DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2006 str. 32     <-- 32 -->        PDF

J. Zelić: PRILOG IZRAČUNAVANJU VRIJEDNOSTI DRVA NA PANJU (ŠUMSKA TAKSA) JEDNODOBNIH Šumarski list br. 3–4, CXXX (2006), 113-124
Za osamdesetpetogodišnju kitnjakovu sastojinu utvrđeno je da je prag
rentabilnosti ili točka pokrića (TP) u šestdesetpetoj godini.


Kl j u č n e r i j e či : postotak prirasta vrijednosti, sadašnja sječiva vrijednost
sastojine, modelni normalitet, postotni udjeli krupnog drva po debljinskim
klasama, cjenik, normativ za biološku reprodukciju i regeneraciju, šumska
taksa, prag rentabilnosti ili točka pokrića.


UVOD – Introduction


Postotak prirasta vrijednosti volumena drveta na
panju (p) važan je parametar pri obračunu vrijednosti
šumskih sastojina određene starosti. Za izračunavanje
postotka prirasta vrijednosti ili “šumskog kamatnjaka”
(r = 1+0,0p) potrebno je poznavati vrijednost drvnih
sortimenata sastojine (Cn) određene starosti (n) i početnu
vrijednost (C0) koju predstavljaju troškovi osnivanja
sastojine. Formula, koja se u praksi uptrebljava za
izračunavanja vrijednosti šumske sastojine, glasi:


Cn = C0 * 1,0pn


Za određivanje vrijednosti drveta na panju (šumska
taksa) postoji mnogo metodoloških pristupa.


U knjizi “Računanje vrijednosti šuma i šumska statika”
Kraljić , 1991 razmatra nekoliko metodoloških
postavki te među inima i računanje vrijednosti jednodobnih
sastojina po “školi čiste zemljišne rente” pa navodi:
“Prema navedenoj “školi čiste zemljišne rente”
računa se i tzv. prihodna vrijednost jednodobne šumske
sastojine i tzv. “troškovna vrijednost jednodobne šumske
sastojine”. I jedno i drugo računa se s tzv. šumskim
kamatnjakom (1,0p).


Kraljić, koji je pristalica induktivne metode računanja
vrijednosti šumskih sastojina, to jest oplemenjenja
uloženog novčanog kapitala i minulog rada u biološkoj
reprodukciji šuma navodi: “Prosječna profitna stopa”
za faktično ostvarenje gospodarenja najpouzdanije je
mjerilo uspješnosti gospodarenja.


Potočić, 1977 u knjizi “Ekonomika šumske privrede”
navodi Barthinu formulu za izračunavanje šumske
takse (kao odštete šumovlasniku za gospodarenje
šumom) koja glasi:


Š = (C / 1,0 p) – E,
to jest Š je šumska taksa, C je tržišna cijena drva po
m3 svih drvnih sortimenata sastojine, p je kamatna stopa
(kamatnjak, profitna stopa), E su ukupni troškovi iskorištavanja
šuma (sječa i izrada, šumski transport, utovar
u vozilo).
Potočić ne priznaje induktivnu metodu troškova
biološke reprodukcije za cijenu drveta na panju ili
šumsku taksu, te navodi: ”Šumska taksa ne predstavlja
cijenu proizvodnje drveta u šumi na panju, ne predstavlja
troškove proizvodnje drvne materije, ili drukčije
rečeno, ne predstavlja troškove uzgajanja šuma.
Šumska taksa je u svakom slučaju samo renta ili visina
odštete koju ubire šumovlasnik za svaki kubni metar


posječenog drveta, naravno u različitoj visini za razne
sortimente. Šumska taksa ili cijena drveta na panju
predstavlja samo ostatak koji se dobije, ako se od cijene
drveta na tržištu odbiju troškovi eksploatacije šuma,
uvećani za odgovarajući profit”.


Istražujući ekonomske posljedice iskorištavanja šuma
u pojedinim šumskim zajednicama Cestar i dr. koristili
su tzv. metodu “varijabilnih troškova, (D.C.)”. Cilj
je bio dobiti tzv. prag rentabiliteta ili točku pokrića (TP).


U momentu točke pokrića ukupni prihod je jednak
ukupnim troškovima, a čisti rezultat jednak je nuli. Samo
kod većeg stupnja iskorištavanja kapaciteta ili većeg
ukupnog prihoda od točke pokrića postiže se pozitivni
rezultat, i to u visini pokrića. Točka pokrića računa se na
sljedeći način:


Za šumsku zajednicu Querco-carpinetum illyricum
navodi se kako je točka pokrića u osamdesetoj godini
(TP = 0,70 m3), što znači kako se s toliko volumena
prosječnih drvnih sortimenata pokrivaju troškovi eksploatacije.


U knjizi “Ekonomika šumarstva”, Sabadi, 1992.,
obrađuje se računanje vrijednosti šuma (vrijednost šumskih
sastojina i šumskog zemljišta). U vrijednost šuma,
osim vrijednosti drva i zemljišta, uključuju se i općekorisne
vrijednosti šuma. Raspravljajući o različitim metodama
utvrđivanja vrijednosti šuma autor navodi: “Dok
drvna masa koja dolazi na tržište ima cijenu koja je
rezultat ponude i tražnje, usluge općih koristi šuma ponajćešće
nisu procijenjene te nisu svagdje jednako ni
valorizirane.


Gotovo je nemoguće u procjeni vrijednosti šuma
utvrditi što je prihod, a što korištenje kapitala”.


U navedenim primjerima izračunavanja vrijednosti
šuma autor ističe važnost kamatnjaka, te kaže “kako je
kamatnjak kapitalizacije uloženih sredstava (kapitala) u
gospodarenju šumama znatno manji ispod oficijelnog
gospodarskog kamatnjaka, te ako bismo gospodarenje
šumama promatrali samo kroz rentabilitet ulaganja, vjerojatno
bi to bio najskuplji i najnerentabilniji posao, iz
kojeg bi kapital jednostavno pobjegao”.


Prava vrijednost sastojine mjeri se cijenom drva na
tržištu, tj. cijene sastojina rastu ili padaju s cijenama
drva na tržištu, iako pri velikim kolebanjima cijena
drva na tržištu, korelacija nije potpuno pozitivna ni
konstantna”.