DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 221     <-- 221 -->        PDF

IZLAGANJE NA ZNANSTVENOM SKUPU PRESENTATION AT THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM Šumarski list SUPLEMENT (2005), 219-228
UDK 630* 181.3


PROCJENA RIZIKA KOD EKSTREMNIH HIDROLOSKIH STANJA


SLUČAJ SLIVOVA VSEMINKE I DREVNICE, REPUBLIKA ČEŠKA


RISK ASSESSMENT OF EXTREME HYDROLOGICAL SITUATIONS CASE STUDY
OF THE VSEMINKAAND DREVNICE CATCHMENTS, CZECH REPUBLIC


Pavel KOVÄR*


SAŽETAK: Primjena modela vodne ravnoteže daje mogućnost identifikacije
ekstrema u procesima padavina/otjecanja. Naime, sadržaj vlage u tlu u
gornjoj zoni malih vodnih slivova može hiti pokazatelj potencijalnih poplava
ili suša. Ove se zone gornjih slivova (0.20 m—0.60m) obično nazivaju "aktivnim
zonama " i jako utječu na oblikovanje izravnog otjecanja, posebice kada
je njihov sadržaj vlage blizu zasićenja ili vodi prema suši, kada je iscrpljen
sadržaj vode. I šumsko gospodarenje, te dobra šumarska praksa, igraju značajnu
ulogu u procesima padavina/otjecanja tj. u procesima održavanja vode
u gornjim slojevima slivova. Ova je uloga još važnija u malim slivovima s jako
fluktuirajućim izlijevanjima vode.


Članak prikazuje kako se može izvesti simulacija ovih hidroloških procesa
primjenom modeliranja vodne ravnoteže. U tu svrhu primijenjen je model
WBCM-5 (Water Balance Conceptual Model version 5), u jednodnevnim fazama
na nekoliko pokusnih slivova u Republici Češkoj.


Prikazana su dva predpoplavna razdoblja tik pred katastrofalnim poplavama
u srpnju 1997. Isto tako, iz povijesnih su zapisa identificirana razdoblja
suše. Sušni se trendovi mogu naći primjenom modela, pokazujući kako su
osjetljivi slivovi u bezpadavinskim razdobljima. Konceptualni sadržaj vlage u
tlu odnosi se na API indeks (Antecedent Precipitation Index). Kvantitativna
studija također je izrađena o utjecaju uporabe zemljišta i gospodarenja na
izravnu formaciju otjecanja i na nadoknadu podzemne rezerve.


U radu se prikazuju rezultati modela za poplavno razdoblje iz srpnja
1997. u dva pokusna moravska sliva, Vseminka (48 %šume) i Drevnice (81 %
šume) te ih uspoređuje s onima iz sliva Rokvtenka (24 % šume) u istočnoj
Češkoj. Vidljivo je da dubina aktivne zone u slivu ima dominantan utjecaj na
stupanj rizika od poplave i/ili suše. Ovi se hidrološki ekstremi mogu reducirati
djelomično i samo u maloj mjeri. Međutim, racionalno gospodarenje slivom
i dobro orgnaizirana uporaba zemljišta temeljena više na zaštitnu funkciju
nego na proizvodnju, preduvjet je za zaštitu od opasnih hidroloških pojava s
katastrofalnim posljedicama.


KIjučne riječi: model vodne ravnoteže, prethodni uvjeti vlage, hidrološki
ekstremi, deficit vlage u tlu, scenarij simulacije


*
Pavel Koväf, Češko poljoprivredno sveučilište Prag,
Fakultet šumarstva i okoliša, Kamycka 129, 165 21 Prague
6-Suchdol, Czech Republic,
E-mail: kovar@fle.czu.cz


ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 222     <-- 222 -->        PDF

P. Kovan PROCJENA RIZIKA KOD EKSTREMNIH MIDROLOŠKIH STANJA SLUČAJ SLIVOVA ... Šumarski list SUPLEMENT (2005), 219-228
UVOD - Introduction


Vodna se ravnoteža nekog sliva može dobro kvantificirati
analizom komponenata vodne ravnoteže s obzirom
na neposredno otjecanje i dopounjavanje podzemne
vode. Posebice je gornji sloj sliva od ogromne važnosti,
jer njegov sadržaj vlage predodređuje moguće poplave
ili suše - prema deficitnoj vrijednosti njegove
vlage u tlu(Maidment 1993). Stoga je taj sloj (obično
0.20 m-0.50 m u dubinu) poznat kao aktivna zona.
Utjecaj uporabe zemljišta na vodnu ravnotežu u aktiv


noj zoni je također stvar od velike važnosti u gospodarenju
vodnim resursima i kontroli poplave (Falken mark,
1999).


