DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 93     <-- 93 -->        PDF

IZLAGANJE NA ZNANSTVENOM SKUPU - PRESENTATION AT THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM Šumarski list - SUPLEMENT (2005). 91-109
UDK 630* 116 + 3X4 + 232.4


BIOLOŠKO-TEHNIČKI RADOVI NA SANACIJI SENJSKE BUJICE
"TORRENTE" I POVEĆANJE VODNOG KAPACITETA


BIOLOGICAL AND TECHNICAL REGULATION OF THE SENJ TORRENT
"TORRENTE" AND INCREASE IN WATER CAPACITY


Vice IVANČEVIĆ*


SAŽETAK: Dugotrajni negativni antropogeni i vanjski utjecaji u prošlosti
na području Senjske drage (prikupištu senjske bujice) rezultirali su u drugoj
polovici 18. stoljeća gotovo potpunim nestankom šuma, a zatim pojavom erozija
i razornih bujica. Tako se sa šireg oborinskog područja Senjske drage
33,80 km´ prosječno godišnje stvaralo 32.000 m bujičnog nanosa koji je u
donjem dijelu (nanosištu) predstavljao veliku opasnost za grad Senj. Krupni
građevinski zahvati krajem 18. stoljeća u gradu Senju premještanjem bujičnoga
kanala izvan gradskih zidina samo su djelomično ublažili negativne
učinke senjske bujice. Na temelju suvremenih saznanja šumarske struke započeli
su u drugoj polovici 19. stoljeća kompleksni biološko-tehnički radovi
na sanaciji senjske bujice u njezinom prikupištu (području Senjske drage).
Istodobno se pristupilo i temeljitoj rekonstrukciji senjskoga vodovoda na području
Senjske drage, koja je bila uvjetovana prethodnom sanacijom seyrjske
bujice. Većinu tih radova ostvarilo je senjsko Kraljevsko nadzornistvo za
pošumljenje krasa krajiškog područja, naša najstarija specijalizirana šumarska
krška organizacija i posebne službe za bujice Kr. zemaljske vlade od
1879-1910. god. Medu njima ističe se osnivanje 22 kulture-branjevine crnoga
bora na 320 ha u mozaičkom rasporedu, izgradnja 20 km suhozida, to 62 različita
bujična objekta uključujući mnoge zemljane i građevinske radove.


Biološko-tehnički radovi presudno su utjecali na zaštitu tla, ubrzanu progresiju
autohtone vegetacije, te povećanje vodnog kapaciteta i broja vrela. Prilikom
zadnje temeljite rekonstrukcije senjskoga vodovoda 1957. god. srednja
godišnja izdašnost 25 vrela iz područja Senjske drage iznosila je 530.000 m3
(16,9 l/s) i kretala se u rasponu od 9,17-39,0 l/s). Uključenjem u vodoopskrbni
sustav većeg kapaciteta stari senjski vodovod iz Senjske drage 1964. god.
je gotovo napušten. Mnoga ostvarenja biološko-tehničkih radova i vodoopskrbe
na području Senjske drage zaslužuju zakonsku zaštitu uvrštenjem u spomenike
tehničke kulture. Vode starog senjskog vodovoda mogle bi se koristiti
za oživljavanje nekadašnje bujice koja bi kontrolirano tekla od gradskog
groblja do mora. Uz to, mogle bi se ponovno staviti u funkciju i sve fontane u
gradu. Na taj bi način grad Senj postao atraktivniji za svoje građane, ali i za
mnoge posjetitelje. Uspješna sanacija nekadašnje veoma razorne senjske bujice
"Torrentea" i povećanje vodnog kapaciteta njezinog prikupišta (područje
Senjske drage) primjenom biološko-tehničkih mjera šumarske stroke može
se s punim pravom uvrstiti među naša najuspješnija ostvarenja na obnovi
šuma našeg krša, ali i na širim prostorima Sredozemlja.


*
Dr. se. Vice Ivančević, dipl. ing. šum., Trg I. Mažuranića l/I.
31250 Novi Vinodolski


ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 94     <-- 94 -->        PDF

V. Ivančcvić: BIOLOSKO-TEIINIČK1 RADOVI NA SANACIJI SLNJSKR BUJICK "TORRlriNTn" ... Šumarski list SUPLLMhNT (2005), 91-109
UVOD - Introduction


Nestankom šuma u prošlosti, osobito na našem priobalju
i otocima, stvorene su nepregledne površine krša s
vrlo izraženim procesima potpune destrukcije. Po razornom
intenzitetu na prvom mjestu dolaze bujice, a potom
i erozije različitog sadržaja. Te negativne pojave prouzročilo
je domaće stanovništvo, koje je glavni izvor egzistencije
pronalazilo u šumama. Gubitkom šuma i tla
na kršu pogoršavalo se stanje okoliša, te posredno i života
njegovih stanovnika. Povratak u prijašnje stanje jedino
je bilo moguće postići pomoću dugotrajnih i skupih
biološko-tehničkih radova. Kao jedan izraziti primjer
takvog procesa može poslužiti prodorna dolina Senjske
drage, površine 33,80 km2 i 15,00 km2 šireg, odnosno
užeg oborinskog područja, smještena između planinskih
masiva Velike Kapele i Velebita, nadomak grada Senja.


Između nestanka šuma i pojave krša do ponovnog
povratka na prijašnje stanje postoje velike razlike. Dok
prvi proces teće brzo, drugi je vrlo dugotrajan i skup.
Senjska draga, prikupište nekadašnje vrlo žive senjske
bujice, bila je obrasla gustom šumom sve do druge polovice
18. stoljeća, ali otada počinje njezina brza devastacija.
Zbog toga su tadašnje vojne vlasti donijele
više zakonskih propisa o očuvanju i poboljšanju šuma
na kršu, koje su vrijedile i za Senjsku dragu. Gubitkom
šumskoga pokrova Senjske drage stvaraju se, ponajpri


OPĆE ZNAČAJKE -


Položaj


Senjska draga, kao šire oborinsko područje nekadašnje
zloglasne senjske bujice "Torrentea" je uska stiješnjena
dolina smještena između planinskih masiva Velike
Kapele i Velebita na 15. meridijanu i 45. paraleli.
Od grada Senja prema unutrašnjosti tvori usku dolinu sa
strmim stranama, a zatim se lepezasto širi brojnim žljebovima
i manjim dragama prema spomenutim planinskim
masivima. Šire oborinsko područje Senjske drage
prostire se na 33,80 km", a uže na 15,00 km". Senjska
draga prirodna je rijetkost, jer najednom malom prostoru
dolaze različite geološke podloge, vrste tla, klimatske
značajke i vegetacijski pokrovi.


Geološka i pedološka građa


Najveći dio šireg oborinskog područja građenje od
jurskih vapnenaca (71 %), a manji od nepropusnih stijena
trijasa (29 %). Srednji dio Senjske drage tvori trijaski
eruptiv - amfibolski (zeleni) škriljevac koji je s
donje strane u uskom pojasu omeđen karničkim stijenama
(klastitima).


Obje skupine stijena omeđene su gornjotrijaskim
tanko uslojenim dolomitima i dolomitnim vapnencima.
U ostalom najvećem dijelu Senjske drage izmjenjuju
se naslage dolomita i dominirajućeg jurskoga vapnen


je vrlo opasne erozije i bujični nanosi, koji stalno prijete
gradu Senju. To je bio razlog premještanja bujičnog
kanala izvan gradskih zidina krajem 18. stoljeća. Ova
parcijalna mjera donekle je ublažila opasnost za grad
Senj, ali ga nipošto nije definitivno razriješila. Konačna
sanacija senjske bujice i erozija na prijelazu 19. i


20. stoljeća u njezinom prikupištu na području Senjske
drage postignuta je kombiniranim biološko-tehničkim
mjerama. Senjsko Kr. nadzorništvo, naša najstarija
šumarska krška organizacija odigrala je važnu ulogu u
tim radovima izvedbom bioloških, te dijelom i tehničkih
radova. Ostali tehnički radovi bili su povjereni
posebnim vladinim službama bujica, koje su pretežito
zapošljavale šumare specijaliste za bujice. Kombiniranim
biološko-tehničkim mjerama potpuno je sanirana
senjska bujica i erozija na području Senjske drage, koje
su, uz to, omogućile i povratak autohtone vegetacije, te
povećanje vodnog kapaciteta i broja vrela. Sadašnji
šumski pokrov Senjske drage ima ponajprije zaštitnu
funkciju i čitav niz ostalih općekorisnih funkcija, koje
predstavljaju najbolje jamstvo u čuvanju i unaprjeđenju
stabilnosti okoliša. Uspješni rezultati na sanaciji
senjske bujice i erozije na području Senjske drage mogu
se uvrstiti među najuspješnije projekte ovakvog sadržaja
na cijelom Sredozemlju.
General characteristics


ca. U pojasu nekadašnje bujice dolaze konglomerati i
kamenje različite veličine plcistocenskog torencijalnoga
postanka. S obzirom na geološku podlogu, tlo, orografske
značajke i ostale vanjske osobitosti, površina
Senjske drage podložna je jakoj eroziji (Kovačević,
1981). Tako je od sveukupne površine Senjske drage
najmanje stabilnoga do minimalno erodiranog terena
(11 %), dok veći dio pripada opasnoj eroziji s potpunom
degradacijom (64 %) i intenzivnoj eroziji (25 %).
Prosječni nagib terena Senjske drage od 10 % također
uzrokuje vrlo izražene erozivne procese, jer je teren s
nagibom većim od 2 % podložan eroziji. Dakako, i u
uvjetima stabilnoga terena postoji "normalna" erozija,
koja godišnje odnosi do 1 m materijala po ha. Kod
takve je erozije količina odnesenog materijala uvijek
niza od stvorenog materijala.


Ovisno o geološkoj podlozi, vegetaciji i ostalim
vanjskim utjecajima razvijaju se različite vrste tla. Na
području Senjske drage dominiraju plitka i skcietoidna
smeđa submediteranska tla, dok se u sporadičnom mozaičnom
rasporedu izmjenjuju rendzinc, crvenice,
smeđa eutrofna, kiselo smeđa, humusno-silikatna i ostale
vrste tla.
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 95     <-- 95 -->        PDF

V. Ivančević: BIOl.OSKO-Tlil IN1CKI RADOVI NA SANACIJI SENJSKE BUJICE "TORRENTE" Šumarski list - SUPLEMENT (2005), 91-109
Klima


Prema Koppenovoj klasifikaciji područje Senjske
drage pripada kontinentalnoj varijanti mediteranske klime
(Cfsax") odnosno Thörnthwaitovoj u zonu humidne
klime. Srednja godišnja temperatura iznosi 9,1 °C s godišnjim
prosjekom 1.700 mm oborina koje karakterizira
naglašeni jesenski maksimum i ljetni minimum. Područje
Senjske drage izloženo je naglim vremenskim promjenama
koje su osobito izražajne kod premještanja
velikih količina zračnih masa. Te promjene uzrokuju
nastanak jakih vjetrova (bura i jugo), koji nepovoljno
utječu na razvoj vegetacije i tla.


Vegetacija


U fitogeografskome rasčlanjenju šumska vegetacija
Senjske drage pripada submcditeranskoj vegetacijskojzoni
i mediteransko-montanskom vegetacijskom pojasu
jadranske provincije mediteranske regije, te manjim dijelom
ilirskoj provinciji sjevernoameričke šumske regije.
Od mora do 700 mnv prema unutrašnjosti prostire se
prva zona šuma i šikara bijeloga i crnoga graba sveze
Ostryo-Carpinion orientalis Ht. s dva visinska pojasa
(Pelcer, 1972). U prvom pojasu od 0-300 mnv dolaze
šume hrasta medunca i bijeloga graba (Querco-Carpinetum
orientalis H-ić 1939) i degradacijske zajednice
kovilja i kadulje (Stipo-Salvietum officinalis H-ić). Bijeli
grab je tek djelomično zastupljen, dok se crni grab
prostire do mora. Drugi pojas od 300-700 mnv zauzimaju
šume hrasta medunca i crnoga graba (Ostryo-
Quercetum pubescentis Ht. 1938) i to najčešće degradacijski
oblici šikara različitih stadija sekundarne fitocenoze
Seslerio-Ostryetum. Unutar šume hrasta medunca
i crnoga graba dolazi više subasocijacija i kamenjarskih
zajednica, i to: šaša i žute zečine {Carici-Centauretum
rupestris Ht), modroga vriska i zvonca (Satureio-Edraeaenthetum
Ht.), te nekoliko ekstrazonalnih zajednica.
Kao krajnji degradacijski stadiji navedene šume dolaze
šikare obične borovice (J. communis) i šmrike (./. oxycedrus).
Šume i degradacijski stadiji drugog pojasa zauzimaju
najveće površine Senjske drage. Osim zonalnih


Slika 1. Mozaični raspored kultura crnog bora u Senjskoj dragi.


Figure 1 Mosaic-like arrangement of black pine cultures
in Senjska Draga.
(Snimio -Photo: 1. Nekić)


dolazi i više ekstrazonalnih zajednica, i to: autohtone
šume crnoga bora s dunjaricom (Cotoneastro-Pinetum
nigrae Ht. 1938), šume hrasta kitnjaka s bekicom (Luzulo-
Quercetum petraeae I Hill. 1932 / Pass. 1963), šume
hrasta kitnjaka s žutilovkama (Luzulo-Quercetum
petraeae geništetosum prov. Pelc.) i šume bukve s bekicama
(Luzulo-Fagetum Wrab.).


U drugoj vegetacijskoj zoni prema kontinentalnom
zaleđu od 700 mnv pa naviše dolaze bukove šume s jesenskom
šašikom (Seslerio-Fagetum sylvaticae /Ht.
1950./ M. Wraber 1960) do zaključno pretplaninskih
šuma bukve (Fagetum illyricum subalpinum Ht.). U
dominirajućim bukovim šumama s jesenskom šašikom
zastupljeni su elementi kserotermnih submediteranskih
šuma i mezofitnih bukovih šuma. Osim navedenih
šumskih zajednica i njezinih degradacijskih
oblika ističu se umjetno podignute 22 kulture-branjevine
crnoga bora na 320 ha u mozaičnom rasporedu
diljem Senjske drage. Osim dominantne zaštitne uloge
kulture-branjevine predstavljaju veoma važnu kariku
u uspješnoj obnovi autohtone vegetacija (slika 1).


