DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 204     <-- 204 -->        PDF

IZLAGANJE NA ZNANSTVENOM SKUPU - PRESENTATION AT THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM Šumarski list SUPLEMENT (2005), 202-218
UDK 630* 116 + 907.1 + 113


UTJECAJ BRDSKIH ŠUMSKIH EKOSUSTAVA NA
KAKVOĆU VODE U VODOTOCIMA


THE IMPACT OF MONTANE FOREST ECOSYSTEMS
ON WATER QUALITY OF WATERCOURSES


Ivica TIKVIĆ, Dinko PUNTARIĆ, Željko ZEČIĆ,
Damir UGARKOVIĆ, Zvonko SELETKOVIĆ*


SAŽETAK: Brdski šumski ekosustavi su prema površini najzastupljeniji u
Hrvatskoj, te kao takvi imaju najveći utjecaj na kruženje vode, odnosno kakvoću
površinskih i podzemnih voda. Taj utjecaj ovisi o ekološkim (reljef, matična
podloga, tlo i klima) i biološkim čimbenicima (vrste drveća, struktura šumskog
ekosustava i antropogeni utjecaji). Kakav je utjecaj pojedinih vrsta drveća, tipova
tala, različitih matičnih podloga i čovjeka na kakvoću voda u vodotocima
u šumskim ekosustavima u Hrvatskoj, nije istraženo. U radu su uspoređeni
pokazatelji kakvoće vode u vodotocima iz nekoliko brdskih šumskih ekosustava
Hrvatske. Analizirane su razlike u kakvoći voda s obzirom na stanišne i sastojinske
uvjete. Utvrđeno je opće ekološko stanje voda na temelju dvanaest
uzoraka iz različitih vodotoka sa tri lokaliteta (Papuk, Plitvice i Velebit). Analizirano
je fizikalno-kemijsko stanje voda, sadržaj hranjivih tvari, kovina, organskih
spojeva, mineralnih ulja i drugih pokazatelja kakvoće vode. Nisu utvrđene
značajne razlike jizikalno-kemijskih pokazatelja između različitih šumskih
ekosustava. Skoro svi vodotoci imali su vodu visoke kakvoće. Utvrđene su
značajno veće koncentracije sadržaja hranjivih tvari, aerobnih bakterija i metala
u vodi vodotoka u blizini naselja, u usporedbi sa vodotocima u šumskim
ekosustavima. Nisu utvrđene razlike u kakvoći voda u vodotocima u nacionalnom
parku u odnosu na vodotoke u gospodarskim šumama. Varijabilnost pokazatelja
kakvoće vode iz vodotoka različitih šumskih ekosustava ukazuje na
kompleksnost djelovanja šumskih ekosustava na kakvoću voda u vodotocima.
Utvrđena je veća kakvoća voda vodotoka u šumskim ekosustavima bez obzira
na način gospodarenja u odnosu na vodotoke izvan šuma.


Ključne riječi: kakvoća vode, brdski šumski ekosustavi, nacionalni
park, gospodarske šume


UVOD - Introduction


Hrvatska je vodama razmjerno bogata zemlja i nalasusjednih
zemalja. Vode u Hrvatskoj su pod utjecajem
zi se na petom mjestu u Europi i 42. mjestu u svijetu po šumskih ekosustava koji zauzimaju preko 1/3 kopnene
bogatstvu i dostupnosti izvora slatke vode (M i 1 k o v i ć površine Hrvatske, od čega su brdski šumski ekosustavi
et al., 2003.). Prema podacima UNESCO-a za Hrvatsku najzastupljeniji. Prema podacima Državnog zavoda za
iz 2003. godine, oko 60 % vodnog bogatstva "nastaje" u statistiku (Statistički ljetopis, 2003), brdski šumski ekoHrvatskoj,
dok se 40 % odnosi na vanjske doprinose iz sustavi obične bukve, hrastova kitnjaka, medunca i crnike,
te običnog graba i ostalih tvrdih listača, zauzimaju
površinu od preko 13 000 km2, stoje oko 2/3 šuma, od


*
Doc. dr. se. Ivica Tikvić, Dinko Puntarić, dipl. ing., nosno % kopnenog dijela Hrvatske. U njima je naglašen
Dr. se. Željko Zečić, Damir Ugarković dipl. ing.,
utjecaj šumskog drveća na hidrološke procese. Prirodni


Prof. dr. se. Zvonko Selctković,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu šumski ekosustavi se smatraju hidrogeološki najstabil
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 205     <-- 205 -->        PDF

I. Tikvić, D. Puntarić, Ž. Zečić, D. Ugarković, Z. Sclclković: UTJECAJ BRDSKIH ŠUMSKIH EKOSUSTAVA ... Šumarski list - SUPLEMhNT (2005), 202-218
nijim ekosustavima na Zemlji, a to potvrđuju očuvana
tla brdskih i planinskih područja gdje su se održale prirodne
šume, zatim bistre i čiste vode vodotoka unatoč
značajnom zračnom onečišćenju i drugim nepovoljnim
čimbenicima. Oborine prolazeći kroz krošnje šumskog
drveća, listinac i šumsko tlo prirodno se pročišćuju i dolaze
u podzemne slojeve kao pitka voda. Drveće i grmlje
utječu na zadržavanje oborina, procjedivanje, otjecanje
i poniranje vode, eroziju tla, filtriranje i pročišćavanje
vode (Tikvić iSeletković, 2003). Taj je utjecaj
ovisan o određenim ekološkim, ali i biološkim čimbenicima.
Od ekoloških čimbenika najvažniji su reljef, matična
podloga, tlo i klima, a od bioloških čimbenika vrste
drveća, struktura šumskog ekosustava i antropogeni
utjecaji. Izvori, potoci, podzemni i površinski vodotoci
značajno ovise o stanju šumskih ekosustava koji ih okružuju.
Prirodne ili umjetne promjene stanja šumskih
ekosustava mogu izazvati promjene hidroloških procesa
i kemizma vodotoka (Bäumler iZech, 1999). Prema
Galleru (1975; Starčević, 2000) šuma može zadržati
i pročistiti oko 2000 m vode po ha godišnje. S obzirom
na veliku površinu šuma u Hrvatskoj, svake se godine
u šumskim ekosustavima pročisti velika količina
vode. Međutim, poznato je kako su svi ekosustavi izloženi
kontinuiranom i sve većem onečišćenju, što se
odražava i na kakvoću vode u šumskim ekosustavima.
Štetan utjecaj onečišćenja zraka i oborina na šumsko
drveće, tlo, vodu i zdravlje ljudi utvrdili su brojni istraživači
(Filipan etal., 1996). Prpić etal. (1994) utvr


dili su opterećenost šuma i poljoprivrednih površina
olovom. Prema tim autorima šumska tla su nekoliko puta
više onečišćena olovom od poljoprivrednih tala, stoje
posljedica strukture šume odnosno funkcije pročišćavanja
voda. Međutim Binkey et al. (1999) su u vodotocima
poljoprivrednih područja SAD-a utvrdili do devet
puta veće koncentracije nitrata i fosfata u odnosu na vodotoke
u šumskim područjima. Unatoč sve većem pritisku
onečišćenja na šume, vode brdskih i planinskih vodotoka
Hrvatske još su uvijek čiste i bistre, zahvaljujući
ponajprije pozitivnom utjecaju šumskih ekosustava.


