DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 11     <-- 11 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 1–2, CXXX (2006), 9-19
UDK 630* 242 + 651 (001)


UTJECAJ INTENZITETA PROREDA NA VRIJEDNOST ETATA
U STARIJOJ BUKOVOJ SASTOJINI


THE INFLUENCE OF INTENSIVELY THINNING ON VALUABLY SHARES
OF ASSORTIMENTS OF METURING BEECH ASSOTIATION


Juraj ZELIĆ*


SAŽETAK: U čistoj osamdesetpetogodišnjoj bukovoj sastojim Gospodarske
jedinice “Južni Papuk”, odjel 63a, postavljen je paralelni pokus s ciljem utvrđivanja
razlike u sječivoj vrijednosti drvnih sortimenata po jedinici površine (1
ha), na kojima se u prošlosti gospodarilo različitim intenzitetom prorjedivanja.


Mjerenjem je utvrđeno je da se za istu starost, to jest 85 godina, na plohi
1 nalazi 346 stabala po hektaru, srednji prsni promjer je 33,75 cm, volumen
452,98 mČ/ha i vrijednost 121113,03 kn/ha, (300,23 kn/mČ), a na plohi 2 nalazi
se 408 stabala po hektaru, srednji prsni promjer je 31,15 cm, volumen
444,72 mVha i vrijednost 111216,29 kn/ha (279,85 kn/mČ), to jest razlikuje
8,80 %.


Kao mjerilo ekonomske učinkovitosti gospodarenja bukovim sastojinama,
ophodnje 100 godina, izračunata je šumska taksa ili cijena drveta na panju.
Za plohu 1 izračunata je pozitivana šumska taksa 61,79 kn/m3, te 46,43 kn/mČ
za plohu 2.


Optimalnijim prorjedivanjem po debljinskim stupnjevim jačeg intenzitata
na plohi 1, u odnosu na plohu 2, postignuto je da je cjena drva na panju veče
za 33,08 %.


Izračunavanjem praga rentabilnosti ili “točke pokriča ”, u dobi sastojine
kada je sječiva vrijednost drvnih sortimenata po hehtaru ili volumenu jednaka
ukupnim troškovima iskorištavanja šuma (fco pomočno stovarište), utvrđeno
je kako je za plohu 1 točka pokriča 70 godina , te 73 godine za plohu 2.


U članku su uspoređeni i drugi biometrijski parametri, srednji prsni promjer,
medijana prsnog promjera, standardna devijacija, mjere asimetrije i
spljoštenosti, te koeficijenti beta-distribucije (dČ, MČ, o, Čj, (Č2, oc, j), koji pokazuju
distribucije prsnih promjera konkretnih sastojina u odnosu na betadistribucije,
kao mjere normalnosti sastojine.


Usporedbom navedenih biometrijskih parametara, broja stabala i volumena
po hektaru zaključuje se kako je na dijelu sastojine (ploha 1) obavljan
optimalan intezitet prorjedivanj a, čime je postignut bolji rezultat ekonomske
učinkovitosti gospodarenja za istu starost i bonitet staništa.


Rezultati istraživanja cijene drva na panju (šumska taksa) u datim uvjetima
gospodarenja (USP Požega) i aktualne cijene drvnih sortimenata pokazuju
kako jednodobne šumske sastojine bukve daju pozitivnu šumsku taksu tek
iznad 2/3 ophodnje, to jest oko sedamdesete godine starosti.


Ključne riječi: distribucija prsnih promjera i volumena, beta-distribucija,
mjere asimetrije, intenzitet prorede, sortimentna i vrijednosna struktura
sječivog etata, šumska taksa, točka pokriča.


Mr. sc. Juraj Zelić, dipl. ing. šum. “Hrvatske šume”,
Milke Trnine 2, 34 000 Požega
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 12     <-- 12 -->        PDF

J. Zelić: UTJECAJ INTENZITETA PROREDA NA VRIJEDNOST ETATA U STARIJOJ BUKOVOJ . Šumarski list br. 1–2, CXXX (2006), 9-19
UVOD – Introduction


Tijek rasta, prirasta i razvoja prirodnih šumskih sastojina
ovisan je o sastojinskoj strukturi.


“Pod strukturom sastojine podrazumjeva se distribucija
vrsta, broja stabala i njihovih dimenzija po jedinici
površine (hektar)” (P r an j ić - L u k i ć , 1997).


Prorjeđivanjem prirodnih šumskih sastojina, kao
osmišljenom gospodarskom aktivnošću, regulira se optimalan
broj jedinki s najvećom vrijednošću u određenoj
dobi sastojine. Od bitne važnosti za gospodarenje
šumskom sastojinom je intenzitet prorjeđivanja.


U Priručniku za uređivanje šuma Meštrović i Fab
i ja n ić (1995) preporučuju etat prethodnog prihoda,
odnosno intenzitet prorjeđivanja sastojina izračunavati


5). po formulama Klepca (1963) i Matića (1985).


Za izračunavanje etata prethodnog prihoda po formuli
Klepca,


Em = M * (1 – 1/1,0 pl ) * 1/q,


potrebno je znati drvnu zalihu (M = m3/ha), postotak
prirasta (p) kojom prirašćuje drvna zaliha u turnusu
prorjeđivanja (l) i faktor realizacije 1/q.


Za normalne šumske sastojine određene dobi etat
prethodnog prihoda, odnosno intenzitet prorjeđivanja
izračunava se po Matićevoj formuli,


va se p


M / n,


U gornjoj formuli potrebno je poznavati volumen
sastojine po hektaru (M = m3/ha) i dob sastojine (n) izražene
u desetljećima. Kvocjent 1/n ustvari predstavlja
intenzitet prorede,


i = 1/n*100.


Ako se primjerice za istu drvnu zalihu po hektaru
usporedi etat prethodnog prihoda po Klepcu i Matiću,
može se zaključiti da je po drugome intenzitet prorede
veći u relativnom i apsolutnom iznosu, odnosno
volumen po hektaru. Etat, odnosno intenzitet prethodnog
prihoda po formuli Matića opada povećanjem dobi
sastojine.