POVIJESNI PRIKAZ ŠUMA SENJSKE DRAGE
A historical survey of forests in Senjska Draga


Od sačuvanih šuma do njihovoga nestanka


Prema istraživanjima M agdića (1877) okoliša Senja,
uključujući i Senjsku dragu, bila je na prijelazu 16. i


17. stoljeća pokrivena gustim šumama hrasta i jele! (sigurno
nije riječ ojeli nego o crnom boru). Početkom 17.
stoljeća spominju se sačuvane šume Senjske drage u vezi
preseljenja uskoka iz Senja u unutrašnjost zemlje. Prihodi
od prodaje tih šuma Mlečanima trebali su podmiriti
troškove njihova preseljenja. Senjski biskup De Do-
minis trebao se uključiti u ovu transakciju kao posrednik
uz određenu proviziju. Međutim, nasilna smrt Rabate,
vojnog zapovjednika grada Senja, i protivljenje bečkoga
dvora onemogućili su ostvarenje tog plana (Ševe
r i n s ki, 1967). Čini sc, da je ipak došlo do nestanka
senjskih šuma u prvoj polovici 17. stoljeća, jer je jedna
razorna bujica 1647. godine pričinila velike štete gradu
Senju. Tom prilikom razrušen je dio gradskih bedema i
50 kuća u gradu (Vitczović, 1696). Očito je posvemašnji
nestanak šuma na području Senjske drage prouzročio
takve štete. U to je vrijeme senjska bujica (senjski
ili Kriški potok) prolazila središnjim dijelom stare
jezgre grada Senja, koja je često rušila kuće i bedeme, te
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 96     <-- 96 -->        PDF

V. Ivančević: BIOLOŠKO-TEHN1ČK1 RADOVI NA SANACIJI SENJSKE BUJICE "TORRENTE" ... Šumarski list SUPI.EMENT (2005). 91-109
plavila prizemlja i konobe kuća, osobito u donjem dijelu
grada na Cilnici, Potoku i Križu. Od nenadanih poplava
kuće su se osiguravale okomitim umetanjem dasaka
u plitke žljebove (usjeke) u kamene dovratnike. U
dokumentu iz 1683. godine Senjani se žale ugarskomc
saboru da im njemački oficiri samovoljno sijeku njihove
šume. Nestanak šuma i dalje se nastavlja, pa se na
bakrorezu grada Senja autora Va 1 v a s o r a, 1689. godine
vidi i ne odviše bogati šumski pokrov Senjske drage
(slika 2).


Slika 2. Grad Senj, bakrorez, autora Valvasora, 1689. godine.


Figure 2 Town of Senj, copperplate engraving, by Valvasor, 1689.


(Fotodokumentacija Gradskog muzeja Senj


Photo records of the Senj Town Museum)


Sljedeći podatak o nezadovoljavajućem stanju šuma
Senjske drage iz sredine 18. stoljeća vezanje za poznati
Franzonijev šumski red, opise šuma i ostale prateće
propise o šumama Vojne krajine (K o s o v i ć, 1914). U
opisu šuma Karlovačkoga generalata posebno je izdvojen
distrikt Senjske drage, koji se prostire na 1.088 k.j.
(626 ha) šuma. U njima je registrirano 165 stabala po
jutru (280 stabala/ha) odnosno sveukupno 175.520 stabala,
i to:


Broj stabala -Number of trees
Vrsta drveća Po katastarskom jutru Ukupno


Tree species Cadastre acre Total


Hrast -Oak 40 43.520


Maklen Field maple 5 5.440


Bukva -Beech 100 108.800


Grab -Hornbeam 10 10.880


Bor -Pine 10 10.880


Sveukupno


165 (280/ha) 175.520


Overall


U opisu dalje stoji (cit.): "Primjećuje se da u cijeloj
Senjskoj dragi nema ni jednog velikog drveta, ali zato
je u njoj posvuda ponaj ljepši hrastov mladik, koji će,
bude li se čuvao i gojio, dati najviše hrasa." Mješovito
vojno povjerenstvo usvojilo je Franzonijev šumski red
1765. godine, te prihvatilo i zaključak o privremenom


smirivanju razmirica između Karlovačkoga generalata
i grada Senja oko jurisdikcije nad šumama Senjske
drage. Prema tome zaključku grad Senj je dobio jurisdikciju
u okrugu od pola sata hoda od grada. Graničarske
straže trebale su se povući na tu liniju koju će
čuvati zajedno s građanima Senja. Tom korekcijom suženo
je područje grada Senja, koje ni do tada nije bilo
obrašteno šumom. Za taj detalj mnogi nisu znali, pa se
često govori o tadašnjem nestanku šuma u području
Senjske drage, što očito nije odgovaralo stvarnom stanju.
Prava je istina da u Senjskoj dragi nije ni prije
ovog spora bilo šuma (Kosović, 1914). Nestanak
šuma u Senjskoj dragi krajem 18. stoljeća zasigurno je
poprimio ozbiljne posljedice. Situacija se i dalje pogoršavala,
pa je grad Senj sve više bio izložen jakim
bujičnim nanosima iz Senjske drage. Da bi se grad
Senj bar donekle obranio od razornih bujica general F.
Vukasović 1785. godine premjestio je bujični kanal
iz središta grada izvan zidina na njegovu južnom rubu


Slika 3. Senjska bujica (Potok ili Kriški potok) prolazila je unutar
gradskih zidina sve do 1785. godine.


Figure 3 The Senj torrent (Potok or Kriški Potok) ran within the
town walls until 1785.


(Fotodokumentacija Gradskog muzeja Senj


Photo records of the Senj Town Museum)


Kanal je izgrađen nešto prije, jer se na planu Senja
iz 1763. godine koji se čuva u bečkom Arhivu dvorske
komore vidi bujični kanal (slika 4). Vukasović je skrenuo
bujični kanal (pod nazivom Kolan) od kule Mcra,
a zatim ga duboko usjekao u stijene Nehaja prema Artu
i moru. Kanal je kasnije obložen kamenom te pres-
vođen na više mjesta mostovima i voltama. Nad Kola-
nom su krajem 18. i početkom 19. stoljeća izgrađena
skladišta soli, žita i drvne građe, koji su porušeni u II.
svjetskom ratu. Krajem 19. stoljeća čitavo je korito
Kolana dozidano i osigurano od prvog mosta do Arta
kako bi se zaštitio grad Senj od eventualnog razlijevanja
(Glavičić, 1965).


Ovakvi relativno skupi radovi u nanosištu senjske
bujice donekle su zaštitili grad Senj, ali nove opasnosti
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 97     <-- 97 -->        PDF

V. Ivančević: BI0L0ŠK0-TEHNIČKI RADOVI NA SANACIJI SENJSKE BUJICE "TORRENTE" .
nisu potpuno otklonjene. Tako je jedna jaka bujica
1856. god. potpuno uništila gradsko groblje, iako je
1851. god. bilo ograđeno zidom. Jedna velika kiša
1889. god. opet je pričinila velike štete u gradu. Sve je
ukazivalo da se definitivno smirivanje senjske bujice
neće ostvariti bez kompleksnih biološko-tehničkih radova
u njezinom prikupištu (na području Senjske drage).
Inače, senjska bujica stvarala je prosječni godišnji
nanos od 32.000 m3 raznog materijala (kamena, oblučja,
gruha i pijeska ) pomiješanoga s vodom brzinom
pronosa od 96-0,1 m´/s. Pronos materijala čini sitni
suspendirani (2/3) i krupni nanos (1/3). Senjska bujica
je ustvari povremeni vodotok nastao od naglih i velikih
oborina koje ispiru, podrivaju i ruše obale, odnoseći
trošinu i tlo na niže položaje (nanosište) i napokon u
more. Ukupni bujični tok iznosi 24,7 km i odnosi se na
glavni 13,9 km (56 %) te 10,8 km (44 %) na sporedni
tok ili ogranke. Sporedni tok čine četiri ogranka: Bukvica
1,3 km, Pištenak 1,9 km, Kriški potok 2,2 km i
Sijaset 5,4 km.


Šumarski list SUPLEMENT (2005), 91-109


Slika 4. Projekt F. Vukasovića o premještaju senjske bujice izvan
gradskih zidina, 1763. godine.


Figure 4 A project by F. Vukasović relating to the relocation of the
Senj torrent outside the town walls, 1763.


(Fotodokumentacija bečkog Arhiva dvorske komore


Photo records of the Viennese Court Chamber Archives)


BIOLOŠKO-TEHNIČKI RADOVI NA SANACIJI SENJSKE BUJICE
U NJEZINOM PRIKUPIŠTU NA PODRUČJU SENJSKE DRAGE
Biological-technical regulation of the Senj torrent
in its upper slope in Senjska Draga


Znatne štete od senjske bujice u nanosištu na prilazima
grada Senja sredinom 19. stoljeća zasigurno su
nastali zbog ubrzane devastacije šuma i pojačane erozije
na području Senjske drage. Jedan od važnijih razloga
je znatna naseljenost, gdje je živjelo oko 900 stanovnika
koji su svoju egzistenciju ponajviše osiguravali
na iskorištavanju šumskih resursa. U zaustavljanju
takvog negativnog trenda bilježi se napor Kraljevskoga
šumskog ureda Otočac 1867. god. na resurekciji šuma i
pošumljavanju Senjske drage 1869. god., prvoga na
našem kršu. Međutim, zbog dislociranosti spomenutog
Ureda i korištenja neadekvatnih sadnica nisu postignuti
zadovoljavajući rezultati. U to vrijeme grad Senj nastoji
poboljšati vodoopskrbu rekonstrukcijom starog
vodovoda iz Senjske drage, za što mu nedostaje dovoljno
vlastitih sredstava. Zemaljska vlada bila je voljna
sufinancirati radove na vodovodu, ali je zahtijevala
prethodnu sanaciju senjske bujice.


U idućem kraćem razdoblju u Hrvatskoj se događaju
vrlo dinamične političke promjene koje su vezane za
razvojačenje Vojne krajine 1881. god. i njezino priključenje
jedinstvenom korpusu Hrvatske. Uvidjevši vrlo
težak položaj krajišnika tadašnji zapovjednik Vojne krajine
baronAntun Mol 1 i nary 1870-77. god. svojim je
osobnim angažmanom nastojao poboljšati uvjete njihova
života, osobito na krškom području. U tu je svrhu
pozvao nekoliko vrhunskih stručnjaka, koji su nakon
detaljnog obilaska terena predložili odgovarajuća rješenja.
Medu predloženim i prihvaćenim rješenjima za


pažena je uloga bila namijenjena šumarstvu, i to ponajprije
pošumljavanju krša. Za to su najviše zaslužni šumarski
stručnjaci Josip Wessely i Milan Durst. Prvi je
nakon detaljnog obilaska krša Vojne krajine napisao izvanrednu
knjigu o našem kršu, dok je drugi zauzimao
visoke funkcije u središnjoj vlasti. U praktičnoj realizaciji
povoljnih okolnosti za krško šumarstvo dolazi do
osnutka Kraljevskoga nadzorništva za pošumljenje krasa
krajiškog područja - Inspektorata za pošumljenje
krševa, goleti i bujica (dalje: Nadzorništvo-lnspektorat)
u Senju 1878. god., naše najstarije posebne šumarske
krške organizacije. Nadzorništvo-lnspektorat prostiralo
se u uskom koridoru od Povila (kraj Novog Vinodolskog)
do sv. Magdalene (blizu Starigrada) na 46.000 ha
krša. Za 64-godišnjeg neprekidnog rada (1878-1942)
Nadzorništva-Inspektorata ostvareni su značajni rezultati,
i to ponajprije na pošumljavanju 1.700 ha s 10,5
milijuna sadnica i popunjavanju 1.400 ha s 4,5 milijuna
sadnica, te ostalim raznovrsnim biološko-tehničkim
radovima (Ivančević, 1996).


Neposredno po osnutku Nadzorništva-Inspektorata
započeli su radovi na sanaciji prikupišta senjske bujice
na području Senjske drage. Pritom se ubrzo počeo primjenjivati
francuski šumsko-tehnički sustav regulacije
bujica autora Prospera Demontzeya, priznatog šumarskog
stručnjaka. U tom se sustavu istovremeno s
tehničkim uređenjem vodotoka bujica odvija i pošumljavanje
prikupišta uključujući i strogu zabranu ispaše
stoke (Haueise, 1926). Sanacijom bujice u prikupištu
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 98     <-- 98 -->        PDF

V. Ivančcvić: B10L0ŠK0-TE1IN1ČKI RADOVI NA SANACIJI SENJSKE BUJICE "TORRENTE" . Šumarski lisl SUPL1-.MENT (2005). 91 -109
neutralizira se njezin negativni utjecaj i u nanosištu, a
nekvalitetno tlo se privodi kulturi. Obimniji radovi na
pošumljavanju Senjske drage povezani su s osnutkom
većega broja kultura-branjevina crnoga bora u mozaičnom
rasporedu, koje su postupično stvarali uvjete za
povratak autohtone vegetacije i zaštitu tla. Najintenzivnije
pošumljavanje obavljeno je od 1879-1900. god.
osnivanjem većih površina kultura-branjevina (62 %).
Prema Pelceru (1972) osnovane su 22 kulture-branjevine
crnoga bora na 320 ha, od toga se 271 ha odnosi
na kulture crnoga bora, a 49 ha na autohtone šume
crnoga bora. Ukupno je upotrijebljeno oko 1,5 milijuna
sadnica i zasijano 1.800 kg sjemena, te obavljeno
čišćenje 380 ha i prorede 50 ha. Osim toga, na vrlo strmim
nestabilnim stranama uz bujicu ugrađeni su mnogi
pleteri i fasine s reznicama topole i vrbe, to kolcima.
Od tehničkih radova izgrađeno je 20 km suhozida i


3.700 m staza i putova. Biološki radovi, za razliku od
tehničkih, ne mogu brzo utjecati na sanaciju bujica.
Međutim, pošumljavanje vremenom itekako utječe na
uspješnu sanaciju erozija i bujica. Tako osrednje pošumljavanje
smanjuje odnošenje sitnih cestica za tri
puta, a šljunka i gruha za 40 puta.
Izgradnja ostalih tehničkih radova bila je povjerena
pododsjeku za uređenje bujica čumarskoga odsjeka
Kraljevske zemaljske vlade, a izravni radovi na terenu
Kraljevskim kotarskim oblastima. U stručnim službama
bili su uglavnom zaposleni specijalizirani šumarski
stručnjaci za bujice, koji su dobivali stipendije i potpore
za studij na Velikoj školi za zemljodjelstvo u Beču.


Glavnina poprečnih pregrada izgrađena jc od
1888-1905. god., među kojima se ističe sedam masivnih
pregrada. Poprečne pregrade u pravilu su izgrađene
na najužim mjestima draga (Stolačka, Senjska, Ljubcžinska
i Oštro). Na taj način postignut je jednak učinak
u obuzdavanju bujica s najmanjim obujmom radova i
uloženih sredstava. Poprečne pregrade se grade od
kamena i to u najgornjim partijama u suhozidu, a u donjem
u cementnom mortu. U sanaciji senjske bujice najprije
je uređen dio od sv. Križa do mora, a potom prema
Stocu i Vratniku. Najveću poprečnu pregradu broj šest u
Hrvatskoj dužine 61,5 m i debljine u kruni 1.1 mu Senjskoj
dragi izgradio je 1889. god. zemaljski bujičar, kr.
šumarski pristav A. Havličck s troškom od 18.000
kruna1. Te godine je po bujičarskom osoblju izdano


32.000 kruna za uređenje bujice u području Senjske
drage radi osiguranja senjskoga vodovoda. U tu je svrhu
Kr. zemaljska vlada krajem 19. stoljeća osnovala u Senju
posebnu građevnu upravu, koja je rukovodila i gradnjom
vodovoda u Crikvenici. Neposredno nakon izgradnje
gornje pregrade izgrađena je još jedna masivna
Radnje oko uređenja bujica u ličko-krbavskoj i modruško-riečkoj
županici u god. 1899, Šumarski list, 1900, pp 497^t99 (Torrent
regulation in the Counties of Lika-Krbava and Modruša-Rijeka
in 1899)


. . ´ . . . ´,0t.!


