DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 23     <-- 23 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
Šumarski list br. 1–2, CXXX (2006), 21-30


UDK 630* 233 + 114.5 (001)


PERSPEKTIVE I MOGUĆNOSTI ODLAGANJA OTPADA NA PODRUČJU
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE NA PRIMJERU ODLAGALIŠTA “TOTOVEC”


POSSIBILITIES OF WASTE DISPOSAL ON THE AREA OF THE MEĐIMURJE
COUNTY IN THE CASE OF THE TOTOVEC WASTE DISPOSAL YARD


Sandra GOLUBIĆ*


SAŽETAK: Rad istražuje, analizira i daje ocjenu problematike gospodarenja
otpadom na području Međimurske županije. Očekivani rezultat i doprinos
znanosti proizlazi iz analize trenutnog stanja u kojem se nalazi Međimurska
županija po pitanju gospodarenja otpadom, odnosno o trenutnim uvjetima u
kojima se odvija odlaganje otpada. U radu su prezentirani rezultati istraživanja
i dobivene spoznaje o vrstama otpada, zakonodavno-pravnom okviru gospodarenja
otpadom, stanju odlagališta te predloženi načini sanacije i biološke
rekultivacije odlagališta otpada. S obzirom na navedeno istraživanje i analizu
stanja postupanja s otpadom dokazana je nužnost uspostave cjelovitog sustava
gospodarenja otpadom uz sanaciju postojećih odlagališta te važnost i nedjeljivost
procesa biološke rekultivacije od same sanacije U radu se nametnula
potreba za sustavnim i znanstvenim pristupom problematici gospodarenja
otpadom, kako bi se na temelju znanstvenih činjenica stvarale najvažnije pretpostavke
za povećanjem kvalitete i racionalnijeg korištenja prostora.


U radu je prikazana problematika gospodarenja otpadom na području
Međimurske županije tijekom šest godišnjeg razdoblja Šanaliza stanja i kategorizacija
svih centralnih/lokalnih odlagališta na prostoru županije koristeći
sljedeće parametre: površina odlagališta, ulaz na odlagalište (rampa), prekrivanje
otpada inertnim materijalom, sustav za otplinjavanje, sustav za
skupljanje procjednih voda, ishođena dokumentacija (lokacijska, građevinska
i uporabna dozvola) te izrađeni projekti sanacijeĆ. Kroz rad su obrađeni
zakonski propisi iz područja zaštite okoliša i gospodarenja otpadom te prikazani
podaci o prijavljenim količinama opasnog, neopasno tehnološkog i komunalnog
otpada koji nastaje na području županije od strane proizvođača,
skupljača i obrađivača pojedinih vrsta otpada. Obradom i analizom podata


-
ka o količinama prijavljenog otpada iz katastra otpada (Katastar emi


u
okoliš) od 2000. do 2002. godine (trogodišnje razdoblje) prikazana je struktu
ra i količine otpada koje se stvaraju na prostoru županije.
K l j u č n e r i j e č i : otpad, skupljanje otpada, odlaganje, odlagalište, sanacija
odlagališta, rekultiviranje, brtvljenje odlagališta


1. UVOD
Sve glasniji i učestaliji zahtjevi za kategorizacijom dašnjom praksom zbrinjavanja i odlaganja otpada. Stai
zaštitom vrijednih dijelova prirode unutar prostora nje vezano uz odlagališta postaje preprekom i teretom
Međimurske županije u direktnoj su suprotnosti sa sa- podizanju kvalitete prostora. Iako predstavlja osnovu
za ljudsko zdravlje i zaštitu okoliša, postupanje s otpa


*
Mr. sc. Sandra Golubić, dipl. ing. agr. dom u Međimurskoj županiji krajnje je nezadovoljavajuće.
Podaci o skupljanju i načinu konačnog odlaganja


ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 24     <-- 24 -->        PDF

S. Golubić: PERSPEKTIVE I MOGUĆNOSTI ODLAGANJA OTPADA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE . Šumarski list br. 1–2, CXXIX (2005), 3-6
otpada često su nepotpuni, s velikim razlikama u načinu
prikazivanja. Podaci o drugim načinima postupanja
s otpadom, osim odlaganja (deponiranja) ne postoje.
Odvajanje i recikliranje otpada još uvijek se premalo
primjenjuju dok termički postupci obrade otpada nisu
u primjeni.


Pojedinačni apeli za što hitnijim i kvalitetnijim intervencijama
najčešćajčešće
ee s
sse
ee povezuju s previsokim iznosima
zahvata koji
iij s
sse
ee n
nne
ee mogu isfinancirati (obzirom na
broj odlagališta) iz lokalnih ili regionalnih izvora.
Ovakva obrazloženja dovode do apsurdne situacije u
kojoj su jedine konkretne akcije djelo malih skupina
entuzijasta, lokalnog su karaktera i globalno nemaju
značajniji utjecaj na sliku stanja u prostoru.


Sadašnja situacija u Međimurju može se okarakterizirati
lošom praksom u postupanju s otpadom, s rizikom
po ljudsko zdravlje i okoliš. Ključni problemi su velika
količina skupljenog otpada i njegov daljnji rast, onečišćenje
okoliša isključivim korištenjem odlagališta, što
nosi sa sobom gubitak poljoprivrednog i građevinskog
zemljišta i ugrožavanje bioraznolikosti, onečišćenje
okoliša neadekvatnim skupljanjem i odlaganjem te emisije
onečišćenih komponenti u zrak, onečišćenje podzemnih
voda, velik broj neodgovarajućih odlagališta te
daljnji rast broja i površina onečišćenih otpadom. Najveći
problem u području gospodarenja otpadom predstavlja
odlaganje, a mogu se izdvojiti sljedeći problemi:


nijedno odlagalište ne odgovara propisima predvi


đenim za odlaganje otpada, koji su definirani važe


ćim pravilnicima ili propisima EU,


postojeća odlagališta bez lokacijske su, građevinske


i uporabne dozvole, popunjene i pred zatvaranjem,


na odlagalištima nema odgovarajuće mehanizacije,


odlaganje se vrši bez prethodnog tretmana otpada,


odvajanje otpada vrši se od strane neovlaštenih fi


zičkih osoba.


Analiza rasporeda odlagališta unutar prostora županije
obzirom na pedološka i hidrološka obilježja ukazala
je da se kvalitetna sanacija može provesti u tri istovremena
koraka:


1.
sanacijom postojećih,
2.
prilagodbom dosadašnjeg odlagališta Totovec kao
prijelaznog rješenja,
3.
otvaranjem regionalnog odlagališta koje će zadovoljiti
propisane standarde.
Krunski dio svake od navedenih sanacija, koji će
označiti kvalitetu same sanacije je biološka rekultivacija
čiji je cilj uklopiti prostor odlagališta u okoliš i dati mu
određenu namjenu u prostoru. Problematici rekultiviranja
površina odlagališta otpada kod nas se ne pridaje dostatna
pažnja. Porastom ekološke svijesti i značenja
očuvanja prirode i kvalitete okoliša uviđa se neizbježnost
rješavanja ove problematike. Kako su odlagališta
otpada s vizualno-estetskog aspekta velike “rane u prirodi”
i umanjuju ekološku-estetsku vrijednost krajolika
i to je razlog što se o problematici rekultiviranja površina
odlagališta otpada mora voditi veća briga. Rekultivacija
površina odlagališta otpada predstavlja temeljnu
komponentu u cjelokupnoj problematici sanacije odlagališta.
Sam postupak rekultiviranja do konačne namjene
novog prostora traje određeno vremensko razdoblje s
obzirom na izmijenjeno stanište i potrebne uvjete za život,
koje treba uskladiti s namjenom tog prostora.


