DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 78     <-- 78 -->        PDF

suradnja svih strana kako bi se PRA održao jednim dinamičnim
procesom.


Također su prikazane tri analitičke metode procjene
uspješnosti fitosanitarnih mjera za smanjenje rizika
unošenja, udomaćenja i širenja štetnih organizama, te
je predstavljena inicijativa o osnivanju 5 Centara fitosanitarne
izvrsnosti (COPE) gdje bi se na jednome


mjestu provodile aktivnosti provođenja mjera fitosanitarne
zaštite za šira regionalna područja.


Kao primjer uspješne komunikacije o riziku
predstavljen nam je kanadski model, gdje smo upućeni
u širinu auditorija s kojim je potrebno komunicirati o
potencijalnom riziku, te o načinima komunikacije.


Izvori informacija i edukacija novih procjenitelja rizika


Obzirom da se PRA stručnjaci često susreću s problematikom
nedostatka pouzdanih informacija o određenim
štetnim organizmima, intencija je da se stvori
jedna mreža podataka (GISIN) koja bi obuhvaćala sve
poznate činjenice i informacije (biološke, ekološke,
geografske, klimatske i dr.), te okolnosti širenja štetnih
organizama.


Predstavljena su nam i iskustva i teškoće iz obavljenih
treninga PRA specijalista diljem nerazvijenih zemalja,
kao i način na koji SAD obrazuju svoje nove kadrove
specijalista (ustrojen novi smjer na Agronomskom
fakultetu).


Praktični dio skupa


Tijekom praktičnog dijela skupa odrađeno je više
zadataka na izradi procjena opasnosti od štetnih organizama,
izvješća koja proizlaze iz istih, te su provedene
rasprave o mogućim izvorima informacija, potencijalnim
sudionicima u komuniciranju o riziku, te o načinima,
metodama i tematici za obavljanje edukacije novih
kadrova.


U terenskom dijelu upoznati smo s provedenim mjerama
eradikacije štetnog organizma Anoplophora glabripennis
na području 2 gradske četvrti Toronta, gdje je
na površini od 4 km2 utvrđena pojava karantenskog štetnog
organizma, te uz visoko sudjelovanje javnosti i svih
nadležnih službi izvršena eradikacija istog. Eradikacija


je izvršena sječom oko 15 000 izabranih domaćinskih
vrsta u razdoblju od 6 mjeseci, za što su utrošena izuzetna
financijska sredstva (nekoliko milijuna USD).


S druge strane predstavljen je način stavljanja pod
kontrolu Plum Pox virusa na području St. Chatherine,
gdje su velike plantaže različitih vrsta voća. Pri tome
se koriste metode stalnog nadzora, odnosno uzimaju se
uzorci (20 listova po stablu), a procjena budućih infekcija
temelji se na uporabi laserske tehnologije. Istaknuto
je da postoji izrazito malo metoda za suzbijanje navedenog
virusa, te da je jedna od najuspješnijih stalan
nadzor nad inficiranim stablima i postupno njihovo
uklanjanje, kako bi se smanjili gospodarski gubici.


Zaključak


Na temelju stečenih iskustava, valja istaći da šumarstvo
RH nije do sada pridavalo veliko značenje karantenskim
šumskim štetnicima, s obzirom da je gospodarenje
i nadzor nad istima bio u nadležnosti poljoprivrednog
sektora.


Novim Zakonom o biljnom zdravstvu gotovo u potpunosti
je provođenje zaštite bilja u šumama od karantenskih
štetnih organizama stavljeno u nadležnost šumarskog
sektora.


Nadam se da će i ovaj pregled međunarodnih aktivnosti
ukazati našim stručnjacima, nadležnim institucijama
i državnim tijelima, ali i operativi, na nužnost pojačanog
nadzora i istraživanja, a sve u cilju zaštite naših
šuma i očuvanja bioraznolikosti od štetnog utjecaja karantenskih
štetnih organizama.


