DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2006 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Slika 5. Utjecaj stoke u sastojinama brnistre


potrebno bi bilo još barem 3–4 godine intenzivnog rada
nekoliko stručnjaka-specijalista.


Sličnih staništa, osim ponešto u makarskome zaleđu
ali mnogo manjih površina, gotovo više i nema uz
jadransku obalu, pa je njihova specifičnost kao orhidejskog
otoka i u tom pogledu važna i odlučujuća za
opstanak mnogobrojnih orhidejskih svojti. Jedinstvenost
staništa Kaštelanskog primorja u odnosu na cijeli
istočnojadranski pojas uvjetuje i njihovo jedinstveno
značenje, tj. posebno značenje i ekološku vrijednost
njegove osebujne i prostorno vrlo koncentrirane flore
hrvatskih orhideja.


I na ovom primjeru i tako malom dijelu površine
kopna uz more, jasno se očituje sva složenost i teškoće
kada je u pitanju način zaštite ovakvih staništa, tako
specifičnih pa i rijetkih predstavnika hrvatske flore.
Kako štititi i da li uopće treba poduzimati kakve mjere
zaštite? Nisu li se ovakve orhidejske svojte upravo i
održale do danas zahvaljujući upravo ovakvom mno


Č..;.zČzsi:Č.ZL.s:z:i


govrsnom “pritisku” na ova staništa? Jednoznačnog
odgovora na ova pitanja svakako nema.


Vjerojatno bi naša nastojanja za zaštitom prostora
Kaštelanskog primorja trebala ići u smjeru sprječavanja
drastičnih, naglih zahvata u ovaj okoliš, uništavanja
pedološkog supstrata, prestanka daljnjeg onečišćavanja
svake vrste, sprječavanjem unošenja alohtonih
dijelova flore i faune, zaustavljanja drastičnog povećavanja
urbanizacije i povećavanja obradivih površina.


Tekst i fotografije:


Dr. sc. Radovan Kranjčev, prof.


ZAŠTITA GENOFONDA DIVLJAČI


Kako bi se ova materija razumjela, potrebno je poznavanje
nekih bioloških pojmova koji nisu svima
poznati. Treba znati da je gen nasljedna jedinica, nositelj
nasljednih osobina. Primjerice, svakoj vanjskoj osobini
odgovara određeni gen. Genofond je sveukupnost
gena, koji postoje u jedinkama neke populacije, grupe
populacija ili vrste.


Svi načini poboljšanja i uspjesi uzgoja divljači u biti
znače suženje genofonda pojedinih vrsta, bilo uklanjanjem,
bilo potiskivanjem određenih osobina, koji ne odgovaraju
dnevnim potrebama glede karaktera tjelesne
konstitucije ili trofeja.


Kriterij traženih osobina nija utvrđen jednom zauvijek,
nego se mijenjao u povijesti lovstva. Primjerice,
početkom pretprošlog stoljeća tražili su se fazani koji
brzo lete, a to znači lakši i vitkiji, dok su današnji fazani
teži i slabije lete. Drukčiji jeleni tražili su se tamo, gdje


I
se cijenio trofej, a drukčiji tamo gdje je bio u modi parforsni
lov.
U današnje vrijeme zaštite genofonda prirodnih i
umjetnih populacija jedan je od glavnih zadataka zaštite
žive prirode. Taj zadatak ne mimoilazi ni lovstvo. Potrebna
je zaštita genofonda mnogih vrsta divljači zbog
umjetnog uzgoja, naseljavanja, uzgoja i zaštite u ograđenim
i otvorenim lovištima i drugog. Jer, onim što se
radi i ne radi u lovstvu dolazi do erozije genofonda
mnogih vrsta divljači.
Predmetom zaštite prirode trebale bi biti male populacije
sa značajno fiksiranim osobinama, kako primarnim,
tako i sekundarnim, stečenim kao posljedica
aktivne (mutacije i pasivne selekcije jedinki s odgovarajućim
kombinacijama osobina) adaptacije na civilizacijske
utjecaje.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2006 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Pri odlučivanju koje populacije trebale bi biti svrstane
u genofond divljači susreću se aktualni lovački ciljevi
s nastojanjem da se sačuva bogatstvo raznih kombinacija
osobina i nositelja ustaljenih, ili koje se ustaljuju
kombinacijama, prilagođenih na određeno stanište.


U praksi se radi o očuvanju karakterističnih ekotipova
pojedinih vrsta divljači i spontano selekcioniranih
populacija, koje s civilizacij


u
uu tolerantnij
tolerantnijtolerantnije
ee n
nna
aa određen
određenodređene
ee ci
ske pritiske, kaoi
ii perspektivn
perspektivnperspektivne
ee mutant
mutantmutante
ee z
zza
aa predjele,
gdje su pogoršani stanišni uvjeti djelatnošću čovjeka.


Ako će se štititi genofond neke populacije, treba zaštititi
i njeno stanište, jer se ona ne može istrgnuti s površine
na kojoj je nastala.


Poseban je ekotip, primjerice, poljska srneća divljač
koja stalno živi na poljima. Na sreću ne zahtijeva neke
posebne mjere zaštite, ali je treba proširiti na velike površine
monokultura gdje je nema.


Sadašnje tendencije lovnog gospodarenja, gdje se
sve intenzivnije prenose tehnike koje se koriste u suvremenom
stočarstvu i poboljšanje izoliranih populacija u
više ili manje umjetnim prostorima (volijere i ograđena
lovišta) s isključivo proizvodnim ciljevima, bitno utječu
na temelje genofonda glavnih vrsta divljači.