U Osnovi gospodarenja Gospodarsjkom jedinicom
“Južni Papuk” autori (N a j v i r t i dr. 2004) izračunavali
su etat prethodnog prihoda za cijelu Gospodarsku jedinicu
po Klepčevoj formuli, dopuštajući da u pojedinim
odsjecima, s obzirom na utvrđene taksacijske
veličine, intenzitet prorjeđivanja ili faktor realizacije
bude veći od 1/3.


U članku se upravo na dvije primjerne plohe interpretiraju
ekonomske posljedice većeg, odnosno optimalnog
intenziteta prorjeđivanja u istom odsjeku. O
metodi raspoređivanja utvrđenog etata prorede u istoj
sastojini raspravljao je Z el ić (2005).


CILJ ISTRAŽIVANJA – Research aim
Cilj istraživanja je utvrditi pozitivnu ekonomsku po hektaru dviju ploha bukove starije sastojine (85 godiučinkovitost
gospodarenja na temelju razlika biometrij-na) iste dobi i boniteta, na kojima je u prošlosti primijeskih
parametra, broja stabala, volumena, sječne vrijednjen
veći (opimalan) i manji intenzitet prorjeđivanja.
nosti drvnih sortimenata, šumske takse i “točke pokrića”


METODA ISTRAŽIVANJA – The resarch method


Kao ogledni primjer za istraživanje metode prorjeđivanja
čiste bukove sastojine (Lamio orvale-Fagetum
sylvaticae Ht. 1938) odabrana je sastojina u gospodarskoj
jedinici “Južni Papuk”, odjel 63, odsjek a.


Prethodnim gospodarenjem sastojinom održana je
“normalna” distribucija stabala po debljinskim stupnjevima
i jedinici površine. Smještaj primjernih ploha
1 i 2, veličine po 1 ha, prikazane su na Slici 1., a njihov


pr


izgled pokazuje Slika


2.
Opis sastojine bukve iz Osnove gospodarenja


“Južni Papuk”
Površina: 55,60 ha, EGT - II – D – 10, bonitet II
Fitocenoza: Lamio orvale-Fagetum sylvaticae Ht.
1938, Ilirska bukova šuma s mrtvom koprivom
(Vukelić i Rauš, 1998).
Obrast: 0,98, sklop potpun,
Omjer smjese: bukva 94,00%, kitnjak 1,00%, grab
1,00 %, gorski javor 4,00%,


Temeljnica 27,82 m2/ha, srednje plošno stablo 31,0
cm, broj stabala po hektaru 368, bez debljinskog
stupnja 7,5 cm.
Drvna zaliha: 335 m3/ha, godišnji tečajni prirast 6,70
m3/ha, postotak tečajnog godišnjeg prirasta 2,00 %
Etat u I/1 polurazdoblju 34,02 m3/ha, intenzitet prorede
10,14 %.
Tarifni niz bukve: 10/43
Opis staništa i sastojine: Sjemenjača bukve i OMB,
s primjesom gorskog javora, graba i kitnjaka dosta
dobre kakvoće, dob 85 godina.
“Na matičnim eruptivnim i metamorfnim stijenama


gorja Papuk navučeni su u geološkoj prošlosti dolomiti
na kojima se razvilo distrično smeđe šumsko tlo. Tlo je
bogato hranjivima, relativno duboko i ovisno o
mikroreljefu” (N a j v i r t i dr., 2004).


Smjernice gospodarenja i obrazloženje etata: “U I/1
polurazdoblju izvršiti proredu”.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 13     <-- 13 -->        PDF

J. Zelić: UTJECAJ INTENZITETA PROREDA NA VRIJEDNOST ETATA U STARIJOJ BUKOVOJ . Šumarski list br. 1–2, CXXX (2006), 9-19
Slika 1. G. j. “Južni Papuk”, odjel 63, odsjek a, primjerne plohe
veličine 1 ha


Picture 1 M. u. “Južni Papuk”, compartment 63, section a, surface
of exampel plots, 1 ha


Za biometrijsku obradu podatka korišteni su sljede


će formule i funkcije:


a) Za određivanje srednje vrijednosti izmjerenih prsnih
promjera upotrijebljena je aritmetička sredina
po formuli: da = IČni di/Zni
b) Za izračunavanje varjance primijenjena je formula,
cČ=Z((nidi)2/Zni)) -(Znidi/Zni )2
c) Za izjednačenje distribucije prsnih promjera sastojine
upotrijebljena je beta - distribucija,


f (d) = K *Z( ( d -a )" * ( b - d )y) = N,?ix?iĆLoefi


cijent asimetrije,


te za koeficijent spljoštenosti,


t spl
P2= (m4/a4) 3 .
d) Za izjednačenje visinske krivulje upotrijebljena je
funkcija Mihajlova:
hc = b2 * e b1 / d + 1,3.


e) Za izračunavanje lokalnog tarifnog niza za bukvu
upotrijebljena je formula Špiranca:
v = 0,00003468 * d 2,024425 * h 1,032212.


f) Etat međuprihoda po Matiću:
Em = M / n,
g) Vrijednost šumske sastojine induktivnom metodom:
Cn = C0 * 1,0p n,


Slika 2. Jednodobna čista bukova sastojina (85 godina), odjel 63,


odsjek a, ploha 2, G. j . “Južni Papuk”
Picture 2 The even-aged forest of beech, age 85 years, compart


ment 63a, section a, plot 2 M .u. “Južni Papuk”


h) Vrijednost drva na panju (šumska taksa) izračunata


je po Barthinoj formuli:


Š = (C / 1,0p) – E,
i) Za izračunavanje “točke pokrića” u n-toj godini:


n = (log Cn – log C0) / log r.