Analizom čitave problematike zbrinjavanja otpada,
sanacije i rekultivacije odlagališta ukazano je da ova
problematika zahtijeva detaljan znanstveni pristup, čiji
koraci moraju biti definirani od faze planiranja do posljednjeg
zahvata sanacije i monitoringa. Zahtjevi se
neće reflektirati samo na doslovno poštivanje svih opisanih
elemenata gospodarenja i sanacije, već će ukazati
i na nužnost onih promjena koje su najteže provedive


– a odnose se na mentalitet i običaje svih nas koji “proizvodimo”
otpad. Situacija s otpadom u kojoj se trenutno
nalazimo ubrzat će globalne i dosad teško zamislive
promjene načina razmišljanja da su za zbrinjavanje otpada
i troškova vezanih uz taj isti otpad zaduženi oni
koji ga proizvode. Svaka, pa i najkvalitetnija i najskuplja
sanacija će brzo izgubiti svoj efekt ukoliko se svaki
korisnik ne educira o postupanju s otpadom.
2. PODRUČJE ISTRAŽIVANJA
Međimurska županija smjestila se na krajnjem sjevernom
dijelu Republike Hrvatske. Prostire se na
729,5 km2 te je najmanja županija Hrvatske. Prema
popisu iz 2001. godine na tom prostoru živi 118 426
stanovnika. U sastavu županije nalaze se tri Grada i
dvadeset i jedna Općina, odnosno sveukupno 128 naselja
(Prostorni plan MŽ 2001).


Gradovi zauzimaju 25 % ukupnog teritorija i u
njima živi 37 % stanovništva s trendom porasta, dok u
općinama na 75 % površine živi 63 % stanovništva s
iskazanim trendom pada. “Plansko” sakupljanje i de


poniranje otpada u prostoru županije rezultiralo je sa
120-ak odlagališta unutar prostora županije koji se proglašava
zaštićenim krajolikom s konačnim ciljem podizanja
kategorije zaštite prostora sa svim odlikama koje
to prati. Neupitno bogatstvo površinskih i podzemnih
voda ovog prostora ugroženo je praksom odlaganja
smeća u površinske kopove (šljunčare).


Sadašnje stanje u Međimurskoj županiji kad je u
pitanju skupljanje i upravljanje odlagalištima (smetlištima)
komunalnog otpada nosi sa sobom velik rizik po
zdravlje ljudi i sam okoliš. Prostor županije karakteris
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 25     <-- 25 -->        PDF

S. Golubić: PERSPEKTIVE I MOGUĆNOSTI ODLAGANJA OTPADA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE Šumarski list br. 1–2, CXXIX (2005), 3-6
tičan je po velikom bogatstvu podzemnih voda, posebia
upravo je u tom dijelu smješten velik broj smetlišta,
ce dravski aluvij jer opskrbljuje vodom cijelu županiju, pa i najveće “Totovec”.


3. ZAKONODAVNI OKVIR
Zakonska regulativa kojom se utvrđuju pitanja zaštite
prirode i okoliša, polazi od Ustava Republike
Hrvatske te Deklaracije o zaštiti okoliša u Republici
Hrvatskoj.


Deklaracija o zaštiti okoliša sadrži čvrsto opredjeljenje
Republike Hrvatske da u cijelosti osigura uravnotežen
ekološki i gospodarski razvitak u cilju trajnog očuvanja
nacionalne baštine za sadašnje i buduće generacije
i provedbe ustavnog prava hrvatskih državljana na zdrav
život, dostojnog standarda, u očuvanom okolišu.


Temeljni propis u Republici Hrvatskoj kojim se
utvrđuje područje zaštite okoliša je Zakon o zaštiti
okoliša kojim se uređuje zaštita okoliša radi očuvanja
okoliša, smanjivanja rizika za život i zdravlje ljudi,
osiguravanja i poboljšanja kakvoće življenja za dobrobit
sadašnjih i budućih generacija.


Zakonom o otpadu određuju se prava, obveze i odgovornosti
pravnih i fizičkih osoba te jedinica lokalne
samouprave i uprave u postupanju s otpadom. U postupanju
s otpadom moraju se uvažavati načela zaštite okoliša,
međunarodnog prava i najbolje svjetske prakse.


Obzirom da je gospodarenje otpadom najveći pojedinačni
problem zaštite okoliša u Hrvatskoj, potrebno
je zakonodavni okvir uskladiti sa zahtjevima i standardima
EU-a uz provedbu važećih propisa.


Možemo sažeti da su temelji za gospodarenje otpadom
uspostavljeni tijekom zadnjih desetak godina. Isto
tako evidentno je da zakonodavni okvir gospodarenja
otpadom nije uspješno nametnut, što dovodi do manjkavosti
nadzora nad gospodarenjem otpadom. Stoga je
sadašnje stanje u velikoj mjeri posljedica neprovođenja
propisa i nedostatka financijskih sredstava.


4. POSTUPANJE S OTPADOM NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
Postupanje s kućnim otpadom ili otpadom iz domaćinstva
u Međimurskoj županiji sastoji se najmanje
od tri faze:


Ž sakupljanje na mjestu nastajanja otpada (obično na


samoj ulici, u blizini mjesta stanovanja ili na zajed


ničkoj lokaciji s više kanti za smeće ili kontejnera),


Ž transport od područja sakupljanja do mjesta za tret


man/odlaganje-ovo se vrši pomoću vozila za sakup


ljanje,
Ž odlaganje-direktno na odlagališta otpadnih materi


jala.


Sakupljanje otpada na području županije obavljaju
komunalna poduzeća, koja imaju odobrenje nadležnog
tijela za skupljanje otpada. Poduzeća su različitog opsega
poslova i usluga, iz javnog ili privatnog sektora. Njihovi
osnivači na području županije većinom su jedinice
lokalne samouprave. Skupljeni otpad direktno se odvozi
na službeno lokalno odlagalište, gdje se uglavnom
(uz iznimku odlagališta “Totovec”) baca na nekontrolirani
način, bez prekrivanja ili sabijanja, odnosno bez
poštivanja minimalnih mjera zaštite zdravlja ljudi i zaštite
okoliša. Skupljanje se uglavnom obavlja jedanput
tjedno, jedanput u dva tjedna ili jednom mjesečno.
S obzirom da 40 % stanovništva još uvijek nije uključeno
u organizirani odvoz otpada, kao posljedica uz tzv.
službene deponije/odlagališta javljaju se svakodnevno
nova divlja uz poljske putove, šumarke, odnosno na
područjima s velikim negativnim utjecajem na okoliš i
zdravlje stanovništva. Prema udjelu pojedine vrste


otpada, ako govorimo o sveukupnim količinama opasnog,
neopasnog i komunalnog otpada, vidimo da je u
svim analiziranim godinama udio komunalnog otpada
najveći te prelazi 60 % sveukupnih količina otpada koje
se prijave u godini dana. Količine komunalnog otpada
koji se skupi na području županije čini 2–3 % komunalnog
otpada na području Hrvatske.


