DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 5     <-- 5 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 1–2, CXXX (2006), 3-8
UDK 630* 181.1 + 188 (001)


RASPROSTRANJENOST PANONSKOGA CRNOG GLOGA


(Crataegus nigra Waldst. et Kit.) U HRVATSKOJ I NJEGOV


ZNAČAJ U FORMIRANJU VEGETACIJE ŠUMSKIH RUBOVA


DISTRIBUTION OF Crataegus nigra Waldst. et Kit. IN CROATIA AND


ITS IMPORTANCE FOR FOREST EDGE VEGETATION FORMATION


Josip FRANJIĆ*, Željko ŠKVORC*, Andraž ČARNI**


SAŽETAK: Budući da je vrsta Crataegus nigra vrlo rijetka i slabo poznata
u Hrvatskoj, u radu se navodi područje njene rasprostranjenosti kao i njena
fitocenološka pripadnost. Vrsta C. nigra je u Hrvatskoj prirodno rasprostranjena
uz Dunav u Baranji. Zajednica u kojoj dolazi vrsta C. nigra klasificirana
je kao asocijacija Euphorbio palustris-Crataegetum nigrae Čarni, Franjić
et Škvorc 2004 (Alno-Quercion roboris, Populetalia albae, Querco-Fagetea).
Zajednica formira šumski rub uz sastojine hrasta lužnjaka (Genisto elatae-
Quercetum roboris) i šume topola (Populetum nigrae-albae). Ta staništa su
povremeno plavljena, tako da se donošenje i odnošenje materijala poplavnom
vodom odvija samo u ograničenom opsegu.


K l j u č n e r i j e č i : crni glog, Crataegus nigra, Euphorbio palustris-Crataegetum
nigrae, Alno-Quercion roboris, Populetalia albae, vegetacija, Dunav,
Hrvatska.


UVOD – Introduction
Floristička i vegetacijska istraživanja šumskih rustoga
tvori ekološke prilike koje potpomažu razvoj
bova počela su u kontinentalnom području Hrvatske u specifičnih biljnih vrsta i zajednica (sl. 1). Ovisno o
okviru međunarodnog projekta “Vegetacija šumskih trajanju i intenzitetu poplave koji predstavljaju osnovrubova
i njihov značaj za biorazonolikost šuma”. U ni ekološki gradijent u istraživanom području, tu se
istočnoj Slavoniji istraživana je asocijacija Crataego-razvijaju sljedeće biljne zajednice: Salicetum albae s.
Prunetum dasyphyllae, Jurko 1964, koja dolazi na toplat.
(Galio-Salicetum albae Rauš 1973), Salici-Populelim
staništima i klasificirana je u termofilnu svezu tum nigrae Tüxen 1931, Populetum albae-nigrae SlavPrunion
fruticosae Tüxen 1952. Nakon toga opisana je nić 1952, Fraxino-Ulmetum laevis Slavnić 1952 i Genova
asocijacija Viburno opuli-Prunetum dasyphyllae nisto elatae-Quercetum roboris Ht. 1938. Ta zonalnost
Čarni, Franjić et Škvorc 2002. Ona dolazi na nešto prikazana je na slici 3. Poplavne šume tvore uski pojas
humidnijim staništima i klasificirana je u svezu Salici-duž rijeke Dunav i vjerojatno su najbolje očuvane po


Viburnion de Foucault 1991, koja je prijelaznoga kaplavne
šume u Europi.
raktera između sveze Berberidion Br.-Bl. 1950 i razreFlora
i vegetacija grmastih šumskih rubova nije deda
Franguletea Doing ex Westhoff i Den Held 1969 taljnije istraživana na području šuma bijele vrbe, a tu se


(Č ar n i i dr. 2002). uglavnom razvija zajednica Salicetum triandre Malc.
Ova istraživanja provedena su na uskom pojasu duž 1929 (Rauš i dr. 1985).
rijeke Dunav, gdje se rijeka izljeva svake godine i Termin grmasti šumski rub je fizionomski termin i
obuhvaća zajednice koje izgrađuju šumski rub i jasno


* Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska 25,
se razlikuju od zajednica zeljastoga šumskog ruba. Te


pp. 422, HR-10000 Zagreb,


jozo.franjicŽzg.t-com.hr, zeljko.skvorcŽzg.t-com.hr zajednice klasificirane su u različite sintaksone, pa su
** Institut za biologiju, ZRC SAZU, Novi trg 2, SI-1001 Ljubljana, tako zajednice grmastih šumskih rubova na suhim sta


carniŽzrc-sazu.si
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 6     <-- 6 -->        PDF

J. Franjić, Ž. Škvorc, A. Čarni: RASPROSTRANJENOST PANONSKOGA CRNOG GLOGA . Šumarski list br. 1–2, CXXX (2006), 3-8
ništima klasificirane unutar razreda Rhamno-Prunetea 1958 (Rauš 1976; Šilc 2003). Cilj ovoga rada je
(usp. Č a r n i i dr. 2002), dok su zajednice vrste Salix utvrditi floristički sastav zajednica grmastih šumskih
triandra (Salicetum triandrae Malc. 1929) koje dolaze rubova na istraživanom području i odrediti njihov sinna
staništima bijele vrbe (Salicetum albae s. lat.) klasisistematski
status.
ficirane unutar razreda Salicetea purpuraea Moor


ISTRAŽIVANO PODRUČJE -Researched area


Područje je locirano u istočnom dijelu Hrvatske
duž rijeke Dunav, na granici s Vojvodinom (sl 1). Klima
u tom dijelu najviše je kontinentalna u odnosu na
druge dijelove Hrvatske (sl. 2; I l ij a n ić 1963). Razina
vode visoka je kada se topi snijeg u planinama Austrije,
Slovačke i Mađarske, a to je obično u svibnju.


Legenda: VV – srednja visina visokoga vodostaja, SV – srednja
visina srednjega vodostaja, MV – srednja visina niskoga
vodostaja (Rauš 1976).


Legend: VV – mean height of the high water level, SV – mean
height of mean water level, MV – mean height of the low
water level (Rauš 1976).


Slika 1. Zonacija šumskih zajednica na riječnoj obali. Visina
srednjega vodostaja Dunava kod Vukovara tijekom vegetacijske
sezone u razdoblju 1941–1970.


Figure 1 Zonation of forest communities on the river bank. Height
of the mean water level of the river Danube at Vukovar in
the vegetation season in the period 1941-1970.


Osim toga razina vode može porasti dva do tri puta godišnje,
ovisno o količini oborina (sl. 4; R a u š 1976).


Dobro sačuvane poplavne šume istraživanoga područja
bile su predmet različitih vegetacijskih istraživanja
i relativno su dobro istražene (usp. S la vnić
1952; Jovanović 1985; Rauš 1976, 1976a;


li 1


Rauš i Šegulja 1983; Vukelić
ćć i
ii Rau
RauRauš
šš 1998).
ijek konsta


Poplavne šume razvijaju se duž rijeka
aa koj
kojkoje
ee konstantno
i periodički plave okolno područje. Stoga se tla tih
šuma razvijaju ovisno o trajanju poplava i razini vode.
To su paraklimaksne zajednice, čiji floristički sastav
uglavnom ovisi o trajanju poplave i razini vode.


Slika 2. Geografski položaj istraživanoga područja
Figure 2 Geographical position of the research area


Slika 3. Klimatski dijagram za Vinkovce (Rauš i dr. 1985)
Figure 3 Climatic diagram for Vinkovci (Rauš i dr. 1985)
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 7     <-- 7 -->        PDF

J. Franjić, Ž. Škvorc, A. Čarni: RASPROSTRANJENOST PANONSKOGA CRNOG GLOGA . Šumarski list br. 1–2, CXXX (2006), 3-8
Ta vegetacija dijeli se u dvije skupine zajednica:
šume mekih listača koje dolaze na više poplavnim položajima
i šume tvrdih listača koje dolaze na mjestima
gdje poplave traju kraće razdoblje.