Studija temeljena na izračunu vodne ravnoteže izrađena
je pomoću podataka s dva mala slivna područja,
Vseminka i Drevnice u Moravskoj. U širem smislu, cilj
je ove studije istražiti utjecaje tla, fiziografske čimbenike
i uporabe zemljišta na kapacitete vodne retencije u
aktivnim zonama slivnog područja.


EKSPERIMENTALNI SLIVOVI - Experimental catchments
Oba su pokusna slivna područja sa sličnom površi2001.)
Slika 1 daje opći prikaz situacije dvaju slivova.


nom nedavno pretrpjela barem dvije poplave (1997. i


Slika 1. Situacija eksperimentalnih slivova


Figure I Situation of experimental catchments


Tablica la. Karakteristike tla u slivovima


Table I a. Catchment soil characteristics


Prosječni kapacitet


Ime sliva


Površina (km") terena (KT)


Catchment


Area (km´) Average field


name


capacity FC


Vseminka 21,51 0,40-0,42


Drevnice 22,58 0,40-0,43


Tablica lb Hidrološke grupe tala u slivovima


Table 1 b. Catchment hydrological soil groups


Grupa tla - Soil group Vseminka
A 0,0 %
B 10,8 %
C 46,1 %
D 43,1 %


Drevnice
5,1%
30,5 %
39,0 %
25,4 %


Oblik je Vseminkc


Prosječna
poroznost POR


Average
porosity POR


0,45-0,50
0,44-0,48


Dubina aktivne
zone DROT (mm)


Depth of active
zone DROT


300,0
300,0


longitudinalan, gornji dijelovi


N


Sadržaj saturacije


QSAT (mm)


Saturation


content QSÄT


123,0


125,0


središnje doline pošumljeni su sve do vodnog sliva, a
uporaba zemljišta na ostalim dijelovima je različita. Sliv
Drevnice je u obliku lepeze, vrlo je pošumljen, a samo
njegov donji dio je pod boljom strukturom uporabe zemljišta.
Karakteristike tla slivova prikazane su u Tablici la,


b. Grupe tala podijeljene su prema najšire primijenjenim
metodama (U.S. SCS, 1986). Uporabe zemljišta i fiziografski
čimbenici predstavljeni su u Tablici 2.


ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 223     <-- 223 -->        PDF

P. Kovar: PROCJENA RIZIKA KOD EKSTREMNIH HIDROLOSKIH STANJA SLUČAJ SLIVOVA ... Šumarski list - SUPLEMENT (2005). 2 19-228
MODEL - Model


Model WBCM primijenjen s ciljem kvantificiranja
dinamike vlage u tlu pokusnih slivova je model s mogućnošću
paramctarske distriubcije na toj površini. On
se temelji na pristupu integrirane zalihe. Svaki element
zalihe predstavlja intercepciju prirodne zalihe, površinu
tla i aktivnu zonu. U toj verziji nisu primijenjene sve nezasićene
zone i zone podzemne vode. Međutim, uzimala
se u obzir samo nadopuna vode u njih kao output iz aktivne
zone u obliku duboke infiltracije. Model s dnevnim
stopama inputa i outputa simulira sljedeće procese
(Kovar 1999. i Kovar 2000.):


potencijalna evapotranspiracija, intercepcija i neposredna
padavina na tlo


izravno otjecanje


dinamika aktivne zone vlage tla
Opaska: Sadržaj vlage tla čitave nezasićene zone,
dinamike podzemnih voda, bazno otjecanje i ukupno


otjecanje obračunati su samo za proces parametarske
kalibracije.


Modificirana metoda Monteith-Penman primijenjena
je za izračun potencijalne evapotranspiracije. Linearna
distribucija lokalnih kapaciteta intercepcije je u
načelu uzeta za aktualnu intercepciju i izravnu padavinu.
Za kvantificiranje izravnog otjecanja primijenjena
je metoda US Soil Conservation Service (SCS) temeljena
na određivanju broja krivulje otjecanja (CN). Nadopunjavanje
aktivne zone i njeno pražnjenje najviše
ovise o parametrima tla (kapacitet terena, poroznost, hidrauličke
provodljivosti, KS), sadržaju vlage u tlu i potencijalnim
uvjetima evapotranspiracije. Za ovaj izračun
primijenjena je jednodimenzionalna Richardova
jednadžba u obliku konačne diferencije (Kovar 2001).


Tablica 2. Uporaba slivnog zemljišta i fiziografski faktori


Table 2 Catchment land use and physiographic factors
Uporaba zemljišta -Land use Vseminka Drevnice


Obradivo zemljište -Arable land
Livade, pašnjaci -Meadows, pastures
Divlje zelenilo- Wild greenery
Suma -Forest
Ostalo -Others


Fiziografski faktori -Physiographic factors
Dužina rijeke - Length of river
Prosječni nagib rijeke - Average river slope
Prosječni nagib sliva -A verage catchment slope


9,3 % 2,7 %
24,2 % 9,0 %
14,0% 0,8 %
48,2 % 81,0%
4,3 % 6,5 %


Vseminka Drevnice
9,2 km 9,1 km
3,6 % 3,5 %
19,4% 23,0 %


Prosječna altituda sliva - Average catchment altitude 400 m n.v. 495 m n.v.