Međutim i gospodarenjem šumama utječe se na hidrološke
procese u šumama. Pravilnim gospodarenjem
šumama podržava se optimalno stanje šumskih ekosustava
i osiguravaju gospodarske i druge funkcije šuma.
Gospodarskim utjecajima kratkotrajno se remeti hidrološka
funkcija šuma, ali se ona kod proreda i oplodnih
sječa ponovno uspostavlja u razdoblju od nekoliko godina
(Rosen etal. 1996,Bäumler iZech, 1999).


Prema A n d e r s s o n et al. (2000) problem kakvoće
vode u šumama jedan je od najvažnijih prioriteta istraživanja
šumskih ekosustava. Međutim, još uvijek nije
istraženo kakav je utjecaj pojedinih vrsta drveća, tipova
tala, različitih matičnih podloga i čovjeka na kakvoću
vode u vodotocima šumskih ekosustava. U ovom su radu
analizirane vode vodotoka brdskih područja Hrvatske
i procijenjen utjecaj različitih šumskih ekosustava
na kakvoću vode vodotoka.


PODRUČJE I METODE ISTRAŽIVANJA - Research area and methods


U raduje istraživana kakvoća vode vodotoka na području
Papuka, Nacionalnog parka Plitvička jezera i
Velebita. Na području Papuka uzeti su uzorci iz potoka
Brzaja i Dubočanka, te iz rijeke Orljave. Na području
Plitvičkih jezera uzorkovano je iz potoka Sušanj i Rječica,
a na području Velebita iz tri izvora i potoka Tisovac.
U tablici 1 su prikazana osnovna obilježja istraživanog
područja.


Uzorkovanje i analiza pojedinih skupina pokazatelja
općeg ekološkog stanja vode (fizikalno-kemijski pokazatelji,
režim kisika, hranjive tvari, mikrobiološki i biološki
pokazatelji), te uvjeta korištenja vode (metali, organski
spojevi i radioaktivnost) napravljeni su prema
hrvatskim normama u Zavodu za javno zdravstvo grada
Zagreba. Fizikalno kemijski pokazatelji (pH i električna
vodljivost), te otopljeni kisik utvrđeni su elektrometrijskom
analizom, dok je kemijska potreba kisika (KPK)
utvrđena titracijom kalijevim permanganatom. Hranjive
tvari (nitrati i nitriti) utvrđeni su spektrofotometrijski, a
metali clektrokemijskom metodom. Od organskih spojeva,
mineralna ulja su utvrđena infracrvenom spektroskopijom,
dok su fenoli, lindan, poliklorirani bifenili
(PCB) i DDT utvrđeni spektroskopijom i plinskom kro-


Slika 1. Položaj lokaliteta uzorkovanja vode iz vodotoka u
brdskim šumskim ekosustavima Hrvatske 2004. godine


Figure l Position of water sampling sites from watercourses in
montane forest ecosystems of Croatia in 2004
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 206     <-- 206 -->        PDF

1. Tikvić, D. Punlarić, Z. Zečić, D. Ugarković. Z. Seletković: UTJECAJ BRDSKIH ŠUMSKIH EKOSUSTAVA ... Šumarski list SUPLEMENT (2005). 202-2IX
Tablica 1. Osnovna obilježja vodotoka i brdskih šumskih ekosustava na području Papuka, Plitvičkih jezera i Velebita iz kojih
su uzorkovane vode 2004. godine


Table 1 The basic features ofwatercourses and montane forest ecosystems in the area ofPapuk, Plitvice Lakes and Velebit,
from which waters were sampled in 2004


Vodotok Predjel Tok Šuma Sklop Nad. vis. Nagib
Watercourse Area Course Forest Canopy Altitude Slope
Potok Suva Rijeka srednjedobna
1 Brzaj a
Stream
šumarija Kamenska
Suva Rijeka
stalan
Constant
bukova šuma
Middle-aged
potpun
Closed 750-850 5 do 20°
Brzaja Forest office Kamenska beech forest
Rijeka most na cesti poljoprivredno
PA
P
U
K
2
3
Orljava
River
Orljava
Potok
Dubočanka
Stream
Kamenska-Požega
Bridge on the road
Kamenska-Požega
uzvodno od objekta
NPŠO Duboka
Upstream from
stalan
Constant
stalan
Constant
šumsko područje
Agricultural
forest area
mlade i stare
šume bukve
Young and old
-
potpun
Closed
-
500
-
5 do 25°
Dubočanka the site Duboka beech forests
4
Potok
Dubočanka
Stream
Dubočanka
prije naselja Velika
before the village
of Velika
stalan
Constant
srednjedobne i stare
šume bukve
Middle-aged and
old beech forests
potpun
Closed 450 do 20"
Potok povremeno
1
Sušanj
Stream
Sušanj ska draga
Sušanjska draga
nestalan
Occasionally
bukve i jele
Beech and fir
potpun
Closed 650-850 do 25°
Sušanj inconstant
P
L
IT
V
2
Potok
Sušanj
Stream
Sušanj
Sušanj ska draga
blizu ušća u
Prošćanskojezero
Sušanjska Draga near the
mouth into Prošćansko Lake
stalan
Constant
bukve, smreke
i jele
Beech, spruce
and fir
djelomično
prekinut
Partially
broken
600-650 do 20°
I Potok bukve, bukve djelomično
L ´ Rječica
Stream
Štropina
Štropina
stalan
Constant
i jele
Beech, beech
prekinut
Partially 600-700 do 60°
Rječica andfir broken
Potok blizu ušća u
4
Rječica
Stream
jezero Kozjak
Near the mouth
stalan
Constant
bukve
Beech
potpun
Closed 550-650 do 60°
Rječica into Lake Kozjak
Izvor Kosica g.j. Crne Grede,
1
iz stijene
Springfrom
šumarija Perušić
Kosica M. U. Crne Grede,
stalan
Constant
bukve
Beech
potpun
Closed 700-750 5 do 30°
a rock Forest office Perušić
Izvor Vršak, g.j. Stirovača,
VE
2
Vodica
na Plani
Spring Vodica
šumarija Perušić
Vršak, M. U. Stirovača,
Forest office Perušić
povremen
Sporadic
obične smreke
Common spruce
prekinut
Broken 1050-1100 do 20°
L on Plana
E Izvor Tisovac, g.j. Padeška
B Veliki Kosa-Bijele grede,
J> Tisovac
Spring
šumarija Perušić
Tisovac, M. U. Padeška
stalan
Constant
bukve i jele
Beech andfir
potpun
Closed 700-850 5 do 15°
Veliki Kosa-Bijele Grede,
Tisovac Forest office Perušić
Potok Borovac kod naselja poljoprivredno
4 Tisovac
Stream
Velika Plana
Borovac at the settlement
stalan
Constant
šumsko područje
Agricultural 650-700 10do25°
Tisovac of Velika Plana forest area


