DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 249     <-- 249 -->        PDF

I. Tikvici. Z. Seletković. N. Magdić, V. Šojat: STANJF. I ODNOSI OBORINSKIH VODA U ŠUMSKIM ... Šumarski list - SUPLEMKNT (2005), 247-248
STANJE I ODNOSI OBORINSKIH VODA U ŠUMSKIM EKOSUSTAVIMA
NACIONALNOG PARKA PLITVIČKA JEZERA


Ivan TIKVIĆ, Zvonko SELETKOVIĆ,
Nikola MAGDIĆ, Višnja ŠOJAT


SAŽETAK: Temeljno obilježje Nacionalnog parka Plitvička jezera su prirodna
jezera sa čistom i bistrom vodom te raznoliki slapovi koji se prelijevaju
preko sedrenih barijera. Jedna od pretpostavki za uravnoteženo slijevanje
oborinske vode, osiguravanje ciste i bistre vode, sprječavanje erozije te nastanak
i održavanje jezera su šumski ekosustavi, koji zauzimaju oko 76 % površine.
Kako je glavna vrsta drveća u tim ekosustavima obična bukva, a još su
značajnije zastupljene obična jela i obična smreka, istraživanje je provedeno
u ta tri glavna šumska ekosustava. Cilj istraživanja bio je utvrditi utjecaj
šumskih ekosustava na dinamiku i kvalitetu oborinskih voda, odnosno njihov
posredni utjecaj na stanje površinskih voda i proces eutrofikacije jezera, koji
se sve više naglašava.


Stanje oborinskih voda utvrđeno je na temelju tjednih i dvotjetnih uzoraka
oborina i njihovogfizikalno-kemijskog sastava izvan šume (kontrola) i na devet
različitih mjesta u šumi. Istraživano je taloženje onečišćujučih tvari (sulfati,
nitrati), odnosno suho gravitacijsko taloženje lebdećih čestica i mokro
taloženje.


U šumskom ekosustavu obične bukve utvrđene su manje količine oborina
(maksimalne, srednje i minimalne vrijednosti) od količina oborina izvan
šume. Ušumskom ekosustavu obične jele i obične smreke, maksimalne vrijednosti
količina oborina bile su veće od vrijednosti izvan šume samo u slučajevima
jakih kiša, dok su prosječne vrijednosti bile manje od vrijednosti izvan
šume. Slični rezultati utvrđeni su i u šumskom ekosustavu obične jele i obične
bukve. Rezultati ukazuju na raznolik utjecaj krošanja šumskog drveća na sli


jevanje, otjecanje i procjeđivanje oborinske vode, te na različit utjecaj šumskih
ekosustava na stanje oborinskih voda u odnosu na različite intezitete
oborina. Prosječna intercepcija za sva tri ekosustava u vrijeme jačih kiša kretala
se od 25-30 %. Utvrđena je značajna prisutnost oborina sa pH vrijednosti
ispod 5,6 izvan šume i u šumi. One su bile manje zastupljene u šumskom
ekosustavu obične bukve. U nekoliko slučajeva pH vrijednosti u šumskom
ekosustavu bile su veće i povoljnije u odnosu na vrijednosti izvan šume, što
govori o određenom pozitivnom utjecaju šumskog ekosustava na kemizam
oborina i taloženje onečišćujučih tvari. To se također odnosi i na drupe tvari
(Cl, S04-S, N03-N i dr.) koje su u radu analizirane.
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 250     <-- 250 -->        PDF

1. Tikvić, Z. Sclctkovic, N. Magdić. V. Sojal: THE CONDITION AND RELATIONSHIP OF PRECIPITATION ... Šumarski list SUPLEMENT (2005), 247-24X
THE CONDITION AND RELATIONSHIP OF PRECIPITATION
WATERS IN THE FOREST ECOSYSTEMS OF
PLITVICE LAKES NATIONAL PARK


Ivan TIKVIĆ, Zvonko SELETKOVIĆ,
Nikola MAGDIĆ, Višnja ŠOJAT


SUMM AR Y: Plitvice Lakes National Park is characterised by natural lakes
with clean and clear water and a variety of waterfalls splashing over travertine
barriers. Forest ecosystems, which take up about 76 % of the area, are
one of the basic prerequisites for a balanced runoff of precipitation water, the
provision of clean and clear water, the control of erosion and the formation
and maintenance of the lakes. Since beech is the principal tree species in these
ecosystems accompanied by substantial amounts of silver fir and spruce,
research was conducted in these three main forest ecosystems. Research was
aimed at establishing the impact of forest ecosystems on the dynamics and
quality of precipitation water, or their direct influence on the condition of sur


face waters and eutrophication of the lakes, which has become an increasingly
important issue.


The condition of precipitation water was determined on the basis of weekly
and bi-monthly precipitation samples and their physical-chemical composition
outside the forest (check samples) in nine different sites in the forest.
Research included depositions of pollutants (sulphates, nitrates) or dry gravitational
depositions of floating particles and wet depositions.


In the forest ecosystem of common beech the precipitation quantities (maximal,
medium and minimal values) were lower than those measured outside
the forest. In the forest ecosystem of silver fir and common spruce, maximal
values of precipitation quantities exceeded the values outside the forest only
in cases of heavy rains, while the average values were lower than those outside
the forest. Similar results were found in the forest ecosystem of silver fir
and common beech. The results point to different impacts of forest tree crowns
on runoff, discharge and percolation of precipitation water and to variable
impacts of forest ecosystems on the condition of precipitation waters with regard
to different precipitation intensities. The average interception for all
three ecosystems during heavy rains ranged from 25-30 %. Significant precipitation
with pH values below 5.6 was found both outside and in the forest.
These values were less represented in the forest ecosystem of common beech.
In several cases pH values in the forest ecosystem were higher and more favourable
in relation to the values outside the forest, which indicates a positive
impact of the forest ecosystem on precipitation chemistry and pollutant depositions.
This refers to other substances as well (CI, S04-S, N03-N and others)
which were analysed in the paper.