Tablica 3. Glavni podaci o poplavama u srpnju 1997.


Table 3 Major data onfloodsin 07/1997


Sliv Datum


Catchment Date


4/7-10/7


Vseminka


18/7-10/7
4/7-10/7


Drevnice


18/7-27/7


Vrhunac poplave
Qmax (mV)


Flood peak
Qmax (m3.s´)


11,4
7,3
11,2
5,3


Kauzalna
oborina (mm)


Causal
rainfall (mm)


123,3
70,4
160,6
90,1


REZULTATI I DISKUSIJA


Ovaj je model primijenjivan od 1992. za izračun
komponenata vodne ravnoteže. Na taj su način parametri
modela već bili kalibrirani. Cilj ovog članka je
proučiti dva predpoplavna razdoblja u srpnju 1997. s
obzirom na sadržaj vlage u tlu u aktivnim zonama obaju
pokusnih slivova. Dva poplavna vala preko teritorija
istočne Češke i Moravske dogodila su se od 4. do 10.


Početni SMD


Initial SMD


37,8
10,8
36,1
12,4


Indeks prethodnih
oborina API30 (mm)


A n tec eden t precip ita Hon
index APL3n (mm)


30,0
87,8
35,9
127,2


- Results and discussion
Završni SMD
(mm)


Final SMD
(mm)


1,2
0,0
0,8
0,0


srpnja, te od 18. do 27. srpnja 1997. Glavni podaci o
ovim poplavama prikazani su u Tablici 3. Zatim je primijenjen
model WBCM-5 za izračun fluktuacije sadržaja
vlage u tlu u obliku vrijednosti dnevnog deficita
vlage (SMD), kao i dnevni indeks prethodnog poplavljivanja
(API). Razdoblje od 1. lipnja do 3. rujna 1997.
pokazuje kako se opasnom čini poplavna situacija kada
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 224     <-- 224 -->        PDF

P. Kovan PROCJENA RIZIKA KOD EKSTREMNIH H1DROLOŠKIH STANJA SLUČAJ SLIVOVA Šumarski list - SUPLLMENT (2005). 219-228
vrijednosti SM D padnu ispod 10 mm i još niže, a slivno
područje više nema kapacitet retencije za zalihu sljedeće
kiše. Posebice je bilo opasno razdoblje od 5. srpnja
do 7. kolovoza 1997. na Vseminki i Drevnicama. Došlo
je do najveće poplave u posljednjih 100 godina, poplave
koja je odnijela mnoge ljudske živote i uzrokovala veliku
materijalnu štetu. Drugi dio ovog istraživanja bio je
odabir dvaju ekstremna razdoblja: suhog i mokrog, otprilike
istog trajanja. Iz zapisa podataka je za suhu godinu
s najmanje oborina i najvišom temperaturom zraka u
vegetacijskom razdoblju (travanj-listopad) u posljednjih
20 godina izabrana godina 1992. Slično tome je za vlažnu
godinu izabrana godina 1997. s najvišim oborinama
određenim iz zapisa podataka istih stanica lociranih odgovarajuće
za oba eksperimentalna sliva. Međutim, sljedeći
cilj ovog članka je izabrati dva razdoblja, jedno tipično
suho, te drugo tipično vlažno, oba u trajanju od
oko 6 do 7 tjedana, kada nije bilo nikakve kiše u suhoj
sezoni, niti bitnih olujnih kiša kombiniranih s regionalnim
kišama s njihovom visokom periodičnosti (p<0,01,
N>100 godina) u vlažnoj sezoni. Tako su ovi zapisi o
dnevnim kišama i odgovarajućim dnevnim otjecanjima
analizirani za obje karakteristične godine, 1992. i 1997.,
te su za slivove Vseminka i Drevnice odgovarajuće odre


đena sljedeća razdoblja:


Suho razdoblje 1992.: 16. srpanj do 31. kolovoz
1992. (47 dana)
Vlažno razdoblje 1997: 26. lipanj do 14. kolovoz
1997. (50 dana)


Ova su razdoblja dalje analizirana, te su rekonstruirane
komponente njihove dnevne vodne ravnoteže. Za
rekonstrukciju izabranih suhih i vlažnih razdoblja primijenjeni
su ranije kalibrirani modeli parametra WBCM
za čitava vegetacijska razdoblja za godine 1992. odnosno
1997 (Kovar et al. 2001).