Goran Videc, dipl. ing. šum.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 79     <-- 79 -->        PDF

IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA


ZAPISNIK


12. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HŠD-a,
održane 21. prosinca 2005. god. u Zagrebu
Nazočni: Robert Abramović, dipl. ing., Dubravka
Tončić, dipl. ing. (umjesto Dalibora Bakrana, dipl. ing.),
Stjepan Blažičević, dipl. ing., mr. sc. Miroslav Brnica,
Davor Butorac, dipl. ing., mr. sc. Josip Dundović, Ivan
Đukić, dipl. ing., Ivo Duvnjak, dipl. ing., prof. dr. sc.
Ivica Grbac, Ilija Gregorović, dipl. ing., Dubravko Hodak,
dipl. ing., Zvonko Kranjc, dipl. ing., Herbert Kraut-
hacker, dipl. ing., Ivan Matasin, dipl. ing., akademik
Slavko Matić, prof. dr. sc. Branimir Prpić, Dragomir
Pfeifer, dipl. ing., Dražen Štrković, dipl. ing., Dalibor
Tomaljanović, dipl. ing., dr. sc. Vlado Topić, Oliver
Vlainić, dipl. ing., prof. dr. sc. Joso Vukelić, Ivan Tarnaj,
dipl. ing., predsjednik NO, Hranislav Jakovac, dipl.
ing. i Vlatka Antonić.


Ispričani: dr. sc. Joso Gračan, mr. sc. Ivan Pentek i
Vlatko Petrović, dipl. ing.


Nakon što je predsjednik HŠD-a akademik S. Matić
pozdravio sve nazočne, zahvalivši im se na odazivu,
jednoglasno je usvojen ovaj


D ne vni re d:


1.
Ovjerovljenje Zapisnika 11. sjednice Upravnog odbora
HŠD-a
2.
Obavijesti
3.
Izvršenje Programa rada i Financijskog plana do
kraja godine
4.
Usvajanje Programa rada HŠD-a za 2006. god.
5.
Usvajanje Financijskog plana HŠD-a za 2006. god.
6.
Odnos sa zakupcima poslovnog prostora
7.
Kadrovska pitanja
8. Razno.
Ad 1. Na dostavljeni Zapisnik uz poziv za ovu sjednicu,
nije bilo primjedbi.
Ad 2. Tajnik H. Jakovac izvijestio je da Zakon o Hrvatskoj
komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije,
prema očekivanju, nije uvršten u prošireni dnevni red
ovogodišnjeg zasjedanja Hrvatskoga sabora, no očekujemo
da će to biti na prvom zasjedanju u 2006. godini.


Ad 3. Prema najavi 2. prosinca 2005. god. obavljena
je primopredaja radova na uređenju pročelja (fasade)
Hrvatskog šumarskog doma. Uspoređujući ugovorom
predviđene i stvarno obavljene radove, u nekim stavkama
utvrđene su razlike, što je bilo i za očekivati, jer je
bez skele koja je postavljena nakon prihvaćnja ponude
izvođača radova, sklapanja ugovora i samih početaka
radova bilo nemoguće točno utvrditi stanje pročelja i
potrebne građevinske radove (površine obijanja žbuke,
stanje vijenaca i profiliranih dijelova i sl.). Tako su neke
stavke povećane, neke smanjene, poneke potpuno izostavljene
kao nepotrebne, a pojavili su se i neki nepredviđeni
radovi. Veći posao koji je obavljen izvan predviđenog
je sanacija krovišta na jugozapadnom dijelu iznad
glavnog vijenca. Tu su obavljeni radovi na horizontalnom
žljebu, saniranje dijela krovnog pokrova i zamjena
opšava krovnih prozora. Ti radovi su radi curenja
krovišta morali biti izvedeni, a bila je i prilika da se to
učini kada je već bila postavljena skela za uređenje
pročelja, čime je trošak popravka daleko manji. Trošak
izvedbe ovih radova povećao je ugovoreni iznos za oko
4,5 %, što je prihvatljivo, a što potvrđuje da su bez ovih
dodatnih radova, radovi na uređenju pročelja zgrade bili
dobro procijenjeni i planirani. Ostala je primjedba na
bojanje manjeg dijela podnožja građevine, gdje je radi
nedovoljne prosušenosti zida i loših vremenskih uvjeta
tijekom rada, mjestimično došlo do ljuštenja boje. Taj
nedostatak izvođač radova obvezan je otkloniti u proljeće,
kada to vremenski uvjeti budu dozvoljavali.


