografija sadrži 27 radova
od 32 autora i suautora.


Poplavna područja određena su kao “Niska, učestalo
plavljena područja uz obalu, na riječnim otocima, sprudovima,
obično u neposrednoj blizini rijeke”. Poplavne
šume Republike Hrvatske pripadaju najočuvanijim
ŠUMARSKI LIST 3-4/2006 str. 61     <-- 61 -->        PDF

7Č,L.,č:„Č


poplavnim šumama u Europi. Detaljno je prikazana rasprostranjenost
poplavnih šuma na sedam zemljovida u
prilogu. U dijelu koji opisuje povijesna događanja, sa
različitih motrišta (isušivanje za potrebe poljodjelstva,
skraćivanje plovnih putova rijeka i drugo) u području
poplavnih šuma, utvrđuje se da je vrijedno zapaziti, kako
je šumarska struka dobro postupila u gospodarenju
ovim šumama, održavši njihovu prirodnost i visoku
gospodarsku vrijednost.


Posebnost poplavnih šuma su vrlo intenzivne razvojne
promjene. Monografija nas dinamički, takoreći
kao u romanu, napeto vodi kroz životne promjene kopnenog
dijela prikazom erozivnog djelovanja rijeke,


tČ Snopovi trske za tvornicu tršćanih ploča u
Zlatnoj gredi (1965)


premiještanja materijala, stvaranja novih aluvijalnih
površina, na kojima se prirodno pojavljuju malati i razvijaju
sastojine, krajolik potpuno mijenja sliku, uz
pedogenetske procese i sukcesiju vegetacijskog pokrova
stvaraju se nova staništa, koja prihvaća i naseljava
ostali, posebno opisani, živi svijet.


Općenito, daleko su veće općekorisne od gospodarskih
vrijednosti šuma. Kod poplavnih šuma, posebno
je naglašeno korištenje šuma kao retencijskog prostora
za zadržavanje visokih vodnih valova; značenje šume
u opskrbi pitkom vodom; bioraznolikost poplavnog
područja, s bogatstvom ukupne mase raslinja, radi prirodnog
natapanja, omogućuje razvoj i bogatstvo životinjskog
svijeta na tom području; i drugo. Izračunata je
vrijednost općekorisnih funkcija poplavnih šuma u Republici
Hrvatskoj u visini 5,43 milijarde € , a vrijednost
drva na tom području 0,94 milijarde € .


Šumari i svi ljubitelji prirode, koristit će monografiju
kao snažno oružje u borbi za očuvanje prirodnosti
hrvatskog poplavnog područja. Navedeni su brojni primjeri
pogrešnih odluka, iz povijesti ovog područja, te
negativnih posljedica nakon različitih vodotehničkih
zahvata, kada se spušta razina dna korita rijeke, što
izaziva pad razine podzemnih voda i sušenje šuma.


Slika 4. Ambijent poplavnih šuma


"LiiMm;p,.„, j šumi
ŠUMARSKI LIST 3-4/2006 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Monografija najavljuje jasniju perspektivu očuvanja
prirodnosti hrvatskog poplavnog područja, očekuju se
najavljeni dogovori svih koji odlučuju o prostoru, očito
da šumare ovako znanstveno naoružane više nitko
neće moći preskakati.


Očuvanje genetske raznolikosti šumskih vrsta osnova
je potrajnog gospodarenja. Promjene hidroloških
uvjeta, uzrokom su teškoćama u obnovi poplavnih
šuma. Europska crna topola u nas i u Europi smatra se
vrstom u nestajanju. Očuvanje genofonda crne topole
javlja se kao prvorazredan zadatak. U Hrvatskoj se s
radovima na očuvanju genofonda europske crne topole
metodom ex situ započelo još 1993. godine. Procjenjuje
se da bi kolekcija od 400–500 klonova europske crne
topole iz Hrvatske zadovoljila zahtjeve očuvanja
genofonda ove vrste.


Radovi u monografiji imaju značajnu praktičnu vrijednost,
posebno u poglavlju koje razmatra problematiku
uzgajanja poplavnih šuma. Obrađeno je područje
pomlađivanja i njege šuma poplavnog područja, s opisom
šumskouzgojnih zahvata, zatim sjemenarstvo i rasadničarstvo
te osnivanje šumskih kultura i plantaža
topola, vrba, poljskog jasena i crne johe.


