DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 247     <-- 247 -->        PDF

I. Pilaš, T. Gojmerac, B. Vrbek, T. Dubravac: UNAPRJRĐF.NJF. MONITORINGA PODZEMNIH VODA ... Šumarski lis! - SUPLKMENT (2005). 245-246
UNAPRJEĐENJE MONITORINGA PODZEMNIH VODA
U NIZINSKIM ŠUMSKIM EKOSUSTAVIMA HRVATSKE
KORIŠTENJEM GlS-a I GEOSTATISTIKE


Ivan PILAŠ, Tihomira GOJMERAC,
Boris VRBEK, Tomislav DUBRAVAC


SAŽETAK: Osnovni ekološki čimbenik koji određuje pojavu nizinskih šumskih
ekosustava je voda u tlu odnosno podzemna voda. Dosadašnje promjene
klime te antropogeni utjecaji koji su djelovali na promjenu nekadašnjeg vodnog
režima imali su snažan utjecaj na stabilnost tih ekosustava, koji su uslijed
toga postali nestabilni/i te izloženiji djelovanju ostalih abiotskih i biotskih
čimbenika. Sniženje podzemnih voda kao neposredan rezultat klimatskih promjena
i različitih hidromelioracijskih zahvata utjecalo je na produktivnost tih
šuma stoje bio jedan od najvažnijih razloga uspostave šumarskog hidropedološkog
sustava monitoringa kako bi se pridobilo što više spoznaja o statusu
podzemnih voda. Do sada je s oko 130 piezometarskih postaja obuhvaćena
velika većina glavnih kompleksa nizinskih šuma u Hrvatskoj. U ovom radu
prikazani su rezultati analize podzemnih voda iz tri različita šumska kompleksa:
Kupčine, Česme i Našičkog područja tj. s 59 piezometarskih stacionara.
Analiza rezultata piezometarskog monitoringa provedena je primjenom GIS-
a i geostatistike, s obzirom na sljedeće ciljeve istraživanja:


1.
Analizu razlika u režimu podzemnih voda između tri navedena šumska
kompleksa
2.
Prostornu analizu djelovanja ekstremno suhih godina na razinu podzemnih
voda
3.
Prostornu analizu trenda sniženja podzemnih voda
Razlike u režimu podzemnih voda između istraživanih šumskih područja
vezane su uz pripadnost, bilo pluviotermičkom režimu rijeke Save, bilo glacijalnom
režimu rijeke Drave. Prostorna analiza napravljena je korištenjem
GIS alata GRASS (Geographical Resources Analysis Support System), a geostatistička
analiza, tj. prostorno modeliranje i procjena, pomoću programskog
paketa Gstat.


U ovom radu također je dan prikaz prvih rezultata analize određenih kemijskih
parametara u podzemnoj vodi uzetih na području šume Česma. Praćenje
kemijskih svojstava podzemne vode uz dosadašnje praćenje njene dinamike
predstavlja daljnji razvoj piezometarskog sustava monitoringa, s naglaskom
na njegovo multidisciplinarno korištenje u što većoj mjeri.


Dosadašnji način manualnog prikupljanja podataka iz piezometarskih
stacionara također predstavlja jedan od ograničavajućih razvojnih čimbenika
hidropedološkog monitoringa. S tim u vezi prikazane su trenutne aktivnosti
na usavršavanju samostalnih digitalnih mjerača razina podzemnih voda,
koji u idućem razdoblju mogu zamijeniti visoke troškove manuelnog načina
monitoringa.


Ključne riječi: nizinski šumski ekosustavi, podzemna voda, piezometri,
GIS, geostatistika


/
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 248     <-- 248 -->        PDF

1. Pilaš. T. Gojmcrac. B. Vrbek, T. Dubravac: ENHANCEMENTS IN THE GROUNDWATER MONITORING ... Šumarski list SUPLEMENT (2005). 245-246
ENHANCEMENTS IN THE GROUNDWATER MONITORING SYSTEM
IN LOWLAND FOREST ECOSYSTEMS IN CROATIA
BY USING GIS AND GEOSTATISTICS


Ivan PILAŠ, Tihomira GOJMERAC,
Boris VRBEK, Tomislav DUBRAVAC


SUMMARY: The main ecological factor, which determines the lowland i.e.


floodplain forest ecosystems is the abundance of soil water. High groundwater
tables and the groundwater regime on these sites have a key role in maintaining
sufficiently high soil water content. Recent climate and anthropogenic
changes in the water regime have had a strong influence on the stability of
these ecosystems which have become more vulnerable in respect to other
abiotic and biotic factors. Decreasing groundwater tables due to global climate
changes and local hydrotechnical activities reflect on the productivity of
these forests. This was the main reason that foresters established long-term
groundwater monitoring studies so as to obtain deeper knowledge of these issues.
The monitoring of groundwater levels has been established in main forest
complexes where measurements have been taken at a large number of
piezometric stations on a weekly basis. Up to the present, series of data have
been collected for more than a decade. In this paper the results and analysis
of collected groundwater monitoring data from different forest complexes;
Kupčina, Česma and Našice area will be presented. Enhancements of data
analysis using GIS and geostatistics will be presented mostly in terms of


J. Analysing
differences in the groundwater regimes between these
forest complexses
2.
Analysing the spatial influence of seasonal drought on groundwater
tables
3.
A spatio-temporal analysis of groundwater decrease
The differences in the groundwater regimes in these forest areas are linked
to their position either in the pluviothermic regime of Sava River catchment
or glacial regime of Drava River catchment. Spatial analysis of the groundwater
series was made using GRASS (Geographical Resources Analysis Support
System), IDW (Inverse distance weighted average), interpolation and
geostatstical analysis and predictions by the geostatistical program Gstat based
on Linux.


In addition, in this paper preliminary results of particular groundwater
chemistry parameters analysed from samples taken from piezometers in the
Cesma forest area will be presented. Groundwater chemistry is a further step
to the enhancement of the existing forest groundwater monitoring network in
terms of its interdisciplinary use.


Data gathering from piezometric sets also present a major problem because
of the high cost of traditional manual groundwater measurements. Therefore
the current status of development of new digital cost effective groundwa


ter data logger will be presented which in the future could fully replace field
monitoring personnel.
Key words: lowland forest ecosystems, groundwater, piezometers, GIS,
geostatistics