g.j. - gospodarska jedinica -M.U. - management unit


ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 207     <-- 207 -->        PDF

I. Tikvić. Ü. Puntane, Ž. Zečić. U. Ugarković, Z. Selclkovie: UTJECAJ BRDSKIH ŠUMSKIH EKOSUSTAVA Šumarski list - SUPLEMENT (2005), 202-218
matografijom. Mikrobiološki pokazatelji odnosno broj bi o klasifikaciji voda (NN 77/98), a na temelju dopušteaerobnih
bakterija utvrđen je pomoću brojanja kolonija nih graničnih vrijednosti pojedinih pokazatelja, vode su
izraslih na hranjivoj podlozi pri 22 i 37 °C. Prema Uredklasificirane
u određenu vrstu vode (I. - V.).


CILJ RADA - Research goal
Cilj rada bio je utvrditi kakvoću vode vodotoka u voći vode vodotoka u šumskim ekosustavima i izvan
različitim šumskim ekosustavima, zatim utvrditi kakav njih. Na kraju je trebalo usporediti pokazatelje kakvoće
je utjecaj šumskih ekosustava na kakvoću vode. Cilj je vode u zaštićenom području i u gospodarskim šumbio
analizirati razlike u kakvoći vode s obzirom na sta-ama, kako bi se utvrdio utjecaj gospodarenja šumama
nišne i sastojinskc uvjete, zatim utvrditi razlike u kakna
kakvoću vode.


REZULTATI Results
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI KAKVOĆE VODE VODOTOKA


PHYSICAL-CHEMICAL INDICATORS OF WATER QUALITY IN WATERCOURSES


U tablici 2 prikazani su pokazatelji fizikalno-kemij- uzorci voda na svim lokalitetima su bili I. vrste osim na
skih obilježja vode iz vodotoka na području Papuka, lokalitetu Papuk 1, gdje je voda bila na granici I. i II.
Plitvičkih jezera i Velebita. Prema pH vrijednostima vrste vode (grafikon 1). Prosječno najniže pH vrijed-


Tablica 2. Fizikalno-kemijski pokazatelji i režim kisika u vodi vodotoka brdskog područja Hrvatske 2004. godine


Table 2 Physical-chemical indicators and oxygen regime in the waters of montane area in Croatia in 2004


Lokalitet pH El. vodlj. pScm Otopljeni 0 2 mg 02 /l Zasićenost O-, KPK-KMn04
Locality pH El. cond. flScm Dissolved 02 mg 02/l Saturation 02 KPK-KMn04
1 6,4 50 9 109 3
Papuk
2
3
7,9
8,1
199
333
7
9
87
108
30
2
4 7,8 474 9 106 1
1 8,0 443 9 112 2
Plitvice
2
3
8,0
8,1
483
507
10
10
117
114
1
2
4 8,0 511 9 106 2
1 8,0 344 * * 2
Velebit
2
3
7,9
7,6
323
411
*
* *
2
2
4 7,7 317 * * 1


^vrijednosti nisu utvrđene - *no values were found


9
8,5


8 +——+.
7,5


i


7
6,5
6
5,5


*> 0- *b


x?


5 tff .4? .#" J?´" J"" ^


^0


if **

pH - I, vrsta -species
Grafikon I. pH vrijednosti vode iz vodotoka brdskog područja Hrvatske 2004 godine


Graph. I pH values of water from watercourses in the montane area of Croatia in 2004
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 208     <-- 208 -->        PDF

I. Tikvić. D. Puntane, Ž. Zečić, D. Ugarković, Z. Seletković: UTJECAJ BRDSKIH ŠUMSKIH EKOSUSTAVA . Šumarski list - SUPLEMENT (2005), 202-218
nosti vode utvrđene su na području Papuka, a najveće Vrijednosti električne vodljivosti bile su najveće na
na području Plitvičkih jezera. Prema pojedinim lokalipodručju
Plitvičkih jezera. Većina vodotoka bila je I.
tetima najveće razlike pH vrijednosti vode su utvrđene vrste voda, osim lokaliteta Plitvice 3 i 4 koji su bili II.
u vodotocima Papuka, a najmanje na području Plitvrste.
Lokaliteti Papuk 1 i 2 imali su značajno manje
vičkih jezera (tablica 2). Vodotoci izvan šumskih ekovrijednosti
električne vodljivosti u odnosu na druge losustava
nisu se značajnije razlikovali prema pH vrijedkalitete.
Utvrđene su veće vrijednosti električne vodljinosti
u odnosu na vodotoke u šumama. Nisu utvrđene vosti u zaštićenom području u odnosu na gospodarske
razlike u pH vrijednosti vode između zaštićenog pošume,
dok nisu utvrđene razlike između lokaliteta u
dručja i gospodarskih šuma. šumi i izvan šume.