Slika 5. Nacrt poprečne pregrade kraj senjskoga groblja.


Figure 5 A sketch of the transversal harrier near the
Senj cemetery.


(Preuzeto iz Viesti družtva inžinira i arhitekta,
broj 1, 1891. godine, Zagreb.


Taken from the Viesti družtva inžinira i arhitekta,
No. I, 1891. Zagreb)


pregrada nadomak senjskoga groblja 1891. god. (slika
5). Ta pregrada je podignuta na širokom prostoru, ali je
njezina stabilnost bila osigurana ugradnjom bokova u
litice. Njezinom izgradnjom zaustavljen je bujični nanos
prije ulaske u taracirani kanal prema moru, koji je
zbog malog pada onemogućavao nesmetani protok bujičnoga
nanosa. Tako zaustavljeni gruh odvozio seje s
manjim troškom do prikladnog deponija. Pregrada je izgrađena
u obliku luka dužine 56,81 m, debljine 1,5 m
pri vrhu, širine 14,08 m i dubine 1,95 m na mjestu matice
velike vode s temeljima prosječne dubine 2,0 m.
Cijela pregrada jc izgrađena od kamena lomljenjaka poprečnog
volumena od 0,5 -1,0 m . Ispod središnjeg
dijela pregrade ugrađen je obzidani tarac od klesanoga
kamena. Vanjske stranice zida izgrađene su od klesanog
kamena. Kao mort je upotrijebljen portland cement iz
Trifajla. Sveukupno jc izgrađeno 1.038 m djelomično
ili potpuno obrađenoga kamena, s troškom od 20.828


Slika 6. Sadašnji izgled poprečne pregrade kraj senjskoga
groblja.


Figure 6 The present appearance of the transversal harrier
near the Senj cemetery.
(Snimio -Photo: I. Nekić)
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 99     <-- 99 -->        PDF

V. Ivančević: BIOLOŠKO-TEHNIČK1 RADOVI NA SANACIJI SENJSKE BUJICE "TORRENTE" ... Šumarski list - SLJPLKMENT (2005). 91-109
forinti. Radove je izveo poduzetnik Herman Ehrlich,
dok je neposredne radove vodio civilni inženjer Vjekoslav
Horaček (slika 6). Vrijedno je istaknuti da su radovi
ostvareni u kratkom roku u trajanju od svega šest
mjeseci (Lap a i ne, 1892).


Na nestabilnim obroncima i obalnim stranama izgrađen
je veći broj procjednica s drenažom, obalnih zidova,
kineta i ostalih manjih građevinskih objekata. Radovi
na uređenju bujica u Hrvatskoj intenziviraju se donošenjem
Zakona o bujicama 1895. god., koji je, između
ostaloga, razriješio financiranje bujica na zadovoljavajući
način. Prema sačuvanom spisu iz 1907. god. opisan
je jedan slučaj nedozvoljene ispaše u kulturi Paskvanovac
- Osornjak unutar bujičnog područja Senjske drage".
Krajiško invcsticionalno povjerenstvo obišlo je
spomenuto područje i tom prilikom upozorilo područnog
lugara na propust vezan za ispašu a bujičnom području.
Naime, prema važećim zakonskim propisima
službena osoba može izvršiti odstrjel stoke u bujičnom
području bez posebnog upozorenja. Za konačno uređenje
bujica u Senjskoj dragi otposlan je od Kr. zemaljske
vlade 1908. god. bujičarski tehničar šumarski nadzornik
Stcvan Petrović. U tu je svrhu Ban doznačio 1.170
kruna iz sredstava krajiške investicionalne zaklada.


Iako su biološko-tehnički radovi u Senjskoj dragi
završeni 1910. god., štete od bujica još nisu bile potpuno
eliminirane. Prema jednom spisu od 1928. god. senjska
bujica u Senjskoj dragi činila je ponekad štete na
privatnom zemljištu odnošenjem i ono malo kultiviranog
tla u more. Zadnja veća količina vode iz senjske bujice
zabilježena je u Sijasetu 1960. god. koja je nanijela
mnogo pijeska, šljunka i zemlje pod zidine nekadašnje
lugarnice (Šafar, 1962). Napominjemo, daje u kraćem
razdoblju nakon I. svjetskog rata Inspektorat obavljao
radove na uređenju i održavanju bujica.


Prema sačuvanom "Katastru bujica" izgrađeno je u
Senjskoj dragi od 1891-95. i 1931-35. god. sveukupno
15 poprečnih pregrada, osam uzdužnih građevina,


1.060 m3 zida, 108 m2 podslaplja i pločnika za kinete,
253 m3 kamena u suho, 451 m3 nasipa i 514 m3 iskopa.
Sveukupni trošak iznosio je 24.000 kruna i 333.853 dinara4.
U prvom razdoblju 1891-95. ostvareni su daleko
obimniji radovi nego od 1931-35. god., koji su se
pretežno odnosili na popravke. Tako je do 1918. god.
utrošeno 90 % sredstava, a nakon toga svega 10 %
sredstava. Prema Kovačeviću (1981) ukupno su izgrađena
62 bujična objekta među kojima se ističe sedam
masivnih poprečnih pregrada. Pri tome su izvršeni
zemljani radovi od 12.000 m3 iskopa i 3.000 m3 nasipa,
dok je kod građevinskih radova upotrijebljeno
13.900 m3 kamena (5.500 m3 suhozida i 8.400 m3 za
ostale objekte).
Od ukupno uloženih sredstava za sanaciju Senjske
drage najveći se dio odnosi na biološke (82 %), te manji
na tehničke radove (18 %). Zavidni rezultati šumarske,
te dijelom i građevinske struke na uspješnoj sanaciji
Senjske drage, prema mišljenju mnogih domaćih i stranih
stručnjaka, mogu se uvrstiti među najuspješnija
ostvarenja na području cijelog Sredozemlja. Zbog toga
bi šumarska struka trebala obaviti uži izbor najuspješnijih
biološko-tehničkih ostvarenja radi njihova proglašenja
spomenicima tehničke kulture. To bi umnogome
doprinijelo boljoj valorizaciji Senjske drage, grada
Senja, ali i širih prostora u turističko-rekreacijskom pogledu.
Osim toga ponovno propuštanje vode uređenim
bujičnim kanalom do mora iz nekadašnjeg senjskog vodovoda,
kao i stavljanje u funkciju postojećih fontana u
gradu, stvorilo bi jednu rijetko osebujnu i gotovo idiličnu
sliku grada Senja. Bila bi to u pravom smislu jedna
oaza vode, okružena s izrazito bezvodnim krškim
predjelima. Granice parka prirode Velebit otprilike prolaze
sredinom Senjske drage, pa bi bilo uputno poduzete
potrebne zakonske mjere za proširenje granica koje bi
obuhvatile njezino cijelo područje.


SENJSKA DRAGA KAO PRIRODNO IZVORIŠTE PITKE VODE ZA GRAD SENJ
Senjska Draga as a natural source of drinking water for the Town of Senj


Stari grad Senia već je u rimsko doba posjedovao
vodovod (Aquaduct), koji nažalost, makar djelomično
nije sačuvan. Prema Buczynskom e (1997) Senjkinje
su išle po vodu u Senjsku dragu na izvor Kraljevice
(danas Kraljičino vrelo) na udaljenosti 12 milja od grada,
jer u gradu nije bilo cisterni za vodu. Na svom dugom
i mukotrpnom putu do Senjske drage i natrag pjevale
su pjesme od kojih su neke iz 16. i 17. stoljeća


2 HDA, 3283UOZV, 14. 7. 1907.
3 Šumarski list, 1908.
4 "Katastar bujica" is kept in the specialised library of the former


Water Utility Company in Zagreb.


dan-danas sačuvane. Uvidjevši teško stanje gradske su
vlasti povjerile izradu projekta vodovoda Karlu Điniju
1764. god. po uzoru na stari rimski vodovod. Do izgradnje
vodovoda korištenjem Kraljičinog vrela došlo
je početkom 19. stoljeća. Kod njegove izgradnje upotrijebljene
su cijevi od pucolanske zemlje obložene
mortom, koje su se proizvodile u okolici Otočca. Trasa
vodovoda bila je položena uz cestu uzduž korita senjske
bujice (Lap a i ne, 1896). Povećane sječe šuma u
prvoj polovici 19. stoljeća u području Senjske drage
prouzročile su pojačane bujice i eroziju. Zbog toga je
prilikom rekonstrukcije Jozefmske cesta kroz Senjsku
dragu 1843. god. poznati projektant major K. K ne ž i ć
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 100     <-- 100 -->        PDF

V. Ivančević: BIOLOŠKO-TEHN1ČK] RADOVI NA SANACIJI SENJSKE BUJICE "TORRENTE" Šumarski list - SUPEEMENT (2005), 91-109
preložio vodovod ispod nove ceste do sv. Križa, kojega
je dalje do grada potpuno zaštitio. Osim spoja na najizdašnije
Kraljičino vrelo priključio je na vodovod još
dva vrela (Puhla i Brestovac). Na potezu od Senjske
drage do mora ugrađeno je devet javnih ispusta s napojilištima
i četiri pobočna izvora za vodoskok na glavnom
trgu.


Vodovodna pruga od 7.400 m bila je izgrađena od
domaćih glinastih cijevi obloženih mortom dužine
60 cm i promjera 10 cm. Mjestimično nedovoljan pad
vodovodne pruge i ugrađene cijevi slabije kvalitete
(bez cakline) pogodovale su razvoju biljke repak
(Fuchsschwanz) u cijevima, koja je djelomično ili potpuno
prekidala dovod vode. Otkrivanjem njezine točne
relacije bilo je vrlo sporo i povezano sa znatnim
troškovima. Kapacitet vodovoda u ljetnim mjesecima
bio je prilično smanjen, pa nije bio u stanju podmiriti
povećanu potrošnju vode. I ono malo vode stoje dolazilo
do grada zagrijavalo se prolaskom kroz plitko položene
cijevi. Zbog toga se voda prije upotrebe za piće
držala u konobama. Usporedo s velikim radovima na
vodovodnoj pruzi obavljeni su i radovi na izgradnji
gradske vodovodne mreže i proširenju gradske lake.
Za to je najviše zaslužan K. Knežić, kojega je grad
Senj proglasio počasnim građaninom.


Zbog stalnih teškoća u opskrbi vodom gradsko poglavarstvo
Senja 1873. god. je poduzelo korake na temeljitoj
rekonstrukciji vodovoda. Planirani radovi
obuhvaćali su preuređenje vrela, dublji položaj cijevi
te zamjenu zemljanih za željezne cijevi. Kr. zemaljska
vlada podržala je molbu Gradskog poglavarstva, ali je
svoje učešće uvjetovala prethodnom
sanacijom senjske bujice. Naredno
razdoblje proteklo je u ostvarenju
zamašnih biolosko-tehničkih
radova, koji su već i prethodno detaljno
opisani. Završetkom većeg
dijela biolosko-tehničkih radova na
sanaciji senjske bujice započela je
rekonstrukcija senjskoga vodovoda.
Uz tri dotadašnja vrela uređena
su i priključena na vodovodnu prugu
još tri vrela. Ukupna minimalna
izdašnost svih šest vrela iznosila je
1,46l/s ili 87,61/min odnosno godišnje
45.990 m (Lapaine,
1896). Noviji podatak iz 1957.
god. spominje pak svega četiri vrela,
i to: Kraljičino, Puhla, Brestovac
i Pištcnak5. Količina vode nakon
rekonstrukcije bila je dostatna


Projekt rekonstrukcije senjskog vodovoda, 1957. god., Arhitektonski
projektni biro "Grakalić", Zagreb. Projekt se čuva u Komunalnom
poduzeću u Senju.


za 2.700 stanovnika grada Senja. Među velike izgrađene
objekte izdvajao se glavni rezervoar od 400 m3
kraj gradskog groblja na 64 mnv, odakle je voda slobodnim
padom tekla u grad. Rekonstruirani senjski vodovod
pušten je u promet 1894. god. na radost svojih
građana. Sveukupni troškovi iznosili su 74.550 forinti.
Od toga je Kr. zemaljska vlada izdvojila 49.540 forinti
(66 %) za glavnu vodovodnu prugu, a grad Senj 24.960
forinti (33 %) za uređenje gradske mreže.


Nakon rekonstrukcije vodovoda izvršeni su manji
radovi na njegovu proširenju 1928. god. i 1931-34.
god., kada su zahvaćena skoro sva vrela s područja
Kriškog i Ovčijeg potoka i uvedeni kućni priključci.
Sljedeća rekonstrukcija manjeg obujma ostvarena je
1951-52. god., a njegova temeljita rekonstrukcija
1957-59. god., koja je rezultirala znatnim povećanjem
kapaciteta uključenjem gotovo svih raspoloživih vrela.
Od sveukupno obuhvaćenih 25 vrela veći dio je pripadao
području Kriškog potoka (15 vrela) s najizdašnijim
Kraljičina vrelom minimalne izdašnosti 4,75 l/s. Drugo
područje Ovčijeg potoka obuhvaćalo je devet vrela s
najizdašnijm vrelom Brankovo minimalne izdašnosti
4,13 l/s. Uz to, uključeno je i jedno samostalno vrelo
Pištcnak, minimalne izdašnosti 0,27 l/s. Većina vrela
nalazi se na geološkog podlozi amfibolskog portfirita,
stijena trijaske starosti. Ukupna minimalna izdašnost
svih 25 vrela iznosila je 9,15 l/s ili 289.080 m3 godišnje,
srednja izdašnost 16,9 l/s ili 532.900 nr godišnje,
te maksimalna izdašnost 39,0 l/s ili godišnje


1.225.588 nr. Kapacitet vodovoda izračunat je za tadašnjih
5.000 građana Senja na temelju prosječne
Slika 7. Vegetacijska karta Senjske drage autora Z. Pelcera, 1972.
godine, s dodatno ucrtanom vodovodnom prugom.


Figure 7 Vegetation map of Senjska Draga by Z. Pelcer, 1972, with
the addition of the water line.


(Preuzeto iz radaZ. Pelcera, 1972. godine.


