DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 46     <-- 46 -->        PDF

D. Ballian: BILJEŽI I OSNOVNE MJERE GENETIČKE VARIJABILNOSTI ZNAČAJNE U . Šumarski list br. 1–2, CXXX (2006), 41-46
Genetička struktura populacije


U ovom slučaju procjena se obavlja ako je populacija
u skladu s očekivanjima Hardy-Weinbergova zakona,
a i u slučaju odstupanja, te se nastoje ustanoviti
uzroci neravnoteže. Jedan od najraširenijih parametara
koji se rabi za tu svrhu je Wrightov fiksacijski indeks
(Fis) (Weir i Cockerham, 1984). Indeks predstavlja
odnos između razlika teorijske i stvarne heterozigotnosti,
a jednadžba glasi:


Fis = (He – Ho)/ He


Ako pak fiksacijski indeks poprimi vrijednost nula
ili je neznatno oko vrijednosti nula, to znači da je populacija
u ravnoteži, pa je prisutan proces panmiksije u
populaciji, što je svojstveno za alogamske vrste, kao
što je većinom šumsko drveće u području umjerene
klime koje funkcionira na regularan način. Ako međutim,
indeks fiksacije ima pozitivne vrijednosti znatno


Genetic structure of the population


veće od nule, što je vrlo čest slučaj, to na poseban način
obilježava razinu homozigotnosti koja je u tom slučaju
superiornija od one predviđene uvjetima ravnoteže.
Ovo se može pripisati samooplodnji ili križanju manjeviše
srodnih individua (inbriding). Inbriding može proizaći
iz male veličine populacije, rijetkog rasporeda
individua, slabe distribucije polena ili sjemena, ljudsko
djelovanje kroz procese selekcije, posebice ako se djelovanje
odnosi na heterozigotne biljke. Tako pozitivna
vrijednost fiksacijskog indeksa, predstavlja pravi simptom
homozigotnosti koja ostavlja izravne posljedice na
kvalitetu sjemena šumskih vrsta drveća. Poznato je
kako homozigotnost kod alogamnih vrsta inducira depresivan
rast biljaka, a to se može očitovati i kroz povećanu
učestalost šturog sjemena i općim slabljenjem pomlatka
šumskih vrsta.


Genetička diferencijacija među populacij ama – Inter-population genetic differentiation


U ovom slučaju procjenjuje se da li i koliko se različite
populacije koje se istražuju međusobno genetički
razlikuju. Ta razlika može biti posljedica mehanizma
adaptivne selekcije u posebnim uvjetima okoliša (klima,
tlo) ili kao posljedica fenomena genetičkog podrijetla,
odnosno mogućeg gubitka alela tijekom postglacijalne
migracije i sl. Procjena genetičke diferencijacije
se vrši pomoću kalkulacije sveukupnog genetičkog
varijabiliteta (Hr) koji postoji u skupu individua u
svim istraživanim populacijama. Hr se može procijeniti
i kao srednja heterozigotnost, koja se računa iz srednje
alelne učestalosti među istraživanim populacijama
((Hr = 1 – (p2 + q2) u slučaju jednog lokusa sa samo
dva alela)). Totalna varijabilnost zatim biva rastavljena
na svoje komponente unutar pojedinih populacija (Hs
jednaka je sredini svih heterozigotnosti koje su izračunate
za svaku populaciju ponaosob) i među različitim
populacijama (Dsr se dobiva na temelju diferencijacije


između Hs i Hr). Tu je i stupanj genetičke diferencijacije
(Gsr) koji predstavlja postotak ukupne varijabilnosti
zbog postojanja razlika između populacija. Gsr
poprima vrijednosti do 0,20 – 0,25, dok već iznad 0,05
može se utvrditi znatnija genetička varijabilnost. Na
osnovi pokazanih parametara i njihovih osnovnih podataka
moguće je izračunati genetička odstojanja između
populacija i prema tome definirati genetički homogena
područja unutar kojih populacije pokazuju
značajne genetičke razlike (Nei, 1978). Takva područja
mogu predstavljati temelj za pravilno planiranje
sjemenske i rasadničke proizvodnje. Tako se unutar tih
područja može slobodno raspolagati sjemenskim i sadnim
materijalom, a da se izbjegne rizik genetičkog zagađenja
lokalnih populacija. U tom slučaju posebnu
pozornost treba obratiti na korištenje reprodukcijskog
materijala koji dolazi iz drugih područja.


RASPRAVA – Discusion


Samo se mali dio genetičke informacije biljnog
organizma kakvo je šumsko drveće može obuhvatiti ispitivanjem
pomoću određenih biokemijskih i molekularnih
biljega, ali oni ipak pokazuju svoju superiornost
naspram morfoloških i fizioloških genetičkih markera.
Problem izbora adekvatnog biljega koji će poslužiti za
analizu populacije u izravnoj je vezi s primijenjenom
metodom i mogućnošću njihova iznalaženja u biljnom
organizmu. Zbog toga se uz pomoć biokemijskih i molekularnih
biljega, odnosno njihovim korištenjem i samom
analizom mjera koje služe za određivanje genetičke
varijabilnosti, promatra samo mali dio ukupne
genetičke informacije koja je sadržana u biljnom organizmu
kakvo je šumsko drveće, odnosno u njegovoj


populaciji. Iako uz njihovu pomoć možemo promatrati
samo mali dio varijabilnosti, biokemijski i molekularni
biljezi pokazuju takva svojstva, te su pogodni za istraživanja
genetičke varijabilnosti unutar i između populacija.
Također biokemijski i molekularni biljezi pokazuju
dobra svojstva u ekološkim istraživanjima, posebice
kod stresnih situacija (propadanja-sušenja šuma) u
kojima nalazimo sve češće šumsko drveće. Sve mjere
genetičke varijabilnosti koje su prikazane u ovom radu
imaju veliku primjenjivost na dvije razine istraživanja,
na unutarpopulacijskoj i međupopulacijskoj.


Prikazane mjere genetičke varijabilnosti, dobivene
analizom biokemijskih i molekularnih biljega, imaju
veliku primjenu u šumarskoj praksi, jer daju dobru