Računanje je obavljeno računalnim aplikacijama


o


Excel i Statistica


6.
Način rada


U odjelu 63a, g. j . “Južni Papuk” odabrane su dvije
primjerne plohe veličine 1ha. Plohe su precizno snimljene
geodetskim instrumentom i horizontirane. Ploha
broj 1 je na blago nagnutom ternu, jugozapadne ekspozicije,
a ploha broj 2 na isprekidanom, nagnutom i djelomično
strmom terenu, jugoistočne ekspozicije.


Klupaža stabala na primjernoj površini obavljena je
promjerkom koja ima podjelu 1cm, točno na obilježenoj
prsnoj visini 1,30 m.


Mjerenje prsnih promjera obavljeno je u rasponu
od 10 do 65 cm, a rezultati distribucije prikazani su
debljinskim stupnjevima po 5 cm (12,5, 17,5...).


Izjednačenje konkretne distribucije prsnih promjera
po hektaru obavljeno je beta-distribucijom.


Za mjerenje visina stabala upotrijebljen je instrument
Vertex III s Transponderom T3. Visine su mjerene
s točnošću 0,1 m, a oko pedesetak izmjerenih visina
u debljinskim stupnjevima od 10 do 65 cm izjednačeno
je funkcijom Mihajlova.


Pomoću izjednačenih visina i prsnih promjera po
debljinskim stupnjevima izračunat je po Špirančevoj
formuli za bukvu lokalni tarifni niz.


Volumen po debljinskim stupnjevima i ukupno za
plohe 1 i 2 izračunat je primjenom distribucije prsnih
promjera i tarifnog niza po debljinskim stupnjevima.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 14     <-- 14 -->        PDF

J. Zelić: UTJECAJ INTENZITETA PROREDA NA VRIJEDNOST ETATA U STARIJOJ BUKOVOJ . Šumarski list br. 1–2, CXXX (2006), 9-19
Strukturna vrijednost drvnih sortimenata utvrđena je
na osnovi aktualnih sortimentnih tablica (Š t e f a n č i ć,
1998) za bukvu i aktualnog Cjenika glavnih šumskih
proizvoda “Hrvatskih šuma”. Postotni odnosi drvnih
sortimenata po debljinskim stupnjevima modificirani
su i prikazani prikladnim logaritamskim funkcijama.


Vrijednost drveta na panju (šumska taksa) izračunata
je po Barthinoj formuli (P o to či ć , 1977), a “točka


REZULTATI ISTRAŽIVANJA


Izračunavanje taksacijskih i biometrijskih


parametara


Visine su izjednačene po funkciji: hc = 33,31155 *


13,93274 / d + 1,3, a lokalni tarifni niz izračunat je po for


e


muli: v = 0,00003468 * d 2,024425 * h 1,032212.


Izjednačenje distribucije prsnih promjera za plohu
1 obavljeno je po beta – funkciji:


F (d) = 0, 007495 I. (d- 10) : ,00771 * (65 - d) 1,63964 =


pokrića” (Tn) u n-toj godini izvedena je iz vrijednosti
šumskih sastojina koje se računaju po Metodologiji za
utvrđivanje naknade za prenesena i ograničena prava
na šumi i šumskom zemljištu (N. N., 121/1997).


Rezultati mjerenja i izračunatih biometrijskih parametara,
volumena i vrijednsti prikazani su tablično i
grafički.


– The results of investigation
346, a za plohu 2 po beta-funkciji: F (d) = 0, 007495
. (d - 10) 0,91156 * (65 - d) 2,06635 = 408,


Iz distribucije prsnih promjera i lokalnog tarifnog
niza izračunati su stvarni izjednačeni volumeni po debljinskim
stupnjevima i ukupno.


U Tablici 1 prikazana je distribucija prsnih promjera
i volumena po debljinskim stupnjevima širine 5 cm
za plohe 1 i 2.


Tablica 1. Distribucija prsnih promjera i volumena po debljinskim stupnjevima, ploha 1 i 2
Table 1 Distribution of breast diameter and volume per degrees of thickness, plots 1, 2


Ploha 1 (Plot 1) Ploha 2 (Plot 2)


Prsni
promjer
Diameter
breast height


cm
d


12,5
17,5
22,5
27,5
32,5
37,5
42,5
47,5
52,5
57,5
62,5
E


Broj
stabala
Number
of trees


N


20
34
21
54
55
57
47
29
22
3
4
346


Volumen
Volume


m3


V


1,53
6,92
8,42
36,22
55,81
81,70
90,58
72,42
69,14
11,60
18,66
452,98


Izjednačeni
volumen
Equal
volume


m3/ha


V


0,91
6,50
18,05
34,22
52,78
68,78
79,01
79,90
66,00
38,65
9,33
454,13


Prsni
promjer
Diameter
breast height


cm
d


12,5
17,5
22,5
27,5
32,5
37,5
42,5
47,5
52,5
57,5
62,5
E


Broj
stabala
Number
of trees


N


36
38
47
66
64
77
40
20
14
4
2
408


Biometrijski parametri, kao mjere odstupanja i asimetrije
distribucije prsnih promjera prikazani su u Tablici
2.


Tablica 2. Biometrijski parametri kao mjere simetrije distribucije prsnih promjera
Table 2 The biometrical parameters, as the measure of distribution of breast diameter


Aritmet. Standardna Koefic. Koefic.
Naziv plohe sredina devijacija asimetrije spljoštenosti
(Plots) Aritmet. Standard Cofficient of Cofficient of
mean deviation asymetry flatness
da a Č1 A
Ploha 1 33,75 11,46 0,02124 - 0,57873
Ploha 2 31,15 10,94 0,1554 - 0,48211


Izjednačeni
Volumen volumen
Volume Equal
volume


m3 m3/ha


V V


2,75 1,75
7,73 10,15
18,84 25,26
44,27 44,29
64,94 62,93
110,37 75,95
77,09 79,01
49,94 69,92
44,00 47,15
15,46 23,19
9,33 4,66
444,72 444,25


1. koef.
1. coef. 2.coef.
Beta – dist. Beta-dist.
a 7
1,0077 1,6396
0,9116 2,0664
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 15     <-- 15 -->        PDF

J. Zelić: UTJECAJ INTENZITETA PROREDA NA VRIJEDNOST ETATA U STARIJOJ BUKOVOJ . Šumarski list br. 1–2, CXXX (2006), 9-19
Prema izračunatim biometrijskim parametrima, kao
mjerama simetrije distribucije prsnih promjera, može
se zaključiti kako su na obje plohe stvarne distribucije
blago pozitivno asimetrične i blago spljoštenije u odnosu
na normalnu. Distribucija prsnih promjera na plohi
1 gotovo je simetrična, ima za manji broj stabala po
hektaru, veći srednji prsni promjer i volumen po hektaru,
veću standardnu devijaciju i spljoštenost u odnosu
na plohu 2.