REŽIM KISIKA U VODAMA VODOTOKA -OXYGEN REGIME IN WA TERCOUSES


Prema vrijednostima otopljenog kisika, zasićenosti Prema količini otopljenog kisika u svim je vodotocikisika
i kemijske potrebe kisika, nisu utvrđene razlike ma utvrđena voda I. vrste, osim uzorka iz rijeke Orljave
između lokaliteta, osim lokaliteta Papuk 2, koji je zna(
Papuk 2). Zasićenost kisikom na području Papuka bila
čajno odstupao prema tim pokazateljima u odnosu na je nešto niža, dok je na Plitvičkim jezerima utvrđena
druge lokalitete. nešto viša zasićenost te su tri uzorka bila II. vrste vode


130 r


120


110


100


90


80


70


^ # # -^ ,G® ,CP :SG® vcP ^ „# ^ .#


4& «# «# <^vv>%#vVVV


Zasićenost kisikom % - Oxygen saturation vrsta -species
Grafikon 2. Zasićenost kisikom vode iz vodotoka brdskog područja Hrvatske
2004 godine


Graph. 2 Oxygen saturation of water from the watercourses in the montane area
of Croatia in 2004


30 m


25 A


20


O
15


E
10 /\


5


N .0- *b t» \ <\, ´b tx \ O, "> fc
Ük- s^ ^~ ^" r® r<5 r& r® v ^ .rS- v^* v-y
Grafikon 3. Kemijska potrošnja kisika u vodi vodotoka brdskog područja Hrvatske
2004. godine


Graph. 3 Chemical oxygen consumption in the waters of montane Croatia in 2004
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 209     <-- 209 -->        PDF

I. Tikvić, D. Punlarić, Ž. Zečić, D. Ugarković, Z. Seletković: UTJECAJ BRDSKIH ŠUMSKIH EKOSUSTAVA Šumarski list - SUPLEMENT (2005), 202-218
(grafikon 2). Kemijska potrošnja kisika (KPK) bila je Veće vrijednosti KPK pokazatelj su povećane količine


podjednaka u svim vodotocima, osim uzorka iz rijeke teško razgradivih organskih tvari u vodi. Za područje
Orljave gdje je utvrđena do 30 puta veća vrijednost Velebita nisu izmjereni pokazatelji režima kisika.
KPK u odnosu na druge lokalitete na Papuku (tablica 2).


HRANJIVE I ORGANSKE TVARI I MIKROBIOLOŠKI
POKAZATELJI KAKVOĆE VODE VODOTOKA


NUTRITIVE AND ORGANIC MATTER AND MICROBIOLOGICAL
INDICATORS OF WATER QUALITY IN WATERCOURSES


Nitrati su jedine hranjive tvari utvrđene u uzorcima imali vodu I. vrste (tablica 3). Nisu utvrđene razlike izvode
iz vodotoka. Prema sadržaju nitrata većina vodo- medu zaštićenog područja i gospodarskih šuma, kao ni
toka bili su II. vrste, osim lokaliteta Velebit 1 i 3 koji su između vodotoka u šumi i izvan šume.


Tablica 3. Koncentracije hranjivih i organskih tvari, te broj bakterija u uzorcima vode iz vodotoka brdskih područja
Hrvatske 2004. godine


Table 3 Nutrient and organic matter content, and the number of bacteria in water samples from watercourses
in montane Croatia in 2004


Lokalitet Nitrati mg N/l Aerob, bakt. broj Mineral, ulja u.g/1 Ukupna ulja u.g/1
Locality Nitrates mg N/l Aerob, bact. No Mineral oils fj.g/1 Total oils fig/l
1 1,5 52 12 74
Papuk 2
3
1,3
0,9
25 860
143
31
16
289
42
4 1,1 101 19 276
1 1,1 74 18 51
Plitvice 2
3
1,2
1,0
32
56
18
17
51
48
4 1,0 121 18 45
1 0,4 263 13 60
Velebit 2
3
0,9
0,4
320
189
7
10
45
66
4 1,0 668 21 128


\ 0-´b k ^ % ´


t-^(r- ^t-re« ,e> ,^ «Ö* v^° *> *^° v^° \^ \L> >.L> \^


<(& ^ <^ ^^ ^ ^ ^


Mineralna ulja (U.g/1) - Mineral oils I. vrsta -species


Grafikon 4. Mineralna ulja u vodi vodotoka brdskog područja Hrvatske 2004. godine


Graph. 4 Mineral oils in the watercourses of montane Croatia in 2004


Zastupljenost aerobnih bakterija prosječno je bila ke Orljave (Papuk 2), gdje je utvrđena do 250 puta veća
najmanja na Plitvičkim jezerima, nešto veća na Papuku, brojnost aerobnih bakterija u odnosu na ostale vodotodok
je najveća utvrđena na Velebitu. Sve vrijednosti aeke.
Nisu utvrđene razlike između zaštićenog područja i
robnih bakterija bile su unutar I. vrste vode, izuzev rijegospodarskih
šuma, dok je utvrđena značajno veća broj
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 210     <-- 210 -->        PDF

1. Tikvić, D. Puntarić, Ž. Zečić, D. Ugarković, Z. Seletković: UTJRCAJ BRDSKIH ŠUMSKIH EKOSUSTAVA Šumarski list - SUPLEMENT (2005), 202-218
nost aerobnih bakterija u vodotocima izvan šume u odnosu
na one u šumi. Sadržaj mineralnih ulja većine uzoraka
vode bio je u granicama I. vrste vode. Jedino su
uzorci iz Orljave (Papuk 2) i potoka Veliki Tisovac (Velebit
4) imali vodu II. vrste. I kod ukupne količine ulja
utvrđene su veće vrijednosti u vodotocima izvan šume u


odnosu na uzorke iz šume. Minimalne vrijednosti utvrđene
su u vodotocima na Velebitu te na Papuku (grafikon
4). Nisu utvrđene razlike u količinama mineralnih
ulja i ukupnih ulja između zaštićenih područja i gospodarskih
šuma.


OPASNE TVARI I KOVINE U VODOTOCIMA BRDSKOG PODRUČJA HRVATSKE


DANGEROUS SUBSTANCES AND METALS IN THE WATERCOURSES OF MONTANE CROATIA


Prema količini cijanida, većina vodotoka imali su
vodu II. vrste. Najmanje cijanida je utvrđeno na Plitvičkim
jezerima, dok su na Velebitu utvrđene najveće
vrijednosti. Na području Velebita utvrđene su najveće
razlike između pojedinih vodotoka istog područja. Prema
koncentracijama cijanida utvrđene su veće koncentracije
cijanida u gospodarskim šumama u odnosu na


šume u zaštićenom području, dok nisu utvrđene razliku
između lokaliteta u šumi i izvan šume. Prema količini
fluorida svi su lokaliteti imali vodu I. vrste. Međutim,
na Papuku su utvrđene dvostruko veće vrijednosti u odnosu
na vrijednosti na Velebitu (tablica 4). Nisu utvrđene
razlike između lokaliteta u šumi i izvan šume, kao i
između zaštićenog i gospodarskog područja.


