DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 45     <-- 45 -->        PDF

D. Ballian: BILJEŽI I OSNOVNE MJERE GENETIČKE VARIJABILNOSTI ZNAČAJNE U . Šumarski list br. 1–2, CXXX (2006), 41-46
Fiziološki biljezi pozivaju se na fenologiju individua,
odnosno na periode vegetativnog kretanja, cvjetanja,
sazrijevanja i sl., ali u načelu pokazuju još očitije
nedostatke od morfoloških. Izuzetak mogu predstavljati
fenološka istraživanja u kontroliranim uvjetima ili
u terenskim testovima.


Biokemijski biljezi (tablica 1) su međutim primarni
proizvodi transkripcije nasljednog materijala, kao što je
DNK i RNK, terpeni, antocijani ili bjelančevine. Među
ovim posljednjim, enzimske bjelančevine, poznate kao
izoenzimi, općenito se najviše rabe u šumarskim istraživanjima
(Möller, 1986; Breitenbach, 1988; Wen-
del i Weeden, 1989; Konnert, 1996; Ballian
2003). Riječ je o bjelančevinama koje su visoko specijalizirane,
a koje kataliziraju brojne kemijske reakcije
unutar živih stanica. Pojmom izoenzim preciznije se
označavaju razni molekularni oblici jednog te istog enzima,
a koji mogu biti različiti po dimenzijama, kemijskoj
strukturi i mobilnosti u električnom polju, a koji
su sposobni da kataliziraju iste kemijske reakcije
(Markert i Moller 1959). Pomoću elektroforetskog
razdvajanja, fiziološkog bojenja i identificiranja
izoenzima na elektroforetskom gelu, moguće je doći
do molekularnog oblika, odnosno genetičke strukture,
koja je prisutna u individuama, pa se na taj način može
identificirati njihov genotip (K o n n e r t 1999; B e l le


ti i Monteleone 2002). Ipak osnovni nedostatak
biokemijskih biljega je niska razina registracije (30 %)
genetičke varijabilnosti.


Molekularni biljezi predstavljaju specifične dijelove
DNK molekule, koji obično postaju vidljivi nakon
izolacije, te procesa amplifikacije, in vitro sinteze, kroz
primjenu PCR tehnike. Prisustvo ili odsustvo produkata
amplifikacije te njihove veličine, omogućavaju da se
registrira polimorfizam koji može biti prisutan na razini
nasljednog materijala (Glaubitz i Moran 2000).
Molekularni biljezi, iako nam pričinjavaju određene
teškoće prilikom analitičke obrade, u odnosu na druge
tipove biljega, danas se najčešće koriste. Međutim,
postoje određena ograničenja u njihovoj uporabi, ponajprije
to je često neoptimalna produktivnost tih analiza
i odsustvo alelne dominantnosti koja je svojstvena
za većinu tih biljega, što će izoenzimske biljege i njihovu
analizu činiti još dugo vrlo korisnim.


Analiza populacija šumskog drveća uporabom prikazanih
biljega daje nam brojne mjere, genetičke varijabilnosti,
koje čine temelj poznavanja genetičke strukture
istraživane populacije (Be l l e t i i dr. 2003). Tako
dobivene veličine predstavljaju osnovu za određivanje
strategije gospodarenja šumama i održanja njihove genetičke
raznolikosti. Osnovni genetički parametri mogu
biti grupirani u sljedeće kategorije:


Procjena prisutne razine genetičke varijabilnosti
Evaluation of the present genetic variability level


Radi se o procjeni da li i u kojoj mjeri su individue
koje grade populaciju genetički različite. Parametar koji
najbolje izražava razinu genetičke varijabilnosti je heterozigotnost.
Ustvari, što je više prisutno različitih alela
u jednom posebnom gen lokusu, tim će biti veća vjerojatnost
da im se individui pojavljuju s većom varijabilnošću.
Heterozigotnost se može promatrati na dva načina,
kao stvarna (Ho) ili teorijska (He) (N e i , 1975).
Stvarna se dobiva procjenom izravno iz analiziranog
materijala, i to samo u slučaju u kojem rabimo biljege
kodominantnog tipa (izoenzimi ili mikrosateliti). Teorijska
heterozigotnost međutim se dobiva na temelju proračuna
iz dobivenih alelnih frekvencija, uz pretpostavljenu
hipotezu da je populacija u Hardy-Weinbergovoj
ravnoteži. Kao primjer imamo, u jednostavnom slučaju,
jedan jedini gen lokus s dva alela, A i a, a prisutni su u
populaciji s učestalošću od p i q, teorijska heterozigotnost
bit će jednaka 2 pq. Drugi parametar koji procjenjuje
alelne vrijednosti je srednji broj alela po lokusu (N),
koji se dobiva vrlo jednostavno dijeleći na pola totalni
broj ustanovljenih lokusa s brojem analiziranih gena:


N = . alela / . lokusa


Ovaj parametar ili indeks predstavlja veliki problem
jer se ne uzima u obzir učestalost s kojom se razni
aleli javljaju u populaciji, već relevantan samo njihov


ukupni broj. Stoga je očito da je doprinos svakog pojedinog
alela na ukupnoj razini genetičke raznolikosti izravno
uvjetovan s njegovom učestalošću.


U populaciji s dva prisutna alela s istom učestalošću
(p = q = 0,50), teorijska heterozigotnost je 0,50. Ali
ako su dva alela jako poremećene ravnoteže (p = 0,90 i
q = 0,10), heterozigotnost se spušta do 0,18, iako je parametar
N isti u oba slučaja. Ovaj problem u analizi
može se prevladati s uporabom efektivnog broja alela
po lokusu (Ne) (Crow i Kimura, 1970), u kojemu se
svaki od alela “mjeri’’ po funkciji svoje učestalosti. Na
poseban način, Ne postaje jednak u usporedbi s homozigotima
svakog lokusa, te je Ne = 1/1 – He. Drugi pokazatelj
alelnog bogatstva je postotak polimorfnih lokusa
(P), koji izražava učestalost lokusa u kojima je
prisutno više od jednog alela u sveukupnom broju analiziranih
lokusa. Po običaju jedan lokus smatra se polimorfnim
samo ako rijetki alel pokazuje učestalost od
minimalno 5 %. P pokazuje iste granice kao i N: a to
znači da nam ne pokazuje učestalost raznih alela, odnosno
ograničuje se da mu prikaže njegovu prisutnost.