DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 81     <-- 81 -->        PDF

Financijski plan HŠD-a (s ograncima) za 2006. godinu


SADRŽAJ Planirano
A PRIHODI


1.
Prihodi od prodaje i pretplate Šumarskog lista, separata i oglasa 550.000,00
2.
Prihodi od dotacija 120.000,00
3.
Prihodi od zakupnina 1.960.000,00
4.
Ostali prihodi 300.000,00
5.
Prihodi od članarina i naknada 703.000,00
UKUPNO PRIHODI 3.633.000,00
B
TROŠKOVI


I
MATERIJALNI TROŠKOVI


1.
Potrošeni materijal za redovitu djelatnost 82.000,00
2.
Potrošena energija 33.000,00
II
TROŠKOVI USLUGA


3.
Prijevozne usluge 1.000,00
4.
Usluge održavanja 650.000,00
5.
Intelektualne i osobne usluge 170.000,00
6.
Komunalne usluge 320.000,00
7.
Grafičke usluge (Šumarski list i dr.) 600.000,00
III
TROŠKOVI ZAZAPOSLENE


8.
Plaće, naknade, porezi, prirezi i doprinosi 800.000,00
9.
Ostali izdaci za zaposlene 20.000,00
IV
TROŠKOVI POSLOVANJA– NEMATERIJALNI


10.
Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi 55.000,00
11.
Troškovi vanjskih suradnika 30.000,00
12.
Troškovi reprezentacije 322.000,00
13.
Premije osiguranja 20.000,00
14.
Bankovne usluge 10.000,00
V
OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA


15.
Troškovi za stručno obrazovanje, savjetovanja i stručne ekskurzije 330.000,00
16.
Troškovi za stručnu literaturu i stručna glasila 25.000,00
17.
Ostali nematerijalni troškovi 165.000,00
UKUPNO TROŠKOVI 3.633.000,00
Ad 6. Glede dugovanja Instituta za međunarodne advokati obiju stranaka u sporu. U Ministarstvu su
odnose, u Ministarsvu znanosti, obrazovanja i športa mišljenja da nema čvrstog pravnog temelja za podmi(
koje financira Institut), kod prof. dr. sc. Mladena Pe-renje duga u novčanom iznosu na žiro račun HŠD-a, ali
trovečkog, pomoćnika ministra u Upravi za znanost, su spremni dug podmiriti kroz plaćanje dijela troškova
održan je sastanak kojemu su uz pomoćnika ministra i daljnjeg uređenja zgrade. Potrebno je predvidjeti posdvije
pravnice iz Ministarstva, nazočili ravnatelj Insti love koji će se raditi, napraviti troškovnik i po propisatuta
dr. sc. Mladen Staničić, tajnik HŠD-a H. Jakovac ; noj proceduri izabrati najpovoljnijeg izvođača radova,


79
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 82     <-- 82 -->        PDF

što će biti pravna osnova Ministarstvu, odnosno Institutu
za sudjelovanje u podmirenju odnosnih troškova.
O svemu tome detaljnije trebaju se dogovoriti vodstva
Instituta i HŠD-a, a zatim dogovoreno predočiti nadležnima
u Ministarstvu. Predlaže se, a Upravni odbor
prihvaća, da to budu radovi na uređenju dvorišnog
pročelja zgrade te dvorišta.


Što se tiče odnosa s Fakultetom kemijskog inženjerstva
i tehnologije, prema odluci Upravnog odbora
HŠD-a odgovoreno je da ne prihvaćamo njihov prijedlog
za opraštanje dijela dugovanja, nego da tražimo
podmirenje duga u cijelosti i iseljenje iz poslovnog
prostora kojega koriste bez naknade.