Prva skupina sastoji se od zajednica Salicetum triandrae,
Salicetum albae i Salici-Populetum. Na višim staništima
gdje je niža razina vode rastu topole s vrbama.
Topole rastu brže od vrba, pa su na ovakvim staništima
dominantne. Na nižim staništima, gdje je razina vode
viša, topole ne mogu podnijeti poplavnu vodu i ostaju
samo vrbe. S obzirom na sintaksonomski status tih
šuma mekih listača postoje različita stajališta, pa bi ih
svakako trebalo sveobuhvatno obraditi i odrediti pripadnost
višim sintaksonomskim kategorijama. Većina
autora ta staništa klasificira unutar sveze Salicion albae
Soó 1930 (razred Saliceteapurpureae Moor 1958; Vukelić
i Rauš 1998; Jovanović 985).


Zajednica Populetum nigro-alhae je prijelazna u
odnosu na ove dvije skupine i smještena je unutar sveze
Salicion albae (Vukelić i Rauš 1998) ili sveze
Alno-Quercion roboris (Populetalia albae; Parabućski
i dr. 1986) ili sveze Populion albae Br.-BI.
1931 (Populetalia albae; ĆoĐanoĐić i dr 1986).


Druga skupina sastoji se od šuma tvrdih listača koje
dolaze unutar zajednice Fraxino-Ulmetum laevis Slav.
1952 i u najvećoj mjeri zajednice Genisto elatae-Quercetum
roboris Ht. 1938. To su poznate slavonske
šume hrasta lužnjaka koje dolaze na velikim površinama.
Staništa te asocijacije periodično su plavljena.
Međutim, poplave traju kratko vrijeme ili čak ni ne
dođe do poplave, ali staništa ostaju svježa. Zajednica
je u ekološkom smislu slična zajednici Querco-Ulmetum
koja dolazi na području srednje Europe (Vuk e 1 i ć
i Rauš 1998).


Asocijacija je klasificirana unutar sveze Alno-Quercion
roboris Horvat 1950 (Vukelić i Rauš 1998).
Ime asocijacije je prvi puta upotrijebio Horvat (1937),
koji je vjerovao da se takve šume održavaju zahvaljujući
periodičnim poplavama. On je 1938. godine asocijaciju
Genisto elatae-Quercetum roboris smjestio unutar
sveze Č/nzon zncanae Pawl. 1928 (Horvat 1938).
Poslije je Horvat (1950) opisao svezu Alno-Quercion
roboris, što je prihvaćeno u recentnoj literaturi
(Rodwell i dr. 2002).


v D


Slika 4. Trajanje i učestalost poplave
ee Dunava kod Vukovara. (1)
Učestalos
UčestalosUčestalost
tt tijeko
tijekotijekom
mm god t


godine,
,, (2
(2(2)
)) trajanje pojedine poplave


u danima (Rauš 1976)
Figure 4 Duration and frequency of flooding of the river Danube


at Vukovar. (1) Frequency per year, (2) Duration of indi


vidual flood in days (Rauš 1976)


Pri sintaksonomskoj klasifikaciji koristili smo klasifikaciju
koju su predložili B r u l l o i S t a m p in a t o
(1999). Oni su također utvrdili da u tim sastojinama
prevladavaju tvrde listače kao što su Quercus robur i
Fraxinus angustifolia, te da se one bitno razlikuju od
sastojina mekih listača gdje dominiraju vrste rodova
Salix i Populus. Kako sveza Alno-Quercion roboris pokazuje
određene sličnosti s razredom Alnetea glutinosae
od kojega se razlikuje ekološki i floristički, ona


mora biti smještena u poseban red Populetalia albae
(Brullo i Stampinato 1999).