Tablica 4. Koncentracije opasnih tvari i kovina u vodotocima brdskog područja Hrvatske 2004. godine


Table 4 Concentrations of dangerous substances and metals in the watercourses of montane Croatia in 2004


Lokalitet Cijanidi uCn/1 Flouridi (igF/1 Željezo u.gFe/1 Aluminij u.gAl/1 Mangan p.gMn/1
Locality Cyanides jlCn/l Fluorides flgF/l Iron ßgFe/l Aluminum flgAl/l Manganese figMn/l
1 3 99 256 ** **
Papuk
2
3
5
7
149
123
16 200
**
3 450
**
397
**
4 7 124 103 ** **
1 0 97 * 230 *
Plitvice
2
3
1
5
99
93
*
*
181
**
*
*
4 5 102 * ** *
1 15 60 ** 31 **
Velebit
2
3
4
10
52
55
102
62
128
72
**
35
4 12 47 ** 3 780 78


**manje od mjerljive vrijednosti instrumenta, *vrijednosti nisu utvrđene
** less than the measurable instrument value, *values were not established


18
16
14
12
10
3 8
6
4
2
0


\ N <\ .jy . ^ .J>


^ -^ > ^ ,c? >>" / ^ x


> v-S- v-S- v-S
Cijanidi (U.gCn/1) -Cyanides
. vrsta -species


Grafikon 5. Cijanidi u vodi vodotoka brdskog područja Hrvatske 2004. godine


Graph. 5 Cyanides in the waters of montane Croatia in 2004
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 215     <-- 215 -->        PDF

PRESENTATION AT THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM
Šumarski list - SUPLEMENT (2005), 202-218


THE IMPACT OF MONTANE FOREST ECOSYSTEMS
ON WATER QUALITY OF WATERCOURSES


Ivica TIKVIĆ, Dinko PUNTARIĆ, Željko ZEČIĆ,
Damir UGARKOVIĆ, Zvonko SELETKOVIĆ*


SUMMARY: In terms of surface area, montane forest ecosystems are the
most widely distributed ecosystems in Croatia. As such, they have the greatest
impact on water cycle and the quality of surface and ground water. This impact
depends on ecological (relief parent substrate, soil and climate) and
biological factors (tree species, structure of forest ecosystem and anthropogenic
impacts). No research has been made on the effects of particular tree species,
soil types, different parent substrates and man on the quality of waters in
the forest ecosystems in Croatia. The paper compares indicators of water
quality in watercourses from several montane forest ecosystems in Croatia.
Differences in water quality were analyzed with reference to site and stand
conditions. The general ecological condition of water was determined on the
basis of twelve samples from different watercourses in three localities (Papuk,
Plitvice and Velebit). The analysis included physical-chemical water condition,
nutrient content, metals, organic compounds, mineral oils and other indicators
of water quality. No significant differences in physical-chemical indicators
were found among the different forest ecosystems. Water quality in
almost all the examined watercourses was very high. Compared to the watercourses
in forest ecosystems, those in the vicinity of settlements had significantly
higher concentrations of nutrients, aerobic bacteria and metals. No
differences were found in water quality of the watercourses in the national
parks in comparison with those in commercial forests. Variability of water
quality indicators from the watercourses in different forest ecosystems indicates
the complexity of the effects of forest ecosystems on water quality in watercourses.
Compared to the watercourses outside forests, those in forest ecosystems
manifested higher water quality regardless of management methods.


Key words: water quality, montane forest ecosystems, national park,
commercial forests


INTRODUCTION


With its relatively rich supply of water, Croatia tathe
remaining 40 %. Waters in Croatia are affected by
kes up the fifth place in Europe and the 42nd place in forest ecosystems that cover over one third of the land
the world in terms of quantity and availability of fresh area of Croatia, of which montane forest ecosystems
water springs (M i 1 k o v i ć et dl., 3002). According to are the best represented. According to the data of the
the 2003 UNESCO records for Croatia, about 60 % of State Bureau of Statistics (Statistički ljetopis 2003/
water supply "originates" in Croatia, whereas external Statistical Almanac2003), montane forest ecosystems
contributions from neighboring countries account for of European beech, sessile oak, pubescent oak and
holm oak, as well as common hornbeam and other hardwoods,
cover an area of over 13,000 km2, which ac


*
Asst. Prof. Ivica Tikvić, PhD, Dinko Puntarić, BSc, counts for two thirds of the forests or one fourth of the
Željko Zečić, PhD, Damir Ugarković BSc,
land area in Croatia. They display distinct effects of fo


Prof. Zvonko Seletković, PhD,


rest trees on hydrological processes. Natural forest


Faculty of forestry, University of Zagreb
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 211     <-- 211 -->        PDF

[. Tikvić, D. Punlarić, Ž. Zečić. U. Ugarković. Z. Sclctković: UTJKCAJ BRDSKIH ŠUMSKIH EKOSUSTAVA Šumarski list - SUPLEMENT (2005). 202-218


Željezo i mangan nisu utvrđeni u vodotocima na PlitU
grafikonu 5 prikazane su vrijednosti cijanida u vo


vičkim jezerima, dok su ekstremne vrijednosti željeza, dama iz vodotoka na istraživanim područjima. Vrijedaluminija
i mangana utvrđene u rijeci Orljavi (Papuk 2). nosti cijanida na lokalitetima Plitvice 1 i 2 bile su I. vrsNa
području Velebita količine metala su u granicama 1. i te vode, dok su ostali lokaliteti prema sadržaju cijanida


11. vrste vode, a ekstremne koncentracije aluminija utimali
II. vrstu vode.
vrđene su na lokalitetima izvan šume (potok Tisovac i
rijeka Orljava), što odgovara III. do V. vrsti vode.
RASPRAVA - Discussion


Praćenje stanja kakvoće površinskih voda regulirano kemijskih, bioloških i mikrobioloških pokazatelja s graje
različitim kriterijima i sustavima klasifikacije voda. ničnim vrijednostima propisanim za određenu vrstu voObično
se voda raspodjeljuje prema kakvoći u pojedine de (NN 77/98). Zbog unošenja štetnih i drugih tvari u
vrste koje uvjetuju njenu uporabu za određenu namjenu. površinske vode dolazi do promjene u kakvoći voda,
Takva se podjela temelji na uspoređivanju fizikalnih, čime se ograničava njena uporaba.