Na području županije u organizirani odvoz otpada
uključeno je 60 % domaćinstva, odnosno 72.000 stanovnika.
Na osnovu podataka o prikupljenim količinama
komunalnog otpada (u ovom izračunu uzeta je količina
skupljenog komunalnog otpada u 2001. godini) i
broju stanovnika uključenih u organizirani odvoz otpada
specifična količina otpada koja se stvara na analiziranom
području iznosi:


specifična količina = 25.868,62 t×1000/(72.000 stanovnika×365
dana) = 0,984 kg/st/danu


Vrijednost od 0,984 kg/st/danu leži ispod prosjeka
kod razvijenih zemalja (1,4 kg/st/danu), ali iznad prosjeka
srednje razvijenih i nerazvijenih zemalja. Pretpostavlja
se da će u narednim godinama doći do povećanja
specifične količine otpada, odnosno do njezinog
približavanja europskom prosjeku, što ujedno znači
više vrijednih tvari, veća ogrjevna vrijednost, manja
gustoća i vlažnost otpada. U razvijenim zemljama proizvodi
se znatno više komunalnog otpada po stanovniku,
ali isto tako potrebno je mjerama izbjegavanja
otpada smanjiti porast količina otpada, a odvojenim
skupljanjem i reciklažom smanjiti količine ostatnog
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 26     <-- 26 -->        PDF

S. Golubić: PERSPEKTIVE I MOGUĆNOSTI ODLAGANJA OTPADA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE . Šumarski list br. 1–2, CXXIX (2005), 3-6
otpada. Generalno se može zaključiti da se otpad u Međimurskoj
županiji ne razlikuje puno po kvaliteti od
onog koji nastaje na području Hrvatske ili razvijenim
zemljama, jedino što u nekim sredinama zaostaje po
količinama.


4.1. Odlaganje otpada
U većini općina i gradova u Međimurskoj županiji
izražen je problem odlaganja komunalnog otpada. Područje
Međimurske županije obuhvaća dvadeset jednu
općinu i tri grada. Na tom je području oko 120 što većih
ili manjih odlagališta (deponija, divljih smetlišta), na
koja komunalna poduzeća, bez prethodnog tretmana,
odlažu otpad. Odnosno svaka od 24 jedinice lokalne sa-


Tablica 1. Stanje odlagališta u Međimurskoj županiji


mouprave na području županije ima tzv. službeno odlagalište
a ostalo su uglavnom manje površine uz putove,
kanale, šumarke onečišćene otpadom. Iako se vrši odvojeno
skupljanje otpada čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti
(papir, metalna i plastična ambalaža, staklo –
zeleni otoci), problem je što vrlo često ovako prikupljeni
otpad završava na službenim odlagalištima.


Obilaskom terena i putem upitnika napravljena je
približna procjena odnosno kategorizacija smetlišta/odlagališta
na području županije (Tablica 1.). Ova procjena
treba pokazati koje se od odlagališta mogu dalje koristiti,
koje treba sanirati te daljnji način u postupanju s
otpadom u općinama i gradovima na području županije.


površina
(ha)
rampa zaštitna
ograda
prekrivanje
otpada
inertnim
sustav za
skupljanje
procjednih
voda
-
sustav za
otplinjavanje
-
dozvole
suglasnosti
elaborati
-
---
---
--
-
1
. L


materijalom
1 ha 4 2 -
3 ha 2 1 -
>5 ha 3 3 2
ukupno
odlagališta (24)
9
37,5 % Jr. 2
16,7 %


Iako na području županije ima registriranih 120 manjih
ili većih odlagališta, kod utvrđivanja stanja na odlagalištima
uzeta su samo tzv. lokalna/centralna odlagališta
za svaku jedinicu lokalne samouprave (najveće
u općini ili gradu, ostala u županiji do broja 120 ve


napravljen
projekt
sanacije


--


1


J%


ličine su od 0,5 do 1 ha). Iz prikazanog stanja vidljivo
je da su odlagališta na području županije krajnje nezadovoljavajuće
opremljena. Najopremljenije i najveće u
ovom trenutku, iako ni ono ne raspolaže svom potrebnom
opremom, je odlagalište “Totovec”.


Č Slika 2. ”Odlagalište” u općini Slika 3.
”Odlagalište” na području Grada


1. ”Odlagalište” u općini
Vidovec – ”Kolarovo”
Čakovca – Ivanovec ”Prelugi”


Dubrava – ”Donje polje”


č


Slika 4 ”Odlagalište” u općini Orehovica Slika 5. ”Odlagalište” u općini Kotoriba 6. ”Odlagalište” u općini Orehovica


– ”Jacine”
”Matotekovo vrbje” – Vularija ”Prosišće”
(Foto: Sandra Golubić)


ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 27     <-- 27 -->        PDF

S. Golubić: PERSPEKTIVE I MOGUĆNOSTI ODLAGANJA OTPADA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE Šumarski list br. 1–2, CXXIX (2005), 3-6
Otpad odložen na odlagališta različitog je sastava.
Odlagališta prihvaćaju više vrsta otpada nego što je
dozvoljeno zakonskom regulativom ili bi bilo prihvaćeno
regulativom EU. Pregledom postojećeg stanja na
odlagalištima može se zaključiti da se komunalni otpad
na području županije uglavnom sakuplja što organiziranim
(60 %) i neorganiziranim (40 %) odvozom i odlaže
na neadekvatno uređena odlagališta koja koriste
određena naselja i pojedinci. Otpad se odlaže na ravan
teren, u prirodne ili napuštene depresije (najčešće eksploatacijska
polja šljunka), gdje je tako nagomilan prepušten
prirodnim procesima. Uglavnom se ne sabija ni


ti ne razastire i ne prekriva slojem inertnog materijala.
Na nekim se odlagalištima otpad prekriva slojem zemlje
ili šljunka, na drugim se razbacuje ili se pali.


Odlagališta na području županije, izuzevši odlagalište
“Totovec”, nisu izgrađena i opremljena te se s otpadom
ne postupa prema odredbama Pravilnika o uvjetima
za postupanje s otpadom. Odlagališta ne posjeduju
potrebnu dokumentaciju (lokacijska, građevinskauporabna dozvola), a za neka odlagališta postoje samo
odluke općinskih tijela kojima se današnje lokacije odlagališta
određuju za odlaganje otpada.


