DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 244     <-- 244 -->        PDF

J. Čavluvić. M. Oršanić. M. Božić: ÜOSPODARF.NJF, PRIVATNIM ŠUMAMA HRVATSKE ... Šumarski list - SUPLHMLNT (2005). 242-243
GOSPODARENJE PRIVATNIM ŠUMAMA HRVATSKE KAO OGRANIČAVAJUĆI
ČIMBENIK ISPUNJENJA OPĆEKORISNIH I GOSPODARSKIH
FUNKCIJA ŠUMA NIZINSKOG PODRUČJA


Jure ČAVLOVIĆ, Milan ORŠANIĆ, Mario BOŽIĆ


SAŽETAK: U Republici Hrvatskoj nalazi se 461,137 ha (19 %) šuma i šumskog
zemljišta u privatnom vlasništvu, što čini 19 % od ukupne površine šuma i
šumskog zemljišta. Međutim, šume u privatnom vlasništvu jako su rascjepkane.
Postoji ukupno oko 600,000 sitnih privatnih šumovlasnika, dok gotovo da i nema
udruga privatnih šumovlasnika. Na području Zagrebačke županije udio sitnih
privatnih šuma iznosi gotovo 50 % ili 69,420 ha. S obzirom na gustu naseljenost
i razvijenost prostora, značenje šuma i njihovih funkcija u tom području


još je izraženije.
Istraživanje je provedeno u nizinskom i brdskom dijelu Zagrebačke županije
(4 katastarske općine). Na ukupno 417ploha mjereni su elementi strukture sastojina.
Anketirano je 366 privatnih šumovlasnika (56,5 %). Rezultati istraživanja
ukazuju na veliku heterogenost sastojina, odnosno veliku varijabilnost elemenata
strukture glavne vrste drveća u sastojinama. Utvrđena je veća varijabilnost
pojavljivanja stabala hrasta lužnjaka po prostoru (C. V= 107 %) u odnosu na
bukvu u brdskom području (C. V= 76 %). Nadalje, nepostojanje jedinstvenog
pristupa gospodarenja na površini većoj nego što je prosječna površina parcele
(0,43 ha) teprebirna sječa pojedinačnih zrelih stabala hrasta lužnjaka bez obnove,
vodi postupnom nestajanju hrasta lužnjaka iz privatnih nizinskih šuma. Na temelju
rezultata ankete dobiven je profil tipičnog sitnog privatnog šumovlasnika.
U radu su istaknute preporuke za unaprjeđenje stanja i gospodarenja sitnim privatnim
šumama istraživanog područja i općenito u Hrvatskoj.
Ključne r ij eči: privatne šume, funkcije šuma, elementi strukture, ekstenzivno
gospodarenje, prebirne sječe, tipični šumovlasnik
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 245     <-- 245 -->        PDF

.1. Čavlović, M. Oršanić, M. Božić: PRIVATF. FOREST MANAGF.MENT IN CROATIA AS A LIMITING ... Šumarski list - SUPLEMENT (2005), 242-243


PRIVATE FOREST MANAGEMENT IN CROATIA AS A LIMITING FACTOR
IN THE ACHIEVEMENT OF NON-COMMERCIAL AND COMMERCIAL
FOREST FUNCTIONS IN LOWLAND REGIONS


Jure ČAVLOVIĆ, Milan ORŠANIĆ, Mario BOŽIĆ


SUMMARY: Of the total forest land in the Republic of Croatia, 461,137 ha
or 19 % of forests and woodland are privately owned. However, private ownership
is highly fragmented. There are 600,000 small-scale private forest
owners, whereas there are no forest associations of private owners. In the
area of Zagreb County, the proportion of small-scale private forests amount
to almost 50 % or 69,420 ha. Taking into account the population density and
the spatial development, the importance of forest functions in this region is
even more pronounced.


Research was carried out in the lowland and hilly region of Zagreb County
(4 land register districts). The elements of stand structure were measured in a total
of 417 plots. A survey was conducted on 366private forest owners (56.5 %).
The results of research indicate extensive stand heterogeneity, a relatively high
variability of structural elements of principal tree species in the stands. A higher
variability in the incidence of pedunculate oak in the space (C V= 107 Vo) was
found in relation to beech in the hilly region (C V= 76 %). Furthermore, the absence
of a uniform approach to management over an area larger than the average
plot (0.43 ha) and the selective cutting of individual mature trees of pedunculate
oak without regeneration leads to the gradual disappearance of pedunculate
oak from private lowland forests. The profile of atypical small-scale private
forest owner was obtained from the survey results. Recommendations are given


for the improvement of the current status and management with small-scale private
forests in the study area and in Croatia in general.