DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2006 str. 40     <-- 40 -->        PDF

J. Zelić: PRILOG IZRAČUNAVANJU VRIJEDNOSTI DRVA NA PANJU (ŠUMSKA TAKSA) JEDNODOBNIH Šumarski list br. 3–4, CXXX (2006), 113-124
Međutim, ukoliko bi takvu prosječnu vrijednost
osnivanja to jest 19264 kn/ha primjenili kao osnovicu
za računaje vrijednosti sastojine u primjerice u četrdesetoj
godini, uz kamatnjak 2,96 %, to bi dobili nerealnu
vrijednost sastojine 61871 kn/ha, umjesto realnije
31377 kn/ha (Tablica 7, stupac 5).


Ukoliko se vrijednosti šumske takse (Tablica 7. stupac
10), izjednače odgovarajućom matematičkom funkcijom
drugog stupnja (parabolom) oblika:


Št = - 214,772 + 5,481 n – 0,020 n 2,
dobit će se vrijednosti prikazane na Grafikonu 2.
Kako je vidljivo šumska taksa izračunata po nave


denoj funkciji daje približno isti rezultat kao i ona izračunata
za modelne “normalne”sastojine starosti 80,
85 i 105 godina.


Grafikon 2. Izjednačene vrijednosti drva na panju za hrast kitnjak (šumska taksa) po starosti
Graph 2 Equal values of woods on the tree stump for the sessile-flowered oak (the forest fee) along the age


RASPRAVA I ZAKLJUČCI - Discusion and conclusions


Za utvrđivanje postotka prirasta vrijednosti sastojine
hrasta kitnjaka preko 2/3 ophodnje važno je odabrati
modelnu sastojinu ekološko-gospodarskog tipa,
šumsku biljnu zajednicu i bonitet staništa , koji su teoretski
i stvarno “normalni”.


Normalitet sastojine određene dobi određuje se nizom
statističkih parametara i njihovom usporedbom sa
standardnim, posebice koeficijentom asimetrije (ß1) i
koeficijentom spljoštenosti (ß2). Svođenje konkretnih
distribucija prsnih promjera na normalne je bitno za
utvrđivanje normalne volumne i vrijednosne strukture.
Primjerice, za stopetogodišnju sastojinu hrasta kitnjaka,
konkretno, u debljinskom stupnju 32,5 cm je 72 stabla i
volumen 105,41 m3, a u normaliziranoj distribuciji za
isti debljinski stupanj su 55 stabala i volumen 80,11 m3,
kako pokazuju Tablica 1. i Tablica 3.


Iako je za sve tri modelne sastojine hrasta kitnjaka
utvrđeno da je vrijednosna struktura konkretne u odnosu
na normaliziranu distribuciju približno jednaka (Tablica


5.), izračunavanje postotka prirasta vrijednosti (p) i
ostalih parametara obavljeno je prema normaliziranoj
modelnoj vrijednosnoj strukturi.


Aktualna metodologija za utvrđivanje naknade za
prenesena i ograničena prava na šumi i šumskom zemljištu,
Narodne novine broj 121/1997 upotrebljiva je za
sastojine prvog dobnog razreda te dozrijevajućih i zrelih
sastojina.


Kako bi se utvrdila objektivna vrijednost šumskih
sastojina između prvog dobnog razreda i zrelih sastojina
hrasta kitnjaka predložena je metoda izračunavanja
postotka prirasta vrijednosti (p) i troškova osnivanja
(C0) za svaku dob sastojine.


Utvrđeno je da po odabranoj logaritamskoj funkciji,
p = 8,870 – 3,692 log n, postotak prirasta vrijednosti
pada povećanjem dobi sastojine, primjerice, za dvadesetogodišnju
kitnjakovu sastojinu postotak prirasta vrijednosti
je 4,07 %, za sedamdesetogodišnju 2,06 %, a
za stodvadesetogodišnju 1,19 %, dok troškovi osniva