5. SANACIJA ODLAGALIŠTA
Postupak koji je potreban za određivanje pravilnih
zahtjeva za sanaciju obuhvaća detaljno istraživanje lokacije
uz geotehnička i hidrogeološka istraživanja,
analizu uzoraka, monitoring zraka i procjednih voda.
Nakon toga slijede detaljna inženjerska poboljšanja
koja bi obuhvatila postavljanje pokrovnih slojeva, sistema
za skupljanje procjednih voda, sistema za skupljanje
plinova, iskopavanje, formiranje i sabijanje otpada
te rekultivaciju.


Kod odlagališta “Totovec”, zbog uklanjanja trajnog
utjecaja starog otpada na podzemne vode, predviđena je
obrada odloženog otpada i postavljanje brtvenog sloja
ispod njega. Metoda sanacije, koja se predlaže je tzv.
“Biopuster” tehnologija stabilizacije otpada i obrade otpada
prilagođenim postupcima mehaničko-biološke
obrade (Jendričko, Simončić, Tadić 2002). Tehnologija
“Biopuster” koristi se samo za predobradu otpada
(prevođenje anaerobnih uvjeta u aerobne, sušenje i
rahljenje otpada), nakon toga slijedi separacija otpada,


izdvajanje korisnih dijelova, građevinskog i njemu sličnog
materijala, te izdvajanje organskog (preostalog) dijela,
koji se može biološki obraditi. Neobrađeni dio, odnosno
onaj dio koji se ne može iskoristiti odlaže se na
uređenu plohu. Navedena tehnologija predlaže se prije
svega zbog toga da se izbjegne provjetravanje otpada
prije iskapanja. Na ovaj način smanjuje se utjecaj odlagališnog
plina na uži i širi okoliš tijekom iskapanja i
premještanja otpada. Nakon biološke stabilizacije, otpad
će se posebno prilagođenim podizačima vaditi i separirati.
Pri tome se izdvajaju one vrste otpada koje se
ne mogu sijati i opasni otpad. Očekivano smanjenje volumena
starog otpada nakon stabilizacije odlagališta bit
će oko 40–50 %. Stabilizirani stari otpad i novi otpad,
presložit će se i trajno odložiti na uređenu plohu novog
dijela odlagališta (brtvljenje donjeg sloja, sustav za
skupljanje oborinskih slivnih voda, sustav za skupljanje
procjednih voda i njihova obrada i završni brtveni sloj).


Slika 7. Odlagalište ”Totovec” Slika 8. Prilazni putevi unutar odlagališta Slika 9. Sustav za otplinjavanje odlagali


”Totovec”


Za ostale površine onečišćene otpadom na području
županije treba naglasiti da potpuna sanacija prema EU
standardima zahtijeva vrlo visoka financijska sredstva.
Sami troškovi za utvrđivanje zahtjeva za sanaciju vrlo
su visoki, a potpuna sanacija može uključivati i otkopavanje
same lokacije odlagališta u cilju poboljšanja
stabilnosti, instalaciju bunara za skupljanje plinova, instalaciju
sistema za skupljanje i pročišćavanje procjednih
otpadnih voda, odgovarajuće prekrivanje i rekulti


šta ”Totovec”
(Foto: Sandra Golubić)


vaciju. Ova poboljšanja ipak zahtijevaju duži vremenski
period. U kratkoročnom periodu neophodno je sanirati
postojeće lokacije kako bi se spriječili daljnji
negativni utjecaji na okoliš i zdravlje. Najbolji i najprihvatljiviji
način sanacije i uređenja odlagališta komunalnog
otpada koje su prestale s radom ili koje treba
hitno zatvoriti je tzv. biološko uređenje i rekultivacija
koja obuhvaća niz postupaka i mjera u cilju formiranja
odgovarajućih zelenih površina, a čine ga:
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 28     <-- 28 -->        PDF

S. Golubić: PERSPEKTIVE I MOGUĆNOSTI ODLAGANJA OTPADA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE . Šumarski list br. 1–2, CXXIX (2005), 3-6
osnovni sloj (inertni materijal)


sloj za skupljanje odlagališnog plina (šljunak, pije


sak, lomljeni kamen)


nepropusni sloj (glina, HDPE folija)


drenažni sloj (pijesak ili šljunak)


sloj zemljišta potreban za rekultivaciju


sjemenski i sadni materijal za rekultivaciju


5.1. Brtvljenje odlagališta
Procjedne vode odlagališta smatraju se zagađenim
vodama i kao takve moraju se prije ispuštanja obraditi.
Procjednim vodama mora se gospodariti tako da se
spriječi onečišćavanje podzemne i površinske vode. To
se najbolje postiže oblaganjem dna i stranica odlagališta,
te izgradnjom i radom uređenog sustava za skupljanje/
odvođenje procjednih voda.
Brtvljenje treba spriječiti prodiranje oborinske vode
u tijelo odlagališta i ulaz deponijskog plina u sloj za rekultiviranje.
Pouzdani sustav brtvljenja osigurava izdvajanje
prostora odlagališta od okoliša, tako da se
emisija procjednih voda i deponijskih plinova može što
više kontrolirati. Brtvljenjem odlagališta razvoj vegetacije
ostaje u velikoj mjeri neovisan od zbivanja u tijelu
odlagališta. Ograničavajući faktor za vegetaciju
predstavlja ograničeni prostor za rast korijenja u dubinu,
a kao moguća posljedica javlja se nedovoljna opskrba
vodom i nedovoljna postojanost drveća u poodmaklim
razvojnim fazama.
Odlaganje otpada na odlagalištu “Totovec” vršit će
se po metodi kazete tj. odlaganje otpada unutar prije izrađenih
ograđenih prostora kazeta. Prije samog punjena
otpadom treba izvesti temeljni brtveni sloj. Temeljna
brtva izvest će se vodonepropusnim slojem tj. glinom
ili bentonitnim tepihom i HDPE folijom s drenažnim
sustavom za procjedne vode te sustavom za otplinjavanje.
Izvest će se kombinacija prirodne i umjetne
brtve. Nakon izgradnje temeljne brtve može uslijediti
punjenje otpadom. Treba težiti da otvorenih površina
u toku rada samog odlagališta bude što manje. U području
nagiba treba čim prije je moguće postići konačni
oblik odlagališnog tijela, da bi se mogla djelomično
staviti površinska brtva i sloj za rekultiviranje.


