DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 51     <-- 51 -->        PDF

D. Kremer, K. Karlović, V. Židovec: MORFOMETRIJSKA ISTRAŽIVANJA PRIRODNIH POPULACIJA .
Slavonskog Broda (tablica 1, slika
5). Zemljopisni položaj i nadmorska
visina određeni su uz pomoć
GPS uređaja SILVA Multi-NavigatorTM
2.01.


U svakoj populaciji je metodom
slučajnog uzorka odabrano 15 biljaka,
a na svakoj od njih po jedan
razvijeni, neoštećeni, fertilni izbojak.
Na svakom izbojku su izmjereni
dužina izbojka, ukupni broj filokladija
i listolikih brakteja po izbojku,
dužina i širina prvog filokladija,
odnosno prve listolike brakteje
od osnove izbojka (slika 6), dužina
internodija (mjerena između
prvog i drugog filokladija od osnove
izbojka). Računskim putem dobiven
je omjer dužine i širine filokladija,
odnosno listolikih brakteja.
Naime, veći omjer dužine i širine
ukazuje na uži, duguljastiji filokladij
dok manji omjer ukazuje na širi,
okruglastiji filokladij.


Za izmjerene i izračunate značajke
izračunati su deskriptivni statistički
pokazatelji, te je provedena
multivarijatna statistička analiza uz
primjenu analize glavnih kompo


Slika 5. Prikaz istraživanih populacija Ruscus hypoglossum L.


ka


Fig. 5
55 Researched populations of Ruscus hypoglossum L.


g.
Šumarski list br. 1–2, CXXX (2006), 47-54


nenti i UPGMA (Unweighted Pair-Group Average
Method) metode klaster analize uz korištenje Euklidove
udaljenosti (Sne a t h i S o ka l 1973, H ö f t et al. 1999,
Miller i Miller 2000). Obrada podataka je obavljena
uz pomoć računalnog programa Statistica 6.1.


Slika 6. Morfološke značajke mjerene na filokladiju i listolikoj
brakteji. Df = dužina filokladija, Šf = širina filokladija,
Db = dužina listolike brakteje, Šb = širina listolike brakteje.


Fig. 6 Morphological traits measured on phylloclade and bract.
Df = length of phylloclade, Šf = width of phylloclade,
Db = length of bract, Šb = width of bract.


REZULTATI– Results


Rezultati deskriptivne statističke analize populacija
širokolisne veprine prikazani su u tablici 2. Najmanju
prosječnu dužinu izbojaka (23,50 cm) imale su biljke
iz populacije Skupica, a najveću (56,13 cm) iz populacije
Japlenica. U populaciji Vrhovčak zabilježen je u
prosjeku najmanji broj filokladija po izbojku (7,00), a


p
u populaciji Japlenica najveći (17,87). Ove populacije
također su imale i najmanji (5,73 populacija Vrhov


čak), odnosno najveći (16,00 populacija Japlenica)
broj listolikih brakteja po izbojku.


Prosječna dužina prvog filokladija od osnove izbojka
je u populaciji Gornji Dragonožac bila najmanja
(6,31 cm), u populaciji Japlenica najveća (11,03 cm),
dok je na razini svih sedam istraživanih populacija iznosila
7,65 cm. Najuže filokladije (2,84 cm) imale su
biljke iz populacije Kalnik, najšire (5,54 cm) iz popu