Izračunati parametri potvrđuju biološke karakteristike
bukve kao vrste drveća koja podnosi zasjenu, te
ima široku distribuciju prsnih promjera, u mladosti po


zitivnu asimetriju, koja u starijoj dobi prelazi u negativnu
asimetriju.


Izračunate mjere simetrije distribucije prsnih promjera
pokazuju da se u prošlosti gospodarenje obavljalo
po pravilima šumarske struke, no na plohi 1 s nešto
većim intenzitetom prorjeđivanja nego na plohi 2.


Za razliku distribucije prsnih promjera, čija je krivulja
lijevo asimetrična, distribucija volumena po debljinskim
stupnjevima je desno asimetrična.


Na grafikonu 1. prikazani su izjednačeni volumeni
(beta-funkcijom) po debljinskim stupnjevima.


Grafikon 1. Izjednačena distribucija volumena po debljinskim stupnjevima, plohe 1, 2
Graph 1 The equalizing of distribution of volume per degrees of thickness, plots 1, 2


Struktura drvnih sortimenata na plohi 1 i 2
Struktura drvnih sortimenata utvrđena je na osnovi
aktualnih sortimentnih tablica za bukvu (Š t e fa n č i ć ,
1998). Sortimentne tablice za bukvu modificirane su
tako da su normativi (postotni odnosi) klasa po prsnim
promjerima stabala bukve iskazani logaritamskim funkcijama
kako slijedi:
Furnirski trupci:


p F = - 0,441 + 0,309 log d,
p L = 0,285 – 0,105 log d,
Pilanski trupci I., II., III. klase:


p I = 0,319 – 0,107 log d,
p II = 0,443 – 0,174 log d,
p III = - 0,264 + 0,217 log d,


Tanka oblovina:


p T. o. = 0,218 – 0,122 log d,
Prostorno drvo drvo:
p Pr. d. = 2,245 – 1,135 log d,


Otpad:
p Otp. = - 0,126 + 0,105 log d,


Pomoću gornjih matematičkih funkcija utvrđeni su
postotni udjeli sortimentnih klasa po prsnim promjerima
stabla. Budući da zbroj postotnih udjela klasa istog
prsnog promjera nije 1,00, to je utvrđen faktor korekcije
(f) kojim treba umnožiti postotne udjele radi poravnanja.


Modifikacijom originalnih postotnih udjela aktualnih
sortimentnih tablica za bukvu, koji nisu izjednačeni,
nije promijenjena ukupna struktura po klasama
nego samo struktura unutar klase po debljinskim stupnjevima.


Izjednačene postotne udjele s faktorom korekcije


(f) pokazuje Tablica 3.


ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 16     <-- 16 -->        PDF

J. Zelić: UTJECAJ INTENZITETA PROREDA NA VRIJEDNOST ETATA U STARIJOJ BUKOVOJ . Šumarski list br. 1–2, CXXX (2006), 9-19
Tablica 3. Relativni udjeli klasa drvnih sortimenata bukve po prsnim promjerima stabla
Table 3 Share of classis percentage per degrees of thickness, beech


Prsni promjer F L I II III T.o. Prost. drvo Otpad Ukupno Faktor korekcije
d % / 100 f
12,5 0,964 0,036 1,000 1,000
17,5 0,066 0,834 0,060 0,961 1,041
22,5 0,053 0,710 0,077 0,840 1,190
27,5 0,193 0,048 0,042 0,611 0,090 0,965 1,016
32,5 0,157 0,180 0,064 0,034 0,529 0,101 1,065 0,939
37,5 0,120 0,151 0,169 0,078 0,026 0,458 0,110 1,112 0,900
42,5 0,062 0,114 0,145 0,160 0,089 0,019 0,397 0,118 1,104 0,906
47,5 0,077 0,109 0,140 0,151 0,100 0,013 0,342 0,126 1,058 0,946
52,5 0,091 0,104 0,135 0,144 0,109 0,008 0,293 0,132 1,016 0,985
57,5 0,103 0,100 0,131 0,137 0,118 0,003 0,248 0,138 0,977 1,023
62,5 0,114 0,096 0,127 0,131 0,126 0,207 0,143 0,943 1,060
67,5 0,124 0,093 0,123 0,125 0,133 0,169 0,148 0,915 1,093


Primjenom navedenih udjela (%/100) na distribucica
1.) izračunata je sortimentna struktura bukve po
ju volumena stvarne sastojine na plohama 1 i 2 (Tabli-kvalitetnim razredima (Tablica 4.).


Tablica 4. Sortimentana struktura bukve u bruto volumenu po hektaru
Table 4 The structure of asortiments in brutto volume of beech per hectare


Vrsta sort. F L I II III T. o. P. drvo Otpad E


Ploha 1 20,02 35,83 54,00 66,41 36,34 9,34 181,46 49,71 453,11
% 4,42 7,91 11,92 14,66 8,02 2,06 40,05 10,97 100,00
Ploha 2 14,65 32,05 50,41 64,40 32,58 10,64 193,04 46,93 444,70
% 3,29 7,21 11,34 14,48 7,33 2,39 43,41 10,55 100,00


Struktura drvnih sortimenata po kvalitetnim razre- nosti (%) na plohi 1 u odnosu na plohu 2, kako to pokadima
bolja je u apsolutnoj količini i relativnoj vrijed- zuje i Grafikon 2.


