DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 24     <-- 24 -->        PDF

S. Matić, 1. Anić. M. Oršanic: UZGOJNI ZAHVATI U FUNKCIJI POBOLJŠANJA PROTUERQZI.ISK.E .. Šumarski list - SUPLEMENT (2005). 17-30
blažega nagiba površina pomladnih jezgri može biti
nešto veća.


Posredna konverzija degradacijskih oblika zapravo
je prirodni proces njihova progresivnoga razvoja koji
se usmjerava i pomaže aktivnom zaštitom, o čemu će
biti riječi u nastavku.


Neposredna konverzija uzgojnog oblika najčešće je
prevođenje šumske sastojine niskog uzgojnog oblika u
sastojinu visokog uzgojnog oblika postupkom obnove.
Obavlja se pod zastorom krošanja, oplodnim sječama,
najčešće kombinacijom prirodne i umjetne obnove. U
mnogim našim starim panjačama hrasta medunca moguće
je obaviti ovaj postupak (Matić i dr. 1996).


Aktivna zaštita obuhvaća postupke kojima se šume
i degradacijski oblici šuma na mediteranskom području
štite od onih čimbenika koji su izazvali degradacijske
procese. To su ponajprije provedba prevencijskih
mjera zaštite od požara, sprječavanje bespravne i ne


ZAKLJUČAK


Dvije su glavne grupe uzgojnih zahvata u šumama:
njega i pomlađivanje. Njega šuma ima zadaću oblikovanja
i održavanja šumske sastojine s optimalnom
strukturom u prirodnim i neporemećenim stanišnim
prilikama. Takve uvjete nužno je održavati tijekom cijelog
života sastojine, u svim fazama njezina razvoja.
Njegom se utječe na sastojinsku strukturu i stanište.
Njegovan šumski ekosustav u stanju je optimalno ispunjavati
gospodarsku i općekorisne funkcije (ekološke i
socijalne). Protuerozijska i vodozaštitna funkcija medu
najvažnijim su ekološkim funkcijama koje njegovan
šumski ekosustav ispunjava.


Prilikom pomlađivanja šume temeljni je zadatak sačuvati
šumsko tlo od nepovoljnih utjecaja koji mogu
izazvati degradacijske procese. To se postiže zaštitom
tla trajnim sklopom krošanja šumske sastojine. Zato


LITERATURA


Anić, I., 2003: Promjena sastojinskog oblika prirodnim
pomlađivanjem na primjeru šumske kulture
crnoga bora (Pinus nigra Arn.) u Senjskoj dragi.
Šumarski list, pos. izd., CXXV1I: 41-50, Zagreb.


Anić, M., 1966: Geografija šumskog drveća i šuma.
Skripta, Šumarski fakultet, Zagreb.
Anić, M., 1963: Morfologija šuma. Skripta, Šumarski
fakultet, 29 str., Zagreb.
Anić, M., 1959: Šumarska fitocenologija. Skripta,
Šumarski fakultet, Zagreb.
Anić, M., 1942. Dendroflora otoka Brača. Glasnik za
šumske pokuse 8: 239-290, Zagreb.
Anić, M., 1942a: Pogledi na dendrosociološke odno


kontrolirane sječe, brsta i paše. U višim je degradacijskim
oblicima (prijelazni oblik između makije prema
niskoj šumi i u šikarastoj niskoj šumi) moguće obavljati
zahvate njege čišćenjem, čime se može ubrzati i
usmjeriti proces posredne konverzije degradacijskoga
oblika. Ovo je poželjno upravo na lokalitetima na kojima
se traži uspijevanje šumske sastojine s naglašenom
protuerozijskom i vodozaštitnom ulogom.


Navedene šumskouzgojne postupke treba obavljati
planski, pažljivo i nadasve kvalitetno. Kvaliteta izvođenja
šumskouzgojnih postupaka mora biti jedinim
mjerilom kontrole (Matić 1989). Velika brzina ili količina
obavljenih postupaka bez uvažavanja kvalitete
kratkoročno stvaraju privid uštede, dok s druge strane
dugoročno vode degradaciji šume i rastu troškova njezina
poboljšanja. Štete koje mogu nastati obično se
osjećaju dugoročno.


- Conclusion
pomlađivanje šume treba obavljati pod zastorom krošanja,
metodama oplodnih sječa ili prebornih sječa.
Preporučuje se uporaba metoda pomlađivanja na malim
pomladnim površinama.


Hrvatsko šumarstvo od svoga nastanka razvija prirodni
pristup šumi, koji uključuje prirodno pomlađivanje
šuma uz primjenu metoda pod zastorom krošanja i
održanje optimalne strukture šumske sastojine njegom.
Tako se došlo do visokog stupnja prirodnosti šuma, koje
dobro ispunjavaju gospodarske i općekorisne funkcije.
To je jedan od razloga što je hrvatsko šumarstvo za sve
šume dobilo certifikat o ekološkoj proizvodnji drva za
tržište. Značajna je činjenica da Hrvatska spada medu
zemlje bogate pitkom vodom. Šume koje su nastale i
njegovane po načelima Zagrebačke škole uzgajanja
šuma jedan su od glavnih razloga tako dobrog stanja.


- References
šaje državnih šuma na otoku Mljetu. Glasnik za
šumske pokuse 8: 307-340, Zagreb.
Baien, J., 1929: O proredama. Tisak Zaklade tiskare
Narodnih novina, 222 str., Zagreb.
Dekanić, I., 1961: Osnovni principi uzgojnih zahva


ta u posavskim šumama. Šumarski list LXXXII


(1-2): 11-17, Zagreb.


Đuričić , I., 1986: Prilog poznavanju radova na ob


novi šuma hrasta lužnjaka (Quercus robur L.).


Šumarski list CX (5-6): 215-223, Zagreb.
Hankonyi,S., 1890: Šume u slavkonskoj Podravini.


Šumarski list X1V/1: 2-19; 2: 49-62; 3: 97-118;


4:145-165; 5: 193-207;6: 241-254, Zagreb.