Poplavne šume bogate su životom, tu je zastupljena
brojna i raznolika flora i fauna, uz ta bogatstva ide i


ČIT=Č topole


mnogobrojna, opisana, štetna entomofauna (na topolama
i vrbama dolaze 183 vrste štetnika različitih značenja).
Prikazane su gljivične bolesti šumskih vrsta
drveća ovog područja, kao i štete koje mogu činiti sitni
glodavci i divljač.


Bibliografija sadrži popis 580 domaćih i stranih izvora
koji su korišteni u istraživanjima, pripremi i pisanju
tekstova za monografiju. Ovaj popis zasigurno će
olakšati rad budućim istraživačima fenomena poplavnih
šuma.


Bogatstvo monografije, uz potvrđene znanstvene
tekstove, su izvanredne ilustracije, u obliku: fotografija,
karti, crteža i grafikona, koji zorno u dubinu problematike
uvode čitatelja i često su nezamjenjivi tumači terenskih
zbivanja. Ukupno su objavljene 282 ilustracije, od
toga 206 fotografija, 32 karte, 17 crteža i 27 grafikona.
Svako poglavlje otvara posebna fotografija, koja uvodi
čitatelja u područje koje se obrađuje u poglavlju. Tako
kompozicijski uređen tekst i ilustracije privlače čitatelja,
omogućuju mu lako razumijevanje područja za koja
ne treba nužno biti specijalist, i upućuju ga na korištenje


Slika 8. Iskorištavanje pijeska na Dravi s,...o.Č,«„.:p,;:„.;:;p,.:.::„..r
ŠUMARSKI LIST 3-4/2006 str. 63     <-- 63 -->        PDF

obrađivane materije za vlastita istraživanja ili druge potrebe,
što je i cilj izdavanja monografije.


U uvodu glavni urednik naglasio je namjenu monografija
“Poplavne šume u Hrvatskoj”. Namijenjena je
ponajprije šumarskim stručnjacima i studentima, ali i
drugima koji se u bilo kojem dijelu svoga rada dotiču
poplavnih područja. Tu mislimo uglavnom na stručnjake
iz vodoprivrede, elektroprivrede, poljoprivrede, ribarstva,
a posebno na ekologe i biologe u širem smislu,
odnosno djelatnike u zaštićenim prirodnim područjima
u nizinskom dijelu Hrvatske. Sigurni smo da će monografija
pobuditi njihovo zanimanje i olakšati im shvaćanje
postanka, razvoja i poglavito gospodarenja poplavnim,
ali i drugim šumama”. Kao potvrda tako široke
namjene slobodni smo objaviti da je Tihomir Flori j
a n čić dr. vet. u doktorskoj disertaciji “Epizootiološka
istraživanja fasciloidoze jelena običnog u istočnoj Hrvatskoj”
koju uskoro brani na veterinarskom fakultetu u
Zagrebu, već, vjerojatno prvi, koristio monografiju.


Sam čin promocije monografije “Poplavne šume u
Hrvatskoj” događaj je koji će se dugo pamtiti. Oko 250
sudionika okupilo se u Novinarskom domu u Zagrebu.
Predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti,
akademik Milan Moguš komentirao je da se ne sjeća
da je na nekom sličnom skupu sudjelovalo pet akademika,
“najviše dva”, a ovdje je uz predsjednika bio glavni
tajnik akademik Slavko C v j e t n ić , zatim tajnik Razreda
prirodnih znanosti akademik Branko Sokač i akademici
Jakša Barbić i Slavko Matić. U ime Ministarstva
poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva
na promociji je sudjelovao državni tajnik Herman
Sušnik.