Grafikon 2. Sortimentana struktura bukve u bruto volumenu po hektaru


Graph 2 The structure of asortiments in brutto volume of beech per hectare
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 17     <-- 17 -->        PDF

J. Zelić: UTJECAJ INTENZITETA PROREDA NA VRIJEDNOST ETATA U STARIJOJ BUKOVOJ . Šumarski list br. 1–2, CXXX (2006), 9-19
Prikazujući sortimentu struktru bukve po hektaru na
plohama 1 i 2 još se bolje uočava po iskazanoj vrijednosti
kvalitetnih razreda (klasa) i ukupnoj vrijednosti.


Vrijednost drvnih sortimenata na plohi 1 i 2


Množeći aktualne cijene iz Cjenika gotovih šumskih
proizvoda (2005) “Hrvatskih šuma” po debljinskim raz


redima i klasama drvnih sorimenata utvrđena je strukturna
vrijednost drvnih sortimenata bukve u neto volumenu
po hektaru za plohe 1 i 2. Vrijednosnu strukturu u
novčanim jedinicama i postocima pokazuje Tablica 5.


Tablica 5. Vrijednost drvnih sortimenata bukve u neto volumenu po hektaru
Table 5 Valuably shares of asortiments in brutto volume of beech per hectare


F L Irsta sorti enta
Ploha 1 17421 21951 19796
% 14,38 18,13 16,34
Ploha 2 12713 19151 17099
% 11,42 17,20 15,36


Neto volumen (bez otpada) drvnih sortimenata za
plohu 1 iznosi 403,40 m3/ha, a vrijednost 300,23 kn/m3
te 397,77 m3/ha za plohu 2 s vrijednošću 279,85 kn/m3.


Ukupna vrijednost drvnih sortimenata bukve po
hektaru veća je za 8,80 % na plohi 1 u odnosu na plohu


II III
kn/ha
18993 7175
15,68 5,92
17874 6282
16,06 5,64


T. o. P. drvo S
1804
1,49
2005
1,85
33973
28,06
36142
32,47
121113
100,00
111316
100,00


2. Relativni udjeli (%) veći su za kvalitetnije klase (F,
L, I) na plohi 1, dok su udjeli tanke oblovine i prostornog
drva veći na plohi 2, kako to pokazuje Grafikon 3.
Grafikon 3. Vrijednosni udjeli drvnih sortimenata bukve u neto volumenu po hektaru
Graph 3 Valuably shares of asortiments in brutto volume of beech per hectare


Vrijednosni udjel oblovine u neto volumenu bukve
po hektaru na plohi 1 iznosi 71,94 %, prostornog drva
28,06 %, a na plohi 2 udjel oblovine je 67,53 % a prostornog
drva 32,47%.


Optimalnije gospodarenje prethodnim proredama na
plohi 1 odražava se i na druge elementa ekonomske
učinkovitosti gospodarenja, kao što su cijena drveta na
panju (šumska taksa) i prag rentabilnosti (točka pokrića).


Određivanje šumske takse (Šn) ili cijene drveta na
panju, točke pokrića (TPn) ili praga rentabilnosti
za dozrijevajuće bukove sastojine (ploha 1, 2)


Za određivanje vrijednosti drveta na panju ili šumske
takse (Šn), osim “sadašnje sječive vrijednosti” (S a ba di
, 1992) potrebno je poznavati troškove iskorištavanja
šuma (En) kao umanjitelj u Barthinoj formuli i prosječnu
profitnu stopu (pn) za određenu starost (n) sastojine:
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 18     <-- 18 -->        PDF

J. Zelić: UTJECAJ INTENZITETA PROREDA NA VRIJEDNOST ETATA U STARIJOJ BUKOVOJ . Šumarski list br. 1–2, CXXX (2006), 9-19
Šn = (Cn / 1,0 pn ) – En


Troškovi iskorištavanja šuma za šumsku sastojinu
određene dobi sastoje se od izravnih troškova sječe i
izrade, izvlačenja i manipulacije drvnim sortimentima
na pomoćnom stovarištu, općih troškova uprave i prodaje
(Eo) te zakonskih troškova (Zakon o šumama,
1991) za biološku reprodukciju (C0), po jedinici volumena
(kn/m3), to jest,


Čn Čo C


Za uvjete rada iskorištavanja šuma u kojima su
tretirane pokusne plohe bukve (UŠP Požega) utvrđeno
je da ukupni troškovi (E0) iznose 164 kn/m3, te zajedno
s troškovima biološke reprodukcije za plohu 1 (C0 =
69 kn/m3) iznose 233 kn/m3.


U gornjoj formuli, kao nepoznanica ostaje prosječna
profitna stopa (pn), koja se može tretirati i kao postotak
prirasta vrijednosti (p) sastojine u općoj formuli za
računanje vrijednosti sastojine induktivnom metodom,
to jest pomoću troškova podizanja sastojine C0, koji se
ukamaćuju postotkom prirasta u razdoblju n - godina:


Cn = C0 * 1,0p n,


1,0p = r = 1 + p/100


n = 85 godina


Ako se za C0, kao troškove podizanja šumske sastojine,
primjeni zakonski normativ za biološku reprodukciju
jednodobnih šuma, to jest 23 % na vrijednost drvnih
sortimenata na pomoćnom stovarištu, tada je uz izračunatu
vrijednost:


Cn = 121113 kn/ha, za plohu 1, i


Cn = 111316 kn/ha, za plohu 2,


C0 = 121113 kn/ha * 0,23 = 27856 kn/ha,


(69,05 kn/m3) plohu 1, i


C0 = 111316 kn/ha * 0,23 = 25603 kn/ha,


(64,37 kn/m3) za plohu 2.


log r = (log Cn – log C0) / n = 0,007509


r = 1,017441,


p = 1,74 %,


Šumska taksa ili cijena drveta na panju iznosi:


Šn = (300,23/1,0174 kn/m3) – 233,31 kn/m3 =


61,79 kn/m3, za plohu 1,


Šn = (279,85/1,0174 kn/m3) – 228,63 kn/m3 =
46,43 kn/m3, za plohu 2


Cijena drveta na panju (šumska taksa), kao krajnja
mjera ekonomske učinkovitosti gospodarenja šumskim
sastojinama pokazuje kako je učinkovitost gospodarenja
na plohi 1 u odnosu na plohu 2, veća za 33,08 %.


