DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2006 str. 39     <-- 39 -->        PDF

J. Zelić: PRILOG IZRAČUNAVANJU VRIJEDNOSTI DRVA NA PANJU (ŠUMSKA TAKSA) JEDNODOBNIH . Šumarski list br. 3–4, CXXX (2006), 113-124
Za uvjete rada iskorištavanja šuma u kojima su tretirane
modelne sastojine hrasta kitnjaka (UŠP Požega)
utvrđeno je da ukupni troškovi (E0) iznose 164 kn/m3,
te zajedno s troškovima biološke reprodukcije (C0 ) iznose
za:


n = 80 godina, En 164 80 = 244.„/<


n = 85 godina, En 164


n = 105 godina, En


te je šumska taksa


Š80 (346 / 1,0 185) 244 = 96 kn/m3


Š85 = (346 / 1,0 174 ) – 244 = 96 kn/m3


Š105 = (405 / 1,0 141 ) – 257 = 142 kn/m3


Dakle, cijena drveta na panju je za osamdesetogodišnju
i osamdesetpetogodišnju kitnjakovu sastojinu
pozitvna 96 kn/m3, a za stopetogodišnju 142 kn/m3.


Prag rentabilnosti ili točka pokrića je dob sastojine
u kojoj je ukupan prihod (kn/m3) ostvaren realizacijom
prosječnog drvnog sortimenta jednak troškovima iskorištavanja
šuma, to jest , Cn = En.


Dob sastojine izračunava se po formuli:


n = (log Cn – log C0) / log r, te je za


n = 80 godina, prag rentabilnosti ili točka pokrića


TP80 = 60 godina, za


n = 85 godina, prag rentabilnosti ili točka pokrića


TP85 = 65 godina, a za


a
n = 105 godina, prag rentabilnosti ili točka pokrića
TP105 = 73 godine.
Točka pokrića ili prag rentabilnosti je pokazatelj
najmanjeg ukupnog prihoda (kn/m3) ili najmanjeg
stupnja iskorištenja kapaciteta u količini (m3), kod kojih
su pokriveni svi troškovi (direktni, opći, biološka


reprodukcija) u obračunskom razdoblju. To znači da za
osamdesetogodišnju i osamdesetpetogodišnju kitnjakovu
sastojinu treba realizirati 0,71 m3 prosječnog sortimenta,
a za stopetogodišnju 0,63 m3 prosječnog sortimenta
hrasta kitnjaka.


f) Određivanje šumske takse (Šn) ili cijene drveta na


panju prema prirasno-prihodnim tablicama za


EGT-II-E-10 (Bezaka i dr.,1995)


Budući se odabrarane modelne “normale” za hrast
kitnjak starosti preko 2/3 ophodnje (80, 85 i 105 godina)
uvelike poklapaju po volumenu s prirasno-prihodnim
tablicama (glavna sastojina) za EGT-II-E-10 (Bez
a k i dr., 1995) izračunata je šumska taksa po tim tablicama.


Koristeći se podacima odabranih modelnih “normalnih”
sastojina te vrijednostima po hektaru ili volumenu
(Cn) s pripadajućim troškovima osnivanja (C0)
utvrđena je linearna funkcija po kojoj se mogu izračunati
troškovi osnivanja za svaku dob (n-godina) kitnjakove
sastojine, koja glasi:


C0 = - 2846,718 + 315,89 n


Poznavajući postotak prirasta (p) i troškove osnivanja
sastojine može se izračunati sadašnja sječiva vrijednost
sastojine po starosti (n) po formuli:


Cn = C0 * 1,0p n, a šumska taksa za volumen po pri


rasno-prihodnim tablicama po formuli:


Šn = (Cn / 1,0 pn ) – En ,


u kojoj je En predstavlja ukupne troškove iskorištavanja
(E0) i osnivanja sastojine (C0) po m3 prosječnog
drvnog sortimenta sastojine (En = E0 + C0).


Sistematizirane količine (m3) i vrijednosti (kn/ha ili
kn/m3) pokazuje Tablica 7.


Tablica 7. Cijena drva na panju (šumska taksa) kitnjakovih sastojina po starosti
Table 7 Price woods on the tree stump (the forest fee) sessile-flowered oak assotiations along the age


n-V V C0 Cn
godina – year bratto netto kn/ha kn/ha
1 2 3 4 5
20 73,8 65,48 3470 7702
30 136,9 118,28 6629 18161
40 184,3 154,61 9798 31377
50 232,6 198,04 12946 46662
60 279,4 234,36 16105 63210
70 317,1 253,18 19263 80167
80 345,4 270,08 22422 96703
90 376,5 295,61 25581 112066
100 407,7 322,35 28739 125628
110 421,1 336,21 31898 136913
120 438,8 354,75 35056 145601


Kako je vidljivo u Tablici 7., vrijednost kitnjakove
sastojine, koja se postiže uz ostale izračunate parametre
(C0, p), a da je približno jednaka aktualnim “troškovima
osnivanja” je u tridesetoj godini (18161 kn).


C0
kn/mČ
Cn
kn/mČ
E0
kn/mČ
En
kn/m3
Šn
kn/m3
6 7 8 9 10
53,00 117,63 164,28 217,26 - 104,23
56,04 153,54 164,28 220,30 - 71,84
63,37 202,94 164,28 227,63 - 30,52
65,37 235,62 164,28 229,63 + 0,02
68,72 269,71 164,28 232,98 + 30,65
76,09 316,64 164,28 240,35 + 69,91
83,02 358,05 164,28 247,28 + 104,29
86,53 379,10 164,28 250,79 + 122,13
89,15 389,73 164,28 253,41 + 130,60
94,87 407,22 164,28 259,13 + 142,73
98,82 410,43 164,28 263,08 + 142,51


Prosječni troškovi osnivanja za ophodnju kitnjakovih
sastojina su 19264 kn/ha (suma stupca 4/11), otprilike
kao u sedamdesetoj godini starosti po predloženoj
metodologiji obračuna.