Ad 7. Prema odluci Upravnog odbora donesenoj na


11. sjednici, održanoj 29. studenoga 2005. god. pod
točkom 7. dnevnog reda raspisan je natječaj za novoga
tajnika HŠD-a, jer dosadašnji tajnik H. Jakovac odlazi
krajem godine u mirovinu. Na natječaj raspisan u NN br.
144 od 7. prosinca 2005. god. u navedenom roku stigle
su dvije molbe: Damira Delača, dipl. ing. šum. iz Delnica
i Krunoslava Bišćana, dipl. ing. šum. iz Karlovca.
Izabrano Povjerenstvo za provedbu natječaja zaključilo
je da prema uvjetima propisanima Statutom HŠD-a i
naznačenima u natječaju, drugi kandidat ne zadovoljava
već prvi uvjet, jer je tek završio pripravnički staž od godinu
dana. Kolega Delač pak zadovoljava sve uvjete iz
natječaja, počevši od 20-godišnjeg radnog iskustva u
struci (taksator, samostalni taksator, upravitelj šumarije),
poznavanja poslovanja, posebice neprofitnih organizacija
(dva mandata predsjednik HŠD-a ogranak Delnice
i član UO HŠD-a), iskustva u organiziranju, ekskurzija,
savjetovanja, izložbi, i sl., do svih ostalih uvjeta
propisanih Statutom Hrvatskoga šumarskog društva za
odnosno radno mjesto. Nakon pročitanog izvješća i prijedloga
Povjerenstva, Upravni odbor jednoglasnom odlukom
svih nazočnih izabrao je Damira Delača, dipl.
Zapisnik sastavio tajnik HŠD-a:
Hranislav Jakovac, dipl. ing. šum.


ing. šum. na radno mjesto tajnika HŠD-a na neodređeno
vrijeme. Izabrani tajnik stupit će na dužnost 1. siječnja
2006. god. ili prema dogovoru ovisno o mugućnostima
razduženja obveza na dosadašnjem radnom mjestu. U
tom slučaju, u intervalu između 1. siječnja i preuzimanja
dužnosti tajnika, odnosne poslove honorarno će obavljati
dosadašnji tajnik H. Jakovac.


Ad 8.
a) Prema pripremljenim predlošcima za izgled zastave
Hrvatskoga šumarskog društva, odabran je uzorak
sa zelenom podlogom, u sredini znakom HŠD-a i uz
rub zastave uzorkom hrvatskog pletera. Za svaki
ogranak i središnjicu dat će se na trošak središnjce
izraditi po jedna svečana zastava koja se koristi u
unutarnjim prostorima, po jedna obična zastava čija
tehnika izrade dozvoljava izlaganje atmosferilijama
te male stolne zastavice.
b) Za najavljeni Bjelovarski salon fotografija “Šuma
okom šumara” za Dane hrvatskoga šumarstva u
2006. god., preveden je tekst natječaja na njemački
i engleski jezik i bit će upućen kolegama iz Austrije
i Njemačke, s kojima je uz kolege iz Slovenije i BiH
već načelno dogovoreno sudjelovanje. Osim njih,
još će se ponuditi sudjelovanje kolegama iz Italije,
Slovačke, Češke i Mađarske.
c) Vezano za Imenik hrvatskih šumara, dostupan na
www.sumari.hr Upravni odbor imenuje članove
Savjeta imenika u sastavu: predsjednik i tajnik
HŠD-a po funkciji, zatim O. Vlainić, I.. Gregoro


vić, D. Bakran i H. Jakovac, a kao administratora B.
Meštrića.
Nakon završetka ove sjednice, svi nazočni uputili


su se u Novinarski dom, gdje je slijedilo predstavljanje
znastvene monografije “Poplavne šume u Hrvatskoj”,


zn
u i izdanju Akademije šumarskih znanosti.


Predsjednik HŠD-a:
Akademik Slavko Matić, v. r.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 83     <-- 83 -->        PDF

MEMORIAM


VILIM ŽIVKOVIĆ, dipl. ing. šum., profesor,
Republički šumarski inspektor 10. 11. 1916. – 25. 11. 2005.


Nedugo nakon navršene 89-te
godine života, napustio nas je još jedan
od najuglednijih kolega i prijatelja,
gospodin Vilim Ž i v k ovi ć,
dipl. ing. šumarstva, profesor, glavni
republički šumarski inspektor.


