DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 25     <-- 25 -->        PDF

S. Golubić: PERSPEKTIVE I MOGUĆNOSTI ODLAGANJA OTPADA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE Šumarski list br. 1–2, CXXIX (2005), 3-6
tičan je po velikom bogatstvu podzemnih voda, posebia
upravo je u tom dijelu smješten velik broj smetlišta,
ce dravski aluvij jer opskrbljuje vodom cijelu županiju, pa i najveće “Totovec”.


3. ZAKONODAVNI OKVIR
Zakonska regulativa kojom se utvrđuju pitanja zaštite
prirode i okoliša, polazi od Ustava Republike
Hrvatske te Deklaracije o zaštiti okoliša u Republici
Hrvatskoj.


Deklaracija o zaštiti okoliša sadrži čvrsto opredjeljenje
Republike Hrvatske da u cijelosti osigura uravnotežen
ekološki i gospodarski razvitak u cilju trajnog očuvanja
nacionalne baštine za sadašnje i buduće generacije
i provedbe ustavnog prava hrvatskih državljana na zdrav
život, dostojnog standarda, u očuvanom okolišu.


Temeljni propis u Republici Hrvatskoj kojim se
utvrđuje područje zaštite okoliša je Zakon o zaštiti
okoliša kojim se uređuje zaštita okoliša radi očuvanja
okoliša, smanjivanja rizika za život i zdravlje ljudi,
osiguravanja i poboljšanja kakvoće življenja za dobrobit
sadašnjih i budućih generacija.


Zakonom o otpadu određuju se prava, obveze i odgovornosti
pravnih i fizičkih osoba te jedinica lokalne
samouprave i uprave u postupanju s otpadom. U postupanju
s otpadom moraju se uvažavati načela zaštite okoliša,
međunarodnog prava i najbolje svjetske prakse.


Obzirom da je gospodarenje otpadom najveći pojedinačni
problem zaštite okoliša u Hrvatskoj, potrebno
je zakonodavni okvir uskladiti sa zahtjevima i standardima
EU-a uz provedbu važećih propisa.


Možemo sažeti da su temelji za gospodarenje otpadom
uspostavljeni tijekom zadnjih desetak godina. Isto
tako evidentno je da zakonodavni okvir gospodarenja
otpadom nije uspješno nametnut, što dovodi do manjkavosti
nadzora nad gospodarenjem otpadom. Stoga je
sadašnje stanje u velikoj mjeri posljedica neprovođenja
propisa i nedostatka financijskih sredstava.


4. POSTUPANJE S OTPADOM NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
Postupanje s kućnim otpadom ili otpadom iz domaćinstva
u Međimurskoj županiji sastoji se najmanje
od tri faze:


Ž sakupljanje na mjestu nastajanja otpada (obično na


samoj ulici, u blizini mjesta stanovanja ili na zajed


ničkoj lokaciji s više kanti za smeće ili kontejnera),


Ž transport od područja sakupljanja do mjesta za tret


man/odlaganje-ovo se vrši pomoću vozila za sakup


ljanje,
Ž odlaganje-direktno na odlagališta otpadnih materi


jala.


Sakupljanje otpada na području županije obavljaju
komunalna poduzeća, koja imaju odobrenje nadležnog
tijela za skupljanje otpada. Poduzeća su različitog opsega
poslova i usluga, iz javnog ili privatnog sektora. Njihovi
osnivači na području županije većinom su jedinice
lokalne samouprave. Skupljeni otpad direktno se odvozi
na službeno lokalno odlagalište, gdje se uglavnom
(uz iznimku odlagališta “Totovec”) baca na nekontrolirani
način, bez prekrivanja ili sabijanja, odnosno bez
poštivanja minimalnih mjera zaštite zdravlja ljudi i zaštite
okoliša. Skupljanje se uglavnom obavlja jedanput
tjedno, jedanput u dva tjedna ili jednom mjesečno.
S obzirom da 40 % stanovništva još uvijek nije uključeno
u organizirani odvoz otpada, kao posljedica uz tzv.
službene deponije/odlagališta javljaju se svakodnevno
nova divlja uz poljske putove, šumarke, odnosno na
područjima s velikim negativnim utjecajem na okoliš i
zdravlje stanovništva. Prema udjelu pojedine vrste


otpada, ako govorimo o sveukupnim količinama opasnog,
neopasnog i komunalnog otpada, vidimo da je u
svim analiziranim godinama udio komunalnog otpada
najveći te prelazi 60 % sveukupnih količina otpada koje
se prijave u godini dana. Količine komunalnog otpada
koji se skupi na području županije čini 2–3 % komunalnog
otpada na području Hrvatske.


Na području županije u organizirani odvoz otpada
uključeno je 60 % domaćinstva, odnosno 72.000 stanovnika.
Na osnovu podataka o prikupljenim količinama
komunalnog otpada (u ovom izračunu uzeta je količina
skupljenog komunalnog otpada u 2001. godini) i
broju stanovnika uključenih u organizirani odvoz otpada
specifična količina otpada koja se stvara na analiziranom
području iznosi:


specifična količina = 25.868,62 t×1000/(72.000 stanovnika×365
dana) = 0,984 kg/st/danu


Vrijednost od 0,984 kg/st/danu leži ispod prosjeka
kod razvijenih zemalja (1,4 kg/st/danu), ali iznad prosjeka
srednje razvijenih i nerazvijenih zemalja. Pretpostavlja
se da će u narednim godinama doći do povećanja
specifične količine otpada, odnosno do njezinog
približavanja europskom prosjeku, što ujedno znači
više vrijednih tvari, veća ogrjevna vrijednost, manja
gustoća i vlažnost otpada. U razvijenim zemljama proizvodi
se znatno više komunalnog otpada po stanovniku,
ali isto tako potrebno je mjerama izbjegavanja
otpada smanjiti porast količina otpada, a odvojenim
skupljanjem i reciklažom smanjiti količine ostatnog