Kakvoća vode u Republici Hrvatskoj -Water quality in the Republic of Croatia
Sustavno praćenje kakvoće voda u Hrvatskoj postoji većini ostalih pokazatelja kakvoće vode, većina izvorišta
na nekim mjernim postajama od 60-tih godina. Kao repripada
I. ili. vrsti vode (Milković etai, 2003).


ferentna godina za opis stanja kakvoće površinskih voda Stanje voda u Hrvatskoj je zadovoljavajuće, jedino
rijeka, izvorišta i jezera uzima se 2000. godina (Sur-su veća odstupanja u kakvoći vode uočena u blizini vem
a n o v i ć et al., 2003). Prema rezultatima ocjene kakćih
urbanih ili industrijskih središta, kao i u blizini većih


voće vode vodotoka, izvorišta i jezera tijekom 2000. i poljoprivrednih površina, te važnijih prometnih prava2001.
godine, a prema režimu kisika, hranjivim tvarima ca. Rezultati ispitivanja površinskih voda u Hrvatskoj,
i biološkim pokazateljima, vode u Hrvatskoj su većinom te podzemnih voda Grada zagreba, u 2001. godini uka


II. i III. vrste (dobre i umjereno dobre kakvoće), a prema zuju, kao i prethodnih godina, na određena odstupanja
mikrobiološkim pokazateljima III. i IV vrste (odnosno od planirane kakvoće vode (Širac et al, 2003). Kakumjereno
dobre do slabe kakvoće), a na oko 10 % mjervoća
vode većine površinskih vodotoka narušena je
nih postaja V vrste (loše kakvoće). Na krškom području zbog ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda iz naselja i
Hrvatske zbog smanjenih gospodarskih aktivnosti kakindustrije,
dok se kakvoća podzemne vode smatra zadovoća
vode zadovoljava (M i 1 k o v i ć et al., 2003). Kakvoljavajućom.
Primijećuju se utjecaji zagađivanja vode
voća vode izvorišta ukazuju ne samo na stanje kakvoće u zbog poljoprivrednih aktivnosti i ispuštanja otpadne vo


samom izvorištu, nego i na stanje vode vodonosnika. de u vodotoke. U Hrvatskoj se pročišćava vrlo mali dio
Voda izvorišta mora zadovoljavati kriterije I. vrste. Ocotpadnih
voda. Zbog toga su rijeke u panonskom pojena
kakvoće izvorišta 2000. i 2001. godine ukazuje na dručju Hrvatske najčešće za jednu razinu kakvoće ispod
najveća odstupanja od planirane I. vrste vode zbog poželjene,
uglavnom zbog bakterijskog onečišćenja (Milvišenih
vrijednosti mikrobioloških pokazatelja. Prema ković et al, 2003).


Tablica 5. Kakvoća vode mjernih postaja državne mreže za praćenje kakvoće vode i istraživanih vodotoka brdskih
šumskih ekosustava


Table 5 Water quality in measuring stations of the state monitoring water quality network and the studied
watercourses in montane forest ecosystems


Režim Hranjive Mikrobiološki Biološki
Lokaliteti Zadano kisika tvari pokazatelji pokazatelji
Localities Prescribed Oxygen Nutritive Microbio logic a I Biological
regime substances indicators indicators
Rijeka Orljava River
Orljava II III V V *
Vodotoci Papuk
Watercourses
Papuk
11 I II 1 *
Jezero Kozjak Lake Kozjak II II III III /
Vodotoci Plitv.
jezera -Watercourses Plitv.
Lakes U II II I *
Rijeka Lika River
Lika II / / / *
Vodotoci Velebit
-Watercourses Velebit
11 I I I *


* vrijednosti nisu utvrđene, kurzivom su prikazane mjerne postaje državne mreže
* no values werefound, the state network measuring stations are indicated in italics


ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 212     <-- 212 -->        PDF

I- Tikvić, D. Puntarić. Ž. Zečić, D. Ugarković, Z. Seletković: UTJECAJ BRDSKIH


U tablici 5 prikazani su pokazatelji kakvoće vode
vodotoka iz brdskih šumskih ekosustava i uspoređeni s
podacima državne mreže za praćenje kakvoće vode u
Hrvatskoj iz 2000. godine. Za usporedbu, uzeti su s lokaliteta
koji su najbliži istraživanim vodotocima brdskih
šumskih ekosustava.


Prema tablici 5 vode na području Velebita najbolje
su kakvoće prema svim pokazateljima, iako su prema
Glavaču et al. (1985) bukove i bukovo-jelove šume
Dinarskog gorja izložene jakom imisijskom onečišćenju.
To su potvrdili u svojim istraživanjima Prpić
(1987), Martinović et al. (1988), Seletković
(1990), Komlenović et al. (1991), Mayer (1989),
Vrbck et al. (1991, 2002. 2004) i dr. S obzirom na veliku
šumovitost tog područja i veliku kakvoću vode
može se zaključiti da su šumski ekosustavi prirodni
pročišćivači vode. Na području Plitvica i Papuka vode
su malo onečišćene i ne prelaze II. vrstu voda. Na mjernim
postajama državne mreže koje su u pravilu u naseljima,
utvrđeno je onečišćenje u vrijednostima za III. i


Kakvoća vode u vodotocima


Water quality of watercourses


Kiselost vode potječe uglavnom od ugljične kiseline
i organskih i mineralnih kiselina. Prirodne vode imaju
pH približno od 6 do 8. Raspon pH vrijednosti istraživanih
vodotoka i izvorišta bio je od 6,4 do 8,1.
Električna vodljivost je proporcionalna količini otopljenih
tvari u vodi. Kemijski čista voda ima malu električnu
vodljivost, dok se s povećanjem sadržaja otopljenih
minerala ona povećava. Prosječno najveće vrijednosti
električne vodljivosti utvrđene su u vodotocima na
području Plitvičkih jezera. Općenito su zabilježene veće
vrijednosti električne vodljivosti vode u šumskim ekosustavima
zaštićenih područja (nacionalni park) u odnosu
na vodu iz gospodarskih šuma, dok nisu utvrđene
razlike između vodotoka u šumi i izvan šume.


Zasićenost kisikom posljedica je izostanka mikroorganizama
u vodi. Minimalna zasićenost kisikom na istraživanim
lokalitetima bila je 86 %, a minimalna količina
otopljenog kisika 7,19 mg02/l. Kada se ti rezultati
usporede sa rezultatima analiza voda na području Hrvatske
(Hrvatske vode, 2002) uočava se znatno povoljnije
stanje kakvoće vode u vodotocima šumskih ekosustava
u odnosu na vodotoke u urbanim područjima.