Taken from the work of Z. Pelcer, 1972)
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 101     <-- 101 -->        PDF

V. Ivančević: BIOLOŠKO-TEHNIČKI RADOVI NA SANACIJI SENJSKE BUJICE "TORRENTE" ... Šumarski list -SUPLHMENT (2005). 91-109
dnevne potrošnje od 900 m . To odgovara izdašnosti od
10,41 l/s odnosno godišnje 328.500 nr vode koje je neznatno
veća od minimalne izdašnosti. Rekonstrukcijom
vodovoda osigurana je dovoljna godišnja količina
vode, ali je u ljetnim mjesecima dolazilo do poremećaja
zbog povećane potrošnje vode. Prilikom rekonstrukcije
položene su cijevi od lijevanog željeza na vodovodnoj
pruzi promjera 50, 60 i 80 mm, te na gradskoj
mreži promjera 50-150 mm. Sveukupni troškovi
rekonstrukcije iznosili su 63.709.926 dinara (slika 7).


Puštanjem u rad HE Senj šezdesetih godina minulog
stoljeća, stvoreni su uvjeti za nesmetanu opskrbu
vodom šireg južnog kopnenog primorskog područja i
susjednih otoka. U to svrhu izgrađen je vodovod
južnog ogranka Hrvatskog primorja velikog kapaciteta,
kao i nova vodovodna pruga iz Hrmotina do Senja.
Na taj je način definitivno razriješena vodoopskrba
grada Senja, pa bivši stari vodovodni sustav iz područja
Senjske drage danas jedino služi za opskrbu njezinih
donjih zaselaka. Stara vodovodna pruga zajedno
s vrelima i ostalim pratećim objektima danas je prilično
zapuštena. To nipošto nije dobro, jer ovaj stari
vodovod uvijek mora biti u rezervi u slučaju većih kvarova
na sadašnjem vodovodu. Osim toga, njegove vode
mogle bi se koristiti za oživljavanje nekadašnjeg uređenog
bujičnog kanala od groblja do izlaska u more,
koji bi predstavljao originalnu turističku atrakciju.
Stalno povećanje broja vrela i njihovo uključivanje u
senjski vodovod zasigurno je nastalo kao rezultat
uspješnih biološko-tehničkih radova u prikupištu senjske
bujice na području Senjske drage. Međutim, sustavna
istraživanja takve naravi nisu provedena pa se i ne
mogu donositi pouzdani zaključci. U ovom slučaju mogu
se jedino stvarati zaključci na temelju saznanja šumarske
znanosti koja potvrđuju čvrstu povezanost biološko-
tehničkih radova o intenzitetu bujica i erozija.


1 tvrdnja o povećanju broja vrela s obzirom na progresiju
vegetacije nije nažalost do sada bila predmetom
sustavnih istraživanja. U tom segmentu nije pronađena


ZAKLJUČCI


Nestankom šuma prije nekoliko stoljeća u prodor


noj dolini Senjske drage stvorena je razorna bujica i


erozija.


Sveukupna dužina senjske bujice od 25 km stvarala


je prosječno godišnje 32.000 m nanosa u prikupi


štu na području Senjske drage, koja se potom kreta


la prema nanosištu ugrožavajući grad Senj.


U otklanjanju opasnosti od bujica u nanosištu, pre


ložen je bujični kanal iz stare jezgre grada izvan


njegovih zidina krajem 18. stoljeća. Ta parcijalna


mjera ublažila je opasnost od bujica, ali je nipošto


nije potpuno odstranila.


nikakva povijesna dokumentacija. Tu nam je donekle
pomogla oskudno sačuvana projektna dokumentacija
vodoopskrbe grada Senja. No, ni u njoj nažalost nema
ključnog odgovora koji bi potvrdio ovisnost povećanja
broja vrela o progresiji vegetacije. Ostaje ključna dvojba
je li postupično povećanje broja vrela u vodoopskrbi
grada Senja bilo limitirano financijskim motivima ili
nije bilo potrebe za uključivanjem novih vrela. I u
ovom slučaju mogli bi se prikloniti konstataciji da se
broj i kapacitet vrela proporcionalno povećavao s intenzitetom
biološko-tehničkih radova, uz istodobno
smanjenje erozivnih procesa. Konsolidacija nekadašnje
senjske bujice i pratećih erozija u Senjskoj dragi
već je završena, ali bi postavljanje jednog pilot projekta
dobro došlo u daljnjem praćenju tih odnosa. To bi bilo
od neprocjenjive koristi za šumarsku i vodoprivrednu
struku, ali i za ostale srodne struke. Uz to, postojeća
vrela bi trebalo urediti, a potom i uspostaviti trajni pokus
mjerenja njihove izdašnosti. Među njima ima i vrlo
uspjelih graditeljskih rješenja, koja bi se mogla uvrstiti
u spomenike tehničke kulture.


Daljnja istraživanja vodnog kapaciteta Senjske drage
povezana s nekadašnjom vodoopskrbom grada Senja
trebala bi okupiti šumarske ali i ostale stručnjake
srodnih disciplina. Koliko je poznato, ovakva uspješna
i obimna sanacija bujica i erozija na području Senjske
drage primjenom biološko-tehničkih mjera nije poznata
na cijelom Sredozemlju. Domaći i strani stručnjaci
šumarstva i ostalih srodnih struka neizostavno posjećuju
Senjsku dragu, koja ostavlja snažan dojam na svakog
posjetitelja. Senjska draga predstavlja eklatantan
primjer vrhunskog dostignuća našeg šumarstva, a pogotovo
krškog šumarstva. Njegovi se rezultati mogu
ravnopravno nositi s krskim šumarstvom najrazvijenijih
zemalja Sredozemlja, a u nekim segmentima zauzimaju
i vodeću poziciju.


-
--Conclusions
Uspješnu sanaciju senjske bujice i erozije započelo
je u drugoj polovici 19. stoljeća Nadzorništvo-Inspektorat
i posebne službe za uređivanje bujica
kombiniranim biološko-tehničkim radovima u njezinom
prikupištu (Senjska draga).


Glavni radovi ostvareni su krajem 19. i početkom


20. stoljeća osnivanjem 22 kulturc-branjevinc crnoga
bora na 320 ha u mozaičnom rasporedu, izgradnjom
20 km suhozida dužine i izvršenjem različitih
uzgojnih radova. Od tehničkih radova izgrađena su
62 različita bujična objekta, među kojima se izdvaja
sedam masivnih poprečnih pregrada. Uz to obavljeni
su znatni zemljani i građevinski radovi.


ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 102     <-- 102 -->        PDF

V. Ivančević: BIOLOŠKO-TEHNIČKI RADOVI NA SANACIJI SENJSKE BUJICE "TORRENTE" Šumarski list - SUI´LEMENT (2005). 91-109
Ostvareni biološko-tehnički radovi potpuno su sanirali
senjsku bujicu i mnogobrojne erozivne procese
na području Senjske drage koji su omogućili i povratak
autohtone vegetacije. Sadašnje šume ponajprije
ostvaruju zaštitnu ulogu, kao i cijeli niz ostalih
općekorisnih funkcija.


Osnutkom kultura-branjevina i obnovom autohtone
vegetacije Senjske drage, postupno se povećava
vodni kapacitet i broj vrela odakle se grad Senj opskrbljivao
pitkom vodom. Prije priključenja na novi
vodovod 1964. god. dotadašnji stari vodovod s područja
Senjske drage koristio je 25 vrela minimalne
godišnje izdašnosti od 289.080 m3. Otada je uglav-


LITERATURA


Buczynski , A., 1997.: Gradovi Vojne krajine. Hrvatski
institut za povijest. Biblioteka Hrvatska
povjesnica, Zagreb.


Glavičić , A., 1965.: Kulturno-povijesni vodič po
Senju. Senjski zbornik I, Senj.


Haueise , L., 1926.: Uređenje bujica i vododerina u
Hrvatskoj i Slavoniji. Pola stoljeća šumarstva,
1876-1926., Zagreb.


Ivančević , V, 1995.: Šume i šumarstvo dijela Hrvatskog
primorskog krša tijekom 19 i 20. stoljeća.
Disertacija, Senj.


Kosović , B., 1914.: Prvi šumarski stručni opis i nacrt
šuma na Velebitu i Velikoj kapeli od Dalmatinske
mede do Mrkoplja i Ogulina. Šum. list,
Zagreb.


Kovačević , I., 1981.: Stoljetni izazov Senja. Zagreb.


nom prestala njegova funkcija, koja bi se mogla ponovno
aktualizirati korištenjem vode u komercijalne
svrhe i za oživljavanje nekadašnjeg bujičnog toka.


Provesti zakonsku proceduru oko uvrštenja većeg
broja biološko-tehničkih ostvarenja u spomenike
naše tehničke kulture.


Prema nepodijeljenom mišljenju mnogih domaćih i
stranih šumarskih stručnjaka uspješni biološko-tehnički
radovi na području Senjske drage mogu se
uvrstiti medu najuspješnija ostvarenja zelene struke
na cijelom području Sredozemlja.


- References
Lapaine , V, 1892.: Pregrada u Senjskoj bujici kod
grada Senja. Viesti družtva inžinira i arhitekta,
broj 1. Zagreb.


Lapaine, V, 1896.: Stare i nove vodograđevine u
Hrvatskoj i Slavoniji. Zagreb.
Magdić, M., 1877.: Topografija i poviest grada Senja.
Senj.
Pelcer, Z., 1972.: Ekološko-vegetacijske značajke
Senjske drage i okolice, broj20. Zagreb.


Scverinski,V , 1967.: Gospodarenje sjeverno-velebitskim
šumama u prošlosti i danas. Senjski
zbornik, broj 3. Senj.


Šafar, J., 1962.: Borove kulture na području Š.G.
SENJ s opisom vegetacije Senjske drage i okoliee.
Zagreb.


Vitezović , P. R., 1696.: Kronika aliti spomen vsega
svieta vikov Senjski zbornik, broj 22. Senj.
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 103     <-- 103 -->        PDF

PRESENTATION AT TI IE INTERNATIONAL SYMPOSIUM Šumarski list - SUPLEMENT (2005), 91-109


BIOLOGICAL AND TECHNICAL REGULATION OF THE SENJ TORRENT
"TORRENTE" AND INCREASE IN WATER CAPACITY


Vice IVANČEVIĆ*


SUMMARY: Long-lasting negative anthropogenic and external impacts in
the area of Senjska Draga (the upper slope of the Senj torrent) resulted in an
almost complete disappearance of forests and the consequent occurrence of
erosions and devastating torrents in the second half of the 18th century. The wider
precipitation area of Senjska Draga of 33.80 km2 produced 32,000 m3 of
torrential deposits annually on average, which represented a great threat to
the Town of Senj in its lower part (the lower slope). Extensive construction activities
at the end of the 18th century in the Town of Senj related to the relocation
of the torrential channel outside the town walls mitigated the negative effects
of the Senj torrent only partially. In the second half of the 19´h century
complex biological-technical regulation of the Senj torrent in its upper slope
(the area of Senjska Draga) began, drawing upon the latest insights of the forestry
practice. The Senj water supply system in Senjska Draga was also completely
reconstructed after the Senj torrent had previously been regulated. The
major portion of the activities was performed by the Senj Royal Inspectorate


for Karst Afforestation in the Military Border region, the oldest Croatian specialized
forestry karst organization, and by special torrent services of the Royal
Land Government. The work lasted from 1879 to 1910. The establishment
of 22 cultures - enclosures of black pine over 320 ha arranged in a mosaic-like
pattern, the construction of 20 km of dry wall and of 62 different torrential
facilities, including earth and construction works, deserve special mention.


Biological-technical activities had a decisive impact on soil protection,
accelerated the progression of autochthonous vegetation, and increased water
capacity and the number of springs. During the latest thorough reconstruction
of the Senj water supply system in 1957, the mean annual capacity
of 25 springs from the area of Senjska Draga was 530,000 m (16.9 l/sec) and
ranged from 9.17 to 39.0 l/sec. When Senj was joined to the water supply system
of bigger capacity, the old Senj water supply system from Senjska Draga
of 1964 was almost completely abandoned. Many of the biological-technical
achievements in Senjska Draga deserve to be legally protected and pronounced
monuments of technical culture. Waters from the old Senj water system
could be used to renew the former torrent, which would be running from the
town cemetery to the sea. All the city fountains could also be re-activated.
This would make the Town of Senj more attractive both for its citizens and for
the numerous visitors. The successful regulation of the formerly extremely devastating
Senj torrent, "Torrentea ", and the increased water capacity of its
upper slopoe (the area of Senjska Draga) using the biological-technical measures
of the forestry profession may rightfully be ranked among the most successful
achievements of karst afforestation not only in Croatia but also in the
whole of the Mediterranean.


Vice Ivančcvić, PhD, Trg I. Mažuranića 1/1.
31250 Novi Vinodolski
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 104     <-- 104 -->        PDF

V. [vančević: BIOLOGICAL AND TECHNICAL REGULATION OF THE SEN.I TORRENT "TORRENTE´ Šumarski list - SUPLEMENT (2005), 91-109
INTRODUCTION


The past disappearance of forests, particularly in
the Croatian coastal region and on the islands, resulted
in vast karst areas faced with a dramatic threat of complete
destruction. Torrents are by far the most destructive
agents, followed by different types of erosions. The
local population, who sought their principal source of
existence in forests, was largely responsible for these
negative past trends. The environmental conditions
and, indirectly, the life of the local population were severely
deteriorated by the loss of forests and soil in
karst areas. The authentic condition could only be restored
with time-consuming and expensive biological-
technical operations. The deeply cut valley of Senjska
Draga with 33.80 km2 of a wider and 15.00 km2 of a
narrower precipitation area is an outstanding example
of such a process. The valley is situated between the
mountain massifs of Velika Kapela and Velebit near the
Town of Senj.


There are big differences between the disappearance
of forests and the related formation of karst, and
their restoration to the original condition. Whereas the
former processes evolve rapidly, the latter takes a long
time and requires considerable financial means. Senjska
Draga, the upper slope of the formerly highly turbulent
Senj torrent, used to be covered with a dense forest
until the second half of the 18th century, which
marked the beginning of its rapid devastation. To curb
this process, the military authorities of the time passed
several legal regulations on the preservation and improvement
of forests on karst, which also included


Senjska Draga. The loss of the forest cover in Senjska
Draga led to dangerous erosions and torrential sediments
that constantly threatened the Town of Senj. In
order to decline this threat, the torrent channel was relocated
outside the town walls at the end of the 1811
century. This partial measure mitigated the risk for the
Town of Senj but did not remove it completely. The
Senj torrent and the erosions were finally regulated
with combined biological-technical measures in its upper
slope in the area of Senjska Draga at the turn of the
19lh century. The Senj Royal Inspectorate, the oldest
forestry karst organisation in Croatia, had a very important
role in carrying out biological and a part of
technical operations. The remaining technical operations
were undertaken by special government torrent
services that employed foresters - torrent experts. The
Senj torrent and the erosion in Senjska Draga were
completely regulated with combined biological-technical
measures. These measures also allowed the return
of autochthonous vegetation, as well as increased the
water capacity and the number of springs. The present
forest cover in Senjska Draga has a primarily protective
function, but also multitudinous non-commercial
functions, which guarantee the preservation and improvement
of the stability in the environment. The highly
satisfactory results obtained from the Senj torrent
regulations and erosion control in Senjska Draga may
rightly be considered as one of the most successful pro


jects of this kind in the entire Mediterranean area.