MATERIJAL I METODE RADA – Materal and methods


Floristička i vegetacijska istraživanja provedena su
na području nizinskih poplavnih šuma Baranje uz rijeku
Dunav. Sintaksonomska istraživanja provedena su
uz pomoć standardne srednje-europske metode (Bra-
un-Blanquet 1964). Numerička analiza utjecaja
ekoloških čimbenika na vegetaciju provedena je uz pomoć
programskoga paketa CANOCO 4.02 koristeći
Canonical Correspondence analizu (ter Braak i Šmi


l a uer 1989). Ekološki čimbenici procijenjeni su uz
pomoć Ellenbergovih vrijednosti (Ellenberg 1979).
Pokrovne vrijednosti transformirane su u ordinalnu
skalu prema van der Maarel (1979). Nomenklatura
biljnih vrsta je navedena prema E hr e n d or f e r u
(1973) osim vrste Fraxinus pensilvanica Kremer.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 8     <-- 8 -->        PDF

J. Franjić, Ž. Škvorc, A. Čarni: RASPROSTRANJENOST PANONSKOGA CRNOG GLOGA . Šumarski list br. 1–2, CXXX (2006), 3-8
REZULTATI ISTRAŽIVANJA, RASPRAVA I ZAKLJUČAK
Results of Researches, Discussion and Conclusion


Panonski crni glog (Crataegus nigra Waldst. et
Kit.) je grm ili nisko stablo do 7 m visine s arealom u
području Panonske nizine i susjednih dijelova Balkanskoga
poluotoka (panonsko-balkanski florni element).
Grančice su u mladosti vrlo gusto bijelo dlakave, kasnije
ogole pa su crvenosmeđe do ljubičastocrvene. Trnovi
su dosta česti, obično ispod 1 cm duljine. Lišće je trokutasto
ili jajasto, dugo 5–8 cm i široko 4–7 cm, perasto
usječeno, sa 7–13 oštro nazubljenih režnjeva. Gornja
strana lista je ± dlakavo, a donja strana lista je gusto
sivkasto i meko dlakavo. Peteljka je oko 2 (1–3) cm duga
i dlakava. Lišće je prije opadanja crveno. Cvjeta u
svibnju i lipnju s 10–14 cvjetova, gusto bijeličasto dlakavih.
Cvijetovi su do 2 cm široki, bijeli ili crvenkasti.
Prašnika ima 20 sa žutobijelim prašnicama i 5 tučkova
koji su pri bazi srasli. Plod je okruglast, promjera oko
8 mm, pri sazrijevanju je crvenkast a kasnije crn, sjajan
i sočan. Sadrži 3–5 uglastih koštunica. To je hidrofilna,
heliofilna i entomofilna vrsta. Radi cvjetova i plodova
često se sadi po parkovima i okućnicama, a uz vodotoke
služi za sanaciju nasipa (sl. 6, Jovanović 1972). Rasprostranjena
je na području Albanije, Češke, Slovačke,
Mađarske, Hrvatske, Srbije i Crne Gore te vjerojatno
Rumunjske (Jovanović 1972, Amaral-Franco
1968).


Ekološki se ta vrsta razlikuje od ostalih europskih
vrsta iz roda Crataegus. Pojavljuje se na plavljenim
aluvijalnim staništima duž velikih vodotoka, na staništima
topolovih šuma i šuma poljskoga jasena i hrasta
lužnjaka. Obično tvori male sastojine u obliku sekundarnih
hidrofilnih grmastih zajednica.