Troškovi iskorištavanja šuma po volumenu (bez
biološke reprodukcije) jednaki su na obje plohe, bez
obzira na vrijednost drvnih sortimenata.


Metodu određivanja sadašnje sječive vrijednosti
S a b a d i (1992) preporučuje samo za sastojine starosti
preko 2/3 ophodnje.


Budući da je konkretna sastojina starosti 85 godina,
to se izračunati šumski kamatnjak (r = 1,0174) može
primijeniti za izračunavanje praga renatabilnosti ili
točke pokrića, to jest starosti sastojine kada su prihodi
od drvnih sortimenata jednaki rashodima (fco pomoćno
stovarište).


n = (log Cn – log C0) / log r = (log 94117,25 –


log 27865,00) / 0,007509 = 70,40


TPn = 70,40 godina za plohu 1,


n = (log Cn – log C0) / log r = (log 90942,16 –


log 25602,75) / 0,007509 = 73,31


TPn = 73,31 godina za plohu 2.


I prag rentabilnosti gospodarenja šumskom sastojinom
ili točka pokrića pokazuje veću ekonomsku učinkovitost,
te je za plohu 1 u sedamdesetoj, a za plohu 2,
tri godine kasnije, to jest u sedamdesetitrećoj godini.


Prema C e s t a r u i dr, 1983, točka pokrića ili prag
rentabilnosti pokazatelj je najmanjeg ukupnog prihoda
(kn/m3) ili najmanjeg stupnja iskorištenja kapaciteta u
količini (m3), kod kojih su pokriveni svi troškovi (izravni,
opći, biološka reprodukcija) u obračunskom razdoblju.


U konkretnom slučaju, to jest za sastojinu 63a, G. j .
“Južni Papuk”, znači da na plohi 1 treba realizirati
0,78 m3 prosječnog sortimenta, te 0,82 m3 prosječnog
sortimenta bukve na plohi 2.


RASPRAVA – Discusion


Prema normalama za bukvu (Prirasno-prihodne
tablice, Š pi r an ec , 1975) na II bonitetu, dobi 85 godina
broja stabala je 380 po hektaru, srednji prsni
promjer 31,05 cm, srednja visina 28,4 m i volumen
404,50 m3/ha.


U Osnovi gospodarenja gospodarske jedinice
“Južni Papuk” (Najvirt i dr., 2004) navedeno je da se
sjemenjača bukve II bonitata prostrire na površini
478,82 ha, da je drvna zaliha 142781 m3, a desetgodiš


nji prirast 31870 m3. Iz navedenih podataka može se izračunati
da je postotak prirasta bukve na II bonitetu
2,23%. Ako se u formulu uvrsti navedeni postotak prirasta,
drvna zaliha M = 444,69 m3/ha na plohi 2, a faktor
realizacije 1/3, to će etat prethodnog prihoda za desetogodišnje
razdoblje iznositi:


Em = 444,69 * (1 – 1/1,0 223 10) * 1/3 = 29,91 m3. Takav
intenzitet je i primjenjivan na plohi 2, dok je na plohi
1 primijenjen jači intenzitet, to jest ukoliko se primje
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 19     <-- 19 -->        PDF

J. Zelić: UTJECAJ INTENZITETA PROREDA NA VRIJEDNOST ETATA U STARIJOJ BUKOVOJ . Šumarski list br. 1–2, CXXX (2006), 9-19
ni faktor realizacije, 1/q = 1/2, to bi etat međuprihoda iznosio,
Em = 44,86 m3, a intenzitet prorede, i = 10%.


Međutim, ukoliko se primjeni Matićeva metoda
za računanje etata međuprihoda:


Em = M/n = 444,69/8,5 = 52,32 m3/ha,
ne bi se narušila temeljna drvna zaliha za optimalan
prirast vrijednosti sastojine.


U Osnovi gospodarenja g. j . “Južni Papuk”, odjel
63, odsjek a, broj stabala po hektaru je 368, srednji prsni
promjer 31,0 cm, srednja visina 23,0 m i volumen
335,00 m3/ha. Iako je drvna zaliha u odsjeku “podcjenjena”,
na temelju malog statističkog uzorka (2,70 %,
30 primjernih krugova po 500 m2 na 55,60 ha) sastojina
je svrstana u II bonitet, te na osnovi toga određen
sječivi etat prorede 34,02 m3/ha, intenzitet 10,14 %.


ZAKLJUČCI -


Predlaže se da se za normalne jednodobne bukove
sastojine II boniteta u navedenoj gospodarskoj jedinici
“Južni Papuk” primijeni jači intenzitet prorede, s faktorom
realizacije q = 1/2 po Klepčevoj metodi izračunavanja
etata međuprihoda ili da se primijeni intenzitet
prorjeđivanja po Matićevoj metodi.