GENERAL CHARACTERISTICS


Position


Senjska Draga, as a wider precipitation area of the
formerly notorious Senj torrent "Torrentea", is a narrow,
confined valley situated between the mountain
massifs of Velika Kapela and Velebit at the 15lh meridian
and the 45th parallel. From the Town of Senj inland-
wise it forms a narrow valley with steep sides,
and then broadens fan-like through numerous grooves
and smaller coves towards the mentioned mountain
massifs. The wider precipitation area of Senjska Draga
takes up 33.80 km", while the narrower area covers


15.00 km . Senjska Draga may be considered a natural
rarity, because this small area contains diverse geological
substrates, soil types, climatic features and vegctational
covers.
Geological and pedological structure


The largest part of the wider precipitation area is
made up of Jurassic limestones (71 %), and a smaller
part of impermeable Triassic rocks (29 %). The central
part of Senjska Draga is composed of Triassic eruptive


- amphibolic (green) schist bordered with Carnic rocks
(clastites) from the bottom part in the narrow belt. Both
groups of rocks are bordered with thinly layered dolomites
and dolomite limestones of the Upper Triassic.
The remaining, largest part of Senjska Draga is covered
with alternating deposits of dolomites and the dominating
Jurassic limestone. Conglomerates and differently
sized stones of Pleistocene torrential origin
occur in the belt of the former torrent. With regard to
the geological substrate, soil, orographic features and
other external particularities, Senjska Draga is exposed
to strong erosions (Kovačević, 1981). Stable to minimally
eroded terrain accounts for only 11 % of the total
area of Senjska Draga, whereas the larger part is
subject to dangerous erosion causing total degradation
(64 %) and to intensive erosion (25 %). The average
terrain slope gradient of Senjska Draga of 10 % is also
responsible for distinct erosive processes, because any
terrain with a slope higher than 2 % is erosion-prone.
Naturally, stable terrains are also subject to "normal
erosion", which removes to 1 nrVha of material annual


ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 105     <-- 105 -->        PDF

V. Ivančević: BIOLOGICAL AND TECHNICAL REGULATION OF THE SENJ TORRENT "TORRF.NTF." Šumarski list - SUPLEMF.NT (2005), 91-109
ly. At such a rate, the quantity of the eroded material is
always lower than the quantity of the formed material.


The geological substrate, the vegetation and other
external impacts determine the development of varied
soil types. Senjska Draga is dominated by shallow and
skeletoidal brown sub-Mediterranean soils, while rendzinas,
red soils, brown eutrophic soils, acid brown
soils, humus - silicate soils and other soil types alternate
sporadically in a mosaic-like pattern.


Climate


According to Köppen´s classification, Senjska Draga
belongs to the continental variety of the Mediterranean
climate (Cfsax"). According to Thörnthwait´s index,
it belongs to the zone of humid climate. The mean
annual temperature of 9.1 °C and the annual precipitation
average of 1.700 mm is characterised by a pronounced
autumn maximum and summer minimum.
This area suffers sudden weather changes, particularly
when large quantities of air mass are on the move. These
changes are responsible for strong winds (bura/northcrly
and y «go/southerly), which have a negative impact
on the development of vegetation and soil.


Vegetation


According to the phytogeographic classification,
the forest vegetation of Senjska Draga belongs to the
sub-Mediterranean vegetational zone and the Mediterranean
- montane vegetation belt of the Adriatic province
of the Mediterranean region. To a lesser degree it
also belongs to the Illyrian province of the North-American
forest region. The first zone, containing forests
and thickets of oriental and hop hornbeam of the alliance
Ostryo-Carpinion orientalis Ht. in two altitudinal
belts, extends from the sea to 700 m above the sea towards
the hinterland (Pelccr, 1972). The first belt
from 0-300 m is covered with forests of pubescent oak
and oriental hornbeam (Querco-Carpinetum orientalis
H-ić 1939) and degraded communities of ornamental
grass and sage (Stipo-Salvietum officinalis H-ić). Ori


ental hornbeam is only partially represented, while hop
hornbeam extends as far as the sea. The second belt
from 300-700 m is inhabited by forests of pubescent
oak and hop hornbeam (Ostryo-Quercetum pubescentis
Ht. 1938), mostly in the form of degraded thickets
in varying stages of the secondary phytocoenosis Seslerio-
Ostryetum. Within the forest of pubescent oak
and hop hornbeam there are several subassociations
and wasteland communities, including sedge and
knapweed {Carici-Centauretum rupestris Ht.), savory
and campanula {Satureio-Edraeaenthetum Ht.) and several
extra-zonal communities. As a final degradation
stage in the forest there are thickets of common juniper
(./. communis) and prickly juniper (J. oxycedrus). The
largest areas of Senjska Draga are covered with forests
and degraded stages of the second belt. Apart from the
zonal, there are also several extra-zonal communities.
These include autochthonous forests of black pine with
cotoneaster {Cotonaestro-Pinetum nigrae Ht. 1938),
forests of sessile oak with woodrash (Luzulo-Quercetum
petraeae I Hill. 1983 / Pass. 1963), forests of sessile
oak with brooms (Luzulo-Quercetum petraeae genistetosum
prov. Pelc.) and forests of beech with woodrushes
(Luzulo-Fagetum Wrab.).


The second vegetation zone towards the continental
hinterland from 700 m upwards contains beech forests
with autumn moor grass (Seslerio-Fagetum sylvaticae
/Ht. 1950/ M. Wraber 1960) extending up to the sub-
mountainous beech forests {Fagetum illyricum subalpinum
Ht.). The elements of xerothermal sub-Mediterranean
forests and mesophytic beech forests are represented
in the prevailing beech forests with autumn
moor grass. Apart from the mentioned forest communities
and their degraded forms, there are also 22 artificially
established cultures - enclosures of black pine
covering 320 ha and distributed in a mosaic-like pattern
across Senjska Draga. Not only do these cultures enclosures
have a predominantly protective role, but
they also play a key role in the successful regeneration
of autochthonous vegetation (Figure 1).


A HISTORICAL SURVEY OF FORESTS IN SENJSKA DRAGA


From preserved forests to their disappearance


According to research by Magdić (1877), at the
turn of the 16lh and the 17th century the surroundings of
Senj, including Senjska Draga, were covered with dense
forests of oak and fir! (it was most probably black
pine, not fir). In the early 17th century mention was made
of the preserved forests of Senjska Draga in connection
with the resettlement of the uskoci (rebel fighters
against the invaders) from Senj into the interior of the
country. Profits from the sale of these forests were to
be used by Venice to cover the costs of their resettlement.
Bishop De Dominis of Senj was to receive a


commission as the middleman in this transaction. However,
the violent death of Rabata, the military commander
of Senj, and the opposition staged by the Viennese
court undermined the realisation of this plan (Sever
in ski, 1967). The forests of Senj must have disappeared
in the first half of the 17th century, since a
highly destructive torrent in 1647 inflicted enormous
damage to the Town of Senj, destroying a part of the
town walls and 50 houses within the town (Vi tezo vic,
1696). Clearly, the torrent caused such devastating
damage because the forests in Senjska Draga had
already completely disappeared. At that time, the Senj
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 106     <-- 106 -->        PDF

V. Ivančević: BIOLOGICAL AND TECHNICAL REGULATION OF THE SENJ TORRENT "TORRENTE" Šumarski list - SUPI.EMENT (2005), 91-109
torrent (the Senj or the Kriški stream) ran through the
central part of the old town nucleus. It frequently pulled
down houses and dams and flooded ground floors
and pubs, especially in the downtown on Cilnica, Potok
and Križ. The houses were protected from sudden
floods with vertical planks inserted into shallow grooves
in stone doorposts. In a document dating from
1683, the people of Senj complained to the Hungarian
parliament that German officers were unlawfully cutting
down their forests. Forests continued to disappear;
a copper engraving of the Town of Senj by Valvasor
from 1689 shows a rather poor forest cover of Senjska
Draga (Figure 2). Another data relating to the unsatisfactory
condition of the forests in Senjska Draga from
the mid-18th century is contained in the renowned
Franzoni´s Forest Order, forest descriptions and other
forest regulations of the Military Border region (Koso
v i ć, 1914). In the description of forests in the Karlovac
Generalate, there is particular mention of the district
of Senjska Draga, covering 1,088 acres (626 ha) of
forests. As many as 165 trees per acre (280 trees/ha) or
a total of 175,520, trees were registered:


The description states (quote): "It can be seen that
there is not one single large tree in the whole of Senjska
Draga, but there are very beautiful young forests of
oak everywhere, which, if maintained and tended, will
grow into fine oaks." Franzoni´s Forest Order was
adopted in 1765 by a mixed military commission. It
was also concluded that conflicts between the Karlovac
Generalate and the Town of Senj about the jurisdiction
over the forests in Senjska Draga should be resolved.
According to this conclusion, the Town of Senj
gained jurisdiction over the area contained within half
an hour´s walk from the town. The Military Border
guards were to withdraw to the new boundary and guard
it together with the citizens of Senj. The area of the
Town of Senj, which was not covered with forests anyway,
was thus restricted. The fact that there were no forests
in that area is little known; therefore, when we
talk about the disappearance of forests in Senjska Draga,
we are in fact making a mistake. The truth is that
the forests in Senjska Draga had already disappeared
before this conflict (Kosović, 1914). The disappearance
of forests in Senjska Draga at the end of the 18th
century must have assumed severe proportions. The si


tuation grew worse, and the Town of Senj was increasingly
exposed to strong torrential deposits coming
from Senjska Draga. To protect the town from the destructive
torrents at least partially, General F. Vukaso
vie diverged the torrent channel from the centre of
the town outside the town walls towards the south in
1785 (Figure 3). The channel must have been built somewhat
earlier, since a torrent channel can be traced on
the map of the Town of Senj from 1763, kept at the Viennese
Court Chamber Archives (Figure 4). Vukasović
re-directed the torrent channel (called the Kolan) from
Mera Fort, and then cut it deeply into the rocks of Nehaj
towards Art and the sea. The channel was later lined
with stones and crossed with bridges and vaults in
several places. At the end of the 18th and the beginning
of the 19l century, salt, cereals and timber storages were
built above Kolan, but were destroyed in the Second
World War. In order to protect Senj from possible flooding,
the whole channel of Kolan was repaired and fortified
as far as the first bridge at Art at the end of the
19th century (G1 a v i č i ć, 1965).


These relatively costly operations in the lower slope
of the Senj torrent partially protected the Town of Senj,
but there was always threat of new dangers. Thus, for
example, the town cemetery was completely destroyed
by a strong torrent in 1856 despite having been fenced
with a wall in 1851. A strong rain in 1889 again inflicted
severe damage to the town. It became clear that the
Senj torrent could not be harnessed without complex
biological-technical operations in its upper slope (in
the area of Senjska Draga). The Senj torrent deposited
an average of 32,000 m of various materials (stones,
pebbles, debris and sand) annually, at a flow ratio of
96-0.1 m3/s. The material flow was made up of fine
suspended (2/3) and coarse deposits (1/3). In fact, the
Senj torrent is a periodic watercourse caused by sudden
and heavy precipitation, which leaches, cuts into
and erodes the banks, carrying the material and soil to
lower positions (deposits) and finally into the sea. The
total torrential course of 24.7 km consists of the main
course of 13.9 km (56 %) and the subsidiary course or
braids of 10.8 km (44 %). The subsidiary course is made
up of four braids: Bukvica 1.3 km, Pištanek 1.9 km,
Kriški Potok 2.2 km and Sijaset 5.4 km.


BIOLOGICAL-TECHNICAL REGULATION OF THE SENJ TORRENT


IN ITS UPPER SLOPE
Considerable damage from the Senj torrent in the
lower slope at the entrance to the Town of Senj in the
mid 19lh century was caused by rapid devastation of forests
and increased erosion in Senjska Draga. The forests
were cut down by the inhabitants of Senj (about
900 people) whose survival depended mainly on the
exploitation of the forest resource. In 1867, the Otočac


IN SENJSKA DRAGA


Royal Forest Office undertook to halt the negative


trend by resurrecting the forests and afforesting Senj


ska Draga in 1869, the first such attempt on the Croati


an karst. However, the results were not satisfactory due


to the dislocated nature of this Office and the use of


inadequate planting material. At that time, the Town of


Senj attempted to improve their water supply by recon
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 107     <-- 107 -->        PDF

V. Ivančević: BIOLOGICAL AND TECHNICAL REGULATION OF THE SENJ TORRENT "TORRENTE" ... Šumarski list - SUPLEMENT (2005). 91-109
structing the old aqueduct from Senjska Draga, but
lacked the necessary financial means. The land government
was willing to assist in financing the aqueduct
reconstruction on condition that the Senj torrent
was regulated first.


The shorter period that followed was marked by very
dynamic political changes in Croatia related to the
demilitarisation of the Military Border in 1881 and its
annexation to the united corpus of Croatia. Aware of
the very difficult position of the inhabitants in the Military
Border region, Baron Antun Mollinary, Commander
of the Military Border (1870-1877), personally
undertook to improve their life conditions, especially in
the karst area. He invited several top experts to inspect
the terrain and propose suitable solutions. The proposed
and adopted solutions focused on forestry and karst
afforestation. Credit for this goes to forestry experts Jo-
sip Wesely and Milan Durst. The former made a
detailed round of the Military Border karst area and
wrote an excellent book on the Croatian karst, while the
latter held high positions in the central government. A
set of favourable circumstances led to the foundation of
the Royal Commission for Karst Afforestation in the
Military Border region - the Inspectorate for the Afforestation
of Karst, Wasteland and Torrents (hereinafter:
Inspectorate) in Senj in 1878, the oldest specialised forestry
karst organisation in Croatia. The Inspectorate
was responsible for the narrow corridor from Povila
(near Novi Vinodolski) to St. Magdalena (near Starigrad)
covering 46,000 ha of karst. In the 64 years of
continuous work (1878-1942) the Inspectorate achieved
significant results, primarily in afforesting 1,700 ha
with 10.5 million seedlings and restocking 1,400 ha
with 4.5 million seedlings and in carrying out other biological-
technical operations (Ivančević, 1996).