Mi smo istraživali sastojine panonskog crnog gloga
u poplavnom području koje je nešto udaljeno od glavnoga
vodotoka rijeke Dunav, gdje nema intenzivnoga
donošenja i odnošenja materijala. Na tome području


zabilježena je asocijacija Euphorbio palustris-Crataegetum
nigrae Čarni, Franjić et Škvorc 2004, koja se
pojavljuje kao rubna zajednica hrastovih i topolovih
šuma na poplavnom području (sl. 5). Vrsta C. nigra također
se javlja sporadično u zatvorenim šumskim sastojinama
iako tamo ne uspijeva dobro. Može se zaključiti
da je ekološki optimum te vrste na šumskom rubu
gdje tvori uske, zatvorene šumske rubove sprječavajući
prodiranje različitih utjecaja iz nešumskoga područja
dublje u šumu (Čarni i dr. 2004).


Do sličnih zaključaka došli su i Ant i ć i dr. (1969)
koji su utvrdili da u Dunavskom području često rastu interesantne
sastojine vrste Crataegus nigra. One izgrađuju
zajednice grmastih šumskih rubova na rubovima
reliktnih hrastovih šuma. Predloženo je provizorno ime
Crataegetum nigrae. Jovanović i dr. (1985) opisao
je asocijaciju Crataego nigrae-Populetum albae na području
Ada Huja. Te sastojine poplavljene su dva do
četiri mjeseca. P a ra b uć s k i (1972) je zabilježila asocijaciju
Crataego nigrae-Populetum albae u području
Koviljskoga rita. Može se reći da asocijacija Euphorbio-
Crataegetum dolazi na staništima na kojima poplava
traje kraće razdoblje nego kod gore navedenih.


Asocijacija Euphorbio palustris-Crataegetum nigrae
sintaksonomski pripada svezi Alno-Quercion
roboris Horvat 1950, redu Populetalia albae BR.-B1.
ex Tschou 1948 i razredu Querco-Fagetea BR.-B1. ex
Vlieger ex Vlieger 1937. U toj zajednici dominantna karakteristična
vrsta dolazi u velikom broju i s velikom
pokrovnošću, dok su ostale vrste relativno rijetke. Osim
nje, vrste koje su značajno zastupljene su vrste sveza Al-
no-Quercion roboris i Populetalia albae, kao što su:
Rubus caesius, Fraxinus angustifolia, Rumex sanguine-
us, Leucojum aestivum, Galium elongatum i dr.


jČČ*
Slika 5. Euphorbio palustis-Crataegetum nigrae na šumskom rubu
Figure 5 Euphorbio palustris-Crataegetum nigrae on forest edge
Slika 6. Dominantna vrsta Crataegus nigra
Figure 6 Dominant species Crataegus nigra
6
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 9     <-- 9 -->        PDF

J. Franjić, Ž. Škvorc, A. Čarni: RASPROSTRANJENOST PANONSKOGA CRNOG GLOGA . Šumarski list br. 1–2, CXXX (2006), 3-8
Osim toga dolaze i vrste razreda Querco-Fagetea,
kao što su Symphytum officinale, Stachys palustris i
Cornus sanguinea. Od vrsta s visokim stabljikama i
ruderalnih biljaka tu su vrste Urtica dioica, Solidago
serotina, Calystegia sepium, Erigeron annuus i dr.
Pojavljuju se i karakteristične vrste sveze šumskih rubova
na humidnim staništima Filipendulion, kao što su
Euphorbia palustris i Lysimachia vulgaris.


S obzirom na floristički sastav zajednica je smještena
unutar sveze Alno-Quercion roboris, gdje se nalaze
i kontaktne šumske zajednice.


S obzirom na floristički sastav i provedenu numeričku
analizu (sl. 7.) asocijacija se dijeli u tri subasocijacije.
Subasocijacija phalaridetosum arundinaceae
dolazi na otvorenim, sunčanim staništima i karakterizirana
je prisutnošću vrste Phalaris arundinacea. Subasocijacija
leucojetosum aestivi dolazi na humidnijim i
hranjivima bogatijim staništima i karakterizirana je
prisutnošću vrsta Leucojum aestivum i Galium elongatum.
Treća subasocijacija quercetosum roboris karakterizirana
je prisutnošću mnogih drvenastih vrsta koje
indiciraju razvoj budućih sukcesijskih stadija prema
šumi. Karakteriziran je prisutnošću vrsta Quercus robur,
Populus alba, Sambucus nigra i Frangula alnus
(usp. Č a r n i i dr. 2004).