Primjenom jačeg intenziteta prorjeđivanja na plohi 1
po metodi K l e p ca s faktorom realizacija 1/q = 1/2, odnosno
po Matićevoj metodi intenziteta i = 1/n*100,
postignuto je da se na manjem broju stabala po hektaru


(346) postigao veći volumen (452,96 m3/ha) sa srednjim
i
prsnim promjerom (33,75 cm) u odnosu na plohu 2 , s
408 stabala po ha, volumenom 444,69 m3/ha, sa srednjim
prsnim promjerom 31,15 cm. Povećanjem srednjeg
prsnog promjera za istu dob sastojine povećala se i
ukupna vrijednost sortimenata na plohi 1 po hektaru.
Kao posljedica optimalnog prorjeđivanja, postignuto
je da je na plohi 1 udjel oblovine 48,98 %, prostornog
drva 40,05 %, otpada 10,97 %, a na plohi 2, oblovine je
46,04 %, prostornog drva 43,41 %, otpada 10,55 %.
Kvalitetnija sortimentna struktura odrazila se na
vrijednost drvnih sorimenata po hektaru te je na plohi
1 vrijednost 121113,03 kn/ha (300,23 kn/m3), a na
2 plohi 111316,29 kn/ha (279,85 kn/m3), to jest veća je
za 8,80 %.
Cijena drveta na panju (Št – šumska taksa), kao relevantna
mjera ekonomske učinkovitosti gospodarenja


Pretpostavlja se kako su u prošlosti, prilikom odabira
stabala za sječu prema propisima Osnove gospodarenja,
doznačari primjenjivali veći intenzitet prorede na konfiguracijom
povoljnijim terenskim uvjetima plohe 1, u
odnosu na manje povoljne terenske uvjete plohe 2.


Sve mjere odstupanja stvarnih parametara od normalnih,
to jest aritmetička sredina (da), medijana (Me),
koeficijent asimetrije (fi1), koeficijent spljoštenosti
(P2), prvi eksponent (a) i drugi eksponent (y) beta fiinkcije
pokazuju da je navedena sastojina normalne
debljinske i volumne strukture. Koeficijenti asimetrije
(fi1) i koeficijenti spljoštenosti (132) u beta - distribuciji
se kreću u rasponu od - 1 do + 1, što potvrđuje da se
može stvarna sastojina (plohe 1 i 2), prihvatiti kao
“normalna”. No, navedeni parametri na plohi 1 pokazuju
da je bliža “normalnosti”, nego ploha 2.


Conclusions


pod datim uvjetima, na plohi 1 u vrijednosti 61,79 kn/m3
pokazuje značajnu razliku u odnosu na plohu 2, na kojoj
je cijena drveta na panju 46,43 kn/m3.


Navedene vrijednosti šumske takse pokazuje da je
ekonomska učinkovitost gospodarenja na plohi 1 za 1/3
(33,08 %) veća u odnosu na plohu 2.


Prag rentabilnosti gospodarenja šumskom sastojinom
ili točka pokrića (TPn) pokazuje također veću
ekonomsku učinkovitost gospodarenja, te je za plohu 1
u sedamdesetoj, a za plohu 2, tri godine kasnije, to jest
u sedamdesetitrećoj godini.


Ako se uzme da je točka pokrića ili prag rentabilnosti
pokazatelj najmanjeg ukupnog prihoda (kn/m3) ili najmanjeg
stupnja iskorištenja kapaciteta u količini (m3),
kod kojih su pokriveni svi troškovi (direktni, opći, biološka
reprodukcija) u obračunskom razdoblju, to znači
da za osamdesetopetogodišnju bukovu sastojinu na plohi
1 treba realizirati 0,78 m3 prosječnog sortimenta, te
0,82 m3 prosječnog sortimenta bukve na plohi 2.


Rezultati istraživanja pokazuju kako je prag rentabilnosti
gospodarenja jednodobnim bukovim sastojinama,
uz postojeće tržišne i gospodarske uvjete privređivanja
UŠP Požega, iznad 2/3 ophodnje (67 godina).


Za uvjete “prorjeđivanja većeg intenziteta” na plohi
1, prag rentabilnosti gospodarenja je 70 godina, a za
uvjete “prorjeđivanja manjeg intenziteta” na plohi 2,
prag rentabilnost je 73 godine.


LITERATURA – References


Cestar, D., M. Glavaš, M. Halambek, M. Harapin,
V. Hren, J. Martinović, Z. Pelcer,
1986: Bukva i bukove šume Hrvatske, Radovi
broj 69, Šumarski institut Jastrebarsko.


C e s ta r, D., V. H r e n , J. M a r t i n o v i ć , Z. P el c e r,


Z. Kovačević, 1979: Tipološke značajke šu-
ma Slavonskog gorja, Radovi broj 39, Šumarski
institut Jastrebarsko.


C e s ta r, D., V. H r e n , J. M a r t i n o v i ć , Z. P el c e r,


Z. Kovačević, 1983: Ekološko-gospodarski
tipovi šuma područja Bilogore, Radovi broj 57,
Šumarski institut Jastrebarsko.


ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 20     <-- 20 -->        PDF

J. Zelić: UTJECAJ INTENZITETA PROREDA NA VRIJEDNOST ETATA U STARIJOJ BUKOVOJ . Šumarski list br. 1–2, CXXX (2006), 9-19
Hren, V., Đ. Kovačić, 1987: Normalna raspodjela Štefančić, A., 1998: Udio drvnih sortimenata u vostabala
po debljinskim stupnjevima i dobnim lumenu krupnog drva do 7 cm promjera za obirazredima…;
Radovi, Šumarski institut Jastre-čnu bukvu u jednodobnim sastojinama. Šumarbarsko.
ski list, broj 7–8, Zagreb.


Klepac, D., 1963: Rast i prirast šumskih vrsta drveća Vukelić, J., Đ. Rauš, 1998: Šumarska fitocenologija
i sastojina, Nakladni zavod, Znanje, Zagreb. i šumske zajednice u Hrvatskoj, Sveučilište u


M at i ć , S., 1989: Intenzitet prorede i njegov utjecaj na Zagrebu, Zagreb.
stabilnost, proizvodnost i pomlađivanje sastoji-Z e l i ć , J., 2005: Prilog istraživanju metode prorede
na hrasta lužnjaka. Glasnik za šumske pokuse br. jednodobnih bukovih sastojina. Šumarski list,
25, Zagreb, str. 261–278. broj 9–10, Zagreb.