Osim prethodne analize situacije u godini 1997.,
situacija 1992. je bila potpuno drukčija, a aktivna se
zona zatvorila do točke sušenja. Dnevne vrijendosti
SMD (mm) su recipročne dnevnim vrijednostima prethodnih
oborina API (mm). Kada uspoređujemo oba
eksperimentalna sliva, evidentno je daje sliv Vseminka
bolji "držač vode" od sliva Drevnice, unatoč većoj
šumskoj površini Drevnica.


Konačni cilj ovoga rada je simulirati hipotetične situacije
gdje oba sliva odgovaraju na signifikantnu kišu u
suhim i vlažnim uvjetima. Ove su kiše bile projektnog
karaktera s vremenom ponavljanja N (godine): 2, 5, 10,
20, 50, te 100 godina. Te su kiše izvedene za stanicu Velikovä
iz publikacije Samaj , et al. 1983.:


Povratno razdoblje N - godina -Return period N -year


N= 2 5
St. Velikovä (mm) 38,´ 51,7


Zbog kratkoće izvješća, ovdje dajemo samo projektirane
100-godišnje rezultate kiše. Ovaj je kišni scenarij
trebao pasti krajem suhog razdoblja, 20. kolovoza
1992. te na kraju vlažnog razdoblja 27. srpnja 1997,
jednakomjerno raspoređen na oba slivna područja Vseminke
i Drevnice.


10 20
59,9 68,4


50 100
78,9 87,1


U suhom razdoblju 1992. u slivu Vseminka, utjecaj
100-godišnje kiše povećao je izravno otjecanja s
0,5 mm na 7,3 mm, a u slivu Drevnice u istom razdoblju
te vrijednosti variraju od 4,0 mm do 32,0 mm.


Tablica 4 Komparativna vodna ravnoteža u slivu Vseminka u suhom razdoblju od 16. srpnja do 31. kolovoza 1992.
te vlažnom razdoblju od 26. lipnja do 14. kolovoza 1997.


Table 4 Comparative water balance in the Vseminka catchment dry period 16/7 to 31/8/1992, wet period 26/6


to 14/8/1997


Komponenta vodne ravnoteže (mm)


Water balance component (mm)


Kiša, RAIN


Rainfall, RAIN


Ukupno otjecanje, STF


Total runoff, STF


Direktno otjecanje, SOF


Direct runoff, SOF


Stvarna evapotranspir., AE


Actual evapotranspir, AE


Promjene u zalihi AW


Change in storage AW


Suha situacija Vlažna situacija Scenarij sa 100-ljetnom kišom


1992. (mm) 1997. (mm) 1992 (mm)


Dry situation Wet situation Scenario1992 (mm) 1997 (mm) 1992 (mm)


18,2 389,9 105,3
1,0 151,9 7,8
0,5 103,1 7,3


90,6 120,0 101,9


-71,8 118,0 -4,4


1997 (mm)


with 100-year rain
1997 (mm)


477,0


208,2
148,2


121,4


147,4
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 225     <-- 225 -->        PDF

P. Kovär: PROCJENA RIZIKA KOD EKSTREMNIH HIDROEOŠKIII STANJA SLUČAJ SLIVOVA . Šumarski list - SUPLEMENT (2005), 219-228
Tablica 5 Komparativna vodna ravnoteža u slivu Drevnice u suhom razdoblju od 16. srpnja do 31. kolovoza 1992.
te vlažnom razdoblju od 26. lipnja do 14. kolovoza 1997.


Table 5 Comparative water balance on the Drevnice catchment dry period 16/7 to 31/8/1992, wet period 26/6


to 14/8/1997
Suha situacija
Komponenta vodne ravnoteže (mm) 1992. (mm)
Water balance component (mm) Dry situation
1992 (mm)
Kiša, RAIN
Rainfall, RAIN
18,2
Ukupno otjecanje, STF
Total runoff, STF
4,0
Direktno otjecanje, SOF
Direct runoff, SOF
0,6
Stvarna cvapotranspir, AE
Actual evapotranspir., AE
90,8
Promjene u zalihi AW
Change in storage AW
-76,6


Ni u jednom slivu ovo povećanje izravnog otjecanja
nema katastrofalni karakter. U slivu Vseminka to je bilo
+6,8 mm, a u Drevnicama samo +28,0mm.