Ovo izvješće jednoglasno je prihvaćeno, a glede ostalih
obveza od prošle sjednice pa do kraja godine,
zaključuje se da je br. 11–12 Šumarskog lista tiskan i
upućen na adrese pretplatnika te da iznos pretplate i za
sljedeću godinu ostaje nepromijenjen.


Ad 4. Na prošloj sjednici Upravnog odbora predložen
je Nacrt programa rada HŠD-a za 2006. godinu, s
mobom da se razmotri i da se na ovoj sjednici daju prijedlozi
za njegovu nadopunu. Kako nije bilo prijedloga
za nadopunu, jednoglasno je usvojen


Program rada HŠD-a za 2006. god.


1. Naglašavamo da se u 2006. godini navršava
aa 1160 leškog glasila “Šumarski list”. Ove obljetnice treba
godina postojanja Hrvatskoga šumarskog društvate svakako primjereno obilježiti tijekom cijele godine, a
će biti tiskano 130. godište znanstveno-stručnog i sta-posebice u vrijeme Dana hrvatskoga šumarstva.


ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 80     <-- 80 -->        PDF

Kako krajem 2005. god. Završava petogodišnji program
znanstveno-istraživačkog rada kojega financiraju
Hrvatske šume d.o.o. iz sredstava OKFŠ-a, kao jedna
od akcija obilježavanja obljetnica, predviđa se priprema
Savjetovanja na kojemu će autori-istraživači prikazati
rezultate istraživanja, kao što je to učinjeno prigodom
obilježavanja 150. obljetnice HŠD-a 1996. god.


2. U okviru obilježavanja Dana hrvatskoga šumarstva,
do 20. lipnja 2006. god. održat će se i redovita Izborna
skupština HŠD-a. Uz Skupštinu i spomenuto
Savjetovanje te popratne aktivnosti ogranaka HŠD, posebnu
pozornost i naše angažiranje zaslužuje Bjelovarski
salon fotografija “Šuma okom šumara”, u organizaciji
HŠD ogranak Bjelovar i Gradskog muzeja Bjelovar,
koji nakon ovogodišnjeg sudjelovanja kolega iz
Slovenije, iduće godine postaje zaista međunarodni.
Već je dogovoreno sudjelovanje kolega šumara iz Austrije,
Njemačke, Slovenije i BiH, a predviđeno je sudjelovanje
osam država s oko 200 fotografija, naravno
plus domaći autori. Obilježavanje Dana hrvatskoga
šumarstva prigoda je da uz ostale aktivnosti nastavimo
s podizanjem spomen-obilježja zaslužnim kolegama
šumarima članovima HŠD-a.
3. U studenom 2005. god. Hrvatski sabor izglasao
je tri šumarska zakona: Zakon o šumama, Zakon o lovstvu
i Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu.
Kod donošenja ovih zakona HŠD aktivno je sudjelovalo,
stavljajući primjedbe i prijedloge, koje je resorno
Ministarstvo ili saborski Odbor za poljoprivredu i šumarstvo
uglavnom prihvatio. Prvo čitanje prošao je i Zakon
o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne
tehnologije. Nakon primjedbi koje su uzete na znanje i
djelimično usvojene, Zakon ponovo ide u Vladu, a zatim
ako stigne i u Hrvatski sabor na zasjedanje koje je u
tijeku, a ako ne, onda na prvo zasjedanje u 2006. god.
Svakako početkom 2006. god. očekuje nas izrada Statuta,
ustroj Komore i početak rada te izrada popratnih
dokumenata uz ZOŠ.
Još uvijek čekamo i nadamo se da će do kraja godine
biti osnovano Udruženje šumarstva i lovstva u okviru
Sektora za poljoprivredu i šumarstvo pri Hrvatskoj
gospodarskoj komori. S naše strane je u tom pogledu
sve učinjeno i vjerujemo da će to biti realizirano najkasnije
početkom 2006. god., pa nas i tu očekuju
određene aktivnosti.