U ime izdavača promociju monografije otvorio je
Predsjednik uredničkog vijeća akademik Slavko Matić.
Posebno je istaknuo “Ponosimo se, što smo tijekom
240 godina postojanja organiziranog šumarstva u
Hrvatskoj, uspjeli gospodarenjem unaprijediti i održati
šume u prirodnoj strukturi i na prirodnim staništima”.
U ime suizdavača skup su pozdravili Zamjenik direktora
“Hrvatskih šuma” Božidar Longin i Pročelnik
gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo grada Zagreba
Darko Vuletić. Glavni urednik dr. Joso Vuke
l i ć nadahnuto je uz 56 projiciranih ilustracija prikazao
monografiju po poglavljima i upoznao skup sa
32 autora svih 27 radova. Izlaganje je često prekidano
burnim aplauzom u znak odobravanja i čestitanja na
učinjenom. U ime recenzenata o visokoj znanstvenoj
razini monografije govorio je dr. Vladimir Beus, profesor
na Šumarskom fakultetu u Sarajevu. Poslije promocije
u neformalnim razgovorima izrečeno je puno
pohvala, na primjer: “Ova monografija je znanstveni
prikaz čarolije prirode” i druge.


Važnost tiskanja monografije “Poplavne šume u
Hrvatskoj” osim neposredno za šumarsku struku, mo


žemo procijeniti i prema pisanju nekih časopisa neposredno
nakon promocije. Tako Verica Sikora, predsjednica
Pres-centra za okoliš Hrvatske u Glasu lova i
ribolova (32, 2006) piše: “ Tko nije barem jedno jutro
dočekao u baranjskim šumama ne zna što je čarolija...
Tako je opisao baranjske ritske šume glavni urednik
monografije prof. dr. Joso Vukelić na promociji
“knjige nad knjigama”. Kažu sudionici promocije da
toliko emocija i šumarskog nadahnuća davno nije bilo,
jer osim znanstvenog prikaza naše su poplavne šume,
predstavljene kao najveći fenomen i blago koje moramo
sačuvati za budućnost”. Marijan Lekić, glavni
urednik, u Lovačkom vjesniku (1–2, 2006) piše “Glavni
urednik dr. Joso Vu ke l i ć podsjetio je kako se rijetko
koji grad, kao Zagreb, može pohvaliti da se na njegovu
području, u Novom Zagrebu, na obalama Save i jezera
Bundek nalazi izuzetno lijepa, sačuvana i njegovana
poplavna šuma bijele topole, koju bi zasigurno poželjele
sve svjetske metropole. On je upozorio gradonačelnika
Zagreba da se o tome treba voditi računa kod uređenja
Bundeka, što je popraćeno burnim pljeskom”.


Monografija je s oduševljenjem primljena u svijetu.
Glavni urednik dr. Joso Vukelić primio je pisma od
uvaženih znanstvenika dr. Emila D ist er a profesora
fakulteta za hidrotehniku iz Karlsrue; dr. Kurta Z u h ri g
el a profesora šumarskog fakulteta iz Beča; dr. Emila
Klimo sa šumarskog fakulteta iz Brna; dr. Martina
S c h n e i d e ra iz Organizacije za zaštitu prirodne baštine
Njemačke i drugih, u kojima izražavaju svoje divljenje
i naglašavaju da se rijetko koja zemlja može pohvaliti
znanstvenim i u isto vrijeme visoko stručnim
praktičnim radom u šumarstvu, tiskanjem znanstvene
monografije “Poplavne šume u Hrvatskoj” to je učinjeno
dostupnim širokoj svjetskoj javnosti.


Na kraju skupa povodom promocije monografije u
Novinarskom domu, rečeno je da je šumarska struka –
“Hrvatske šume”, Šumarski fakultet sveučilišta u Zagrebu,
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, znanstveni
centar Vinkovci, Šumarski institut Jastrebarsko i
Akademija šumarskih znanosti u Zagrebu do sada izdala
sedam monografija: “Šume u Hrvatskoj” (1992),
“Silvae nostrae Croatiae” (1994), “Slavonski hrastici”
(1996), “Hrast lužnjak u Hrvatskoj” (1996), “Obična
jela u Hrvatskoj (2001), “Obična bukva u Hrvatskoj”
(2003) i “Poplavne šume u Hrvatskoj” (2005), te je
preporučena sljedeća zadaća – izdanje monografije o
priobalnim šumama u Hrvatskoj. Svima koji preuzimaju
novi projekt želimo puno uspjeha u radu, s veseljem
očekujemo istu.


Mr. sc. Pavle Vratarić