DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 23     <-- 23 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
Šumarski list br. 1–2, CXXX (2006), 21-30


UDK 630* 233 + 114.5 (001)


PERSPEKTIVE I MOGUĆNOSTI ODLAGANJA OTPADA NA PODRUČJU
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE NA PRIMJERU ODLAGALIŠTA “TOTOVEC”


POSSIBILITIES OF WASTE DISPOSAL ON THE AREA OF THE MEĐIMURJE
COUNTY IN THE CASE OF THE TOTOVEC WASTE DISPOSAL YARD


Sandra GOLUBIĆ*


SAŽETAK: Rad istražuje, analizira i daje ocjenu problematike gospodarenja
otpadom na području Međimurske županije. Očekivani rezultat i doprinos
znanosti proizlazi iz analize trenutnog stanja u kojem se nalazi Međimurska
županija po pitanju gospodarenja otpadom, odnosno o trenutnim uvjetima u
kojima se odvija odlaganje otpada. U radu su prezentirani rezultati istraživanja
i dobivene spoznaje o vrstama otpada, zakonodavno-pravnom okviru gospodarenja
otpadom, stanju odlagališta te predloženi načini sanacije i biološke
rekultivacije odlagališta otpada. S obzirom na navedeno istraživanje i analizu
stanja postupanja s otpadom dokazana je nužnost uspostave cjelovitog sustava
gospodarenja otpadom uz sanaciju postojećih odlagališta te važnost i nedjeljivost
procesa biološke rekultivacije od same sanacije U radu se nametnula
potreba za sustavnim i znanstvenim pristupom problematici gospodarenja
otpadom, kako bi se na temelju znanstvenih činjenica stvarale najvažnije pretpostavke
za povećanjem kvalitete i racionalnijeg korištenja prostora.


U radu je prikazana problematika gospodarenja otpadom na području
Međimurske županije tijekom šest godišnjeg razdoblja Šanaliza stanja i kategorizacija
svih centralnih/lokalnih odlagališta na prostoru županije koristeći
sljedeće parametre: površina odlagališta, ulaz na odlagalište (rampa), prekrivanje
otpada inertnim materijalom, sustav za otplinjavanje, sustav za
skupljanje procjednih voda, ishođena dokumentacija (lokacijska, građevinska
i uporabna dozvola) te izrađeni projekti sanacijeĆ. Kroz rad su obrađeni
zakonski propisi iz područja zaštite okoliša i gospodarenja otpadom te prikazani
podaci o prijavljenim količinama opasnog, neopasno tehnološkog i komunalnog
otpada koji nastaje na području županije od strane proizvođača,
skupljača i obrađivača pojedinih vrsta otpada. Obradom i analizom podata


-
ka o količinama prijavljenog otpada iz katastra otpada (Katastar emi


u
okoliš) od 2000. do 2002. godine (trogodišnje razdoblje) prikazana je struktu
ra i količine otpada koje se stvaraju na prostoru županije.
K l j u č n e r i j e č i : otpad, skupljanje otpada, odlaganje, odlagalište, sanacija
odlagališta, rekultiviranje, brtvljenje odlagališta


1. UVOD
Sve glasniji i učestaliji zahtjevi za kategorizacijom dašnjom praksom zbrinjavanja i odlaganja otpada. Stai
zaštitom vrijednih dijelova prirode unutar prostora nje vezano uz odlagališta postaje preprekom i teretom
Međimurske županije u direktnoj su suprotnosti sa sa- podizanju kvalitete prostora. Iako predstavlja osnovu
za ljudsko zdravlje i zaštitu okoliša, postupanje s otpa


*
Mr. sc. Sandra Golubić, dipl. ing. agr. dom u Međimurskoj županiji krajnje je nezadovoljavajuće.
Podaci o skupljanju i načinu konačnog odlaganja