Međutim, za vrijeme vlažnog razdoblja ovo je povećanje
signifikantnije. U Vseminki to je bilo +45,1 mm, a
u Drevnici čak +81,3 mm. To znači da u drugom slučaju
u slivu plitkog tla s potpuno natopljenom aktivnom zonom
gotovo 93 % kiše može dovesti sliv u stanje izravnog
otjecanja. To bi nesumnjivo dovelo do katastrofe.
Povećanje potpore podzemne zalihe također je značajno
u rezultatima svih četiri scenarija. Tu su prikazane


100


Vlažna situacija Scenarij sa 100-ljetnom kišom
1997. (mm) 1992 (mm) 1997 (mm)


Wet situation Scenario with 100-year rain


1997 (mm) 1992 (mm) 1997 (mm)
389,9 105,3 477,0
232,0 32,0 308,2
207,2 26,1 288,5
117,5 102,2 119,8
39,4 -28,9 147,4


postojeća situacija i ona kada padne projektirana kiša
od 87,1 mm. Niske vrijednosti deficita vlage tla, SMD
(te odgovarajuće visoke vrijednosti indeksa prethodne
oborine, API) predstavljaju situaciju gdje više nema retencije
da nadopune podzemne zalihe u slivu. Slična je
situacija u slivu Drevnice, čak još više zbog brze fluktuacije
uslijed pliće aktivne zone. Tablice 4 i 5, te Slike
2 i 3 prikazuju rezultate vrijednosti sastojaka komparativne
vodne ravnoteže. Slike što predstavljaju sliv Drevnice
slične su, ali nisu priložene ovom članku zbog limitiranog
prostora.


90


80


70


E


E 60


c


´5 I


50
40
30
20
10


date
i ram I rain N=100y Qobs. . Q comp.sim. N=100y


Slika 2. Hidrografi u slivu Vseminka u suhom razdoblju 1992.


Figure 2 Hydrograph* in the Vseminka catchment in the dry period 1992
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 226     <-- 226 -->        PDF

P. Kovar: PROCJENA RIZIKA KOD EKSTREMNIH HIDROLOSKIH STANJA SLUČAJ SLIVOVA Šumarski list - SUPLEMENT (2005), 219-228
I


date
I rain N=100y Qobs. Q comp.sim. N=100y


Slika 3. Hidrografi u slivu Vseminka u vlažnom razdoblju 1997.


Figure 3 Hydrographs in the Vseminka catchment in the wet period 1997


ZAKLJUČCI -


Podaci o hidrometeorološkim opservacijama, tlu,
uporabi zemljišta i gospodarenju slivnim područjem
provjereni su s obzirom na pouzdanost, te su zatim prostorno
obrađeni s ARC/INFO u slivovima Vseminka i
Drevnice. Zatim, nakon primjene modela WBCM-5 na
te podatke, dobiveni se outputi analiziraju te se mogu
donijeti sljedeći rezultati:


Komparacijom padavina/otjecanja srpnja 1997 u
pokusnim slivovima, unatoč relativno većem postotku
pošumljenosti u slivu Drevnice (81,0 % prema
48,2 % u Vseminki), količina oborina (Drevnice
oko 30 % više nego u Vseminki) i njen intenzitet
su važniji čimbenici od uporabe zemljišta s obzirom
na poplavu.


Modeliranje vodne ravnoteže kao što je primjena
samo "gornjih slojeva" (tj. aktivnih zona) u slivovima,
može jednostavno kvantificirati vrijednosti
dnevnog deficita vlage u tlu (SMD).


U suhom razdoblju godine 1992. izravno otjecanje iz
scenarijem projektiranih oborina od 87,1 mm bilo je
Conclusions


u pokusnom slivu Vseminka 13 %, a u Drevnicama
32 %. U vlažnom razdoblju godine 1997. izravno
otjecanje iz tih oborina bilo je 52 % u Vseminki, a u
Drevnicama čak 93 %. Stupanj situacije izražene
bilo s API ili SMD vrlo je znatan u procesu izravnog
oblikovanja otjecanja.


Promjene u podzemoj vodi su logične, velika poboljšanja
u nadoknadi vode u suhim razdobljima ili
obim slivovima su znatna, prekomjernost u vlažnim
radobljima nije opasna, jer je tok podzemnih voda
iz njihovih podzemnih zaliha procijenjen kao ne suviše
brz.


Male promjene aktualne evapotranspiracije ovise o
nekoj aktivnoj zoni i čitavom nenatopljenom vodnom
sadržaju tla. Ove promjene nisu bitne.


Modelom WBCM može se koristiti samo za kvantifikaciju
individualnih komponenata vodne ravnoteže,
ali isto tako za identificaciju potencijalne štete
od poplave i/ili suše.


