DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 23     <-- 23 -->        PDF

S. Malic, I. Anić. M. Oršanić: UZGOJNI ZAHVATI U FUNKCIJI POBOLJŠANJA PROTUEROZIJSKE ... Šumarski list - SUPI.EMENT (2005), 17-30
i strukturne značajke šumske sastojine, narušen je njezin
vitalitet, stabilnost, produktivnost, sposobnost prirodne
regeneracije te mogućnost ispunjenja svih funkcija koje
se očekuju od šumskoga ekosustava na mediteranu.


Šumarski znanstvenici u Hrvatskoj davno su istražili
i opisali različite degradacijske oblike mediteranskih
šuma(Petračić 1942, 1938,Anić 1966, 1963, 1942,
1942a, Marčić 1955). Ustanovili su kakav je njihov
slijed u procesu regresije i progresije odnosno dinamike
šumskih ekosustava meditcrana (Anić 1959, Rauš
1987, M a t i ć i dr. 1997). Što je najvažnije, u stanju su
odgovoriti na pitanje kako postupati sa svakim od degradacijskih
oblika kako bi se njegov razvoj usmjerio u
progresivnom smjeru (M a t i ć i dr. 1997, 1996, M a t i ć
i Rauš 1986).


Sume mediterana predstavljaju trajan izazov šumarstvu,
posebice kada su u pitanju pošumljavanje
kamenjara, gariga, pseudogariga i šibljaka, njega i obnova
novopodignutih i postojećih šumskih sastojina te
aktivna zaštita degradacijskih oblika šuma kao što su
makije, pseudomakije i šikare. To su ujedno i najznačajnije
grupe šumskouzgojnih postupaka koje treba
obavljati za poboljšanje protuerozijske i vodozaštitne
funkcije šuma toga područja. Jedna od najznačajnijih
pripremnih radnji koju treba obaviti prije provedbe navedenih
postupaka je donošenje plana gospodarenja
koji predstavlja prvi i temeljni korak u gospodarenju
mediteranskim šumama, posebno degradacijskim oblicima
šuma hrasta crnike i šuma hrasta medunca (makije,
pseudomakije, garizi, pseudogarizi, šikare, šibljaci,
blage i ljute kamenjare).


Pošumljavanje je trajna zadaća, jer je jedino povećanjem
šumske površine moguće podići općekorisnu i
gospodarsku vrijednost mediteranskih šuma. S obzirom
da na mediteranskom kršu Hrvatske površina za pošumljavanje
iznosi gotovo 400 000 ha, posebno su značajne
pripremne radnje (Mati ć iPrpić 1983): pažljivo
planiranje čitavoga postupka, odabir prioritetnih površina
za pošumljavanje, odabir vremena i vrsta drveća
za pošumljavanje, priprema tla, planiranje tehnike rada
i kontrole kvalitete izvedbe. Između ostalih, prioritet u
pošumljavanju trebaju imati ona šumska zemljišta na
kojima će novopodignute sastojine imati naglašenu
protuerozijsku i vodozaštitnu ulogu. Jedan od najboljih
primjera u nas je projekt pošumljavanja i saniranja bujičnoga
područja Senjske drage (Ivančević 2003).


Kako bi ispunile svoju općekorisnu i gospodarsku
funkciju, sastojine nastale pošumljavanjem ili obnovom
starih sastojina ne smiju se prepustiti spontanome
razvoju, već ih treba njegovati od rane mladosti. Primjerice,
njega tla okopavanjem te eventualno prihranom
i malčiranjem oko posađenih biljaka mogući su
postupci njege mladih šumskih kultura. Osim toga, treba
obavljati zaštitu od nepovoljnih abiotskih (vjetra,


požara, suneožara i posolice) i biotskih (koza, ovaca,
gljiva i štetnika) čimbenika, popunjavanje, čišćenje te
prorjeđivanje.


Obnova šuma na meditaranu najčešće obuhvaća sljedeće
slučajeve:


1.
obnovu sastojine klimatogene vrste drveća
2.
obnovu sastojine pionirske vrste drveća uz istodobnu
potpunu ili djelomičnu zamjenu pionirske klimatogenom
vrstom drveća (potpuna ili djelomična
supstitucija sastojinskog oblika)
3.
obnovu sastojine pionirske vrste drveća bez supstitucije
4.
posrednu konverziju degradacijskih oblika
5.
neposrednu konverziju uzgojnih oblika
Prvi slučaj je i najrjeđi. Naime, čini se kako je šuma
hrasta crnike Kalifront (uključujući predjel Dundo) na
otoku Rabu s površinom od približno 1000 ha najveći
sačuvani kompleks te vrste na čitavom Mediteranu.
Zbog toga je rijetkost naići na primjere obnove starih
sastojina hrasta crnike. Dosadašnja su istraživanja u
nas ustanovila kako s obzirom na osjetljivost ponika
hrasta crnike na nagle promjene svjetlosnih prilika i
vlagu na pomladnoj površini obnovu treba obavljati
pod zastorom krošanja starih stabala, oplodnim sječama,
postupnim doziranjem svjetla u skladu s potrebama
ponika i pomlatka (Mati ć i Rauš 1986, Prpić
1986, Krejči i Dubravac 2004).


U drugom slučaju riječ je o obnovi prijelazne šume,
kada se pod sklopom pionirske sastojine bora uspješno
pomlađuju elementi klimatogene šumske zajednice. U
tom slučaju obnova se treba obavljati metodama pod
zastorom krošanja starih stabala, najčešće oplodnim
sječama na malim površinama (Anić 2003). Male površine
mogu biti u obliku krugova, rjeđe pruga. Njihovu
gustoću, površinu i oblik prostiranja treba pažljivo
planirati šumskouzgojnim planom koji će obuhvatiti i
kartogtafsku skicu rasporeda pomladnih jezgri, smjer
izvoza te način njihova proširivanja ovisno o vrsti drveća
koja se pomlađuje i geomorfologiji cijele pomladne
površine. Obnova počinje na pomladnim jezgrama
koje se postupno proširuju i međusobno spajaju jednom
od metoda sječe: oplodnim sječama ili rubnom
sječom. U slučajevima nedovoljne gustoće prirodnoga
pomlatka, obnova može biti kombinirana - prirodna i
umjetna. Za umjetnu obnovu upotrebljavaju se sadnice
i sjeme, u količinama koje su u nas propisane za pojedine
vrste drveća (M a t i ć 1994).


U trećem slučaju riječ je o obnovi sastojine pionirske
vrste drveća, najčešće alepskoga bora ili crnoga
bora. Na strmim, erodibilnim padinama obnova se
obavlja na malim površinama kružnoga oblika. Prekid
sklopa može biti intenzivan s obzirom daje riječ o pionirskim,
heliofilnim vrstama drveća. Na terenima