DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 242     <-- 242 -->        PDF

D. Uiminić, N. Potočić. 1. Suletković, M. GrSković: UTJECAJ PATOGENE GLJIVE Sphaeropsis sapinea ... Šumarski list - SUPLEMENT (2005), 240-241
UTJECAJ PATOGENE GLJIVE Sphaeropsis sapinea
NA PROTUEROZIJSKU ZAŠTITNU ULOGU
KULTURE CRNOGA BORA U ISTRI:
ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA I STANJA ISHRANE


Danko DIMINIĆ, Nenad POTOČIĆ,
Ivan SELETKOVIĆ, Maja GRSKOVIĆ


SAŽETAK: U prošlom stoljeću na području Istre, crnim borom (Tinus nigra
Arnold) pošumljavani su krški tereni. Kulture su podizane na različitim tipovima
tala u cilju zaštite tla od erozije tu obnavljanja šumske vegetacije. Istraživanjima
zdravstvenog stanja kultura započetih 1992. godine uočeni su lokaliteti s
različitim simptomima sušenja u krošnjama borova. Pojedini lokaliteti utvrđeni
su sa značajno prisutnim simptomima, od sušenja dijelova krošnji do cijelih
stabala. Isto tako zapaženo je da postoje značajne razlike u zdravstvenom stanju
kultura crnoga bora podignutih na različitim tipovima tala. Fitopatoloska
istraživanja utvrdila su izrazitu prisutnost patogene gljive Sphaeropsis sapinea
(Fr.) Dyko et Sutton na oboljelim borovima. Ova gljiva pokazala se značajnim
čimbenikom koji negativno utječe na stabilnost kultura crnog bora u Istri.


Patogenost gljive S. sapineu dolazi do izražaja na stablima predisponiranim
određenim čimbenikom stresa, osobito sušom i neodgovarajućim stanišnim
prilikama. Analizom meteoroloških podataka za razdoblje od 1990. na području
Istre, utvrđene su znakovite razlike u količinama oborina tijekom pojedinih
godina te povišene srednje mjesečne temperature zraka.


Provedenim istraživanjem dobivene su razlike u prisutnosti gljive S. sapinea
i njenom utjecaju na zdravstveno stanje kultura na različitim staništima u
Istri. Različitost staništa potvrđena je analizama tla i kemizmom biljnog materijala.
Dobiveni rezultati prilog su smjernicama za podizanje borovih kultura s
ciljem zaštite tla od erozije u smislu odabira odgovarajućih staništa na području
krša Hrvatske.


Ključne riječi: Pinus nigra, kulture, zdravstveno stanje, Sphaeropsis
sapinea, analiza tla, analiza biljnog materijala.
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 243     <-- 243 -->        PDF

D. Diminić, N. Potočić. I. Seletković. M. Gršković: INFLUENCE OF THE PATHOGENIC FUNCTUS ... Šumarski list - SUPLEMENT (2005), 240-241
INFLUENCE OF THE PATHOGENIC FUNGUS Sphaeropsis sapinea
ON THE ANTI-EROSIVE AND PROTECTIVE ROLE
OF AUSTRIAN PINE PLANTATIONS IN ISTRIA:
ANALYSES OF THE HEALTH AND NUTRITION STATUS


Danko DIMINIĆ, Nenad POTOČIĆ,
Ivan SELETKOVIĆ, Maja GRŠKOVIĆ


SUMMARY: During the last century, Austrian pine (Tinus nigra Arnold)
was frequently used for afforestation of karst in Istria (Croatia). Austrian pine
was planted on various soil types to protect the soils from erosion and to restore
the forest vegetation. The research on pine plantation health status since
1992 has revealed localities with various dieback symptoms in the pine
crowns. In some of the researched localities significant dieback symptoms
were observed, from the dieback of various crown parts to the dieback of whole
trees. Significant differences in their health status were also observed according
to different soil types. Pathological research confirmed a significant
presence of the fungus Sphaeropsis sapinea (Fr.) Dyko et Sutton in the affected
pines. The fungus turned out to be an important factor negatively influencing
the stability of the A ustrian pine plantations in Istria.


The pathogenicity of´S. sapinea is expressed in trees predisposed by certain
stress factors, especially by drought and unfavourable site conditions. The
analysis of meteorological data for the region of Istria since the year 1990
shows significant annual differences in precipitation, and an increase in the
average monthly air temperature.


The research results reveal the differences in the presence of S. sapinea
and in its impact on the health status of Austrian pine plantations in various
sites in Istria. Site differences were confirmed by soil analyses and analyses of
plant material. The obtained results can be implemented in the selection of favourable
sites for future afforestation with pine species in the karst region for
the purpose of protecting the soil from erosion.


Key words: Pinus nigra, plantations, health status, Sphaeropsis sapinea,
soil analyses, analyses of plant material