5.2. Biološka rekultivacija
Planiranje mjera za rekultiviranje odvija se u pravilu
puno prije nego što ih se počne provoditi i to od trenutka
kada u pravilu još ne postoje saznanja o zemljanom materijalu
kao polaznoj veličini za uspjeh rekultiviranja.
To nam s jedne strane omogućava da planiramo unaprijed
i mogućnost prilagodbe, jer je vremenski razmak između
planiranja i provedbe velik. Takvim pristupom
dobivamo mogućnost za prikupljanje iskustva koja se
zatim uzimaju u obzir kod daljnjeg planiranja i provedbe.
Odabir i primjena pojedine metode rekultiviranja


odlagališta otpada ovisi o vrsti otpada, načinu sanacije,
veličini degradirane površine te prirodnim i kulturnim
vrijednostima i obilježjima krajolika. Osnovni princip
rekultiviranja je u meliorativnom smislu stvoriti supstrat
koji permanentno opskrbljuje vegetaciju vodom, zrakom
i hranjivim materijama. U biljnom svijetu zahvaljujući
evoluciji, prirodnom odabiru i odgovarajućim
prilagodbama, postoji bogatstvo anatomskih, morfoloških
i fizioloških osobina, te su granice opstanka biljaka
razmjerno vrlo rastezljive obzirom na uvjete podneblja,
staništa i na ostale abiotske i biotske ekološke činitelje,
što je i osnovni preduvjet planskom pristupu ozelenjavanja
degradiranih područja.


5.3. Sloj za rekultiviranje
Cilj ekološkog uklapanja odlagališta u okoliš govori
u prilog tome da se tlo za sloj za rekultiviranje po mogućnosti
uzme iz bliže okolice. Na taj način povećavamo
vjerojatnost da će se na duži rok moći razviti zajednice
biljaka koje su tipične za to područje. To nije uvijek
lako u uvjetima gdje tla nema u neposrednoj blizini. Iskopavanje
tla u neposrednoj blizini ne može doći u obzir
budući bi se tim učinila biološka i ekološka devastacija
tla. Stoga je najpovoljnije u neposrednoj blizini odlagališta
napraviti deponij zemljišta na koji bi se moglo dovoziti
tlo s zemljišnih iskopa na drugim gradilištima.
Prikladan je gornji sloj tla dubine 40–50 cm kojeg bi trebalo
prenijeti i odložiti na jedno ocjedito i pristupačno
mjesto. Iz razloga uštede troškova prilikom nabave pokrovnog
materijala sve se više teži k upotrebi biokomposta
ili taložnog mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih
voda. S obzirom da se radi o materijalima s visoko
organskim tvarima, njihova primjena preporuča se samo
blizu površine, da se izbjegne anaerobno raspadanje
(truljenje) zbog nedostatka kisika (Ne u m an n , 2000).


5.4. Biološka sanacija
Nakon što stacioniramo sloj za rekultiviranje na površinu
odlagališta, treba što prije na površini odlagališta
formirati vegetacijski pokrov. Na unešenom i na neki
način sterilnom tlu nemoguće je odmah uzgojiti najjače
razvijene biljne zajednice. Do visoke šume dolazimo
postepeno. Tek ćemo nakon deset do dvadeset godina
moći odabrati vrste prema okolnoj šumskoj zajednici.
Isto tako znamo da je za razvoj drveća i grmlja,
kako bi ono moglo izvršavati gore spomenutu ulogu,
potreban određeni vremenski period. Kroz taj period
ostaje nam da u prvo vrijeme osiguramo površinu te
stabiliziramo i zaštitimo tlo sjetvom djetelinsko-travnih
smjesa. Razlog ovog odabira leži u tome što trave
brzo rastu i brzo se razmnožavaju te čine gust nadzemni
pokrov i gustom mrežom korijenja vežu tlo. Kombinacija
trava i djetelina povećava sposobnost melioracije
tla. S druge strane djeteline imaju duže korijenje
od trava, otporne su na sušu i obogaćuju tlo dušikom.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 29     <-- 29 -->        PDF

S. Golubić: PERSPEKTIVE I MOGUĆNOSTI ODLAGANJA OTPADA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE Šumarski list br. 1–2, CXXIX (2005), 3-6
Djeteline dobro podnose sušu, a trave prekomjernu
vlagu. Odabir stoji na onim vrstama koje brzo rastu,
imaju dugačko i razgranjeno korijenje, koje se mogu
prilagoditi kvaliteti tla i klimatskim prilikama te one
koje se prirodno pojavljuju na ovom području. Predlaže
se mješavina sjemena od sljedećih vrsta trava i djetelina:
Trifolium, Carex, Plantago, Rumex, Agropyron,
Ononis, Inula, Artemisia, Nardus. Iz ekoloških razloga
predlaže se da se koriste manje količine sjemena, da bi
se pojačala pojava trava koje su primjerene staništu, jer
će se one i bez posebnog sijanja same pojaviti. To će se
sjeme naći u tlu ili će doletjeti izvana, iz okolnog prostora.
Sjetvu djetelinsko-travnih smjesa treba obaviti
ujesen zbog jesenskog kišnog maksimuma, ali i zbog
efekta busanja (umnožavanja) trava. Sjetva (do 2 cm
dubine) najbolja je strojevima, ali ako su problem nagibi
može i ručno. Prilikom sjetve ne bi smjelo biti mikrodepresija,
nakon sjetve poželjno je valjanje i blago
kišenje. Trave i djeteline pozitivno reagiraju na proljetno
drljanje, mjeru kojom se potiču na umnožavanje.


Da bi se spriječilo nastajanje erozijskih procesa potrebno
je zajedno s radovima na izgradnji, uz sjetvu
trava i prizemnog raslinja, započeti sa pripremama za
sadnju grmlja i drveća. Biljke kao dijelovi flore najbolje
zaštićuju tlo od negativnih utjecaja prirodnih sila te
je sa sjetvom djetelinsko-travnih smjesa potrebno je
kombinirati sadnju grmlja i drveća.


Vrba kao pionirska vrsta u spriječavanju nastajanja
erozije površina odlagališta stvara preduvjete za rast i
razvoj ostalih biljnih vrsta. Osnovni princip kod sadnje
vrbovih reznica je da se one uzimaju za sadnju u vrijeme
vegetacijskog mirovanja, kad su bez lista, a njihovom
sadnjom i dolaskom u tlo počinje vegetacija. Vrbova
reznica treba mnogo svjetla, sadi se debljim krajem postavljenim
u tlo tako da veći dio reznice ostaje u tlu –
ukupno 2/3 dužine. Razvojem korijenovog sustava vrba
počinje vezati čestice tla i tako spriječava odnošenje površinskog
sloja tla. Vrbe kao biljne vrste općenito pod-


onose više vode, tako da će dobr
dobrdobro uspijevati na području
gdje je veća vlažnost zrakaii tla
tlatla.. Korisno djelovanje sadnje
vrbovih reznica očituje se u spriječavanju odronjavanja
zemljanog materijala, smanjenju brzine vode koja
teče niz padinu, zadržavanju oborina i na taj način povećava
se vlažnost zemljišta. Otpalo lišće vrbe stvara
humus, svojom sjenom štiti mlado bilje i nejako raslinje
od naleta i udara vjetra. Kod osiguravanja i učvršćivanja
kosina vrbovim sadnicama – reznicama mogu se upotrijebiti
slijedeće vrste vrba: Salix caprea L., Salix purpurea
L., Salix alba L.. Kod sadnje živica, svakih 20,00 m
unutar slojeva primijeniti drugu biljnu vrstu. Razmak između
redova neka iznosi 3 m.