4. Predviđamo organizirati jedan do dva Okrugla
stola na teme koje će se pokazati aktualnima u sljedećoj
godini, a koje će zahtijevati iskazivanje našeg stava i
stručnog mišljenja. Sukladno dogovorenom programu
nastavit će se aktivnija suradnja Hrvatskoga šumarskog
društva i Hrvatskoga šumarskog društva Herceg-Bosne,
kao i s ostalim inozemnim šumarskim društvima s kojima
aktivno surađujemo. Svake druge godine, a to znači
u 2006. god., slijedi Tršćanski sajam poljoprivrede,
šumarstva i ribarstva, na kojemu smo kao partneri i suradnici
talijanskih šumara (Corpo forestale di Trste) već
u nekoliko navrata sudjelovali, pa očekujemo pozivnicu
i za 2006. god.


5. Potrebno će biti poduprijeti aktivnosti sekcije
HŠD Hrvatska udruga za biomasu u zemlji i inozemstvu,
na edukciji struke i građana za korišćenje šumske
biomase kao obnovljivog izvora energije. Za naše aktivnosti
na tom polju dobili smo i potporu iz vrha vlasti, a
za struku i državu to smatramo strateškim pitanjem.
6. Od ekskurzija, osim u organizaciji ogranaka,
očekujemo realizirati ekskurziju Pro Silva u Slovačku,
u terminu kojega će nam ponuditi domaćini, te ekskurziju
u srpnju na Interforst u München (Njemačka).
7. Potrebno je i dalje nastaviti s potporom i financijskim
osiguranjem sudjelovanja članova HŠD-a na 38.
EFNS natjecanju šumara biatlonaca (24 europske zemlje)
od 26. 2. do 5. 3. 2006. god., ovoga puta u BiH na
Igmanu te na 12. susretu šumara Alpe-Adria (Austrija,
Slovenija Italija, Hrvatska) na kojemu će nakon našeg
domaćinstva ove godine, u 2006. god. domaćin biti Italija
(Aosta).
8. Kao što smo već rekli, u 2006. god. slijedi tiskanje
130. godišta Šumarskoga lista, što vjerujemo da će kao i
do sada to biti uspješno obavljeno. Uz spomenute obljetnice
HŠD-a i Šumarskog lista predlažemo tiskati
kratku promidžbenu brošuru, kojom ćemo predstaviti
Društvo i časopis. Prema programu predlažemo nastaviti
rad na započetoj digitalizaciji Šumarskog lista te poboljšanju
izgleda Web stranice www.sumari.hr. I sljedeće
godine u dogovoru s Hrvatskim šumama d.o.o., finacijske
mogućnosti će diktirati već višekratnu želju i
potrebu pretiska monografije “Šume u Hrvatskoj”.
9. Glede zakupaca poslovnog prostora pri realizaciji
je iseljenje Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije
i naplata duga, te naplata preostalog duga od Instituta
za međunarodne odnose, nastalog prije potpisivanja
novog Ugovora o zakupu, po kojemu ovaj korisnik
poslovnog prostora, uz povremeno kašnjenje, podmiruje
svoje obveze.
10. Uz redovito održavanje zgrade Hrvatski šumarski
dom treba nastaviti s hidroizolacijom podrumskog
prostora, elektroinstalacijskim poslovima u zapadnom
dijelu podruma, uređenjem dvorišnog pročelja
(fasade) uključivši stolariju, uređenjem dvorišnog
prostora uz zamjenu dotrajale kanalizacije te osmišljavanjem
i uređenjem poslovnog prostora nakon iseljenja
Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije.
Ad 5. Također nije bilo primjedbi i na predloženi
Nacrt financijskog plana HŠD-a za 2006. god., pa je
jednoglasno usvojen: