DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 74     <-- 74 -->        PDF

razmjenu eksperata, održavanje radionica i seiiTiiiara,


stručno usavršavanje naših eksperata u Bav;ii-skoj Icao i


u dijelu provedbe zajedničkih pilot projekata.


Trenutno su putem Stalne komisije hrvatsko-bavar


ske u tijeku brojni projekti iz područja poljoprivrede i


šumarstva. Posebice je značajna sui´adnja Hrvatskih


šuma d.o.o, s bavarskim partnerom C.A.R,M.E.N. e.V.


(od 2002. godine) u području obnovljivih izvora ener


gije kroz simpozije C.A.R.M.E.N., te okmgle stolove,


koji se već dvije godine za redom održavaju u sklopu


manifestacije "Dani slavonske šume" u Našicama. Re


zuhat te suradnje su i novi projekti toplane na biomasu


koji će se financirati putem Fonda za zaštitu okoliša i


energetsku učinkovitost (toplana u Gospiću, studeni


2005. godine) i iz EU programa SAPARD i ISPA,


Hrvatska Vlada svjesna je sve veće potrebe korištenja
obnovljivih izvora energije, posebice mogućnosti i
obveze boljeg korištenja biomase. Zakonski i podzakonski
akti te njihovo usklađivanje s propisima EU temelje
se na načelu potrajnosti gospodarenja šumama i
maksimalnom očuvanju prirodnosti hrvatskih šuma.
Stoga Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga
gospodarstva iskreno podržava i prihvaća suradnju
s bavarskim partaerima te spremno je i dalje sudjelovati
u stvaranju povoljnih uvjeta za provedbu ovoga i
njemu sličnih projekata.


Gospodinu saveznom ministru Ervinu Huberu
uručio je na poklon kvalitetno vino iz Feravina d.o.o. i
rakiju šljivovicu Danić obrt, Podgorač. Nakon toga
sljeđio je zajednički obilazak sajma i zajedničko fotografiranje.


IPPC RADIONICA "PLANTH
Kanada, Niagara Falls, 24


U organizaciji Sekretarijata Međunarodne organizacije
za zaštitu bilja (EPPC) i Kanadske agencije za inspekciju
hrane (CFIA) održan je 24 - 28. listopada
2005. godine, u Kanadi (Niagara Falls), međunarodni
stručni skup pod naslovom "Procjena opasnosti od štetnih
organizama " - "Planth Health Risk Analysis".


Skup je okupio gotovo 150 predstavnika nacionalnih
vlada, nacionataih organizacija za zaštitu bilja
(NPPO) i međunarodnih organizacija (FAO, IPPC, EPPO,
NAPPO, APPPC, lAPSC, CBD, CAB - International,
USAID) iz 65 zemalja Svijeta, a Republiku Hrvatsku
je predstavljao dipl. ing. šum. Goran Videc,
stručni suradnik u Odjelu za zaštitu šuma Ministarstva
poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva. Isti


je osmišljen u obliku prezentacija, radnih skupina,
vježbi, rasprava i praktične terenske demonstracije eradikacije
štetnog organizma Anoplophora glabripennis,
te kontrole P/«m Pox virusa.


Potoni, smo posieSili Topianw na biomasu, Essenbach,
koja je r-´-rađena 2003. godine i grije višenamjensku
sponsku halu, osnovnu i srednju školu. Ukupna
investicija iznosi 410 000 €, a sredstva poticaja 110
000 € ili 27 %. Snaga kotla na biomasu je 250 do 360
kW za osnoTOO opterećenje i 720 kW kotao na plin za
vršno opterećenje sa 130 m toplovoda. Godišnja proizvodnia
topline iz kotla na biomasu iznosi 698 MWh, a
iz kotla na plin je 104 MWh, od čega višenamjenska
hala troši 464 MWh/godišnje a škole 338 MWh/godišnje.
Gorivo (drvna sjecka) osigurana je u regiji od
Udruge šumovlasnika Landshut i to 250 tona/godišnje
(prosječne vlažnosti 30 %). Cijena topline na biomasu
1 MWh je 18 €, a na lož ulje čak 60 €, a cijena šumske
sječke je 40 - 60 €/toni (minimum 25 % količinski) a
pilanske sječke 0 20 €/toni.


Treći dan, 22. listopada 2005. godine hrvatska dele


gacija tijekom dana bila je u obilasku Sajma, a navečer


u
19Č" u Starogradskoj vijećnici održan je nastup


KUD-a ŠUMARI iz Vinkovaca. Time su završeni Hr


vatski dani u Bavarskoj.