Zaštitna gradnja primjenjuje se na onim mjestima
gdje je došlo ili može doći do brzog odnošenja tla. Ova
vrsta gradnje upotrebom sjemena i ostalih načina sadnje
ispunjava površinu (pokriva tlo) i tako štiti od štet


nog djelovanja površinskih voda, osim toga zaštićuje
tlo od udara kiše, tuče i vjetra. Uz spomenutu sadnju
trava i djetelina te sadnju vrbovih reznica potrebna je i
dopunska, naknadna gradnja. Njome se popunjavaju
prazni prostori između slojeva živica. Ovime se osigurava
početna vegetacija koja će kasnije biti nadopunjena
prirodnim putem. Sastoji se od sjetve sjemena
drveća ili sadnje sadnica pionirskih vrsta.


Površina odlagališta mlad je ekosustav u prijelaznom
razdoblju, stoga prve biljke naseljavaju golu zemlju
i stabiliziraju tlo, dodaju hranjiva i sprečavaju daljnje
pogoršanje stanja. Biljke koriste jedini održivi izvor
energije u našem ekosustavu – sunčevu energiju. Ekosustavi
s vremenom sazrijevaju i postaju sve složeniji.


Danas prilikom sadnje drveća u prvom planu stoje
utjecaji evapotranspiracije i uklapanje odlagališta u smislu
zaštite okoliša i okolnog krajolika. Iz tog se razloga
drvenaste biljke, drveće i grmlje, obično sade u grupama
ili u obliku poljskih živica. Struktura vegetacije tj.
poredak pojedinih vrsta te njihov međusobni odnos ovise
o prevladavajućim lokalnim uvjetima, a strukturiranje
vegetacije mora se provesti tako da se odlagalište
uklapa u okolni krajolik.


Dodatna važna funkcija sađenja vegetacije je zaštita
od erozije, što znači da se na strmim kosinama slijed
vegetacije mora pojačati, ako ta područja nisu potpuno
zasađena biljem. Prijelazi s ravnijih na strmije nagibe
moraju se također zasaditi vegetacijom jer se tamo
zadržava voda. Najveći broj odlagališta nadvisuje svoju
okolicu, stoga se preporuča da se u predjelu kupole i
na gornjim nagibima sadi niže drvenasto bilje, kako se
odlagalište zbog visokorastućeg drveća ne bi još više
“optički” povisilo.


Drveće koje se izabire za sadnju određuje se prema
uvjetima tla na odlagalištu i klimatskim uvjetima za
pojedino područje. Prilikom odabira treba uzeti u obzir
da se kod odlagališta u pravilu radi o staništima sa siromašnijom
ponudom vlage, nego što je to slučaj s prirodnom
opskrbom vlagom u odgovarajućoj okolini.
Zato biljke koje su navikle na mokra staništa u ovim
uvjetima venu. Budući da se na površini odlagališta
unatoč intenzivnoj obradi tla, ipak manje-više radi o sirovom
tlu, uvenut će i osjetljivije vrste drveća (bukva,
smreka). Treba spomenuti da se to odnosi i vrijedi sa
mo za prvu sadnju. Iz ekoloških razloga na odlagalištu
uu
se smiju koristiti samo autohtone vrste, pri čemu seu
okviru mogućnosti treba oslanjati na odgovarajuću
“potencijalnu vegetaciju”. Ponekad se od toga mora
odstupiti zbog specifičnih okolnosti i posebnosti odlagališnih
površina. Vrste koje nisu domaće mogu se
upotrijebiti samo u izuzetnim slučajevima, ali uz prethodnu
konzultaciju s nadležnim službama za zaštitu
prirode i okoliša u županiji. U pojedinim bi se slučajevima
strano drveće moglo saditi zbog svoje nezahtjev


a s
nosti i osobina da poboljša tlo ili izuzetnih ukrasnih


ti i
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 30     <-- 30 -->        PDF

S. Golubić: PERSPEKTIVE I MOGUĆNOSTI ODLAGANJA OTPADA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE . Šumarski list br. 1–2, CXXIX (2005), 3-6
vrijednosti, pogotovo ako se radi o potpuno novoj namjeni
postojećeg prostora (parkovno oblikovanje).


Iz ekoloških razloga te da bi se postigla što prirodnija
vegetacija prilagođena novim uvjetima, mogu se
dijelovi površine odlagališta prepustiti prirodnom slijedu
biljaka. Sastav vegetacije u tom se slučaju oblikuje
prema biljkama i dijelovima biljaka koje su donesene
s tlom te sjemenja dospjelog iz okoline. Takav je
sastav pogotovo u početku podložan velikim promjenama.
Sve se biljne zajednice u našem području, ako su
prepuštene same sebi, razvijaju u šumovite formacije,
a u pravilu su to mješovite šume s naglaskom na bjelogorično
drveće.


Za sjetvu i sadnju biljaka mogu se primjeniti one
vrste koje posjeduju određene tehničke karakteristike
korjenskog sustava. Prilikom konkretnog izbora drveća
i grmlja, koje će se od navedenih odabrati kao najpovoljnije,
prioritet treba dati pionirskim i brzorastućim
vrstama, a to su: breze, vrbe, johe, trepetljika. Vrste
grmlja i drveća odabiru se prema okolnoj šumskoj
zajednici, što je garancija uspješnosti sadnje i manjeg
narušavanja izgleda krajolika.


Sastav vegetacije mora se formirati tako da u cijelosti
popuni ekološki profil tla, na kojem se najčešće
podižu pionirske šumske vrste koje mogu popraviti stanište.
Pošto obavi svoju funkciju, takva šuma može kasnije
ustupiti mjesto vrednijim vrstama koje grade trajnu
šumu. Mješovite kulture imaju niz prednosti – potpunije


iskorišćuju proizvodni potencijal staništa te pod istim
uvjetima imaju veću opću produktivnost. Izbor je sveden
na one vrste za koje se zna da su vrlo skromne sa
svojim zahtjevima prema staništu, osim toga brzo rastu,
dobro štite tlo od erozije i dekorativne su.


Sve vrste drveća i grmlja koje se mogu saditi moraju
biti dobro formirane u rasadniku.


Podignuta vegetacija ne smije se nakon osnivanja
prepustiti sama sebi, nego je treba tijekom njenog života
njegovati, a to znači imati utjecaja na strukturu vegetacije,
kvalitetu, stabilnost, prirast i dr. Kad govorimo o
njezi, ne misli se samo na njegu biljke već cjelokupnog
biotopa, odnosno cjelovitog eko-sistema.