Matić, S., 1991: Njega šuma proredom, Šumarski faHrvatske
norme proizvoda iskorištavanja šuma.
kultet, Hrvatske šume, Zagreb. II. izdanje. Državni zavod za normizaciju i


M eš t r ov i ć , Š., G. F ab i ja ni ć , 1995: Priručnik za mjeriteljstvo, Zagreb.
uređivanje šuma, Ministarstvo poljoprivrede i Cjenik glavnih šumskih proizvoda Hrvatskih šušumarstva
Hrvatske, Zagreb. ma po debljinskim razredima i klasama drvnih


Musa, K. 1991: Zakon o šumama.XXI. stoljeće; sortimenata, 2005.
Zagreb. Plan poslovanja UŠP Požega za 2005. godinu.


Najvirt, Ž., B. Puača, V. Vujić, 2004: GospodarPožega,
2005.
ska jedinica, “Južni Papuk”, Osnova gospodareMetodologija
utvrđivanja naknada za oduzeta i
nja (2004–2013). ograničena prava u pogledu šuma i šumskih


Potočić, Z., 1977: Ekonomika šumske privrede. zemljišta. “Hrvatske šume”, d.o.o Zagreb.
Sveučilište u Osijeku, Osijek. Utvrđivanje naknade za prenesena i ograničena
Pranjić, A., N. Lukić, 1997: Izmjera šuma, Sveuči-prava na šumi i šumskom zemljištu. Narodne
lište u Zagrebu, Šumarski fakultet. novine, br. 121, 1997.
Sabadi, R., 1992: Ekonomika šumarstva. Školska Utvrđivanje vrijednosti podizanja sastojina meknjiga,
Zagreb. todom troškova (po 1 ha) (c). Hrvatske šume,


d.o.o. Zagreb, 1997.
Š p i r a n ec , M., 1975: Prirasno prihodne tablice (jela,
bukva, grab…), Šumarski institut Zagreb.


Summary: The article compares two plots (plot 1, 2) of normal beech forest
(EGT-II-D-10) that are 85 years of age covering 1 ha of surface, in the
department 63a, menagement unit “South Papuk”.


It was stipulated, from the measured data, the plot 1 was more inensively
menaged in the past, that plot 2, but with expertise, which proves the distribution
of breast height diameter characteristic for regular stands.


Different menagement (more inensive thinning on plot 1, than plot 2) has
different effects. On plot 1, there are 346 trees with volume of 452,98 m3/ha,
while on plot 2 there are 408 trees with the volume 444,72 m3/ha.


Distribution of breast hight diameter and volume per thickness degrees is
shown in Table 1.


According to earlier menagement type of regular stands, the curve of distribution
of breast height diameters is bell-shaped. The corrections of distribution
are determined with Beta-functions:


F (d) = 0, 007495 .(d - 10) 1,00771 * (65 - d) 1,63964 = 346, for plot 1,
F (d) = 0, 002737 .(d - 10) 0,91156 * (65 - d) 2,06635 = 408, for plot 2.
The biometrical parameters, as amount of variation of breast height diam


eters (arithmetical mean, median, first and second exponents of beta-distribution,
asymmetry and flatness coeffitient) show how the real distributions of
breast height diameters are asymmetrical on the left (positive) side (Table 2).


18
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 21     <-- 21 -->        PDF

J. Zelić: UTJECAJ INTENZITETA PROREDA NA VRIJEDNOST ETATA U STARIJOJ BUKOVOJ ...
The equaling distribution of volumes per thickness degrees is shown in
Graph 1.
The structure of asortiments in gross volume per hectare on plots 1. and 2.
differentiates as well (Table 4, Graph 2).
The value of asortiments in gross volume per hectare shown on Table 5.
and Graph 3.
It can be concluded that value of wood asortiments per hectare is 8,80 %
higher on plot 1, than on plot 2.
The research presents a method of calulation of forest interest rate of regular
beech stands, that 85 years of age.
The basic formula for calculation the current felling value of stands per
hectare or volume is:


Cn = C0 * 1,0 p n, .
The current felling value of regular beech stands per hectare is:
Cn = 121113,03 kn/ha,(300,23 kn/m3) for plot 1. and,
Cn = 111316,29 kn/ha ( 279,85 kn/m3) for plot 2.


The legal standard for biological reproduction is 23 % of actual price of
wood assortiments (fcco forest depot).
In this case the standards for biological reproduction equals with the costs
of establishing forest stands, (C0):
C0 = 27856,00 kn/ha, (69,05 kn/m3) for plot 1,
C0 = 25602,75 kn/ha (64,36 kn/m3) for plot 2.


6 kn
The forest interest rate (p) i
iis one parameters in the function: The forest


s


interest rate is: p = 1,74 %.
The price of stem wood ( forest annuity) is calculated using Barth’s formula:


Šn = ( Cn / 1,0 pn) – En
En, in Barth’s formula represents total costs of exploitation (fco forest


depot).
The calculated forest annuities (the price of stem wood ) are:
Šn = 61,79 kn/m3, for plot 1 and, Šn = 46,43 kn/m3, for plot 2.


The price of stem wood (forest annuity) like indicator of menagement economic
efficacy is 33,08 % higher on plot 1, than on plot 2.
The point of proftability or break-even point (TPn) is 70,40 years for plot 1
and 73,34 years for plot 2 in department 63a, m.u.“South Papuk”.
It was affirmed that management economic efficacy of beech stands under
mentioned condicions is after 2/3 of beech maturity (100 yeas).


Key words: Unmixed regular beech forest, intesivelly thinning, normals,
beta-function, breast height diameter distribution, the asymmetry and
flatness coefficients asortiment structure, value of wood assortiments, current
felling
gg values, forest interest rate (forest annuity), price of stem wood, the
point o
oof
ff proftability (break-even point).


Šumarski list br. 1–2, CXXX (2006), 9-19