DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 22     <-- 22 -->        PDF

S. Malic, I. Anić, M. Oršanić: UZGOJNI ZAHVATI U FUNKCIJI POBOLJŠANJA PROTUEROZUSKE Šumarski list SUP1.F.MLNT (2005). 17-30
vanjem, ali je zato njezina preborna struktura umjetnoga
karaktera. Naime, ta se struktura može trajno održavati
samo prebornim gospodarenjem i prebornim sječama
kao dijelom toga gospodarenja. Dakle, preborna
šuma je gospodarski oblik šume koji se postupno gubi,
ako se šuma izuzme iz redovitoga prebornoga gospodarenja
(M at i ć idr. 2001, 1997).


Razloge nastanka i uvođenja prebornog gospodarenja
šumama možemo tražiti u strahu od nestanka šuma
i posljedica primitivnih prebornih sječa, čistih sječa te
općenito zbog stihijskoga gospodarenja šumama prije
nešto više od dva i pol stoljeća. Budući da se preborne
šume uglavnom pojavljuju u gorskom području (areal
obične jele), strah od erozije, lavina i problema s vodoopskrbom
naveo je na razmišljanje kako gospodariti
takvim šumama.


U bukovo-jelovim šumama hrvatskih Dinarida preborno
se sjeklo, ali i organizirano preborno gospodarilo
već sredinom XVIII. stoljeća. Veliki je broj hrvatskih
šumarskih stručnjaka koji su njegovali preborni
način gospodarenja te dali velik stručni i znanstveni
doprinos njegovu unapređenju. To su, između ostalih,


A. Borošić,Đ. Nenadić,A. Petračić,A. Kern,
M. Tordony, V. Dojković, A. Jovanovac, J.
Majnarić,Ž. Miletić, S. Šurić, M. Markić,S.
Frančišković,D. Klepac i drugi.
Preborno gospodarenje je trajno održavanje normalne
drvne zalihe raspoređene u prebomu strukturu. To se
postiže prebornim uzgojnim postupcima kojima istodobno
njegujemo i pomlađujemo, oblikujemo i održavamo
prebornu strukturu, iskorištavamo zrela stabla i
ona koja se moraju užiti iz navedenih razloga. Preborno
gospodarenje obuhvaća sustavno, plansko provođenje
šumskouzgojnih postupaka u prebornoj sastojini, a preborna
sječa je dio tog gospodarenja.


Uzgojnim postupcima nastojimo formirati prebornu
sastojinu optimalne strukture koja će u omjeru smjese
imati vrste s najvrjednijim i najvećim prirastom, a koja
će se maksimalno koristiti produkcijskom sposobnošću
tla i istovremeno obilno stvarati prirodni pomladak.
Proizilazi kako gospodarenje u prebornoj šumi obuhvaća
dvije skupine šumskouzgojnih postupaka, i to:


a njegu mladog naraštaja (stabala i grupa pomlatka i
mladika)


b prebiranje, u koje spada prorjeda stabala i grupa
koljika, letvika i stupovlja te iskorištavanje zrelih
stabala.


Svi su postupci u prebornoj šumi vremenski i prostorno
koncentrirani te čine nerazdvojivu cjelinu. Ukoliko
izostane jedna od navedenih radnji, dolazi do poremećaja
u strukturi preborne sastojine koji se odražavaju
na prirast, pomlađivanje i stabilnost. Može se zaključiti
kako je osnovni zadatak u gospodarenju prebornom
sastojinom formiranje i održavanje preborne strukture.
Samo ćemo na taj način osigurati kontinuirano prirodno
pomlađivanje, koje je značajna pretpostavka produktivnosti
i stabilnosti prebornih jelovo-bukovih sastojina.


Danas se u prebornim šumama nerijetko zamijećuju
promjene koje izazivaju probleme u prebornom gospodarenju:


a) loše ili izostalo prirodno pomlađivanje jele
b) na nekim područjima agresivno pomlađivanje i
širenje bukve na račun jele
c) smanjenje ili povećanje drvne zalihe sastojine u odnosu
na normalu
d) poremećena distribucija volumena po debljinskim


razredima
e) poremećen raspored stabala po slojevima sastojine
f) opadanje prirasta, starenje, fiziološko slabljenje i


sušenje najkrupnijih stabala
g) slabi inteziteti sječa i njihova neusklađenost sa
stvarnim mogućnostima
h) klimatske i druge promjene u okolišu prebornih
šuma koje izazivaju sušenje
i) promjene u mikroklimi sastojina izazvane sječama
prilikom izgradnje autocesta, plinovoda, dalekovoda
i slično, koje izazivaju sušenje i propadanje jele
u svim razvojnim stadijima
j) odredivanj e trasa infrastrukturnih obj ckata koj i se grade
bez učešća šumarskih stručnjaka, što izaziva nepotrebna
sušenja i devastaciju u sastojini i u okolišu.


ŠUME MEDITERANSKOGA PODRUČJA - Forests of the Mediterranean area


Ni u jednom području Hrvatske pitanje protuerozijske
i vodozaštitne funkcije šuma nije tako izraženo kao
u mediteranskom. Radi se o prostoru na kojemu su šume
stoljećima bile izložene intenzivnom antropogenom
utjecaju. Najčešće je riječ o lošem korištenju šuma, primjerice
neracionalnoj i nekontroliranoj sječi za dobivanje
drva kao sirovine za najrazličitije potrebe, brstu i pašarcnju,
odnošenju listinca i leževine, kresanju grana i


pedalenju, paležu i krčenju za proširenje poljodjelskih
površina, lazinanju, prenamjeni šuma i šumskih zemljišta
za potrebe razvoja infrastrukture, turizma, vinogradarstva,
maslinarstva i slično. Takvi su dugotrajni utjecaji
u kombinaciji s požarima, specifičnim klimatskim
prilikama i erodibilnim tlima postupno doveli do opće
degradacije mediteranskih šumskih ekosustava. U različitoj
mjeri promijenjeni su morfologija, šumskouzgojne