Immediately after the Inspectorate was established,
activities were started to regulate the upper slope of the
Senj torrent in Senjska Draga. A French forestry-technical
system of torrent regulation was applied, which
was devised by the renowned forestry expert Prosper
Demonthzey . This system involved simultaneous
technical regulation of the torrent watercourse and the
afforestation of the upper slope, including a strict grazing
ban (H a u e i s e, 1926). The regulation of the torrent
in its upper slope neutralised its negative impact in
the lower slope and converted poor quality soil into
fertile soil. More extensive activities on afforesting
Senjska Draga are related to the establishment of a larger
number of cultures - enclosures of black pine distributed
in a mosaic-like pattern, which gradually created
the conditions for the return of autochthonous vegetation
and the protection of soil. Afforestation activities
were most intensive from 1879-1900, when larger
areas of cultures - enclosures (62 %) were established.
According to P e 1 c e r (1972), 22 cultures - enclosures


of black pine were established over 320 ha, of which
271 ha were cultures of black pine and 49 ha of autochthonous
forests of black pine. A total of about 1.5 million
seedlings were planted and 1,800 kg of seeds sowed.
As many as 380 ha were cleaned and 50 ha thinned.
Moreover, the very steep and unstable sides along
the torrent were fortified with wattles and bundles of
poplar and willow cuttings and poles. A 20-km drywall
was built and 3,700 m of paths and trails were constructed.
Unlike these technical operations, it took
much longer for biological operations to have positive
effects on the torrent regulation. However, as time passed,
the positive effects of afforestation on erosion and
torrent regulations were increasingly felt. Thus, medium-
scale afforestation decreased the erosion of fine
particles by three times and of pebbles and small debris
by 40 times.


Other technical operations were executed by the
torrent regulation sub-department of the Royal Land
Government forestry department, while field activities
were performed by the Royal district authorities. These
specialised services employed forestry and torrent
experts, who received scholarships and subsidies for
education at the High Agricultural School in Vienna.
The majority of the transversal barriers were erected in
the narrowest parts of the valleys (Stolačka, Senjska,
Ljubežinska and Oštro) in order to achieve the best effects
with a minimum amount of work and means. The
transversal barriers were built of stones: the upper
parts were built of drywall and the lower parts of cement
mortar. The first to be regulated was a section
from St. Križ to the sea, and then towards Stolac and
Vratnik. The largest transversal barrier number six in
Croatia, 61.5 m long and 1.1m thick in the top part,
was built in Senjska Draga in 1889 by A. Havliček,
a certified torrent expert, at a cost of 18,000 crowns´.
That same year, 32,000 crowns were invested into the
regulation of the torrent in Senjska draga for the purpose
of preserving the Senj water supply system. For
this purpose the Royal Land Government founded a
special civil engineering administration in Senj at the
end of the 19th century, which also managed the construction
of the water supply system in Crikvenica. Immediately
after the upper barrier was built, another
massive barrier near the Senj cemetery was built in


1891 (Figure 5). This barrier was erected in a wide
part, but was made stable by building its sides into the
cliffs. This barrier stopped the torrential debris before
it entered the terraced channel going towards the sea,
whose mild gradient hampered the smooth transport of
torrential debris. The intercepted debris was transported
to a suitable waste area at a small cost. The barrier


Torrent regulation in the Counties of Lika-Krbava and Modruša-
Rijcka in 1899, Šumarski list, 1900, pp 497-499.
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 108     <-- 108 -->        PDF

V. Ivančević: BIOLOGICAL AND TECHNICAL REGULATION OF THE SENJ TORRENT "TORRLNTF." ... Šumarski list SUPI.F.MENT (2005). 91-109
was built in the form of an arch 56.81 m long, 1.5 m
thick at the top, 14.08 m wide and 1.95 m deep. It was
supported by the foundations, which were built in the
main current 2.0 m deep on average. The whole barrier
was built of broken stone with a transversal volume of
0.5-1.0 m . A walled tcrrazzo of dressed stone was
built beneath the central part of the barrier. The outer
sides were built of dressed stone. Portland cement
from Trifail was used as bonding material. A total of
1,038 m3 of partially or completely dressed stone was
used, costing 20,828 florins. The work was done by an
entrepreneur called Herman Erlich, while work in the
field was managed by Vjekoslav Horaček, a civil
engineer (Figure 6). It should be pointed out that the
construction was completed in a very short period of
only six months (Lapaine, 1892).


A large number of drainage canals, embankments,
bank walls and other smaller engineering constructions
were built on the unstable slopes and banks. Torrent
regulation activities in Croatia were intensified
with the passing of the Torrent Act in 1895, which,
among other things, solved the problem of torrent financing
in a satisfactory manner. A preserved act of
1907 contains a case of unlawful grazing in the
Paškvanac - Osornjak culture within the Senjska Draga
torrential area." A commission of the Krajina Investment
Fund inspected the mentioned area and warned
the forest ranger of an omission related to grazing in
the torrential area. According to the valid legal regulations
of that period, an official person was authorised
to kill any cattle found in the torrential area without
any prior warning. In 1908, the Royal Land Government
sent a torrent technician and forest supervisor
Stcvan Petrović into the area to complete the regulation
of the Senjska Draga torrents. The Governor
(Ban) allocated 1,170 crowns from the funds of the
Krajina Investment Fund for this purpose.´


Although biological and technical operations in
Senjska Draga were completed in 1910, damage from
torrents was not yet fully eliminated. According to a
writing of 1928, the Senj torrent in Senjska Draga sometimes
inflicted damage to private land by eroding
the already small amounts of cultivated soil into the
sea. The last bigger quantity of water from the Senj
torrent was recorded in Sijaset in 1960, when large
amounts of sand, pebbles and soil were brought under
the walls of the former forest ranger´s house (Šafar,
1962). In a short period after the First World War the
Inspectorate was responsible for torrent regulation and
maintenance.


2 HDA, 3283UOZV, 14. 7. 1907.


3 Šumarski list, 1908.


"Katastar bujica" is kept in the specialised library of the former


Water Utility Company in Zagreb.


According to the preserved "Torrent Land Register",
in the periods 1891-95 and 1931-35, a total of 15
transversal barriers were constructed, as well as eight
longitudinal constructions, 1060 m3 of walls, 108 m of
waterfall bases and bank supports, 253 m3 of drywall,
451 m3 of dams and 514 m3 of canals, costing 24,000
crowns and 333,853 dinars4 in all. Far more extensive
work was accomplished in the first period of 1891-95
than in the second period of 1931-35, which mainly related
to repairs. As much as 90 % of all the means was
spent until 1918 and only 10 % was spent after this period.
According to K o v a č e v i ć (1981), 62 torrential
facilities were built in all, among which special mention
should be made of the seven massive transversal
barriers. Earthwork operations involved 12,000 m3 of
canals and 3,000 m3 of dams. A quantity of 13,900 m3
of stone was used for the construction work (5,500 m3
for the drywall and 8,400 m3 for other facilities).


Biological operations accounted for 82 % and technical
operations for only 18 % of the total means invested
into the reclamation of Senjska Draga. In the opinion
of many Croatian and foreign experts, the impressive
results achieved by the forestry and the civil engineering
profession in regulating Senjska Draga rank
among the most successful endeavours in the whole
Mediterranean area. The forestry profession should
shortlist the most successful biological-technical achievements
in order to pronounce them monuments of
technical culture. This would greatly contribute to the
valorisation of Senjska Draga, the Town of Senj and
the wider area from the standpoint of tourism and recreation.
Furthermore, allowing the water to pass through
the regulated torrential channel to the sea from the
former Senj aqueduct, as well as re-activating the existing
town fountains would create a very particular and
almost idyllic picture of the Town of Senj. This area
would become an oasis of water surrounded by the
arid, waterless karst landscape. As the boundaries of
Velebit Nature Park run almost through the centre of
Senjska Draga, it would be advisable to undertake the
necessary legal measures to expand the boundaries to
encompass its entire area.
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 109     <-- 109 -->        PDF

V. Ivančević: BIOLOGICAL AND TECHNICAL REGULATION OF THE SENJ TORRENT "TORRENTF." ... Šumarski list SUPEEMENT (2005), 91-109
SENJSKA DRAGA AS A NATURAL SOURCE OF DRINKING
WATER FOR THE TOWN OF SENJ


The aqueduct in the old town of Senia dated from
the Roman period but has, unfortunately, not been preserved.
According toBuczynski (1997), the women
of Scnj had to get drinking water from the Kraljevica
water spring (today Kraljičino Vrelo) in Senjska Draga,
12 km away from Senj because there were no water reservoirs
in the town. On their long and arduous journey
to Senjska Draga and back they sang songs. Some of
these songs, dating from the 16lh and the 17th century,
have been preserved until today. Aware of the difficult
situation, in 1764 the town authority entrusted Karlo
Dini with the designing of an aqueduct project fashioned
after the old Roman aqueduct. The aqueduct, built
at the beginning of the 19th century, used water from
Kraljičino Vrelo. The pipes, manufactured in the surroundings
of Otočac, were made of pozzolana soil and
were lined with mortar. The aqueduct route followed
the road along the Senj torrent channel (Lapaine,
1896). Severe forest felling in the first half of the 19th
century in the area of Senjska Draga resulted in increased
torrents and erosion. It was for this reason that during
the reconstruction of the Josephine road through
Senjska Draga in 1843, Major K. Knežić, a renowned
civil engineer, proposed that the aqueduct be built
below the new road to St. Križ so that the town could be
completely protected. He connected the aqueduct to
water-abounding Kraljičino Vrelo and to two more
springs (Puhla and Brestovac). From Senjska Draga to
the sea nine sluices with watering sites and four lateral
sources for the fountain in the main square were built.


The covered water route of 7,400 m was built of homemade
clay pipes lined with mortar. The pipes were
60 cm long and 10 cm in diameter. The occasionally
unsatisfactory gradient of the water route and the pipes
of poorer quality (no enamel) allowed the growth of
the plant greater celandine (Fushsschwanz) in the pipes,
which interfered with or completely stopped the
water flow. Discovering the exact site of its growth
was very time-consuming and costly. The pipeline capacity
in the summer months was considerably lower
and could not meet increased demands for water. The
little quantities of water that managed to reach the
town were warm from passing through the shallowly
laid pipes. For this reason water was kept in cool places
before being drunk. Parallel to extensive works on
laying the water pipes, the town´s water supply network
was also built and the town harbour enlarged.
Thanks to the effort of K. Knežić , who was proclaimed
an honorary citizen of Senj, these operations were
successfully completed.


Constant problems with water supply urged the
Scnj city authority to completely reconstruct the water


supply network in 1873. The planned operations involved
the reconstruction of the water spring, laying the
pipes deeper in the ground and replacing the earthen
pipes with the iron ones. The Royal Land Government
granted the request of the Town Authorities on condition
that the Senj torrent was previously regulated. The
following period saw extensive biological-technical
activities (described in detail above). When most of the
biological and technical activities related to the regulation
of the Senj torrent were completed, the Senj water
supply network was reconstructed. The three existing
springs were complemented with three more springs.
The total minimal capacity of all the six springs was


1.46 1/sec or 87/6 1/min, or 45,990 m3 per year (Lapaine
, 1896). A more recent date from 1957 mentions
only four springs: Kraljičino Vrelo, Puhla, Brestovac
and Pištenak . After the reconstruction, the quantity
of water sufficed for the 2,700 inhabitants of Senj.
The main, 400 m3 water tower built near the town cemetery
at an altitude of 64 m was particularly impressive.
The reconstructed Senj water supply facility started
operating in 1894 to the joy of all the citizens of
Senj. The overall costs amounted to 74,550 florins, of
which the Royal Land Government allocated 49,540
florins (66 %) for the main water route, and the Town
of Senj 24,960 florins (33 %) for the city water network.
After the reconstruction of the water supply system,
small-scale operations on its enlargement were executed
inl928 and in 1931-34. Almost all the springs in
the area of Kriški and Ovčiji Potok were included and
households were connected to the main supply. The
next small-scale reconstruction was undertaken in
1951-52. The water supply system was completely reconstructed
in 1957-59, which resulted in a significant
increase in the capacity by the inclusion of almost all
the existing springs. Of 25 springs in all, the majority
were in the area of Kriški Potok (stream) (15 springs).
Kraljičino Vrelo (spring) had the biggest capacity with
a minimum of 4.75 1/sec. The other area of Ovčiji Potok
(stream) included nine springs, among which Brankovo
Vrelo (spring) had the highest capacity with a minimum
of 4.13 1/sec. One independent spring, Pištanek,
was also included, with a minimum capacity of 0.27
1/sec. The majority of the springs were on the geological
substrate of amphibolic porphyrite, the rocks of
Triassic age. The total minimal capacity of all the 25
springs was 9.15 1/sec or 289,080 m per year, the mean
capacity was 16.9 1/sec or 532,900 m3 per year, and the


The Scnj water supply project, 1957, Architectural bureau "Grakalić",
Zagreb. The project is housed in the Senj Municipal Services
Company.
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 110     <-- 110 -->        PDF

V. Ivančević: BIOLOGICAL AND TECHNICAL REGULATION OF THE SENJ TORRENT "TORRENTE" Šumarski lisl - SUPLEMENT (2005). 91-109
maximal capacity of 39.0 1/sec or 1,225,500 m3 per
year. The water system capacity was calculated to meet
the needs of the 5,000 citizens of Senj on the basis of
daily consumption of 900 m3. This equals the capacity
of 10.41 1/sec or 328,500 m3 per annum, which is slightly
higher than the minimal capacity. The reconstruction
of the water supply system ensured sufficient annual
quantities of water, but the increased consumption in
summer months would still cause shortages. Pipes of
cast iron with diameters of 50, 60 and 80 mm were laid
along the water route and pipes with diameters of
50-150 mm were laid in the town network. The total reconstruction
costs were 63,709,926 dinars (Figure 7).


The construction of the hydropower station Senj in
the 1960s ensured undisturbed supply of water for the
wider area of the southern continental and littoral area
and the adjacent islands. The high-capacity water system
was built in the southern part of the Croatian littoral,
as was the new water route from Hrmotin to Senj.
This solved the problem of water supply for the Town
of Senj. The former water supply system from the area
of Senjska Draga currently only serves the downstream
hamlets. The old water route with the springs and other
facilities is in a state of neglect, which is unwise policy.
This old water supply system should always be at the
disposal in case of major breakdowns in the new water
system. Also, its waters could be used to enliven the
formerly regulated torrential channel from the cemetery
to its entry into the sea, thus providing an original
tourist attraction. A constant increase in the number of
springs and their inclusion in the Senj water supply
system is definitely the result of successful biological-
technical operations in the upper slope of the Senj torrent
in Senjska Draga. However, no systematic research
has been conducted and no reliable conclusions can
be drawn. In this case, the only conclusions can be based
on the perceptions of the forestry science on a close
relationship between biological-technical operations
and the intensity of torrents and erosion.


