DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2006 str. 33     <-- 33 -->        PDF

J. Zelić: PRILOG IZRAČUNAVANJU VRIJEDNOSTI DRVA NA PANJU (ŠUMSKA TAKSA) JEDNODOBNIH . Šumarski list br. 3–4, CXXX (2006), 113-124
Od mnogih metoda računanja vrijednosti šumskih
sastojina Sa b a d i obrađuje i “metodu određivanja sadašnje
sječive vrijednosti”. Metoda sadašnje sječive
vrijednosti sastojine polazi sa stajališta da utvrđuje vrijednost
cjelokupne mase u sadašnjoj vrijednosti pretpostavljajući
da bi ona bila posječena i izrađena u drvne
sortimente. Od bruto-prihoda postignutom prodajom
sortimenata odbiju se troškovi sječe, izrade, izvlačenja i
utovara, dakle svi troškovi koji su nastali do pariteta pod
kojim je prodaja izvršena.


Sabadi preporučuje da se za sastojine do 30 godina
starosti primjenjuje “troškovna, induktivna metoda”, za
sastojine do polovice ohodnje “metoda očkivane vrijednosti
satojine”, a za sastojine u dobi prko polovice
ophodnje “metoda sadašnje sječive vrijednosti”. U svim
slučajevima autor u obzir uzima ukupnu proizvodnju
sastojine (glavna sastojina + međuprihod).


U Metodologiji za “Utvrđivanje naknade za prenesena
i ograničena prava na šumi i šumskom zemljištu,


CILJ ISTRAŽIVANJA
Cilj istraživanja je da se putem sadašnje sječive vrijednosti
približno zrelih modelnih sastojina određenog
ekološko-gospodarskog tipa hrasta kitnjaka utvrde
funkcije za izračunavanja postotka prirasta vrijednosti


Narodne novine broj 121/1997“, daje se naputak za
računanje vrijednosti (naknade) sastojina osnovanih prirodnim
putem prvog dobnog razreda, dozrijevajućih,
približno zrelih i zrelih sastojina (glavna sastojina, bez
međuprihoda).


Izračunavanje vrijednosti jednodobnih sastojina
prvog dobnog razreda obavlja se po formuli:


Cn = C0 * 1,0pn,


u kojoj se postotak prirasta vrijednosti (p) izračunava
iz poznatih vrijednosti (Cn) i (C0), to jest vrijednosti
svih drvnih sortimenata modelene zrele sastojine (Cn) i
troškova osnivanja prirodne jednodbne sastojine (C0).


Navedenim postupkom “dopušta” se izračunavanje
postotaka prirasta vrijednosti ili šumskog kamatnjaka
ovisno o konkretnom slučaju, te troškovi osnivanja
mogu biti veliki a vrijednost mala, kada je postotak prirasta
vrijednosti manji ili obratno, kada su troškovi
osnivanja maleni a vrijednost velika te je postotak prirasta
vrijednosti veći.


– The research goal
(p), troškova osnivanja sastojine uz primjenu zakonskog
normativa za biološku reprodukciju (C0) i šumska
taksa (Št), kada je poznata nezavisna varijabla, starost


(n) konkretne sastojine.
METODA RADA – The resarch method


a) Predmet rada


Kao ogledni primjeri za modeliranje normaliteta
čistih kitnjakovih sastojine (EGT-II-E-10) odabrane su
sastojine u gospodarskoj jedinici “Južna Krndija II”,
odjeli 19b, 33a i 22a, starosti 80, 85 i 105 godina.


Prema ocjeni šumarskih stručnjaka sastojinama se
do starosti 80, 85 i 105 godina primjerno gospodarilo
prorjeđivanjem, te je odabiranjem i sječom stabala održana
“normalna” distribucija stabala po debljinskim
stupnjevima i jedinici površine.


Odjel 19b je površine 26,50 ha, EGT-II-E-10, bonitet
I-II, starost 80 godina, fitocenoza Epimedio-Carpinetum
betuli Ht. 1938, Ilirska šuma hrasta kitnjaka i
običnog graba (Vukelić i Rauš, 1998), obrast 0,88,
sklop potpun, na eutričnom smeđem tlu formiranom na
eolskim sedimentima.


Odjel 22a je površine 34,22 ha, EGT-II-E-10, bonitet
I-II, starost 105 godina, fitocenoza Epimedio-Carpinetum
betuli Ht. 1938, Ilirska šuma hrasta kitnjaka i
običnog graba (Vukelić i Rauš, 1998), obrast 0,99,
sklop potpun, na eutričnom smeđem tlu formiranom na
eolskim sedimentima.


Odjel 33a je površine 16,08 ha, EGT-II-E-10, bonitet
I-II, starost 85 godina, fitocenoza Epimedio-Carpi


netum betuli Ht. 1938, Ilirska šuma hrasta kitnjaka i
običnog graba (Vukelić i Rauš, 1998), obrast 0,99,
sklop potpun, na eutričnom smeđem tlu formiranom na
eolskim sedimentima.


b) Modeliranje normaliteta kitnjakovih sastojina


Iako je “normalna šumska sastojina” teoretski pojam
te joj se u gospodarenju treba približiti tako da
konkretna sastojina proizvodi najveće moguće prihode
po količini i kvaliteti, važno je odrediti neke bitne elemente
“normalne” šume.


U istraživanjima ekološko-gospodarskih tipova šuma
područja Bilogore Cestar i dr., 1983, navode za
šumske zajednice normale po dobnim razredima, te za
predstavljanje razvoja strukture i sastojinskih oblika koriste
dvije karakteristične vrijednosti Levakovićeve krivulje.
Prva karakteristična vrijednost je aritmetička sredina
prvog stupnja (a1), a druga kvadrat disperzije (s2).


-


Tako je, primjerice, za niz sastojina šumske zajednice
Querco petraeae-Carpinetum illyricum, subas. typicum,
izjednačena aritmetička sredina prsnih promjera
prvog stupnja a-1 = 0,3210 za starost 70 godina, te
0,40641 za starost 80 godina. Izjednačenje podataka
obavljeno je funkcijom parabole, a izravnate disperzije
iznose s2 = 0,04116 za starost 80 godina.