Četvrti dan, 23. listopada 2005. godine u C.A.R.


M.E.N. Straubing sa Hubertom Maierhofer, dipL
ing., dogovorene su podloge za izradu projektne dokumentacije
TOPLANE NA BIOMASU VINKOVCI I
ZADAR (grijanje i hlađenje na biomasu) te posjet SAJMU,
a poslije podne odlazak iz Straubinga za Zagreb.
Mr. se. Josip Dundović


HEALTH RISK ANALYSIS"


28. listopada 2005. godine
Nakon pozdravnih riječi g. Brenta Larsona (Sekretarijat
Međunarodne konvencije o zaštiti bilja), g.
Chagema Kedere (predsjedavajući Međunarodne komisije
za fitosanitarne mjere), te srdačnih riječi dobrodošlice,
g. Franfois Guimonta, direktora Kanadske
agencije za inspekciju hrane, započeo je radni dio stručnog
skupa usvajanjem dnevnog reda, te izlaganjima.


Tematika izlaganja podijeljena je u 9 poglavlja, koja
su obuhvaćala sljedeća područja:


-
međunarodni standardi, konvencije i sporazumi
-
pristupi procjeni opasnosti od štetnih organizama
-
modeli procjene opasnosti od štetnih organizama
-
procjenjivanje ulaska štetnog organizma i njegova
udomaćenja
-
procjenjivanje ekonomskih i okolišnih učinaka
-
rizik vezan uz GMO
-
procjena opasnosti od stranih agresivnih i korovskih
vrsta
n
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 75     <-- 75 -->        PDF

došlice, g. François Guimonta, direktora Kanadske
agencije za inspekciju hrane, započeo je radni dio stručnog
skupa usvajanjem dnevnog reda, te izlaganjima.


Tematika izlaganja podijeljena je u 9 poglavlja, koja
su obuhvaćala sljedeća područja:međunarodni standardi, konvencije i sporazumi

pristupi procjeni opasnosti od štetnih organizama

modeli procjene opasnosti od štetnih organizama

procjenjivanje ulaska štetnog organizma i njegova
udomaćenja

procjenjivanje ekonomskih i okolišnih učinaka
––


rizik vezan uz GMO


procjena opasnosti od stranih agresivnih i korovskih
vrsta
upravljanje rizikom i komunikacija o riziku
izvori informacija i edukacija novih procjenitelja ri


zika.
Navedenu tematiku obradilo je četrdesetak autora


(priznatih stručnjaka iz područja procjene opasnosti od
štetnih organizama, zaštite bilja, šumarstva i ekonomije)
u 37 izlaganja, 21 postera, 12 praktičnih zadataka
(vježbi), te 2 terenske prezentacije.


Međunarodni standardi, konvencije i sporazumi


Procjena opasnosti od štetnih organizama (PRA) je
proces procjene bioloških i/ili drugih znanstvenih i
ekonomskih dokaza koji ukazuju da li je određeni organizam
štetan, odnosno da li isti treba biti stavljen
pod nadzor, te jačine fitosanitarnih mjera koje je potrebno
primijeniti za njegovo suzbijanje. Polazne točke
procjene opasnosti od štetnih organizama nalaze se u
međunarodnim standardima i konvencijama (IPPC –
Konvencija o zaštiti bilja, CBD – Konvencija o biološkoj
raznolikosti), te trgovinskim sporazumima (WTO –
SPS – Sporazum Svjetske trgovinske organizacije o
primjeni sanitarnih i fitosanitarnih mjera). Temeljni
međunarodni dokument na kojemu počiva procjena
opasnosti od štetnih organizama je Međunarodna konvencija
o zaštiti bilja, odnosno Međunarodni standardi
za fitosanitarne mjere (ISPM) koji su proizašli iz iste, a
za provedbu odrednica Konvencije odgovorna je nacionalna
organizacija za zaštitu bilja.


Područje procjene opasnosti od štetnih organizama
pokriveno je s više međunarodnih standarda (ISPM
No. 1, No. 2, No. 3, No. 5, No. 11, No. 21), no tri su
ključna za primjenu i provedbu procjenu opasnosti od
štetnih organizama, a to su ISPM No. 2, ISPM No. 11 i
ISPM No. 21. Ovi međunarodni standardi predstavljaju
samo vodič za primjenu procjena opasnosti od štetnih
organizama i nisu obvezujući za potpisnice Konvencije,
za razliku od odrednica WTO – SPS Sporazuma
koji je obvezujući, kao i odrednice Konvencije o
biološkoj raznolikosti, ali koje primjenu ISPM, sukladno
IPPC-u, vrednuju kao dovoljnu mjeru zaštite od
širenja štetnih organizama.


Sukladno odrednicama ISPM No. 11 svaku procjenu
opasnosti od štetnih organizama možemo podijeliti
u 6 osnovnih poglavlja:uvođenje (initiation)

procjena opasnosti od štetnog organizma
(pest risk assessment)

upravljanje (suzbijanje) štetnim organizmom
(pest risk management)

monitoring i revizija fitosanitarnih mjera
(monitoring & review of phythosanitary measures)

dokumentacija (documentation)

komunikacija o riziku (risk communication)
Pod uvođenjem se podrazumijeva određivanje da li
je određeni organizam štetnik, vektor za štetni organizam
ili ima potencijal da postane štetnik ili vektor za
štetni organizam, a sve može biti inicirano s jednog od
sljedeća tri gledišta: štetnik, vektor ili smjernica (politika).


Procjena opasnosti od štetnog organizma obuhvaća
određivanje vjerojatnosti unošenja i udomaćenja štetnog
organizma, te mogućnosti njegova daljnjeg širenja,
uz sagledavanje potencijalne izravne / neizravne
ekonomske važnosti. Kao rezultat procjene opasnosti
od štetnog organizma isti se svrstava u jednu od kategorija:
karantenski štetni organizam ili nadzirani nekarantenski
štetni organizam.


Prilikom upravljanja štetnim organizmom posebnu
je pozornost potrebno obratiti stupnju rizika, informacijama
kojima se raspolaže, prihvatljivosti određenog
rizika, te mogućnostima upravljanja rizikom, odnosno
mogućnostima suzbijanja štetnih organizama. Odluka


o suzbijanju štetnog organizma treba biti donesena na
transparentan način, na temelju stručnih, tehničkih i
znanstvenih informacija, uvažavajući ostale čimbenike
(politički, sociološki, kulturni i sl.).
Naravno da je nad štetnim organizmom potrebno
provoditi stalan monitoring (survey), te ukoliko se promijene
neki čimbenici i nove informacije postanu dostupne,
potrebno je provesti reviziju upravljanja rizikom,
te sve navedeno dokumentirati i voditi evidenciju


o svim aktivnostima tijekom procjene opasnosti od
štetnih organizama i donošenju odluka, uključujući i
izvore informacija. Proces procjene opasnosti od štetnih
organizama potrebno je provoditi na transparentan
način i po završetku istoga potrebno je s rezultatima
upoznati sve zainteresirane strane u zemlji i regiji (međunarodna
razina).


ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 76     <-- 76 -->        PDF

Pristupi procjeni opasnosti od štetnih organizama


Tijekom izlaganja na ovu tematiku prikazani su
pristupi Novog Zelanda procjeni opasnosti od štetnih
organizama, i to kao jedan od najboljih pristupa i modela
u Svijetu, te pristupi i teškoće u primjeni procjena
opasnosti od štetnih organizama kod zemalja Afrike.


Pristup Novog Zelanda temelji se na strogoj i razrađenoj
primjeni IPPC konvencije i standarda koji su
proizašli iz nje. Program procjene opasnosti od štetnih
organizama zamišljen je da neovisno informira donositelja
odluke o prirodi pretpostavki ili nesigurnosti koje
proizlaze iz upravljanja rizikom, te o rezidualnom riziku
koji ostaje nakon primijenjenih preporučenih fitosanitarnih
mjera.


Afričke zemlje izrazile su zabrinutost u provođenju
procjena opasnosti od štetnih organizama poradi nedostatka
financijskih sredstava, neusklađenosti nacionalnih
zakonskih i provedbenih propisa, nedostatka
educiranih ljudskih resursa za dijagnosticiranje i identificiranje
štetnih organizama, te nepostojanje, odnosno
nerazvijenosti izvoznih certifikacijskih sustava.


Iznesen je i pozitivan primjer regionalne suradnje


ti od štetnih organizama, gdje se ponajprije misli na koordinaciju
i uniformnost procjena opasnosti od štetnih
organizama na području Europe. Osobito je naglašen
pozitivan stav o logičkoj matrici sastavljenoj od pitanja
vezanih uz provedbu procesa procjena opasnosti od
štetnih organizama, koji se pokazao kao izuzetno jednostavan
i razumljiv. S druge strane, upoznati smo s
novim aktivnostima koje su pripremi, a tu se ponajprije
misli na ustrojavanje jednog tijela na razini EPPO-a
koje bi se bavilo pitanjima procjena opasnosti od štetnih
organizama (obuhvatilo bi sve procjene opasnosti
od štetnih organizama na području Europe, financiralo
bi se dijeljenjem troškova na sve članice, ustrojilo bi
EPPO Panel za procjene opasnosti od štetnih organizama
i sl.). Također smo informirani i o izradi novog formata
za PRA izvješća, te o izradi nove sheme za odlučivanje
koja će se svake godine revidirati, a također i


o dostupnosti PRA izvješća na web site-u EPPO.
Modeli procjene opasnosti od štetnih organizama


Demonstriran nam je širokoopsežan proces procjene
rizika (Broad pest risk analysis) koji slijedeći međunarodne
standarde (ISPM) uzima u obzir više od
jedne pošiljke, više od jedne države ili više od jednog
upravljačkog rizika. Kategorije koje širokoopsežan
proces procjene rizika obuhvaća su: taksonomska
općenitost, geografska općenitost, općenitost proizvodnih
uvjeta, općenitost upravljanja (suzbijanja) štetnim
organizmima te općenitost izvršnih prioriteta ili
administrativnih struktura.


Drugi primjer nam je prikazao elektronsku verziju
EPPO-ove PRA sheme koja je još uvijek u izradi, a koja
bi trebala poboljšati kvalitetu izrade PRA. Tu se ponajprije
misli na prevođenje “papirnatih” verzija procjena
opasnosti od štetnih organizama u zasebne elektronske
jedinice, kako bi se dozvolio pristup istima na


različitim razinama, te da iste mogu poslužiti kao šab-
lone za buduće procjene opasnosti od štetnih organizama.
Time bi se poboljšala transparentnost procjena
opasnosti od štetnih organizama, omogućio lakši pristup
PRA informacijama, što bi olakšalo i buduću edukaciju,
a svakako i međunarodnu suradnju na polju
procjene opasnosti od štetnih organizama.


Također je predstavljena i mogućnost potpune kompjuterizirane
provedbe PRA procesa (CABI CPC
PRA), koja je uspoređena s tradicionalnim načinom
provedbe PRA procesa, iz čega je proizašlo da unatoč
visoko sofisticiranoj opremi i bazama podataka još
uvijek nije u potpunosti moguće izbaciti objektivnu
ljudsku prosudbu, jer čovjek ipak može uzeti u obzir
više gledišta i nepredvidivih čimbenika, nego je to moguće
učiniti kompjuterskim softwareom.


Procjenjivanje ulaska štetnog organizma i njegova udomaćenja


Od australske Uprave za poljoprivredu predstavljen
je polukvantitativan model determinacije putem frekvencije
unošenja štetnih organizama, gdje se putem različitih
vremenskih intervala procjenjuje mogućnost
unošenja štetnih organizama, uzimajući u obzir različite
vektore prijenosa istog štetnika, te količine pošiljaka.


S druge strane upoznati smo i s načinima identifikacije
i kartiranja ugroženih područja, odnosno s mogućnostima
GIS-a i drugih programskih aplikacija (CLIMEX,
CABI SPS i dr.), da se usporedbom okolišnih


uvjeta na izvoru i odredištu pošiljke, s biološkim zahtjevima
pojedinih organizama, predvide mikroklimatske
zone pogodne za naseljavanje, udomaćenje i širenje
štetnih organizama.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Procjenjivanje ekonomskih i okolišnih učinaka


Na navedenu tematiku izneseni su okolišni problemi
sa kojima se države susreću prilikom unošenja
određenih organizama u nova staništa, te ekonomske
posljedice istih. Kao primjer nam je prikazano unošenje
šumske vrste Prosopis juliflora u Sudanu, pri
čemu je ista imala pozitivan učinak na smanjivanje
pustinjskih područja i poboljšanje života ruralnih područja,
a s druge strane je zbog svoje agresivnosti imala
negativan utjecaj na poljoprivredu. Također je prikazana
problematika i bojazan od unošenja štetnih organizama
u Brazil putem različitog ukrasnog bilja i njegovih
proizvoda, odnosno provođenje procjena opasnosti
od štetnih organizama.