ZAHVALA - Acknowledgement


Izražavamo zahvalnost za podršku Ureda za znanvećanja
ekološke stabilnosti, recencije i akumulacije
stvenu podršku Ministarstva obrazovanja, Republika vodnih kapaciteta u krajoliku ".
Češka, Projekt br. MSM 414100008 "Mogućnosti po
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 227     <-- 227 -->        PDF

P. Kovär: PROCJENA RIZIKA KOD EKSTREMNIH HIDROLOSKIH STANJA SLUČAJ SLIVOVA ... Šumarski list - SUPI.F.MENT (2005), 219-228
LITERATURA - References


Cudlin, P., F. Zemek, M. Hečman, P. Kovär,
(2000): Evaluation of the extreme hydrological
phenomena conditions in landscape using methods
of mathematical modelling and GIS (in
Czech), Workshop Proceedings 2000, pp.
261-272, Publishing House: CVUT Prague,
ISBN 80-01-02318-4, Grant GACR 103/99/1470
Extrcmni hydrologicke jevy v povodich,.


Falken m ark, M., (1999): Water, a reflection of land
use, 128 pp., Published by Swedish Natural
Science Research Council and UNESCO, ISBN
91546 03587,.


US SCS, (1986): Urban hydrology for small watersheds.
Technical Release 55: 13, 48 pgs.


GACR Report, (1996): Implementation of Hydrological
Models on the Rokytenka Catchment. In:
Transport Processes in Head-Water Areas, GACR
103-94-0653, 66pgs.


Ko vär, P., (1999): Modelling of Significant Rainfall-
Runoff Events. In: Hydrological Processes Mo


delling, pp. 181-207, Kluwer Academic Publisher.
Amsterdam/Dordrecht, NL. ISBN-0-62855881-
8.


Kovär, P., P. Cudlin, M. Korytär, F. Zemek,


M. Hečman, (2001): Comparative study of
water balance on the experimental catchments
Všeminka and Drevnice, pp. 260-266, Rostlinnä
vyroba, 47, 2001 (6).
Maidment, D.R., (1993): Handbook of Hydrology.
Published by McGraw-Hill, Inc. n ISBN 0-07039732-
5.


Šamaj,F., R. Bräzdi 1, J. Val ović, (1983): Dennć
ührny zräzok s mimoriadnou vydatnoscou
v ČSSR v obdobi 1901-80. (in Slovak). (Daily
rainfalls of maximum intensity in ČSSR in the
period 1901-80, Proceedings of Slovak Hydrometeorological
Institute). Sbornik präc. SHMU,
Nakladatelstvi Alfa, Bratislava.
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 228     <-- 228 -->        PDF

PRESENTATION AT THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM
Sumarsk i list - SUPLEMENT (2005). 219-228


RISK ASSESSMENT OF EXTREME HYDROLOGICAL SITUATIONS CASE STUDY
OF THE VSEMINKA AND DREVNICE CATCHMENTS, CZECH REPUBLIC


Pavel KOVÄR*


SUMMARY: Use of water balance models gives an opportunity to identify
extremes in the rainfall-runoff processes, namely soil moisture content in the
upper soil zone of small head-water catchments can indicate potential floods
or drought. These upper catchment zones (0.20-0.60 m) are usually called


"active zones" and strongly influence the formation of direct runoff, particularly
when their soil moisture content is close to saturation, or lead to drought
when the water content is exhausted. Also forest management and good forestry
practices play a significant role in rainfall-runoff processes, namely in the
water-holding processes of upper catchment layers. This role is even more
important on small catchments with highly fluctuating water discharges.


The paper shows how a simulation of these hydrological processes can be
performed using water balance modelling. The WBCM-5 model (Water Balance
Conceptual Model, version 5) running in one-day steps on several experimental
catchments in the Czech Republic was implemented for this purpose.


The two preflooding periods just before the catastrophic floods in July
1997 are clearly shown. Similarly, periods of drought can also be well identified
from the historical records. The trends of "drying" can be found by implementing
the model, and they show how sensitive a catchment is in rainless periods.
Conceptual soil moisture content is related to the Antecedent Precipitation
Index (API). A quantitative study is also made of the impact of land use and management
on direct runoff formation and on subsurface storage replenishment.


The paper gives the model results for the flood period of July 1997 on two
Moravian experimental catchments, Vseminka (48 %forested) and Drevnice
(81 % forested), and compares them with those from the Rokytenka catchment
(24 % forested) in Eastern Bohemia. It is evident that the depth of the active
zone on a catchment has a predominant influence on the degree of flood
and/or drought risk. These hydrological extremes can be reduced partially
and only to a small extent. However, rational catchment management and
well organised land use and forest management based more on the protection
function than on production is prerequisite for dangerous hydrological events
with catastrophical consequences.


Key words: water balance model, antecedent moisture conditions, hydrological
extremes, soil moisture deficit, scenario simulation.