Od hranjivih tvari u značajnim količinama utvrđeni
su samo nitrati. Nitrati su bitni za rast algi i mikroorganizama.
Kada su te vrijednosti male, smanjen je razvoj
tih organizama, a voda je prozirna i čista. Izostanak
amonijaka, nitrita i fosfora pokazatelj je izostanka biološke
aktivnosti, rasta algi i fitoplanktona te eutrofikacije,
što utječe na veću bistroću vode u potocima. Izostanak
hranjivih tvari u istraživanim potocima posljedica je
neposredne blizine izvora, zasjene vodotoka krošnjama


ŠUMSKIH EKOSUSTAVA ... Šumarski list SLIPLHMÜNT (2005). 202-218


V. vrstu vode (Hrvatske vode, 2002) te je razlika između
kakvoće vode u naseljima i šumskim ekosustavima jasno
uočljiva.
U ovom su istraživanju obuhvaćena tri izvorišta na
području Velebita (lokaliteti 1, 2 i 3). S obzirom na fizikalno-
kemijske pokazatelje i režim kisika oni pripadaju


I. vrsti vode. S obzirom na hranjive i organske tvari te
mikrobiološke pokazatelje, izvorišta na području Velebita
pripadaju I. vrsti vode uz iznimku izvorišta na lokalitetu
Velebit 2 (šuma obične smreke) koji prema koncentraciji
nitrata pripada II. vrsti vode. Prema koncentracijama
flourida, aluminija i željeza (NN 78/98) izvorišta
imaju I. vrstu vode, uz iznimku izvorišta Velebit 2
koji prema koncentracijama željeza ima II. vrstu voda. S
obzirom na koncentracije cijanida izvorišta na Velebitu
imaju II. vrstu voda. Prema većini parametara kakvoće
vode izvorišta brdskih šumskih ekosustava bila su I. vrste
vode (uz iznimku cijanida), što potvrđuje pozitivan
utjecaj šumskih ekosustava na kakvoću vode.
brdskih šumskih ekosustava


in montane forest ecosystems


drveća te izostanka ljudskog utjecaja. Koncentarcija nitrata
na lokalitetu Velebit 4, (potok Tisovac, poljoprivredno
i djelomično šumsko područje) bila je dva i pol
puta veća od vrijednosti na lokalitetima Velebit 1 i 3 (izvor
tog potoka u šumi bukve i jele). Nešto veće vrijednosti
nitrata zabilježeni su u vodotocima izvan šume (rijeka
Orljava i potok Tisovac). Prema Binkley et al.
(1999) također su utvrđene nekoliko puta veće koncentracije
nitrata u vodotocima poljoprivrednih područja u
odnosu na vodotoke u šumskim područjima. Međutim
gospodarenje šumama može utjecati na kakvoću vode u
vodotocima brdskih područja. Rosen et al. (1996) istraživali
su utjecaj gospodarenja šumama na kakvoću
vode u vodotocima. Na jednom dijelu šumskog područja
napravili su čistu sječu, a drugi dio šumskog područja
bio je bez utjecaja (kontrola). Utvrdili su povećanu
koncentraciju kalija (K+), amonijevih iona
(NH4+), dušikovog okskida (N03"), organskog i ukupnog
dušika u vodotocima šumskog područja gdje su
provedeni gospodarski zahvati, dok su promjene u koncentracijama
kalcija (Ca2"), magnezija (Mg2´), natrija
(Na+), sulfata (S042~) i klora (Cl) bile manje izražene.
Najveći negativni utjecaj čistih sječa odnosio se na ispiranje,
uglavnom nitrata i fosfata u podzemne i površinske
vode.


Pesticidi koji se sve više upotrebljavaju u poljoprivredi
nisu utvrđeni u istraživanim vodotocima. Razlog
tomu je ekstezivna poljoprivredna proizvodnja u brdskim
područjima Hrvatske. Povećena koncentracija
bakterija u rijeci Orljavi ukazuje na onečišćenje voda
izvan šumskih ekosustava u blizini naselja i prometni
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 213     <-- 213 -->        PDF

I. Tikvić, P. Puntane. Ž. Zečić, D. Ugarković, /.. Seletkovic: UTJECAJ BRDSKIH ŠUMSKIH KKOSUSTAVA ... Šumarski list -SUPLLMENT (2005). 202-218
ca. Veći sadržaj ulja također je utvrđen u uzorcima Papuk
2 i 4, kao i Velebit 4, koji su svi izvan šume.


Metali su utvrđeni u vrlo malim koncentracijama, a
samo je koncentracija željeza bila povećana. U rijeci Orljavi
utvrđeno je 160 puta više željeza od dopuštene vrijednosti,
što se tumači utjecajem okolnih poljoprivred-


Monitoring kakvoće voda-S
ciljem uspostavljanja uspješnog monitoringa utjecaja
brdskih šumskih ekosustava na kakvoću voda, posebnu
pozornost treba obratiti na odabir mjernih postaja,
dinamiku uzorkovanja, mjerne pokazatelje, razvoj
baza podataka o kakvoći voda i dr. Hrvatske šume
d.o.o., gospodare šumama koje pokrivaju više od treći-


Mjere zaštite kakvoće vode -W
Temeljni cilj pri planiranju zaštite voda je očuvanje
još uvijek čistih voda (očuvanje postojeće kakvoće voda),
tj. izvorišta, gornjih tokova rijeka u brdskim predjelima
te podzemnih voda (NN 107/95). Glavna je svrha
tih mjera spriječiti ili smanjiti rizik onečišćenja izvorišta
ili vodocrpilišta. Najznačajniji kriterij pri određivanju
granica zaštitnih zonaje brzina širenja onečišćenja u vodonosnom
sloju prema vodocrpilištu. Zaštitne zone kod
pasivne zaštite sprječavaju samo bakteriološke i konvencionalne
oblike onečišćenja pitke vode (lako razgradljive
organske tvari, amonij, nitriti, itd.), dok ne utječu
na onečišćenja s nerazgradivim ili teško razgradi