Regrettably, no systematic research has been done
related to the increase in the number of springs with re


lation to vegetation progression. No historical records
have been found for this segment. We have used the
scarce project documentation relating to the water supply
of Senj. However, the documentation does not provide
a key answer that would confirm the correlation
between a higher number of springs and vegetation
progression. The crucial dilemma remains: was a gradual
increase in the number of springs limited by financial
reasons or was there no need to include new
springs? In this case, too, we may stand by the claim
that the number and capacity of the springs increased
in proportion with the intensity of biological-technical
operations, with simultaneous decrease in erosion processes.
The former Senj torrent and the resulting erosions
in Senjska Draga have been consolidated, but a
pilot project designed to further monitor these relations
would be more than welcome and would be of exceptional
importance not only for the forestry and water
management profession but also for other related disciplines.
The existing springs should be regulated and a
permanent experiment of their capacity set up. Some of
them represent highly successful civil engineering solutions,
which deserve to be included in the monuments
of technical culture.


Forestry experts and experts from other related disciplines
should gather to further investigate the water
capacity of Senjska Draga linked with the former water
supply of the Town of Senj. To our knowledge, such
successful and extensive regulation of torrents and erosions
in Senjska Draga with biological-technical measures
has not been accomplished anywhere else in the
Mediterranean area. Senjska Draga has become a compulsory
destination for home and foreign forestry and
other experts, who are invariably impressed by its
grandeur. Senjska Draga is a striking example of an
outstanding achievement of the Croatian karst forestry
profession. It may justifiably rank among the karst forestry
professions of the most developed Mediterranean
countries, while in some segments it even takes up
the leading position.


CONCLUSIONS


The disappearance of forests in the Senjska Draga
valley several centuries ago resulted in devastating
torrents and erosions.


In its total length of 25 km, the Senj torrent brought
an average of 32,000 m3 of sediments annually in
the upper slope in Senjska Draga, which then moved
towards the lower slope, threatening the Town
of Senj.


To remove the danger of torrents in the lower slope,
the torrential channel from the old city centre was


relocated outside the town walls at the end of the
18th century. This partial measure mitigated the danger
of torrents, but did not remove it completely.


The Inspectorate and special torrent regulation services
launched a very successful regulation of the
Senj torrent and erosion in the second half of the
19th century. Combined biological-technical measures
in its upper slope were used for this purpose.


The majority of the work was done at the end of the
19th and the beginning of the 20th century, when 22
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 111     <-- 111 -->        PDF

V. Ivančević: BIOLOGICAL AND TECHNICAL REGULATION OF THE SENJ TORRENT "TORRENTE" Šumarski list SUPLLMENT (2005), 91-109
cultures - enclosures of black pine were established
over 320 ha in a mosaic-like pattern, 20 km of drywall
were built and different silvicultural activities
were applied. Technical works included 62 different
torrential facilities, among which seven massive
transversal barriers deserve special mention. Extensive
land and construction work was also done.


The Senj torrent and the numerous erosive processes
in Senjska Draga were completely regulated
with the biological-technical operations. These operations
also allowed the return of the autochthonous
vegetation. The current forests have a primarilyprotective role, combined with a multitude of other
non-commercial functions.


The establishment of young cultures - enclosures
and the renewal of autochthonous vegetation in
Senjska Draga gradually increased the water capaci


ty and the number of springs supplying the Town of
Senj with drinking water. Before being connected to
the new water supply system in 1964, the former old
water system in Senjska Draga used 25 springs with
minimal annual capacity of 289,080 mi annually. It
is currently mainly out of function, but the water
could again be used for commercial purposes and
for renewing the former torrential course.


A legal procedure should be undertaken to include a
number of biological-technical achievements in the
monuments of technical culture


_


According to the unanimous opinion of home and
foreign forestry experts, the successful biological-
technical operations in Senjska Draga may be ranked
among the greatest achievements of the green
profession in the whole Mediterranean area.
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 112     <-- 112 -->        PDF

IZLAGANJE NA ZNANSTVENOM SKUPU - PRESENTATION AT THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM Šumarski list - SUPLEMENT (2005). 110-119
UDK 630* 232 + 116 + 165


BIOLOŠKA SANACIJA EROZIJE NA PODRUČJU LIKE I ISTRE


BIOLOGICAL EROSION CONTROL IN THE WESTERN PART OF CROATIA


Joso GRAČAN, Sanja PERIĆ, Mladen IVANKOVIĆ, Hrvoje MARJANOVIĆ´


SAŽETAK: U ovom se radu prikazuju rezultati istraživanja biološke sanacije
erozije na području izvorišta rijeke Une (Uprava šuma Podružnica Gospić,
Šumarija Gračac) i Istre (Uprava šuma Podružnica Buzet, Šumarija Labin).
Istraživanja su započeta 1972 godine, a provodili su ih Šumarski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu (Katedra za šumarsku genetiku i dendrologiju) i
bivši Jugoslavenski institut za četinjače, Jastrebarsko (Odjel za oplemenjivanje
šumskog drveća). Opće vodoprivredno poduzeće Karlovac i Opće vodoprivredno
poduzeće Rijeka financirali su istraživanje, a Opće udruženje šumarstva
Hrvatske i Fond za naučni rad, Zagreb su sufinancirali.


Terenski pokusi osnovani su na površini od oko 1,5 ha u proljeće (Istra) i
na oko 1 ha (Lika) ujesen 1975. godine. U pokusu su presađene biljke crnog
bora i hibridi crnog i japanskog crvenog bora. Prvi rezultati istraživanja su
objavljeni u starosti biljaka od 15 (Lika) i 5 godina (Istra). Prosječni postotak
preživljavanja na terenskom pokusu u Lici iznosio je 59 %, a prosječna visina
2,03 m. U Istri je prosječni postotak preživljavanja iznosio 80,40 %, a prosječna
visina 16,6 cm u starosti od 5 godina i s 54,25 cm prosječnom visinom i
27,45 mm prosječnim promjerom u starosti od 11 godina. U pravilu hibridne
biljke su manjih visina i postotka preživljavanja.


Ključne riječi: crni bor, japanski crveni bor, hibridi, erozija, biološka
sanacija


UVOD - Introduction


Erozijsko područje izvorišta rijeke Une prostire se Istri, u području rijeke Botonege i Boljunšćice nalazimo
na površini od oko 170 km" i spada medu najugroženikarakterističan
primjer erozije fliša, koja općenito u Hrje
u Hrvatskoj. Zaštita tla od erozije na tom području vatskoj na flišu nijc toliko izražena. Erozija osim tla zazapočela
je 1957. godine izgradnjom građevinskih hvaća i litološku podlogu (Komlenović i sur. 1983).
objekata. Međutim, i na ovom području se brzo došlo Zaštita tla od erozije i bujica na krškom području ima
do saznanja kako se zaštita tla od erozije ne može saniveliko
gospodarsko, ekološko i društveno značenje
rati samo tehničkim mjerama, već pri tome treba pri(
Topić 2003).
mjenjivati i biološku zaštitu tla (Vid ako vić i sur.


U ovom radu prikazani su rezultati istraživanja zašti


1986, Gračan i sur. 1991., Ivančević i sur. 2003.)


te tla od erozije na projektu "Biološka sanacija erozije u


Na ovom su području prisutni svi fenomeni erozije: po


Lici i Istri". Projekt su zajednički izradili bivši Institut


vršinska, brazdasta i jaružasta (Radulovi ć 1972.).


za četinjače, Jastrebarsko (Odjel za oplemenjivanje


Prema Topi ću (1997) problemima krša i njegova po


šumskog drveća) i Šumarski fakultet, Zagreb (Katedra


šumljavanja bavili su se mnogi naši autori. U središnjoj


za šumarsku genetiku i dendrologiju). Ova je istraživanje
financirao Republički fond za naučni rad, (kasnije
Ministarstvo znanosti) i Opća vodoprivredna poduzeća
Karlovac i Rijeka. Opće udruženje šumarstva (kasnije


Dr. se. Joso Gračan, Dr. se. Sanja Pcrić,


Hrvatske šume) sufinanciralo je ova istraživanja. Pro


Dr. se. Mladen Ivanković, Hrvoje Marjanović, dipl. ing.


Šumarski institut, Jastrebarsko jektom su bila planirana biološka i tehničko-hidrološka
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 113     <-- 113 -->        PDF

Gračan, S. Perić, M. [vanković, H. Marjanović: BIOLOŠKA SANACIJA EROZIJE Šumarski list - SUPLEMF.NT (2005). 110-119


istraživanja zaštite tla od erozije i otjecanja vode. Nažazitet
crozijskih procesa. U svezi s tim osnovano je u Lici
lost, ova istraživanja vodoprivreda nije ni započela. i Istri nekoliko terenskih pokusa (Viđaković i sur.
1981, Gračan i sur. 1991,Komlenović i sur. 1992).


Sa šumarskog stajališta, osnovni je zadatak bio ovo
područje što djelotvornije pošumiti i tako smanjiti inten


MATERIJAL I METODE


Za osnivanje terenskih pokusa biljke su uzgojene
sjetvom sjemena i održavane mjerama njege i zaštite do
starosti 2+0 i 1 + 1 u rasadnicima Instituta za četinjače,
Jastrebarsko (Odjel za oplemenjivanje) i Katedre za šumarsku
genetiku i dendrologiju Šumarskog fakulteta u
Zagrebu. Prije osnivanja terenskih pokusa mlade biljke
presađene su u plastične vrećice i "Jyffi" lončiće. Terenski
pokusi osnovani su na lokalitetu "Belaj" (1,5 ha) u
proljeće i "Lički Osredci" (1,0 ha) ujesen 1975. godine.
Razmak sadnje bio je 2x1 m, odnosno razmak između
redova 2 m, a između biljaka lm. U terenske pokuse
presađene su biljke različitih provenijencija crnog bora
iz Crne Gore (Kosanica i Crna Poda), Slovenije (Kranj),
Makedonije (Berovo), Rusije (Krim), Francuske (Korzika
4 i Korzika 5), Cypra (1, 2, 3) i Hrvatske (Supetar,
Pelješac, Makarska, Senj, Vrhovine, Jastrebarsko) kao i
hibridi crnog i japanskog crvenog bora (Pinus nigra x P.
densiflora). U pokusu "Lički Osredci" presađeno je


2.863 biljaka (2.310 crni bor, 553 hibridi), a u pokusu
"Belaj" 2.597 biljaka (1.540 crni bor, 1.057 hibridi) na
gradone i redove (Slika 1 i 2).
- Material and methods
Pokus "Lički Osredci" osnovan je na ekstremno nagnutom
(30°-50°), skeletnom i nepovoljnom terenu. Tlo
je vrlo isprano, a cijela ploha je tipična jaružna erozija.
Litološku gradu u širem području čine jurski vapnenci i
dolomiti. U tlu dominira visoki postotak skeleta, a geneza
je uznapredovala do A-C oblika (Gračan i sur.
1991). Prema Pelceru (1975) u ovom području pridolaze
brdske bukove šume (Fagetum montanum Ht.),
šume hrasta kitnjaka s običnim grabom (Querceto-Carpinetum
Ht.) i šume hrasta medunca i drugih hrastova s
crnim grabom (Seslerio-Ostryetum Ht. et. H-ić).


Prosječni uzorak tla i osam uzoraka biljnog materijala
uzeti su tijekom jeseni 1976, 1977, 1979 i 1988.
godine. Uzorci tla i biljnog materijala analizirani su
odgovarajućim metodama u laboratoriju Instituta (K o mlenović
i sur. 1992).


Geološko-litološku građu u predjelima Grimalde,
Belaja i Kršlika - Glavice čine tercijalne naslage fliša
sastavljene pretežito iz izmjeničnih proslojaka lapora i
pješčenjaka. Na tom matičnom supstratu u recentnim
uvjetima zastupljene su s više od 80 % rendzine plitke i


Područje istraživanja -Research localities


"Belaj", Istra


Slika 1. Terenski pokusi "Lički Osredci" i "Belaj" -Figure 1 Field experiments in Lika and Istria
(Snimio -Photo: B. Mayer 1982.) (Snimio -Photo: 1 vanković 2004.)


Ill
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 114     <-- 114 -->        PDF

J. Graćan, S. Perić, M. Ivanković, H. Marjanović: BIOLOŠKA SANACIJA RROZIJE Šumarski list - SUPLEMF.NT (2005), 110-119
srednje duboke. Uz njih uprskano dolaze sirozemi ko-Na pokusu "Zrmanja" koji je osnovan 1957. godine
luvijalno tlo i posmeđena rendzina (Mart i no vic sadnjom šumskih saadnica, voćaka i ostavljanjem trav1977,
Martinović i Vrbek 1982, Martinović i natih površina, praćenje uspjeh pošumljavanja na 6 ploCestar
1984). ha i na površini od oko 20 ha (Cestar i sur. 1985).


U ovom se području razvila šuma hrasta medunca i
bjeloga graba (Orno-Carpinetum orientalis, Bertović
i Lovrić 1987).


REZULTATI I RASPRAVA - Results and discussion


Rezultati istraživanja "Biološke sanacije erozije u Lički Osredci
Lici i Istri" odnose se na preživljavanje, izmjere visina, Iz tablice 1 i 2 razvidno je kako je u terenski pokus
prsnih promjera i praćenje rasta i razvoja biljaka crnoLički
Osredci presađeno ukupno 2863 biljke, od čega
ga bora u terenskim pokusima Lički Osredci, Belaj, Zr2310
biljaka crnog bora i 533 hibrida. Postotak preživmanja).
U pokuse je presađeno 18 različitih proveniljavanja
biljaka 1988. godine kretao se od 17,20 % (Cyjencija
crnog bora i 9 hibridnih familija crnog i japanpar
2) do 96,20 % (Berovo, Makedonija), a 2004. godiskog
crvenog bora. Poznato je kako crni bor ima izrazine
od 17,20 % (Cypar 2) do 90,77 % Pakline, Hrvatska.
to disjunktan areal, a od prirode pridolazi u Južnoj Eu


Prosječne visine biljaka crnog bora 1988. godine iz


ropi, sjeverozapadnoj Africi i Maloj Aziji.


nosile su 2,03 m, a 2004. godine 5,75 m. Najmanje


Rezultati preživljavanja biljaka (%), prosječne visprosječne
visine od 1,18 m 1988. godine imale su biljine
(m i cm) i prsnih promjera (cm i mm) prikazani su ke provenijencije Cypar 1, a najveće biljke provenijenu
tablicama 1, 2 i 3 te slikama 1, 2 i 3. za terenski pokus cije Crna Poda u iznosu od 2,74 m. Najmanje prosječne
u Ličkim Osredcima i tablici 3 za terenski pokus Belaj. visine ujesen 2004. godine imale su biljke provenijen-


Tablica 1. Preživljavanje i prosječne visine biljaka crnog bora i hibrida između crnog i japanskog crvenog bora
za 1988 i 2004. ("Lički Osredci")