Slika 7. Rezultati Canonical Correspondence analize


Figure 7 Results of the Analysis. The species with minimum fit 30
are shown in the diagram


ZAHVALA – Acknowledgement


Zahvaljujemo se djelatnicima Hrvatskih šuma d.o.o. “Vegetacija šumskih rubova i njen značaj za biorazno-
Uprave šuma podružnica Osijek, Šumarije Batina na likost šuma” koje je financiralo Ministarstavo znanospomoći
i potpori tijekom terenskih istraživanja. Istraži-ti, obrazovanja i športa Republika Hrvatske i Slovenije
vanja su financirana u okviru međunarodnoga projekta te Hrvatskuh šuma d.o.o. Zagreb.


LITERATURA – References


Amaral-Franco, J., 1968: Crataegus L. U: T. G.
Tutin, V. H. Heywood (ur.) Flora Europaea


2: 73–77. Cambridge University Prees.
Antić, M., B. Jovanović, N. Jović, V. Mun kačević,
S. Nikolandić, 1969: Fitocenološko-
pedološka istraživanja u plavnom području
Baranje. Jelen 8: 99–119.
Braakter, C. J. F., P. Šmilauer, 1998: CANOCO
reference manual and user’s guide. Center for
biometry, Wageningen, 351 str.
B r au n - B l a n qu et , J., 1964: Pflanzensoziologie.
Grundzüge der Vegetationskunde. 3. Auflage,
Springer Verlag, Wien, 865 str.
Brullo, S., G. Stampinato, 1999: Syntaxonomy
of hygrophilous woods of the Alno-Quercion roboris.
Annali di Botanica 57: 133–146.
Č a rn i , A., J. F r a n j i ć , Ž. Š k v o rc , 2002: Vegetacija
grmastih šumskih rubova u Slavoniji (Hrvatska).
Šum. list 126(9–10): 459–468.


Čarni, A., J. F r an j i ć , Ž. Š k v orc , 2004: Crataegus
nigra Waldst. et Kit. dominanted community
in the flooded Danube river area in Croatia.
Hacquetia 3(2): 81–90.


Eh r en d o r f e r, F., 1973: Liste der Gefässpflanzen
Mitteleuropas. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart,
318 str.


Ellenberg, H., 1979: Zeigerwerte der Gefässpflanzen
Mitteleuropas. Scripta Geobotanica 9, Göttingen,
121 str.


Horvat, I., 1937: Pregled šumske vegetacije u Hrvatskoj.
Šum. list 61: 337–344.


Ho r v a t , I., 1938: Biljnosociološka istraživanja šuma
u Hrvatskoj. Glas. šum. pokuse 6: 127–279.


Ho r v a t , I., 1950: Šumske zajednice Jugoslavije. Institut
za šumarska istraživanja. Zagreb, 73 str.


I l i ja ni ć , Lj., 1963: Typologisch-geographische
Gliederung der Niederungswiesen Nordkroa
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 10     <-- 10 -->        PDF

J. Franjić, Ž. Škvorc, A. Čarni: RASPROSTRANJENOST PANONSKOGA CRNOG GLOGA . Šumarski list br. 1–2, CXXX (2006), 3-8
tiens im klimatischen Zusammenhang. Acta Bot.


Croat. 22: 119–132.


Jovanović, B., 1965: Biljni svet – osnovne karakteristike
autohtone flore i vegetacije Beljskog lovno-
šumskog područja. Jelen 3: 61–81.


Jovanović, B., 1972: Fam. Malvaceae Lois.-Deslongch.
U: Josifović, M. (ur.) Flora SR Srbije 4:
127–178, Srpska akademija nauka i umjetnosti,
Beograd.


