DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 25     <-- 25 -->        PDF

S. Matić. 1. Anić. M. Oršanić: UZÜQJNI ZAHVATI U FUNKCIJI POBOLJŠANJA PK0TUER0Z1JSKF. -Šumarski liši - SUPLEMENT (2005). 17-30
Ivančević, V., 2003: 125. obljetnica osnutka "Kraljevskog
nadzorništva za pošumljenje krasa krajiškog
područja - Inspektorata za pošumljavanje
krševa, goleti i uređenje bujica" u Senju, naše najstarije
šumarske krške organizacije, 1878 - 2003.
godine. Šumarski list, pos. izd., CXXV1I: 3-22,
Zagreb.


Komlcnović, N., P. Rastovski,B. Mayer, 1992:
Suzbijanje erozije na flišu Istre uzgojem alepskog
bora (Pinus halepensis Mili.) i brnistre (Spartium
junceum L.). Radovi, 27(1): 5-14, Jastrebarsko.


Kozarac , 1887: O uzgoju posavskih hrastovih sastojina
u prvim periodima obhodnje. Šumarski list
X1/1: 1-15, Zagreb.


Kozarac , J., 1886: O prorjcđivanju šuma. Šum. list
X(8-9): 356-359, Zagreb.


Krej či, V., T. Dubravac, 2004: Oplodnom sječom
od panjače do sjemenjače hrasta crnike (Querem
ilex L.). Šum. list CXXVIII (7-8): 405-412,
Zagreb.


Lončar, [., 1949: O pravilnoj obnovi sastoj ina lužnjaka
i graba. Šumarski list LXX1II (6-7): 201-205,
Zagreb.


Matić, S., I. Anić, M. Oršanić, 2001: Uzgojni
postupci u prebornim šumama. U: B. Prpić (ur.),
Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, Akademija
šumarskih znanosti, 407^160, Zagreb.


Matić, S., 1. Anić, M. Oršanić, 1997: Podizanje,
njega i obnova šuma kao temeljni preduvjeti ekološkog,
društvenog i gospodarskog napretka mediterana,
Šum. list 121(9-10): 463^172, Zagreb.


Matić , S., 1996: Uzgojni radovi na obnovi i njezi sastojina
hrasta lužnjaka. U: D. Klepac (ur.), Hrast
lužnjak (Querem robur L.) u Hrvatskoj, HAZU i
Hrvatske šume, p. o. Zagreb, 167-212, Zagreb.


Matić, S., I. Anić, M. Oršanić, 1996: Uzgojni zahvati
u submediteranskim šumama hrasta medunca
(Querem pubescens Willd.). U: Mayer, B.
(ur.), Unapređenje proizvodnje biomase šumskih
ekosustava, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
i Šumarski institut, Jastrebarsko, 343-354,
Zagreb.


Matić, S., 1994: Prilog poznavanju broja biljaka i količine
sjemena za kvalitetno pomlađivanje i pošumljavanje.
Šumarski list 3-4 (CXV1II): 71-79,
Zagreb.


Matić, S., 1989: Uzgojni radovi u prirodnim sastojinama
i mogućnost njihovog normiranja. Šumarski
list 1-2 (CXIII): 39-53, Zagreb.


Matić, S., B. Prpić, 1986: Pošumljavanje. Savez inženjera
i tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske, 79 str., Zagreb.


Matić, S., Đ. Rauš, 1986: Prevođenje makija i panjača
hrasta crnike u sastojine višeg uzgojnog
oblika. Glasnik za šumske pokuse, pos. izd. 2,
79-86, Zagreb.


Matić, S., 1984: Uzgojni zahvati u šumama hrasta lužnjaka
Slavonije i Baranje kao mjera povećanja
kvalitete drvne mase. Zbornik radova "Istraživanje,
razvoj, kvaliteta proizvoda u preradi drva",
167-177, Osijek.


IVI arč i ć, 1955: Sredozemna makija na dalmatinskom
kršu. Šumarski list LXX1X (3-4): 118-123, Zagreb.


Partaš, J., 1898: Hrast u visokoj šumi. Šumarski list
XXII (8-9): 326-331, Zagreb.
Pauzin,G., 1878: Istraživanja posljedaka postignutih
prigodom prorjeđivanja mladih sastoj ina. Šum.
list, 11(4): 228-234, Zagreb.
Petračić , A., 1942: Šumski i dendrogeografski odnosi
na otoku Braču. Glasnik za šumske pokuse


8: 179-238, Zagreb.
Petračić , A., 1938: Zimzelene šume otoka Raba.
Glasnik za šumske pokuse 6: 3-60, Zagreb.
Petračić , A., 1926: Uzgajanje šuma, I. dio, 308 str.,
Zagreb.
Petračić, A., 1919: Opažanja o prirodnom izlučivanju
stabala u u debljinske i vrijednosne razrede u
hrastovim, bukovim i borovim sastoj inama. Šum.
listXLIII (7-8): 209-217, Zagreb.
Prpić, B., 1992: O vrijednosti općekorisnih funkcija
šume. Šumarski list CXVI (6-8): 301-312, Zagreb.
Prpić, B., 1986: Odnos hrasta crnike i nekih njegovih
pratilaca prema vodi i svjetlu. Glas. šum. pokuse


2: 69-75, Zagreb.
Rauš, Đ., 1987: Šumarska fitocenologija. Sveučilište
u Zagrebu- Šumarski fakultet, 313 str., Zagreb.
Starčević,T., 1990: Prirodna obnova lužnj akovih sastoj
ina u uvjetima slabog i neredovitog uroda sjemenom.
Glasnik za šumske pokuse 26: 351-359,
Zagreb.
Topić, V., I. Anić, L. Butorac, 2005: Effects of
stands of black pine (Pinus nigra Arn.) and aleppo
pine (Pinus halepensis Mill.) on the protection
of soil from erosion. Ekologia /Bratislava/,
in press.
Topic, V., 2001: Utjecaj kultura crnoga bora (Pinus
nigra Arn.) na zaštitu tla od erozije prouzročene
kišom. U: S. Matić, A. P. B. Krpan, J. Gračan (ur.),
Znanost u potrajnom gospodarenju hrvatskim šumama,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
Šumarski institut, Jastrebarsko, 261-268, Zagreb.