U ovome dijelu prikazani su nam i neki cost – benefit
modeli gdje se na praktičnim primjerima (Thrips palmi,
Ralstonia solanacearum, Diabrotica virgifera) pokaza


lo koliko je optimalno razdoblje za provođenje mjera
eradikacije, odnosno kada vrijednost mjera eradikacije
prelazi vrijednost samih proizvoda, drugim riječima, do
kada je isplativo provoditi fitosanitarne mjere.


Kao zaseban dio ove tematike obrađena je problematika
unošenja štetnih organizama u šumske ekosustave,
glede kompleksnosti tih ekosustava i nedovoljnog
znanstvenog poznavanja šumskih štetnih organizama.
Prema dosadašnjim spoznajama gotovo 95 %
gljivičnih organizama nije u potpunosti opisano, a i oni
koji su poznati ponašaju se nepredvidivo u novim staništima
i na novim domaćinima. Najnoviji primjer takvog
štetnog organizma je Phytophtora ramorum za koju
još uvijek nije poznato izvorište i njezine biološkoekološke
karakteristike.


Rizik vezan uz GMO


GMO mogu imati različite utjecaje na okoliš, ali
ipak je najčešći pozitivan utjecaj poradi kojega su i
modificirane. Malo je primjera negativnog utjecaja
GMO koji su ispušteni u okoliš. Do sada su najviše ispuštani
u okoliš modificirani kukuruz, soja i pamuk,
pri čemu su im promijenjene osobine da imaju veće
prinose, te da su otporni na određene herbicide. SAD,
Kanada, Argentina i Filipini imaju najviše iskustava u
procjeni opasnosti od štetnih GMO organizama, a njihovo
unošenje i stavljanje u okoliš određeno je i odred


nicama Cartagena protokola. Nadopunjen ISPM No.
11 predviđa upravljanje rizikom unošenja i širenja
GMO, a zajedno s Cartagena protokolom obvezuje na
provođenje procjena opasnosti od štetnih organizama
prije njegova unošenja u državu.


U cilju pojašnjenja upravljanja rizikom od unošenja
i širenja GMO prikazani su nam modeli Filipina i Velike
Britanije, koji sukladno međunarodnom i nacionalnom
zakonodavstvu (VB sukladno smjernicama Europske
komisije) provode procjenu opasnosti od GMO.


Procjena opasnosti od stranih agresivnih (invazivnih) i korovskih vrsta


Detaljno je predstavljen članak 8. Konvencije o biološkoj
raznolikosti pri čemu je naglašeno da je održano
više sastanaka na tematiku stranih agresivnih (invazivnih)
vrsta, te da je tematika invazivnih vrsta na području
šumarstva obrađena na sastanku COP-6. Trenutačno je u


vni


izradi globalna mreža informacija o stranim invazivnim
mm
kim i


vrstama (GISIN), te je u pripremi radionica o morskim i
obalnim invazivnim vrstama. Također je naglašeno postojanje
određenih područja (balastne vode, vojne operacije
u drugim zemljama, znanstvena istraživanja i sl.)
gdje još uvijek nisu precizirani načini procjene opasnosti
od unošenja štetnih organizama putem istih, te je dogovorena
zajednička suradnja Sekretarijata IPPC-a i
CBD-a na tom polju.


Kao pomoć procjeni opasnosti od stranih invazivnih
vrsta prikazana nam je i uporaba NAPPFAST elektronskog
modela koji je razvijen u SAD-u, a sastoji se
u bazi podataka korovskih vrsta koje još uvijek nisu
prisutne na području SAD-a, te u bazama podataka o
geografskoj rasprostranjenosti i klimatskim zahtjevima
tih isti vrsta diljem svijeta. Radi na načelu usporedbe
bioloških zahtjeva određene vrste organizma s postojećim
geografskim, klimatskim i drugim podacima, te
rezultira kartom potencijalnih staništa. Pomoću ovog
modela skupina stručnjaka u SAD-u je revidirala postojeći
popis stranih invazivnih vrsta, kako bi utvrdila
koje je potrebno izbaciti iz nadzora.


Upravljanje rizikom i komunikacija o riziku


Predstavljen je način rada Stalnog odbora EU za
biljno zdravstvo, odnosno aktivnosti koji se provode
kako bi se od prijedloga došlo do određenog zakonskog
okvira. Prikazane su teškoće koje se javljaju na


tom putu (poglavito u donošenju odluka vezanim uz
procjenu opasnosti od štetnih organizama od višeg rukovodstva),
te način na koji se povratne informacije
preko EPPO-a prosljeđuju natrag. Naglašena je nužna