Jovanović, B., E. Vukićević, S. Radulović,
1985: Vegetacija i vegetacijska karta Ade Huje
kod Beograda. Glas. šum. fakul. 64: 289–317.


J o v a n ov i ć , B., R. L a k uš i ć , R. R iz ov s k i , I.
Trinajstić, M. Zupančič, 1986: Prodromus
phytocoensum Jugoslaviae ad mappam vegetationis
m 1: 200.000. Naučno veće vegetacijske
karte Jugoslavije, Bribir-Ilok, 46 str.


Maarel van der, E., 1979: Transforming of cover-
abundance values in phytosociology and its effect
on community similarity. Vegetatio 39: 97–114.


Parabućski, S., 1972: Šumska vegetacija Koviljskog
rita. Zbornik za prirodne nauke Matica srpska
42: 5–88.


Rauš, Đ., 1976: Vegetacija ritskih šuma dijela Podunavlja
od Aljmaša do Iloka. Glas. šum. pokuse


19: 5–75.
Rauš, Đ., 1976a: Šumska vegetacija Đakovštine. Jugoslavenska
akademija znanosti i umjetnosti,
Centar za znanstveni rad – Vinkovci, Posebna
izdanja 3: 115–146, Zagreb.
Rauš, Đ., N. Šegulja, 1983: Flora Slavonije i Baranje.
Glas. šum. pokuse 21: 179–211.
Rauš, Đ., N. Šegulja, J. Topić, 1985: Vegetacija
sjeveroistočne Hrvatske. Glas. šum. pokuse 23:
223–355.
Rodwell, J. S., J. H. J. Schaminée, L. Mucina,


S. Pignatti, J. Dring, D. Moss, 2002: The
diversity of European vegetation. An overview
of phytosociological alliances and their relationship
to EUNIS habitats. National reference centre
for Agriculture, Nature and Fisheries, Wageningen,
168 str.
Slavnić, Ž., 1952: Nizinske šume Vojvodine. Zbornik
matice srpske, za prirodne nauke 42: 17–38.
Š i l c, U., 2003: Vegetation of the class Salicetea purpureae
in Dolenjska (SE Slovenia). Fitosociolo-


P a r a b u ć s k i , S., S. S to j a n ov i ć , B. B u t o r a c, V. gia 40(2): 3–27.


Pekanović, 1986: Prodromus vegetacije Vojvodine.
Zbornik matice srpske za prirodne nauke
71: 5–40.


Rauš, Đ., 1975: Vegetacijski i sinekološki odnosi
šuma u bazenu Spačve. Glas. šum. pokuse 18:
225–344.


Vukelić, J., Đ. Rauš, 1998: Šumarska fitocenologija
i šumske zajednice u Hrvatskoj. Sveučilište u
Zagrebu, Zagreb 310 str.


Web e r, H. E., J. M o r a v e c , J. P. T he u ri l l at ,
2000: Internationa code of the phytosociologi


al
ll
cal nomenclature.. J
JJ.. Veg. Sci. 11: 739–768.


SUMMARY: Cratageus nigra is a species very rare and fairly unknown in
Croatia and this paper gives record of the area of its distribution range as well
as its phytosociological classification. In Croatia, C. nigra is naturally distributed
along the Danube in Baranja. The community in which the species
occurs is classified as association Euphorbio palustris-Crategetum nigrae
Čarni, Franjić et Škvorc 2004 (Alno-Quercion roboris, Populetalia albae,
Querco-Fagetea). The community forms the forest edge together with Common
oak stands (Genisto elatae-Quercetum roboris) and poplar forests (Populetum
nigrae-alabae). These stands are ocassionally flooded so that deposition and
washing away of the alluvium by flood water occurs only at a limited rate.


Key words: Crataegus nigra, Euphorbio palustris-Crataegetum nigrae,
Alno-Quercion roboris, Populetalia albae, vegetation, Danube, Hrvatska.