INTRODUCTION


Water regimes of a catchment can be well quantified particular, the upper soil layer in a catchment is extreby
an analysis of water balance components with refemely
important, as its moisture content predetermines
rence to direct runoff and subsurface water recharge. In possible floods or droughts according to its soil moistu


re deficit value (Maidment , 1993). Therefore, this


*
Pavel Koväf, Czech University of Agriculture Prague, layer (usually 0.20 m to 0.50 m in depth) is known as
Faculty of Forestry and Environment, Kamycka 129,
the active zone. The impact of land use on the water


165 21 Prague 6-Suchdol, Czech Republic


E-mail: kovar@nc.czu.cz
balance in an active zone is also a matter of great im
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 229     <-- 229 -->        PDF

P. Kovär: RISK ASSESSMENT OF EXTREME HYDROLOGICAL SITUATIONS CASE STUDY ... Šumarski list SUPLEMENT (2005). 2I9-22S
portancc in water resources management and flood
control (Falkenmark, 1999).


A case study based on water balance computation
has been carried out using data from two small catchments
Vseminka and Drevnice in Moravia. The aim of


EXPERIMENTALBoth Moravian experimental catchments covering
similar areas have suffered at least twice from floods
during recent years (1997, 2001). Fig. 1 gives a general
view of the situation of the catchments. The shape of
the Vseminka catchment is longitudinal, the upper sides
of the central valley are forested down from the
water divide, and land use on the other parts is diversified.
The Drevnice catchment is fan-shaped, highly forested
and only its lower part has a more structured
land use. The soil characteristics of the catchments are
given in Table 1 a, b. The soil groups have been selected
in accordance with methods widely used (U.S.
SCS, 1986). The land use and physiographic factors
are presented in Table 2.


The WBCM model that was implemented with the
aim of quantifying the soil moisture dynamics of the
experimental catchments is a lumped model with probability
parameter distribution over the area. It is based
on the integrated storage approach. Each storage element
represents the natural storage interception, soil
surface and active zone. In this version not all the unsaturated
and ground water zones were used, however only
a recharge to them was considered as an output from
the active zone in the form of deep infiltration. The mo-


RESULTS ANDThe model has been implemented annually since
1992 to compute the water balance components. Thus
the model parameters had already been calibrated. The
aim of this paper is to study two pre-flooding periods in
July 1997 with reference to soil moisture content in the
active zones of both experimental catchments. There
were two flood waves over the territory of Eastern Bohemia
and Moravia (4/7 to 10/7 and 18/7 to 27/7/ 1997).
The major data on these floods is shown in Table 3.
Then, the WBCM-5 model was implemented to compute
soil moisture content fluctuation in the form of
daily moisture deficit values (SMD), as well as the daily
antecedent precipitation index (API). The period of
June 1 to September 3, 1997, shows how dangerous
flooding situation appears when the SMD values drop
below 10 mm and even lower and the catchments have
no more retention capacity to store next rainfall. In particular,
the period 5/7 to 7/8/ 1997 on the Vseminka
and Drevnice was the most hazardous. The result was a
flood close to 100-year return period, which caused
major loss in human life and in property. The second


this study, in a broader sense, is to investigate the effect
of soil, physiographical factors and land use on water
retention capacities in the active zones of the catchments.


CATCHMENTS
del with daily step input/output rates simulates the following
processes (Kovar 1999, Kovar 2000):potential evapotranspiration, interception and throughfall


direct runoff


active soil moisture zone dynamics
Note: Soil moisture content of the whole unsaturated
zone, ground water dynamics, base flow and total
flow were computed only for the process of parameter
calibration.
The modified Monteith-Penman method was used
for computing potential evapotranspiration. A linear
distribution of local interception capacities was in principle
used for actual interception and throughfall.
For quantifying direct runoff, the US Soil Conservation
Service, SCS method based on runoff curve number
(CN) assessment was used. The recharge of the
active zone and its depletion depend mostly on soil
parameters (field capacity FC, porosity POR, hydraulic
conductivities, KS), on soil moisture content and on
potential evapotranspiration conditions. For this computation,
the one-dimensional Richards equation is
used in the finite difference form (Kovar, 2001).


DISCUSSION
part of this research was to select two extreme periods:
dry and wet ones of about the same duration. As a dry
year with the least precipitation and the highest air
temperature in vegetation period (April - October) in
the last 20 years the year 1992 was selected in the data
record. Similarly, as a wet year was selected the year
1997 with the highest precipitation determined from
the data record from the same stations located appropriately
for both experimental catchments. However,
the next aim of this paper was to select two periods,
one typically dry and the other typically wet, both of
the duration about 6 to 7 weeks when there was either
no rain in dry season or substantial torrential storms
combined with regional rainfalls with their high periodicity
(p< 0.01, N > 100 years) in the wet season. Thus
these daily rain and corresponding daily runoff records
were analysed in both characteristic years 1992 and
1997 and for the Vseminka and Drevnice catchments
the following periods were adequately selected:


Dry period 1992: July 16 to August 31,1992 (47 days)
Wet period 1997: June 26 to August 14,1997 (50 days)
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 230     <-- 230 -->        PDF

P- Kovär: RISK ASSESSMENT OF EXTREME HYDROLOG1CAL SITUATIONS CASE STUDY . Šumarski list SUPLEMENT (2005), 219-228


These periods were further analysed and their daily
water balance components reconstructed. For the reconstruction
of the selected dry and wet periods were
used the WBCM model parameters calibrated earlier
for the whole vegetation periods of the years 1992 and
1997 resp. (Kovar etal, 2001).


