DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 31     <-- 31 -->        PDF

S. Golubić: PERSPEKTIVE I MOGUĆNOSTI ODLAGANJA OTPADA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE Šumarski list br. 1–2, CXXIX (2005), 3-6
Bit će vrlo teško napraviti pomak od otvorenih su, deponirati (odlagati) otpad koji inače ne može
smetlišta do rada sanitarnog odlagališta, potpuno baciti u svoje kante, zbog veličine ili količine.


opremljenog, u jednom koraku. Stoga treba predvidjeti
proces transformacije, u kojem se praksa odlaganja
na smetlišta postepeno poboljšava, a postojeće
lokacije postepeno saniraju. Metoda konačnog
odlaganja nekorisnog i neopasnog komunalnog otpada,
koji najviše odgovara zemljama u razvoju, je
skoro uvijek odlaganje na regionalnom odlagalištu
u kombinaciji s ostalim popratnim sadržajima (reciklažna
dvorišta, kompostane, pretovarne stanice).


2.
Po svojim gabaritima upravo se deponija Totovec
nametnula kao najsretnije rješenje za privremeno
županijsko odlagalište koje se sa najmanjim brojem
preinaka može prilagoditi zahtjevima za prihvatljivijim
odlaganjem otpada. Procjena je da odlagalište
u Totovcu može još desetak godina poslužiti svrsi, a
u kojem periodu treba definirati i realizirati trajno
rješenje problema sakupljanja otpada u Međimurju.
Odlagalište “Totovec” privremeno postaje regionalno
odlagalište jer je započelo s primjenom potrebnih
mjera glede zaštite okoliša te će uz provedeni
postupak sanacije služiti za daljnje odlaganje još
deset godina. Županija treba iskoristiti ovo razdoblje
transformacije i privremenog odlagališta, kako
bi svi zajedno naučili ispravno gospodariti otpadom
koji nastaje na području županije. U tom razdoblju
prioritetno je uz sanaciju svih lokalnih odlagališta i
površina onečišćenih otpadom započeti izgradnju
regionalnog odlagališta.


3.
Sva se lokalna odlagališta neće sanirati istom brzinom
te će to zahtijevati u prijelaznom razdoblju tzv.
pretovarne stanice. To su lokacije gdje se otpad
skuplja prije transporta do konačnog odlaganja i lokacije
gdje se mogu skupljati i ostale vrste otpada
(odvojeno skupljene vrste otpada koje se mogu reciklirati).
Najbolje je da to budu dosadašnje službene
deponije/odlagališta, s obzirom da za njih već
postoje transportne rute i obračunati troškovi, stanovništvo
je naučeno na njih i puno će se lakše ishoditi
potrebna dokumentacija. U tu svrhu treba iskoristiti
ona odlagališta koje u ovom trenutku posjeduju
minimum opremljenosti: da su ograđena i
da postoji određena mehanizacija za pretovar. Isto
tako predlaže se u cilju smanjenja široko rasprostranjenog
bacanja otpada uz putove ili na divlje deponije
te za stanovništvo koje u ovom trenutku nije
uključeno u organizirani odvoz, uvedu (postave)
kontejneri na divlje deponije nakon njihovog čišćenja
(sanacije). Time će se omogućiti barem djelomično
zadržavanje odbačenog otpada te smanjiti
mogućnost daljnjih negativnih utjecaja na okoliš ili
zdravlje. Na taj će se način stvoriti i temelji za tzv.
javne centre za reciklažu koji će predstavljati mjesta
gdje široka javnost može, u kontroliranom proce-
Prestankom “rada” pojedinih odlagališta odnosno
njihovim zatvaranjem javlja se potreba za što jeftinijom
i kvalitetnijom sanacijom prostora bivše deponije
s konačnim ciljem prenamjene prostora dotadašnjem
odlagališta. Na saniranim površinama potrebno
je uspostaviti efikasni i stručni monitoring kako bi se
izbjegle nepredviđene situacije ili da bi se spriječila
ponovna degradacija već saniranog prostora.


Umanjenje negativnih utjecaja odlagališta otpada
na okoliš i zdravlje postiže se uglavnom smanjenjem
odlaganja biorazgradivog otpada, primjenom
recikliranja otpada te biološke i tehničke obrade otpada
s proizvodnjom energije. Primjena tih naprednih
tehnologija ujedno se smanjuje i emisija stakleničkih
plinova (metan) kao uzročnika globalnih klimatskih
promjena. Stoga treba što prije započeti sa
sanacijom i biološkom rekultivacijom postojećih
odlagališta i usvajanjem programa cjelovitog sustava
gospodarenja otpadom.


4.
Nakon završnih radova na sanaciji potrebno je spomenuti
sloj stabilizirati i fiksirati na najjednostavnim
ji način – izborom biljnih vrsta koje će povezati
strukturne agregate tla do završnog slijeganja. Izbor
primarne vegetacije u potpunosti mora biti pod-
ređen ovom cilju. Nakon što se konstatira da više ne
postoji opasnost od erozije, klizanja tla ili drugih
neželjenih pojava, vegetacija se može izabrati isključivo
prema estetskim i krajobraznim kriterijima.
Bez obzira kakvi načini sanacije bili primijenjeni
rekultiviranje mora predstavljati nedjeljivi i
krunski dio zahvata.


Zbog značajnih problema zaštite okoliša u cjelini s
kojima su suočene, vlasti na području županije moraju
izdvojiti velike iznose za zaštitu okoliša, a sve
se to događa u trenutku kad smo izloženi velikim
gospodarskim poteškoćama. Stoga je vrlo važno ne
dopustiti rasipanje ovih ograničenih sredstava, već
hitno odrediti :


hitno odrediti prioritete
prioriteteprioritete:
Ž


smanjenje nastajanja otpada,
Ž


poticanje recikliranja,


Ž korištenje odgovarajućih biotehnoloških procesa s
ciljem prerade organskih komponenti otpada,


Ž sigurno i po okoliš pouzdano konačno odlaganje otpada,


Ž
tretman građevinskog otpada,


Ž rješavanje problema otpadnog mulja iz uređaja za
pročišćavanje otpadnih voda.
Uspješan razvoj projekata moguć je jedino usredo


točenjem na bitne probleme koje valja riješiti, a potom


utvrditi kreativne mogućnosti i pristupe njihovom rje


šavanju na najučinkovitiji način u okviru raspoloživih