DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 33     <-- 33 -->        PDF

IZLAGANJE NA ZNANSTVENOM SKUPU - PRESENTATION AT THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM Šumarski list SUPLEMENT (2005). 31-39


UDK 630* 116


ULOGA PLANINSKIH SUMA U REDUKCIJI VISOKIH VODA I POPLAVA


POSSIBILITIES OF MOUNTAIN FORESTS IN REDUCING HIGH WATERS AND FLOODS


Petr KANTOR*


SAŽETAK: Tijekom posljednjih 8 godina, Republika Češka pretrpjela je tri
katasrofalne poplave (srpanj 1997. g., srpanj 1998. g. i kolovoz 2002. g.)
prouzročene izrazito obilnim oborinama, posebice u planinskim šumskim dijelovima
naše zemlje. Bespoštedne kritike uzroka i posljedica poražavajućih
poplava u medijima nisu zaobišle niti šumarstvo. Negativni utjecaj šumskog
gospodarenja na intenzitet i razmjer poplava posebice se ogleda u jakoj
oplodnoj sječi i neodgovarajućem omjeru vrsta u našim šumama. U ovom se
radu sažimaju i komentiraju rezultati dobiveni iz trajnih pokusnih ploha u
planinama Orlicke horv. Vodni režim smreke i bukve, dviju glavnih vrsta naših
planinskih šuma iscrpno se istražuje na primjeru neprekinute serije od


1977. g. Prikazuju se i rezultati za sve tri poplave. Rezultati istraživanja nedvojbeno
pokazuju da smrekove i bukove šume učinkovito ublažavaju neprekidne
oborine do 100 mm. Međutim, kod oborina iznad 150 mm, profil tla je
potpuno zasićen vodom, što dovodi do nekontroliranog i spontanog utjecanja
kroz cijeli profil, neovisno o omjeru smjese u šumama ili metodama obnove.


UVOD - Introduction
Šume zauzimaju oko 34 % površine Republike Če- predstavljena u javnim medijima kao vrsta neprikladna
hoslovačke. Preko 50 % oborina padne na šume. Raz- s gledišta vodnog gospodarstva. S druge strane, listače
log tomu nije činjenica da šume "privlače" vodu, već su predstavljene kao vrste koje značajno doprinose rejednostavno
to što visinske i planinske lokacije s viso- dukciji poplava zbog njihove velike potrošnje vode.
kim godišnjim oborinama od 800 do 1500 mm imaju Međutim, to se općenito odnosi na nedokazana mišljenajveći
postotak šuma u našoj zemlji. nja i hipoteze kojima nedostaju stvarni dokazi.
U uvodu ovom članku važno je napomenuti da se ti- Pitanje je: je li moguće stručno odgovoriti na isto
jekom posljednjih 200 godina sastav vrsta naših šuma indicirano u naslovu ovog članka? Kao prvo, potrebno
značajno promijenio. Dok je u prirodnom sastavu vrsta je spomenuti da se to odnosi na krajnje složenu sferu
postotak četinjača bio samo 34 % (norveška smreka problema s kojima se bavi šumsko istraživanje već
11 %), sada je njihov omjer više nego dvostruk, tj. 77 % više od 100 godina,
(norveška smreka 54 %). Istovremeno je smreka obično


KRATAK POGLED NA POVIJEST ISTRAŽIVANJA


VODNOG GOSPODARENJA U ŠUMARSTVU


A brief view of the history of water-management forest research


Prva sustavna mjerenja nekih parametara vodnog Međutim, međunarodno poznati članak Engl era
režima šumskih sastojina proveli su Krutsch u nje- (1919) još se danas citira. U toj studiji su vodni režim i
mačkom Tharandtu već davne 1863. (Delfs 1955). tok otjecanja uspoređeni u nešumskom i u šumskom


malom slivu u Švicarskoj. Slične su se komparativne


* Prof. ing. Petr Kantor, CSc, Fakultet šumarstva i drvne tehnolo- studije postupno provodile u ostalim šumarsko razvije
jiije, Mendelcvo sveučilište poljoprivrede i šumarstva, Zemedel- i „ „i -. r, , , ~, , ,
skä 3, 613 00 Brno, Czech Republic n, m europskim zemljama. I Cehoslovacka je sudjeloe-
mail: kantor@mendelu.cz vala u istraživnaju. Problemi vodnog gospodarstva