Ta tendencija dostigla je svoj vrhunac u uzgoju fazanske
divljači. Znamo da fazan ne živi od prirode u
nas, naseljen je za potrebe lovstva. Zato promjene koje
su se dogodile s tom divljači i današnje potrebe, treba
promatrati gotovo jedino kroz prizmu lovstva.


Za današnje osobine fazan može zahvaliti umjetnom
uzgoju, gdje se traži da su ptice pitomije, da se lakše radi
s njima, da je veća nosivost i brži razvoj pilića, a ne sposobnost
preživljavanja u lovištima i da dobro lete.


Ranije nošenje jaja postignuto je križanjem s fazanima
koji su uzgajani u tropskoj i mediteranskoj klimi.
Mi smo takve fazane dobivali iz drugih zemalja, gdje je
obavljeno takvo križanje, pa i s uveženim jajima. Ranije
leženje dobro je za fazanerije, ali ne i za fazane koji
se trebaju leći u lovištima.


Za lovište i lov potrebni su fazani koji bolje lete i
koji imaju instinkt leženja. Do takvih fazana može se
doći rekonstrukcijom matičnih jata u fazanerijama s
divljim pticama, pa i na štetu produktivnosti.


Slična degradacija genofonda u svezi je s uskim poboljšanjem
produktivnosti u umjetnom uzgoju divlje
patke. Umjesto čistokrvne divlje patke gluhare, uzgajaju
se njeni križanci s jednom pasminom domaće patke.
Križanci brže rastu, imaju veću nosivost i u se drža-


Križan i mog
mogmogu se
ti u već


većem omjeru spolova u korist ženki.


Loše strane križanaca su da slabije preživljavaju u
lovištima i lošije lete, pa lov ne daje pravi športski užitak.
Često se pare s njima prave divlje patke gluhare, što
negativno utječe na njihov genofond. Zato se uzgoj križanaca
može preporučiti samo tamo gdje je sigurno da


ca
će se do kraja godine izloviti.


do


Drugdje bi trebalo uzgajati prave divlje patke, što bi
uz zaštitu, poboljšanje uvjeta gniježdenja i prihranu, povećalo
broj te divljači u lovištima.


Slično je i s umjetnim uzgojem prepelica, gdje se uzgajaju
križanci europske i japanske podvrste prepelice.
Kao posljedicu imamo gubitak instinkta seobe i gniježdenja,
o čemu postoje podaci.


Poseban dio u zaštiti genofonda je tzv. poboljšanje
pomoću uvežene divljači bez dovoljnog poznavanja njenih
nasljednih osobina. Lovačka praksa se pritom obično
usmjerava na određene osobine, kao što je primjerice
tjelesna težina, bez sigurnih dokaza da se radi o osobinama
koje se nasljeđuju. Vrlo je problematično i tzv.
osvježenje krvi koje se provodi u mnogih vrsta divljači.


Čisto stočarski postupci primijenjuju se u ograđenim
lovištima, a ima tendencija da se to čini i u otvorenim,
što u većini slučajeva ne valja. Osim toga, u ograđenim
lovištima treba uzgajati određene mutacije boja, kao što
je melanizam, flavizam i leucizam, a ne u otvorenim. To
se ponajprije odnosi na jelena lopatara.


Čovjek je udomaćio mnoge životinje, čiji preci ili
rođaci i danas spadaju u divljač. Sve bi bilo u redu da
udomaćene životinje ne dospijevaju u lovišta i da ne dolazi
do spontanog križanja s divljači. Radi se o divljim i
pitomim svinjama, muflonima i domaćim ovcama, divljim
i pitomim mačkama, te o vukovima (koji nisu svrstani
u divljač) i domaćim psima.


Ako se pitome svinje drže u lovištima, tu se ništa ne
može učiniti da se spriječi križanje. Lovci jedino mogu
odstreljivati križance, uglavnom prema vanjskim znacima
– građi tijela, boji i kakvoći dlake. Križanje muflona
i domaćih ovaca, između ostalog, nepovoljno djeluje na
trofeje – rogove muflona. Tu se ništa ne može učiniti,
osim uklanjanja iz lovišta primjeraka koji pokazuju znakove
tog križanja.


Danas možemo pretpostaviti da su mnoge populacij


cije
divlje mačke već jako genetski narušene zbog križanj


ja s
udomaćenim, koje čak i nisu iste vrste. Takvi primjerci
ni ne daju prave lovačke trofeje. Zato zaslužuju zaštitu
populacije divlje mačke u predjelima udaljenim od naselja
i za koje se može pretpostaviti da su još “čiste”.
Opasnost od križanja vukova i pasa je vrlo mala tamo
gdje su vukovi brojni, ali je velika tamo gdje je vukovima
ugrožen opstanak ili gdje je istovremeno puno vukova
i pasa lutalica. Križanci vukova i pasa opasniji su za
divljač i stoku od vukova. Za zaštitu divljih mačaka i
vukova treba uništavati mačke i pse skitnice koje su i
štetočine za divljač i prijenosnici mnogih zaraznih nametničkih
bolesti.


Zbog svega rečenog lovna znanost i praksa trebaju se
što prije posvetiti zaštiti genofonda divljači, a tu će biti
koristi i za praktične lovačke potrebe. To ne trpi odlaga


ne trpi o


nnje
njenje,
,, p
ppa
aa s
sse
ee trebaj
trebajtrebaju
uu nać
naćnaći
ii nositelji tog posla, koji je danas
važan u cijelome svijetu.


Zoran Timarac