Određene dijelove treba ostaviti nepokošene jer
mnoge životinjske vrste prezimljuju u odrvenjelim izdancima
travnatih biljaka. Kad se namjeravaju poduzeti
radnje ponovnog rekultiviranja postojeće stanje potrebno
je kartirati, vrednovati i obuhvatiti kod budućih
mjera rekultiviranja. Jedna od važnih mjera je i vođenje
nadzora (monitoringa) u toku izvođenja radova i
nakon završetka biološke sanacije, a koji će obuhvatiti
kakvoću voda, zraka, prirast i strukturu primijenjenih
biljnih vrsta, stabilizaciju i kvalitetu tla, stvaranje humusa,
odnosno praćenje i postavljanje mjernih instrumenata
u okvirima cijelog novonastalog eko-sistema.
Ovako prikupljeni podaci imaju nezamjenjivu ulogu
kod nekih novih bioloških sanacija.


6. ZAKLJUČAK
Međimurje kao jedno od najrazvijenijih područja u
Hrvatskoj, tokom posljednjih dvadesetak godina, ubrzano
proživljava ciklus intenzivnih promjena. One su prvenstveno
povezane sa tendencijama unutar populacije
stanovnika, već su viđene u razvijenim zemljama, te kao
takve sa predvidivom dinamikom i posljedicama.


Prvobitne deponije bile su najbliže poljoprivredne
parcele ili najbliže šume. Desetljeća ovako sistematiziranog
“zbrinjavanja” izazivaju sve jače reakcije samih
korisnika koji ukazuju na neodrživost dosadašnjeg
načina gospodarenja otpadom i potrebu za što hitnijim
intervencijama.


Raspored neuređenih deponija u potpunosti odgovara
lokacijama naselja kako po mjestima i broju lokacija
tako i po količinama nerazvrstanog otpada na spomenutim
deponijama. Previranja unutar prostora naselja često
uklanjaju razgraničenja kojima su odlagališta opasna i
odvojena od samih mjesta. Zahvaljujući takvim procesima
problemi prisutni unutar deponija postaju problemi
prvo najbližih susjeda, a zatim i čitavog mjesta.


Iako ne treba negirati određene napore, imajući u
vidu ekonomsku snagu općina gradova i potrebna


i
ii gr
sredstva koja treba izdvojiti da bi se problem postupa


i se


nja s komunalnim otpadom dobro riješio, odnosno da
od mogućeg ugrožavanja i onečišćenja budu zaštićeni
svi vitalni resursi okoliša, u situaciji kada se proces rješavanja
problema odlaganja komunalnog otpada u općinama
i gradovima nalazi u različitim fazama, krajnji
je zaključak da se ovaj proces odvija presporo i s nezadovoljavajućim
rezultatima. Dosadašnji zakonski propisi
o postupanju s komunalnim otpadom u nadležnosti
jedinica lokalne samouprave i uprave (općina i gradova),
uglavnom su shvaćeni prvo, samo kao skupljanje,
transport i odlaganje komunalnog otpada i drugo, kao
neophodnost da svaka općina ili grad mora izgraditi
svoje odlagalište. U ovakvoj situaciji orijentacija na izgradnju
zajedničkog regionalnog odlagališta ne može
biti sporna, s obzirom da je u tu orijentaciju ugrađena i
racionalnost i mogućnost bržeg rješavanja problema.


1.
Sagledavajući postojeću situaciju odlaganja otpada,
točnije stanje odlagališta, sva odlagališta morat će
se hitno sanirati i rekultivirati. Broj postojećih odlagališta
treba smanjiti grupiranjem za više jedinica
lokalne samouprave (općine i gradove), proglasiti
ono koje je najbolje za regionalno, zatvaranje i rekultivacija
ostalih.


ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 31     <-- 31 -->        PDF

S. Golubić: PERSPEKTIVE I MOGUĆNOSTI ODLAGANJA OTPADA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE Šumarski list br. 1–2, CXXIX (2005), 3-6
Bit će vrlo teško napraviti pomak od otvorenih su, deponirati (odlagati) otpad koji inače ne može
smetlišta do rada sanitarnog odlagališta, potpuno baciti u svoje kante, zbog veličine ili količine.


opremljenog, u jednom koraku. Stoga treba predvidjeti
proces transformacije, u kojem se praksa odlaganja
na smetlišta postepeno poboljšava, a postojeće
lokacije postepeno saniraju. Metoda konačnog
odlaganja nekorisnog i neopasnog komunalnog otpada,
koji najviše odgovara zemljama u razvoju, je
skoro uvijek odlaganje na regionalnom odlagalištu
u kombinaciji s ostalim popratnim sadržajima (reciklažna
dvorišta, kompostane, pretovarne stanice).


2.
Po svojim gabaritima upravo se deponija Totovec
nametnula kao najsretnije rješenje za privremeno
županijsko odlagalište koje se sa najmanjim brojem
preinaka može prilagoditi zahtjevima za prihvatljivijim
odlaganjem otpada. Procjena je da odlagalište
u Totovcu može još desetak godina poslužiti svrsi, a
u kojem periodu treba definirati i realizirati trajno
rješenje problema sakupljanja otpada u Međimurju.
Odlagalište “Totovec” privremeno postaje regionalno
odlagalište jer je započelo s primjenom potrebnih
mjera glede zaštite okoliša te će uz provedeni
postupak sanacije služiti za daljnje odlaganje još
deset godina. Županija treba iskoristiti ovo razdoblje
transformacije i privremenog odlagališta, kako
bi svi zajedno naučili ispravno gospodariti otpadom
koji nastaje na području županije. U tom razdoblju
prioritetno je uz sanaciju svih lokalnih odlagališta i
površina onečišćenih otpadom započeti izgradnju
regionalnog odlagališta.


3.
Sva se lokalna odlagališta neće sanirati istom brzinom
te će to zahtijevati u prijelaznom razdoblju tzv.
pretovarne stanice. To su lokacije gdje se otpad
skuplja prije transporta do konačnog odlaganja i lokacije
gdje se mogu skupljati i ostale vrste otpada
(odvojeno skupljene vrste otpada koje se mogu reciklirati).
Najbolje je da to budu dosadašnje službene
deponije/odlagališta, s obzirom da za njih već
postoje transportne rute i obračunati troškovi, stanovništvo
je naučeno na njih i puno će se lakše ishoditi
potrebna dokumentacija. U tu svrhu treba iskoristiti
ona odlagališta koje u ovom trenutku posjeduju
minimum opremljenosti: da su ograđena i
da postoji određena mehanizacija za pretovar. Isto
tako predlaže se u cilju smanjenja široko rasprostranjenog
bacanja otpada uz putove ili na divlje deponije
te za stanovništvo koje u ovom trenutku nije
uključeno u organizirani odvoz, uvedu (postave)
kontejneri na divlje deponije nakon njihovog čišćenja
(sanacije). Time će se omogućiti barem djelomično
zadržavanje odbačenog otpada te smanjiti
mogućnost daljnjih negativnih utjecaja na okoliš ili
zdravlje. Na taj će se način stvoriti i temelji za tzv.
javne centre za reciklažu koji će predstavljati mjesta
gdje široka javnost može, u kontroliranom proce-
Prestankom “rada” pojedinih odlagališta odnosno
njihovim zatvaranjem javlja se potreba za što jeftinijom
i kvalitetnijom sanacijom prostora bivše deponije
s konačnim ciljem prenamjene prostora dotadašnjem
odlagališta. Na saniranim površinama potrebno
je uspostaviti efikasni i stručni monitoring kako bi se
izbjegle nepredviđene situacije ili da bi se spriječila
ponovna degradacija već saniranog prostora.