Rođen je u Mariboru, Slovenija,


10. studenog 1916. godine od oca
Nikole i majke Ruže rođene Čorko.
Školovao se u Zagrebu, osnovnu
školu završio je 1928., maturirao je
u I. muškoj realnoj gimnaziji 1935.
godine. Studirao je na Poljoprivredno-
šumarskom fakultetu u Zagrebu,
gdje je i diplomirao 1940. godine.
Zaposlio se kao kontraktualni
šumar Đakovačke biskupije, gdje je
radio na reambulaciji šumskih međa,
potom kao umni nadničar na
unutrašnjoj podjeli šuma Novogradiške
imovine općine. Nakon završetka
vojnog roka, zaposlio se kao
nadničar, a kasnije kao šumarski
vježbenik kod Brodske imovne
općine i Ravnateljstva šuma u Vinkovcima.
Radio je na taksacijskim
poslovima i gradnji radničkih nastambi
u Spačvi, gdje su ga 1942. godine
zarobili četnici, no ipak se uspio
spasiti. Od 1943. bio je pripadnik
domobranskih jedinica, a potom
u partizanima do 12. veljače 1946.
kada je demobiliziran. Od 1944. do


1. travnja 1946. bio je profesor topografije
i geografije u partizanskom
vojnom učilištu u Sremskoj
Kamenici. Tijekom 1946. imenovan
je referentom Kulturno-tehničkog
odjela Ministarstva poljoprivrede i
šumarstva NRH, a radio je na obnovi
lugarnica u Gorskom Kotaru i trasiranju
šumskih pruga na Psunju.


Od 1947. bio je upravitelj Više
šumarske škole u Vinkovcima, kada
je započelo razdoblje rada u šumarskom
stručnom školstvu. Sljedeće
godine imenovan je šefom Odsjeka
za stručno školstvo u Ministarstvu
šumarstva. Za direktora nove Šumarske
škole u Plaškom imenovan
je 1948., gdje osim organizacijskih
poslova predaje veći broj predmeta
šumarske struke. Šumarska škola u
Plaškom je 1951. spojena sa Srednjom
šumarskom školom u Karlovcu,
gdje je ing. Živković bio direktor
i profesor do 1954. Kako nije uspio
izgraditi zgradu nove Srednje
šumarske škole, podnosi ostavku i
postaje upraviteljem Šumarije Đurđevac.


Od 1. siječnja 1961. bio je direktor,
a od 1963. pomoćnik direktora
Instituta za šumarska i lovna


istraživanja u Zagrebu. Uz ostalo,
njegovom su zaslugom započela
sistematska tipološka istraživanja i
kartiranja šuma i šumskih staništa u
Hrvatskoj. Početkom 1964. imenovan
je glavnim republičkim šumarskim
inspektorom u sklopu novoosnovanog
Ministarstva privrede
Hrvatske. Dužnost direktora Šumskog
građevinskog poduzeća “Radnik”
u Zagrebu obavljao je od
1966. do 1970., a nakon toga do
umirovljenja 1978. bio je referent
za uzgajanje šuma u Šumariji Zagreb.
Od objavljenih stručnih radova
navodimo dva rada pod naslovom:
“Neka pitanja organizacije
naučno-istraživačkog rada u šumarstvu
Hrvatske” (Obavijesti 1:
1–6), 1982. “Neka pitanja politike i
općih problema naučno-istraživačkih
službi šumarstva i drvne industrije”
(ŠL 1963: 58–63).


Ing. Živković bio je za vrijeme
službovanja član Republičke i Savezne
poljoprivredne šumarske komore
u Zagrebu i Beogradu, jedan
je od odgovornih urednika monografije
“Šumarska škola u Plaškom
(1991)”. Također je bio aktivan u
društveno-političkim i stručnim organizacijama:
predsjednik Upravnog
odbora udruženja šumskoprivrednih
organizacija, član Povjerenstva
za izradu nastavnih planova
za lugarske škole i tečajeve,
član Upravnog odbora Hrvatskog
šumarskog društva (1961–1981),
tajnik HŠD od 1964–1966.