Next to the previous analysis of the situation in 1997
the situation in 1992 was completely different and the active
zone was closed to the wilting point. Daily SMD
(mm) values are reciprocally to daily antecedent precipitation
index values, API (mm). When we compare both experimental
catchments, it is evident that the Vseminka
catchment is more "water keeping" than the Drevnice
catchment in spite of larger forested area on the latter case.


The final aim of this work was to simulate the hypothetical
situations how both experimental catchments
respond to significant rainfall in dry and wet conditions.
These rainfalls were those of the design character with
the recuiTcnce time N (years): 2, 5, 10, 20, 50, and 100
years.These rainfalls were derived for the Velikovä station
from the publication (Samaj, et al,1983):


For the sake of brevity, only the 100-year design
rain results are given here, in the paper. This scenario-
design rain was supposed to fall at the end of dry period,
on August 20, 1992 as well as at the end of wet period
on July 27, 1997 uniformly distributed over both
catchment areas of Vseminka and Drevnice. In dry pe


riod 1992 on the Vseminka catchment, the impact of
100-year rain has increased direct runoff from 0.5 mm
to 7.3 mm, and on the Drevnice catchment in the same
period it varies from 4.0 mm to 32.0 mm. On both catchments
this direct runoff increase has no catastrophical
character, on the Vseminka catchment it was +6.8 mm,
on the Drevnice catchment + 28.0 mm only.


However, during the wet period this increase was
more significant. On Vseminka was +45. lmm and on
Drevnice even +81.3 mm. It means that on the latter case
on a shallow-soil catchment with fully saturated active
zone, almost 93 % of rainfall can leave the catchment
in the form of direct runoff. This could undoubtedly
bring a catastrophical event. The increase of subsidy to
subsurface storage is also remarkable in all four scenario
results. There the existing situation as well as the situation
when the design rainfall of 87.1 mm has fallen
are presented. Low values soil moisture deficit, SMD
(and correspondingly high values of antecedent precipitation
index, API) represent the situation when there is
no more retention to replenish subsurface storages on
the catchment. The situation on the Drevnice catchment
is similar, even more sensitive for faster fluctuation because
of the shallower active zone. Tables 4 and 5 and also
Figures 2 and 3 give results of the comparative water
balance component values. Figures representing the
Drevnice catchment are similar but not attached to this
paper because of its limited extent.


CONCLUSIONS


The data on hydrometeorological observations,
soil, land use and on watershed management were
checked for reliability and then spatially processed by
ARC/INFO on the catchments of Vseminka and Drevnice.
Then, after implementing the WBCM-5 model on
that data, the resulting outputs were analysed and the
following conclusions can be made:


Comparing rainfall-runoff events in July 1997 on the
experimental catchments, in spite of the relatively greater
percentage of forestation in the Drevnice catchment
(81.0 % against 48.2 % on Vseminka), the depth
of rainfall (Drevnice about 30 % higher than those on
Vseminka) and its intensity are more important factors
than land use in a flood consideration.


Water balance modelling such as implementing only
"upper layers" (i.e. active zones) on catchments can
easily quantify daily soil moisture deficit (SMD)
values which signalize a degree of water saturation


In dry period of the year 1992 was direct runoff from
the scenario-design rainfall of 87.1 mm on the experimental
catchment Vseminka 13 % and on Drevnice
32 %. In wet period of the year 1997 was direct runoff
from this rainfall on Vseminka 52 % and on Drevnice
as much as 93 %. A degree of situation expressed either
by API or SMD is, besides the design rainfall characteristics
its depth, duration and intensity, very substantial
in a direct runoff formation process.
Changes in subsurface water subsidy are logical, the
great recharge improvements in dry periods or both
catchments are remarkable, their excess in wet periods
is not dangerous as groundwater flow from their
subsurface storages is supposed as not too rapid.
Small changes of actual evapotranspiration depend
on an active zone and whole unsaturated soil water
content. These changes are not essential.
The WBCM model can be used only for individual
water balance components quantification but also
for an identification of the potential harm of floods
and/or droughts.


ACKNOWLEDGEMENT


Support from the Scientific Grant Agency of the Mi- lity, retention and accumulation capacities of water in
nistry of Education, Czech Republic, Project No. MSM the landscape " is gratefully acknowledged.
414100008 "Possibilities to increase ecological stabi