Umanjenje negativnih utjecaja odlagališta otpada
na okoliš i zdravlje postiže se uglavnom smanjenjem
odlaganja biorazgradivog otpada, primjenom
recikliranja otpada te biološke i tehničke obrade otpada
s proizvodnjom energije. Primjena tih naprednih
tehnologija ujedno se smanjuje i emisija stakleničkih
plinova (metan) kao uzročnika globalnih klimatskih
promjena. Stoga treba što prije započeti sa
sanacijom i biološkom rekultivacijom postojećih
odlagališta i usvajanjem programa cjelovitog sustava
gospodarenja otpadom.


4.
Nakon završnih radova na sanaciji potrebno je spomenuti
sloj stabilizirati i fiksirati na najjednostavnim
ji način – izborom biljnih vrsta koje će povezati
strukturne agregate tla do završnog slijeganja. Izbor
primarne vegetacije u potpunosti mora biti pod-
ređen ovom cilju. Nakon što se konstatira da više ne
postoji opasnost od erozije, klizanja tla ili drugih
neželjenih pojava, vegetacija se može izabrati isključivo
prema estetskim i krajobraznim kriterijima.
Bez obzira kakvi načini sanacije bili primijenjeni
rekultiviranje mora predstavljati nedjeljivi i
krunski dio zahvata.


Zbog značajnih problema zaštite okoliša u cjelini s
kojima su suočene, vlasti na području županije moraju
izdvojiti velike iznose za zaštitu okoliša, a sve
se to događa u trenutku kad smo izloženi velikim
gospodarskim poteškoćama. Stoga je vrlo važno ne
dopustiti rasipanje ovih ograničenih sredstava, već
hitno odrediti :


hitno odrediti prioritete
prioriteteprioritete:
Ž


smanjenje nastajanja otpada,
Ž


poticanje recikliranja,


Ž korištenje odgovarajućih biotehnoloških procesa s
ciljem prerade organskih komponenti otpada,


Ž sigurno i po okoliš pouzdano konačno odlaganje otpada,


Ž
tretman građevinskog otpada,


Ž rješavanje problema otpadnog mulja iz uređaja za
pročišćavanje otpadnih voda.
Uspješan razvoj projekata moguć je jedino usredo


točenjem na bitne probleme koje valja riješiti, a potom


utvrditi kreativne mogućnosti i pristupe njihovom rje


šavanju na najučinkovitiji način u okviru raspoloživih
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 32     <-- 32 -->        PDF

S. Golubić: PERSPEKTIVE I MOGUĆNOSTI ODLAGANJA OTPADA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE . Šumarski list br. 1–2, CXXIX (2005), 3-6
sredstava. To podrazumijeva mješavinu različitih inteta
i oživotvorenju programa djelovanja zaštite okostrumenata
uključujući ne samo sredstva, već i instituliša
mora se uključiti javnost. Aktivna uloga javnosti
cionalni razvoj, gospodarske programe i programe zaš-olakšala bi ostvarivanje brojnih ciljeva na području
tite okoliša. Da bi imali uspjeha, u određivanje priori-zaštite okoliša.


LITERATURA


k o, J.,


J e n d r i č k o, J., V. S i m o n č i č , L. Ta d ić , 2002:
ij utj


a
aa o
oo utjecaju na okoliš ciljanog sadržaja sanacije
i konačnog zatvaranja odlagališta “Totoc”


vec” u
uu Totovcu s rokom korištenja 8 godina, IRI
Sisak, Sisak, 26–92.


Propisi o zaštiti okoliša, 1997: Sabor Republike Hrvatske,
SIP, Zagreb


Bulc, T., B. Macarol, D, Vrhovšek, 2000: Prirodna
sanacija deponija, Zbornik radova – VI
Međunarodni simpozij gospodarenje otpadom,
Zagreb, 265–281.


Neumann, U., 2000: Njemačka iskustva s rekultiviranjem
deponijskih površina, Gospodarstvo i
okoliš, br. 44, 256–261.


Matić, S., B. Prpić, 1983: Pošumljavanje, Zagreb,
8–25.


D e ni ch , A., 1996: Tehnička i biološka rekultivacija
površinskih kopova mineralnih sirovina, Znanstveno-
stručni skup – Zaštita prirode i eksploatacija
mineralnih sirovina-priopćenja, Varaždin,
157–169.


Topić, V., Z. Bogović, 1991: Projekt biološke sanacije
kamenoloma Bast, Institut za jadranske kulture
i melioraciju krša, Split, 9–34.


Š k o r i ć , A., 1991: Sastav i svojstva tla, Fakultet poljoprivrednih
znanosti Sveučilišta u Zagrebu,
Zagreb.


Matas, M., V. Simončič, S. Šobot, 1992: Zaštita
okoliša danas za sutra, Školska knjiga Zagreb,
Zagreb.


Prostorni plan Međimurske županije, 2001: Službeni
glasnik Međimurske županije, br. 8, Čakovec.


B r a u n s , J., 1997: Forstwirtschaftliche Rekultivierung
von Deponien mit TA Siedlungsabfallkonformer
Oberflächenabdichtung, Landesanstalt
für Umweltschutz Baden-Württemberg.


Schlüter, U., 1990: Laubgehölze: Eigenschaften,
standörtliche und bautechnische Verwendbarkeit
von Laubgehölzen, Patzer Verlag, Berlin-
Hannover.


S c h lü t e r, U., 1996: Pflanze als Baustoff: Ingenieurbiologie
in Praxis und Umwelt, Patzer Verlag,
Berlin-Hannover.


Wattendorf, P., G. Bönecke, 2002: Rekultivierung
der Deponie Neuenburg (Betriebsabschnitt
I): Bestandsaufnahme und Bewertung, Rekultivierung
von Kiesgruben-Landespflege Freiburg.


SUMMARY: Waste managment has become an unavoidable problem nowadays.
The problems of waste, particulary of municipal waste, have reached
the critical level in entire Croatia, specially in Međimurje. The current data
on landfills im Međimurje, officially collected from responsible local authorities
in the 2000, 2001 and 2002, are given in the paper. Disposal capacities,
quantities and types of disposed wastes, landfill recovery, treatment of landfill
percolating waters and extraction of landfill gas, performance of environmental
monitoring, as well as some environmentally significant characteristics
of landfill sites, description of waste originating areas for particular
landfill and waste transporting companies are presented in the paper. The integral
system of waste managing impleies waste recycling, its collection, its
use as well as its benefit to environment, economic optimisation and social
acceptability. Each waste should be managed in an environmental and economically
acceptable, i.e. maintainable way.