Table 1 Survival rate and heights of black pine and hybrid seedlings


Provenijencija broj sadeno Preživljavanje % visine (m) dbh (cm)
R. br. (porijeklo populacija, familija) familija biljaka Survival % Heights (m) Dbh (cm)
Ord. No Provenance
(population origin, family)
No of
families
No of
plants
1988 2004 1988 2004 2004
1
2
Kosanica C.G.
Crna poda C.G.
2
865
603
50,85
62,20
50,52
60,53
2,55
2,74
8,05
6,60
12,63
12,21
3 Pelješac HR 81 75,80 72,84 2,12 6,09 10,99
4 Supetar HR 59 81,40 77,97 2,03 5,91 7,56
5 Pakline HR 5 65 95,38 90,77 2,03 5,05 8,83
6 Staza HR 53 84,91 75,47 1,69 6,40 8,89
7 Borov vrh HR 34 73,53 50,00 2,16 4,59 7,16
8 Berovo MK 1 73 96,20 64,38 2,69 10,30 13,23
9
10
Krim br. 1 SSSR
Krim br. 2 SSSR
2
70
93
78,60
45,20
78,60
38,71
2,67
2,27
5,74
4,67
12,78
8,48
11
12
Korzika br. 4 FR
Korzika br. 5 FR
2
51
55
56,85
54,50
56,85
54,50
2,11
1,82
5,23
7,33
8,86
8,37
14 Golzuk TU 31 51,60 48,39 2,32 6,49 12,53
15 NizavTU 3 53 58,50 58,50 2,33 6,41 10,70
16 Nac. park TU 27 66,65 66,65 1,61 3,63 9,78
17 Cypar 1 40 67,50 60,00 1,38 2,57 5,02
18 Cypar 2 3 29 17,20 17,20 1,18 3,92 7,16
19 Cypar 3 28 67,86 57,14 1,53 4,55 6,65
Ukupno crni bor - Total black pine 18 2310 65,82 59,95 2,03 5,75 9,55
Hibridi -Hybrids 9 553 40,30 25,14 1,85 2,91 5,44
Ukupno -Total 27 2863 64,48 58,11
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 115     <-- 115 -->        PDF

J. Gračan, S. Perić, M. Ivanković, H. Marjanovic: BIOLOŠKA SANACIJA F.ROZIJE Šumarski list - SUPLEMENT (2005), 110-119
cije Cypar 1 u iznosu od 2,57 m, a najveće od 10,30 m Iz iznesenog razvidno je kako su hibridne biljke imale
biljke provenijencije Berovo (Makedonija). dva puta manje preživljavanje i manje visine.


Radi usporedbe rasta i razvoja biljaka 18 proveniRezultati
ovih istraživanja pokazali su kako hibridi
jencija crnog bora sa 9 familija hibrida između crnog i između crnog i japanskog crvenog bora nisu pogodni
japanskog crvenog bora, razvidno je kako su hibridne za biološku sanaciju erozije na izvorištu rijeke Une i u
biljke relativno slabo preživljavale, odnosno u starosti Istri (Vidakovi ć i sur. 1986., Vidakovi ć i Gra od
31 godine (jesen 2004) od 533 biljke preživjelo je čan 1973., Gračan i sur. 1991.).


138 biljaka (1/4) i postigle prosječnu visinu od 2,91 m.


Tablica 2. Preživljavanje, prosječne visine i prsni promjeri prema državi porijekla.


Table 2 Survival and average heights and diameters according to origin of seedlings


Država Country
Sađeno biljaka
No of plants
Preživljenje Survival
Visina (m) - Height (m) dbh (cm)
Dbh (cm)
1988 2004 1988 2004
1 Crna gora Montenegro
1468 56,50 54,63 2,64 7,54 12,44
2 Cipar-Cyprus 97 50,85 46,39 1,38 4.17 5,84
3 Hrvatska Croatia
292 82,20 73,41 2,01 5.70 9,03
4 Makedonija Macedonia
73 96,20 64,38 2,69 10,30 13,23
5 Krim SSSR -Crimea, USSR 163 61.90 58,28 2,47 5.36 11,15
6 Francuska France
106 55,80 55,80 1,96 5.96 8,61
7 Turska Turkey
111 58,90 58,90 2,08 5,27 10,87
Ukupno Total 2310 64,50 58,83 2,03 6,33 10,16
8 Hibridi -Hybrids 553 40,30 25,14 1,86 2,91 5,44
Sveukupno Overall 2863 55,40 54,62 2,14 5,90 9,57


120
100
ŽČ
f 40
>s


GCV <& «V* *f #


s*


Slika 2. Postotak preživljavanja u starosti od 15 i 31 godinu ("Lički Osredci") po državama


Figure 2 Survival percentages of seedlings at age 15 and 31 according to origin


Analizom prosječnog uzorka tla i osam uzoraka kloroza iglica, što je posljedica koncentracije CaC03
biljnog materijala utvrđene su koncentracije biogenih kao i nedostatak dušika (Komlenovi ć 1978, Gra elemenata
u iglicama biljaka, koje uglavnom koincidičan
i sur. 1991.).
raju s rastom i izgledom. Kod većine biljaka opažena je
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 116     <-- 116 -->        PDF

J. Gračan. S. Perić, M. Ivanković. H. Marjanović: BIOLOŠKA SANACIJA EROZIJK ... Šumarski list SUPLEMENT (2005), 110-119
11


Slika 3. Prosječne visine biljaka u starosti od 15 i 31 godinu ("Lički Osredci") po državama porijekla


Figure 3 Average seedling heights at age 15 and 35 according to origin


Belaj osnovan u proljeće 1975, a preživljenje i izmjere visina


Kada se radi o rastu i razvoju biljaka na ovom poku- obavljene su 1976 godine. Tijekom 1981. godine u stasu,
treba istaći kako je financiranje ovih istraživnja rosti biljaka od 11 godina izmjerene su visine i prsni
prestalo 1981. godine. Kao stoje navedeno, pokus je promjeri (Tablica 3).


Tablica 3. Preživljavanje, prosječne visine i prsni promjeri biljaka crnog bora i hibrida između crnog i japanskog
crvenog bora za 1976. ("Belaj")
Table 3 Survival, average heights and diameters of black pine and hybrids in 1976 and 1981 in the "Belaj "
field experiment


R. br.
Ord. No
SO
broj
number
Provenijencija
(porijeklo populacija, familija)
Provenance
(population origin, family)
sadeno
biljaka
No of
plants
Preživljavanje %
Survival %
1976
visine (cm)
Heights (cm)
1976 1981
promjeri (mm)
diameters
1981
1 86 145 89,86 14,10 47,03 24,83
2 87 Jastrebarsko HR 143 88,11 11,90 62,97 38,24
3 216 347 77,52 17,00 64,83 26,58
4 1076 22 100,00 15,50 87,09 32,55
5 1077 63 96,83 13,90 67.98 35,15
6
7
1078
1079
Vrhovine HR
44
20
95,45
95,00
12,50
13,70
69,51
84,67
40,61
44,67
8 1080 155 97,42 11,40 62,56 36,12
9 1081 91 94,51 11,50 60,25 34,79
10 1086 Senj HR 58 77,59 9,50 22,69 9,76
11 1087 Kranj SLO 42 95,24 8,60 21,91 8,59
12
13
1083
1084
Pelješac HR
110
190
67,27
59,47
14,10
12,70
65,68
51,87
33,25
28,33
14 Berovo MK. 110 54,55 12,80 50,30 21,25
Ukupno crni bor Total black pine 1540 59,30 54,25 29,62
1 1050 Hibrid Hybrids
748 77,81 14,70 47,03 22,58
2 1053 Hibrid Hvbrids
309 87,06 18,80 61,46 27,95
Ukupno hibrida Total
Hybrids 1057 80,00 54,25 25,27
Sveukupno Overall
2597 58,40 27,45
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 117     <-- 117 -->        PDF

J. Gračan, S. Perić. M. Ivankovic, II. Marjanović: BIOLOŠKA SANACIJA EROZIJE .
Šumarski list - SUPLEMENT (2005), 110-119
Slika 4. Biljke crnoga bora sađene na gradone 1975, terenski
pokus Belaj 2004.


Figure 4 Plants ofPinus nigra planted in gradones in 1975,
the Belaj 2004 field experiment
(Snimio -Photo: Ivankovic)


Prosječni postotak preživljavanja svih biljaka na
ovom pokusu iznosio je 1976. godine 69,65 %, a prosječna
visina 14,80 cm. Prosječni postotak preživljavanja
hibridnih biljaka iznosio je 80 % s visinama od


ZAKLJUČCI


1.
Biljke različitih provenijencija crnog bora dominiraju
u preživljavanju, visinskom i debljinskom rastu
i razvoju u odnosu na hibridne biljke.
2.
Prosječni postotak (ponderirani) preživljavanja tih
biljaka u 2004. godini iznosi 59,95 %. Prosječne visine
iznose 5,75 metara, a prsni promjer 9,55 cm u
terenskom pokusu Lički Osredci.
3.
Hibridne biljke između crnog i japanskog crvenog
bora imaju gotovo dvostruko manje preživljavanje
(25,14 %), visine (2,03 m) i prsne promjere (5,44 cm).
4.
U Terenskom pokusu u Istri (Belaj) biljke različitih
provenijencija u starosti od 8 godina imaju nešto
veće visine i prsne promjere od hibridnih biljaka.
LITERATURABertović, S., A. Ž. Lovrić, 1987: Šumske zajednice
u Jugoslaviji, Šumarska enciklopedija 3, Zagreb.
Cestar, D.,V. Hren, K. Bezak,V. Krejči, 1985:
Inventarizacija i valorizacija pokusne plohe
"Zrmanja", Stručni izvještaj za 1985., 31 pp. Šumarski
institut, Jastrebarsko.
Gračan, J., M. Vidaković, T. Littvay, N. Komlenović,
P Rastovski, 1991: Prilog sanaciji
erozije na području izvorišta rijeke Une.
Radovi Vol. 26, broj 1:5-23.


16,75 cm. Preživljavanje biljaka crnog bora različitih
provenijencija iznosio je 59,30 % s prosječnom visinom
biljaka od 12,80 cm. Iz iznesenog je vidljivo kako
su hibridne biljke u juvenilnom stadiju većeg postotka
preživljavanja i prosječnih visina, što se i očekivalo.


Rezultati izmjera visina i prsnih promjera svih biljaka
u pokusu 1981. godine su pokazali kako su prosječne
visine različitih provenijencija crnog bora imale
nešto više prosječne visine biljaka (58,40 cm) od hibridnih
(54,25 cm). Što se tiče prsnih promjera odnos
je ostao isti, odnosno prosječni promjer crnog bora iznosio
je 29,62 mm, a hibrida 25,27 mm. Prosječna
debljina biljaka u pokusu bila je 27,45 mm.


Rezultati dosadašnjih istraživanja pokazali su kako
su tla u Istri na kojima su osnovani pokusi karbonatna,
slabo alkalne reakcije, dobro opskrbljena pristupačnim
kalcijem, a slabo fosforom. Stanje humizacije i opskrbljenost
ukupnim dušikom je dobra. Tla imaju ekološki
povoljan mehanički sastav, pretežito pripadaju u
teksturne klase: glinasta ilovača i praškasta glina
(Martinović 1977, M artinović iVrbek 1982,
Martinović iCestar 1987).


Conclusions


5.
Sa šumarskog stajališta, biološka sanacija erozije
sadnjom biljaka crnoga bora omogućuje brže i djelotvornije
pošumljavanje erodiranih površina i time
značajno smanjuje intenzitet erozije te omogućuje
povratak autohtone vegetacije.
Na kraju koristimo priliku te zahvaljujemo tadašnjem
upravitelju Šumarije Gračac dipl. ing. Davoru
Zecu, dipl. ing. šumarstva i upravitelju Šumarije Labin,
Krunoslavu Božičeviću , dipl. ing. šumarstva,
koji su pomogli da se obave izmjere biljaka i dovrše istraživanja.


-
References
Ivančević , V. 2003: 125 obljetnica osnutka "kraljevskog
nadzorništva za pošumljavanje krasa
krajiškog područja - inspektorata za pošumljavanje
krševa, goleti i uređenje bujica" u Senju,
naše najstarije šumarske krške organizacije,
1878 - 2003. godine. Šum. list - Suplement
(2003)3-22.


Komlcnović, N., Đ. Markoja, P Rastovski:
Istraživanje utjecaja sjetvenih supstrata i mineralnih
gnojiva na rast i ishranu drveća i grmlja,
Zagreb, Šumarski list.
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 118     <-- 118 -->        PDF

J. Gračan, S. Pcrić, M. Ivanković. H. Marjanović: BIOLOŠKA SANACIJA EROZIJE
Komlenović, N., B. Mayer, P. Rastovski, 1992:
Suzbijanje erozije na flišu Istre uzgojem alepskog
bora (Pinus halepensis) i brnistre (Spartium
junceum). Rad. Šumar, inst, Vol. 27 broj 1:
5-14.


Martinović,J . 1977: Osnovna pedološka karta Hrvatske,
list Pazin 2, tumač.


Martinović, J., B. Vrbek, 1982: Pedološka obrada
sliva Botonega. Fond Šumarskog instituta, Jastrebarsko.


Martinović, J., D. Cestar, 1987: Tla šumskih
ekosustava u Istri u ediciji Pedosfera Istre (A.
Škorić i suradnici, Zagreb).


Pel cer, Z. 1975: Fitocenološko raščlanjenjc ličke visoravni
i njihovo uređenje na ekološko-vegetacijskoj
osnovi. Doktorska disertacija, Šumarski
fakultet, Zagreb.


Radulović,H . 1972: Pedologija, Sarajevo.


Topić, V. 1982: Efekti biološko tehničkih melioracionih
mjera na pokusnoj plohi Klačine, Šum. list
106:11-19.


Topić, V. 1997: Upotrebljivost listača pri pošumljavanju
krša, Šum. list 7-8: 343-352.


... Šumarski list - SUPLEMENT (2005), 110-119


To p i ć, V. 1999a: Površinski kopovi na Kaštelanskom
području i mogućnosti njihove sanacije, Šumarski
list 7-8: 301-309.


Topić, V. 199b: Melioracijski učinci šumskih kultura
na kršu u odnosu na pedosferu, Šumarski list
9-10:411-422.


Topić, V. 2003: Šumska vegetacija na kršu kao značajan
čimbenik zaštite tla od erozije, Šumarski
list - Suplement (2003): 51-64.


Vidaković, M., J. Gračan, 1973: Sanacija erozije
na području izvorišta rijeke Une. Stručni izvještaj,
Šumarski institut, Jastrebarsko.


Vidaković, M., J. Martinović, I. Trinajstić, J.
Gračan, N. Komlenović, A. Krstinić, Ž.
Borzan, 1981: Biološka sanacija erozije fliša
Istre, Kongres biologa Hrvatske, Poreč, 1-103.


Vidaković, M.,Ž. Borzan, N. Komlenović, A.
Krstinić , 1986: Testiranje nekih familija čistih
vrsta i povratnih križanaca dvoigličavih borova
na kršu. Analiza šumarstvo 12/3, Jugoslavenska
akademija znanosti i umjetnosti.