DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 28     <-- 28 -->        PDF

S. Golubić: PERSPEKTIVE I MOGUĆNOSTI ODLAGANJA OTPADA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE . Šumarski list br. 1–2, CXXIX (2005), 3-6
osnovni sloj (inertni materijal)


sloj za skupljanje odlagališnog plina (šljunak, pije


sak, lomljeni kamen)


nepropusni sloj (glina, HDPE folija)


drenažni sloj (pijesak ili šljunak)


sloj zemljišta potreban za rekultivaciju


sjemenski i sadni materijal za rekultivaciju


5.1. Brtvljenje odlagališta
Procjedne vode odlagališta smatraju se zagađenim
vodama i kao takve moraju se prije ispuštanja obraditi.
Procjednim vodama mora se gospodariti tako da se
spriječi onečišćavanje podzemne i površinske vode. To
se najbolje postiže oblaganjem dna i stranica odlagališta,
te izgradnjom i radom uređenog sustava za skupljanje/
odvođenje procjednih voda.
Brtvljenje treba spriječiti prodiranje oborinske vode
u tijelo odlagališta i ulaz deponijskog plina u sloj za rekultiviranje.
Pouzdani sustav brtvljenja osigurava izdvajanje
prostora odlagališta od okoliša, tako da se
emisija procjednih voda i deponijskih plinova može što
više kontrolirati. Brtvljenjem odlagališta razvoj vegetacije
ostaje u velikoj mjeri neovisan od zbivanja u tijelu
odlagališta. Ograničavajući faktor za vegetaciju
predstavlja ograničeni prostor za rast korijenja u dubinu,
a kao moguća posljedica javlja se nedovoljna opskrba
vodom i nedovoljna postojanost drveća u poodmaklim
razvojnim fazama.
Odlaganje otpada na odlagalištu “Totovec” vršit će
se po metodi kazete tj. odlaganje otpada unutar prije izrađenih
ograđenih prostora kazeta. Prije samog punjena
otpadom treba izvesti temeljni brtveni sloj. Temeljna
brtva izvest će se vodonepropusnim slojem tj. glinom
ili bentonitnim tepihom i HDPE folijom s drenažnim
sustavom za procjedne vode te sustavom za otplinjavanje.
Izvest će se kombinacija prirodne i umjetne
brtve. Nakon izgradnje temeljne brtve može uslijediti
punjenje otpadom. Treba težiti da otvorenih površina
u toku rada samog odlagališta bude što manje. U području
nagiba treba čim prije je moguće postići konačni
oblik odlagališnog tijela, da bi se mogla djelomično
staviti površinska brtva i sloj za rekultiviranje.


5.2. Biološka rekultivacija
Planiranje mjera za rekultiviranje odvija se u pravilu
puno prije nego što ih se počne provoditi i to od trenutka
kada u pravilu još ne postoje saznanja o zemljanom materijalu
kao polaznoj veličini za uspjeh rekultiviranja.
To nam s jedne strane omogućava da planiramo unaprijed
i mogućnost prilagodbe, jer je vremenski razmak između
planiranja i provedbe velik. Takvim pristupom
dobivamo mogućnost za prikupljanje iskustva koja se
zatim uzimaju u obzir kod daljnjeg planiranja i provedbe.
Odabir i primjena pojedine metode rekultiviranja


odlagališta otpada ovisi o vrsti otpada, načinu sanacije,
veličini degradirane površine te prirodnim i kulturnim
vrijednostima i obilježjima krajolika. Osnovni princip
rekultiviranja je u meliorativnom smislu stvoriti supstrat
koji permanentno opskrbljuje vegetaciju vodom, zrakom
i hranjivim materijama. U biljnom svijetu zahvaljujući
evoluciji, prirodnom odabiru i odgovarajućim
prilagodbama, postoji bogatstvo anatomskih, morfoloških
i fizioloških osobina, te su granice opstanka biljaka
razmjerno vrlo rastezljive obzirom na uvjete podneblja,
staništa i na ostale abiotske i biotske ekološke činitelje,
što je i osnovni preduvjet planskom pristupu ozelenjavanja
degradiranih područja.


5.3. Sloj za rekultiviranje
Cilj ekološkog uklapanja odlagališta u okoliš govori
u prilog tome da se tlo za sloj za rekultiviranje po mogućnosti
uzme iz bliže okolice. Na taj način povećavamo
vjerojatnost da će se na duži rok moći razviti zajednice
biljaka koje su tipične za to područje. To nije uvijek
lako u uvjetima gdje tla nema u neposrednoj blizini. Iskopavanje
tla u neposrednoj blizini ne može doći u obzir
budući bi se tim učinila biološka i ekološka devastacija
tla. Stoga je najpovoljnije u neposrednoj blizini odlagališta
napraviti deponij zemljišta na koji bi se moglo dovoziti
tlo s zemljišnih iskopa na drugim gradilištima.
Prikladan je gornji sloj tla dubine 40–50 cm kojeg bi trebalo
prenijeti i odložiti na jedno ocjedito i pristupačno
mjesto. Iz razloga uštede troškova prilikom nabave pokrovnog
materijala sve se više teži k upotrebi biokomposta
ili taložnog mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih
voda. S obzirom da se radi o materijalima s visoko
organskim tvarima, njihova primjena preporuča se samo
blizu površine, da se izbjegne anaerobno raspadanje
(truljenje) zbog nedostatka kisika (Ne u m an n , 2000).


5.4. Biološka sanacija
Nakon što stacioniramo sloj za rekultiviranje na površinu
odlagališta, treba što prije na površini odlagališta
formirati vegetacijski pokrov. Na unešenom i na neki
način sterilnom tlu nemoguće je odmah uzgojiti najjače
razvijene biljne zajednice. Do visoke šume dolazimo
postepeno. Tek ćemo nakon deset do dvadeset godina
moći odabrati vrste prema okolnoj šumskoj zajednici.
Isto tako znamo da je za razvoj drveća i grmlja,
kako bi ono moglo izvršavati gore spomenutu ulogu,
potreban određeni vremenski period. Kroz taj period
ostaje nam da u prvo vrijeme osiguramo površinu te
stabiliziramo i zaštitimo tlo sjetvom djetelinsko-travnih
smjesa. Razlog ovog odabira leži u tome što trave
brzo rastu i brzo se razmnožavaju te čine gust nadzemni
pokrov i gustom mrežom korijenja vežu tlo. Kombinacija
trava i djetelina povećava sposobnost melioracije
tla. S druge strane djeteline imaju duže korijenje
od trava, otporne su na sušu i obogaćuju tlo dušikom.