DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 21     <-- 21 -->        PDF

S. Matić. 1. Anić, M. Oršanić: UZGOJNI ZAHVATI U FUNKCIJI POBOLJŠANJA PROTUEROZIJSKE Šumarski list- SUPLEMENT (2005). 17-30
prorede imaju značajnu uzgojnu ulogu zbog uzgajanja
glavne sastojinc, a ne zbog dobivanja ogrijeva. Opisuje
prorede u mladim, srednjodobnim i starim lužnjakovim
sastojinama. Petračić (1919) raspravlja o čišćenju
i proredama u mladim razvojnim stadijima jasena i
hrasta te o prirodnom izlučivanju stabala u debljinske i
vrijednosne razrede. Balen (1929) u svojoj knjizi "O
proredama" ističe: "Ako ne možemo ostaviti svojim
nasljednicima velike zalihe zrelih šuma, moramo im ostaviti
što bolje uzgojene mlade sastojine". Smatra daje
praksa u proredama ispred teoretskih razmatranja.


Problematika pomlađivanja uvijek je imala značajnu
ulogu u povijesti gospodarenja šumama hrasta
lužnjaka u Hrvatskoj. Tako je 1846. godine, na prvoj
skupštini Hrvatsko-slavonskoga šumarskog društva,
raspravljano o problemima pomlađivanja starih hrastika.
Daje pomlađivanje hrasta bilo značajno pitanje jasno
je iz napisaKozarca (1887, 1886). Istaknuo je kako
prirodno pomlađivanje mora biti osnova uzgajanja
šuma hrasta lužnjaka.


U to doba su se doba upotrebljavale dvije metode
prirodnoga pomlađivanja hrastika:


1.
metoda "prebornih sječa´ s 10-15 godišnjom predzabranom
2.
metoda "đovršnoga" sijeka s petogodišnjom predzabranom.
Prva metoda uključivala je postupnu, ´prebornu"
sječu svih vrsta drveća osim hrasta lužnjaka tijekom
10-15 godišnjega razdobljapredzabrane (razdoblje zabrane
ugona stoke u šumu na žirenje i pašarenje) u kojem
bi hrastovi naplodili pomladnu površinu. U stvari,
bile su to nepotpune oplodne sječe (Matić 1996) s pripremnim
i dovršnim sijekom, a pomladno razdoblje je
trajalo 10-15 godina.


Drugom metodom sastojina je bila u "predzabranC
pet godina prije sječe. Kako su hrastovi toga doba često
i obilno fruktificirali, nije bilo problema u dobrom
naplođenju pomladne površine žirom. Nakon pojave
ponika i pomlatka posjckla bi se stara sastojina. Bila je
to primitivna metoda pomlađivanja u jednom sijeku, sa
skraćenim pomladnim razdobljem od pet godina. Bez
obzira na to, pomlađivanje je bilo prirodno, pod zastorom
krošanja, jer je pomladna površina naplođena prije


sječe. Ponik i pomladak razvijali su se pod zastorom
krošanja starih stabala tijekom petogodišnjega pomladnoga
(ujedno i naplodnoga) razdoblja. U slučaju
slaboga uroda ili neobavljane njege dogodilo bi se da
poljski jasen ili brijest potisnu hrast lužnjak, pa bi se
stari hrastik pomladio kao jasenik, grabik ili brestik.


Kasnijeje Petračić (1926) naveo kako se oplodne
sječe lužnjakovih šuma trebaju izvoditi u dva sijeka s
dužim pomladnim razdobljem. Istraživači pomlađivanja
lužnjakovih šuma u Hrvatskoj (Matić 1996, 1984,
Dekanić 1961, Starčević 1990, Đuričić 1986,
Petračić 1926, Lončar 1949) slažu se kako je najbolje
primijeniti metodu pomlađivanja pod zastorom
krošanja, oplodnim sječama u dva do tri sjeka, s pomladnim
razdobljem u rasponu 6-8 godina. Eventualnu
umjetnu obnovu treba obavljati prema načelima prirodne
obnove, što znači kako sjetvu žira, sadnju žira ili
sadnju sadnica treba obavljati pod zastorom krošanja,
prije dovršnoga sijeka.


Iako su šumskouzgojni postupci u gospodarenju šumama
hrasta lužnjaka potvrđeni dugogodišnjom praksom
i znanstvenim istraživanjima, mogući su i problemi:


1.
neizvođenje njege pomlatka i mladika s obzirom na
intezitet radova i s obzirom na površinu sastojine
2.
neizvođenje prve prorede u mladim sastojinama nakon
kulminacije visinskoga prirasta ili nekoliko godina
nakon zadnjega čišćenja
3.
neizvođenje proreda u drugom i trećem dobnom
razredu
4.
održavanje sastojina gdje su sušenje i propadanje
smanjili obrast, a posebice onih u kojima se posušio
hrast lužnjak
5.
izbjegavanje saniranja svih plješina većih od 0,1 ha
nastalih zbog sušenja glavne vrste drveća
6.
u sušenjem narušenim sastojinama nužno je intenzivnije
izlučivati odsjeke, kako bi se pravovremeno
prikazalo realno stanje po odsjecima i isto tako pravovremeno
interveniralo nužnim uzgojnim zahvatom
(Starčević 2004)
7.
neusklađenost gustoće populacije divljači sa sastojinskim
i stanišnim mogućnostima
8.
forsiranje oplodnih sječa na velikim površinama.
PREBORNE SUME


Prebornu šumu mnogi smatraju idealnim gospodarskim
oblikom šume koji najbolje ispunjava općekorisne
funkcije uključujući protuerozijsku i vodozaštitnu. S tog
bi gledišta preborna struktura bila poželjna u svim vrstama
šumskih sastojina. Međutim, problem je u činjenici
što se preborna struktura u punom obliku može ostvariti
redovitim prebornim gospodarenjem samo u onim šumama
u kojima je glavna vrsta drveća obična jela.


-
Selection forests
Neki prebornu šumu pogrešno smatraju "najprirodnijom"
šumom, po izgledu najbližu prašumi. Međutim,
treba se prisjetiti kako je preborna faza prašume samo
jedno od razdoblja koje se pojavljuje u njezinu životnom
ciklusu. Preborna šuma ne može se identificirati s
prašumom, jer je ona proizvod prirode i prebornoga
gospodarenja. U tom smislu treba istaći kako je preborna
šuma prirodna šuma jer nastaje prirodnim pomlađi