DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2006 str. 41     <-- 41 -->        PDF

J. Zelić: PRILOG IZRAČUNAVANJU VRIJEDNOSTI DRVA NA PANJU (ŠUMSKA TAKSA) JEDNODOBNIH . Šumarski list br. 3–4, CXXX (2006), 113-124
nja sastojine (C0) rastu povećanjem dobi sastojine po
linearnoj funkciji,
C0 = - 2846,718 + 315,859 n.


Prosječan financijski normativ za osnivanje sastojine
hrasta kitnjaka prirodnim putem u vrijednosti
19 263 kn/ha (76,09 kn/m3), “anticipiran” kroz sve troškove
do dobi 70 godina, izračunat je na temelju aktualnog
zakonskog finacijskog normativa za biološku reprodukciju
(23 %) po Zakonu o šumama, a ostvaruje se
na cjelokupnom šumsko-privrednom području kontinentalnih
šuma.


Uključivanjem izračunatih vrijednosti po funkcijama
za postotak prirasta vrijednosti i troškove osnivanja
kitnjakove sastojine može se utvrditi vrijednost za svaku
dob sastojine (n) po funkciji: Cn = C0 * 1,0pn,
primjerice, vrijednost pedesetgodišnje kitnjakove sastojine
je 46 662 kn/ha (235,62 kn/m3), a stogodišnje
125 628 kn/ha (379,10 kn/m3).


Šumska taksa ili cijena drveta na panju kitnjakove
sastojine utvrđena je po formuli:
Šn = (Cn / 1,0 pn ) – E , u kojoj su poznate vrijed


n
nosti (Cn) i (pn), to jest vrijednost šumske sastojine i
postotak prirasta vrijednosti za određenu dob, te ih treba
umanjti za troškove iskorištavanja šuma (En), fco
pomoćno stovarište.
Šumska taksa po dobi i prirasno-prihodnim tablicama
za kitnjak (glavna sastojina), u uvjetima gospodare-


LITERATURA
Cestar, D. i dr., 1979: Tipološke značajke šuma Slavonskog
gorja, Radovi broj 39, Šumarski institut
Jastrebarsko.
C e s ta r, D. i dr., 1983:Ekološko-gospodarski tipovi
šuma područja Bilogore, Radovi broj 57, Šumarski
institut Jastrebarsko.
Hren, V., Đ. Kovačić, 1987: Normalna raspodjela


stabala po debljinskim stupnjevima i dobnim razredima...;
Radovi, Šumarski institut Jastrebarsko.
Kraljić , B., 1991: Računanje vrijednosti šuma i šum


ska statika (Kvintesencija, kritika i prijedlozi).
Vlastita naklada, Zagreb.
Kra l j i ć , B., 1992. Daljnja ekonomska istraživanja u
šumarstvu, lovstvu i primarnoj preradi drva.
Vlastita naklada, Zagreb.
M e š tr o v ić , Š., G. F abi j a n i ć , 1995: Priručnik za
uređivanje šuma, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva
Hrvatske, Zagreb.
Musa, K., 1991: Zakon o šumama.XXI. stoljeće; Zagreb.
Najvirt, Ž., B. Puača, 2004: Gospodarska jedinica,
“Južna Krndija II”, Osnova gospodarenja
(2002–2011).


nja UŠP Požega za 2005. godinu utvrđena je po funkciji:


a
214,772 + 5,481 n – 0,020 n2.


Št


Utvrđena šumska taksa za pedesetgodišnju sastojinu
je 9 kn/m3, a za stogodišnju 133 kn/ m3.


Transformacijom funkcije za izračunavanje vrijednosti
šumskih sastojina u logaritamski oblik, utvrđena
je starost sastojine: n = (log Cn – log C0) / log r, kada je
vrijednost drvnih sortimenata sastojine jednaka troškovima
iskorištavanja (prag rentabilnosti, točka pokrića).


Konkretno za osamdesetpetogodišnju kitnjakovu
sastojinu utvrđeno je da je prag rentabilnosti ili točka
pokrića u šestdesetpetoj godini.


Vrijednost šumskih sastojina i vrijednost drveta na
panju ili šumska taksa nije fiksna kategorija. Ona ponajprije
ovisi o aktualnoj cijeni drvnih sortimenata,
uvjetima proizvodnje šumskih sastojina i troškovima
iskorištavanja.Vrijednost šumske sastojine i šumska
taksa utvrđivane su prema drvnim zalihama glavne sastojine
određene dobi.


Predložena metoda utvrđivanja postotka prirasta
vrijednosti (p) i troškova osnivanja (C0) omogućava
utvrđivanje vrijednosti kitnjakovih sastojina (Cn) i
šumske takse (Št) uz poznavanje samo jedne (praktične)
varijable, dobi sastojine (n).


– References
Potočić, Z., 1977: Ekonomika šumske privrede.
Sveučilište u Osijeku, Osijek.
Pranjić, A., N. Lukić, 1997: Izmjera šuma, Sveučilište
u Zagrebu, Šumarski fakultet.
Sabadi, R., 1992: Ekonomika šumarstva. Školska
knjiga, Zagreb.
Š pi r an ec , M., 1975: Prirasno prihodne tablice (jela,
bukva, grab...), Šumarski institut Zagreb.
Štefančić, A., 1998: Udio drvnih sortimenata u volumenu
krupnog drva do 7cm promjera za hrast
kitnjak u jednodobnim sastojinama. Šumarski
list, broj 7–8, Zagreb.
Vukelić, J., Đ. Rauš, 1998: Šumarska fitocenologija
i šumske zajednice u Hrvatskoj, Sveučilište u
Zagrebu, Zagreb.
* * * Hrvatske norme proizvoda iskorištavanja šuma.


II. izdanje. Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo,
Zagreb.


Plan poslovanja UŠP Požega za 2005. godinu.


Požega, 2005.


Metodologija utvrđivanja naknada za oduzeta i
ograničena prava u pogledu šuma i šumskih
zemljišta. “Hrvatske šume”, d.o.o Zagreb.


123