ZAKLJUČCI -
-


1.
Voda iz vodotoka na području Papuka bila je I vrste
prema fizikalno-kemijskim, mikrobiološkim i biološkim
pokazateljima, a prema sadržaju hranjivih
tvari II. vrste, uz iznimku rijeke Orljave, koja je
imala vodu III. vrste. Od opasnih tvari utvrđeni su
cijanidi i mineralna ulja u količinama koje su propisane
za II. vrstu vode.
2.
Voda vodotoka na području Plitvica također je bila
I. vrste prema fizikalno kemijskim mikrobiološkim
i biološkim pokazateljima, a prema režimu kisika i
sadržaju hranjivih tvari II. vrste. Vodotoci iz Nacionalnog
parka Plitvička jezera imali su vodu velike
kakvoće. Od opasnih tvari utvrđeni su cijanidi u količinama
koje su propisane za I. i II. vrstu vode.
3.
Voda vodotoka na području Velebita je prema većini
pokazatelja bila I. vrste. Od opasnih tvari na području
Velebita također su utvrđeni cijanidi u količinama
koju se propisane za I. i II. vrstu vode. Vode
na području Velebita su prema svim mjerenim pokazateljima
bile najbolje kakvoće.
4.
Utvrđeno je povoljnije stanje kakvoće vode u vodotocima
različitih šumskih ekosustava. Vodotoci izvan
šume su imali veće koncentracije aerobnih baknih
i urbanih područja. Aluminij je utvrđen u najvećem
broju uzoraka, a najveće koncentracije utvrđene su u uzorcima
Papuk 2 i Velebit 4. Oba lokaliteta su izvan šume
i u blizini naselja, utjecana prometom i okolnim poljoprivrednim
površinama. Što se tiče mangana, nisu utvrđene
veće vrijednosti od dopuštenih za I. vrstu vode.


Water quality monitoring


ne ukupne kopnene površine Hrvatske, stoga je nužno
evidentirati, kartirati i zaštiti značajne vodne resurse
koji se nalaze u tim šumama. Nakon toga nužno je uspostaviti
organizirani monitoring fizikalnih, kemijskih i
bioloških obilježja voda u sklopu državne mreže (M i 1 ković
etal.,2003.).


er quality protection measures


vim tvarima (nitrati, pesticidi, organska otapala i teške
kovine). Sume mogu apsorbirati teške metale posebice u
zakiseljenim tlima ili tlima s malim sadržajem organske
tvari, te je nužno trajno postojanje šuma oko izvorišta
kao prirodnog pročistača voda. Program prostornog
uređenja Republike Hrvatske (NN 50/99) predvidio je
održivo gospodarenja vodama i upravljanja sustavom
vodoopskrbe, s posebnom pozornošću na zaštitu izvorišnih
zona, s ciljem očuvanja postojeće kvalitete voda.
Takvo očuvanje podrazumijeva zaštitu voda na prirodan
način, posebno u zonama izvorišta gdje šume mogu
imati odlučujuću ulogu.


Conclusions


terija, ukupnih ulja i aluminija u usporedbi s vodo


tocima u šumskim ekosustavima.


5.
Uspoređujući kakvoću vode u gospodarskim šumama
s onima u zaštićenom području, nisu utvrđene
značajne razlike. Samo su koncentracije cijanida bile
veće u vodotocima gospodarskih šuma, te se može
zaključiti kako gospodarenje šumama nema nepovoljan
učinak na kakvoću vode vodotoka.
6.
Stanje kakvoće voda na istraživanom području je
zadovoljavajuće. Ono je puno povoljnije od stanja
kakvoće voda izvan šuma. Veća odstupanja u pojedinim
pokazateljima kakvoće vode (hranjivim tvarima
i mikrobiološkim pokazateljima) utvrđena su
na području većih urbanih sredina i poljoprivrednih
površina (rijeka Orljava), te nešto manja na području
jezera u nacionalnom parku Plitvička jezera
zbog utjecaja intenzivnog turizma.
7.
Unatoč velikoj kakvoći vode vodotoka u šumskim
ekosustavima, na većini lokaliteta vodotoci su imali
vrijednosti cijanida za II. vrstu vode, stoje posljedica
velikog zračnog onečišćenja. To također znači da
bistre i čiste vode vodotoka brdskih šumskih ekosustava
nisu potpuno čiste i pogodne za piće.


ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 214     <-- 214 -->        PDF

I. Tikvić. D. Puntarić, Ž. Zečić. D. Ugarković. 2. Selctković: UTJECAJ BRDSKIH ŠUMSKIH EKOSUSTAVA ... Šumarski list - SUPLEMENT (2005), 202-218
ZAHVALA - Acknowledgement:


Zahvaljujemo se djelatnicima Nacionalnog parkaPlitvička jezera, Uprave šuma podružnica Požega iUprave šuma podružnica Gospić, te Zavoda za javno


LITERATURA


Andersson, F. O., K. H. Fcger, R. F. Hüttl, N.
Kräuchi, L. Mattsson, O. Salinas, K.
Sjöberg, 2000: Forest ecosystem research priorities
for Europe, Forest Ecol. Manage. 132
(1):111-119.


Bäumler, R., W. Zech, 1999: Effects of forest thinning
on the streamwater chemistry of two forest
watersheds in the Bavarian Alps, Forest Ecol.
Manage. 116 (1-3): 119-128.


Binkley, D., H. Burnham, L. H. Allen, 1999:
Water quality impacts of forest fertilization with
nitrogen and phosphorus, Forest Ecol. Manage.
121 (3): 191-213.


Filipan, T, B. Prpić, N. Ružinski, 1996: Štetne
posljedice viška N- spojeva u ekosustavu šuma i
opskrba pitkom vodom, Šumarski list 9-10:
411-418.


Glavač, V., H. Koenics,B. Prpić, 1985: O unosu
zračnih polutanata u bukove i bukovo-jelove
šume Dinarskog gorja sjeverozapadne Hrvatske,
Šumarski list 9-10: 429-447, Zagreb.


Hrvatske vode, 2002.: Izvještaj o ispitivanju kakvoće
voda u Republici Hrvatskoj u 2000 godini.


Kom lenović, N., B. Mayer, P. Rastovski, 1991:
Opterećenost kultura crnog bora (Pinus nigra
Am) na području Istre sumporom i teškim metalima,
Šumarski list 11-12: 451-461, Zagreb.


Martinović, J., B. Vrbek, 1988: Istraživanje imisijske
acidifikacije tala u Hrvatskoj, radovi
Šumarskog instituta 75: 177-181, Zagreb.


Mayer, B., 1989: Antropogeni i prirodni protoci tvari
u šumskom ekosistemu, Šumarski list 6-8:
299-313, Zagreb.


Milković, I., M. Starčević, M. Pcčarcvić,
2003: Uloga šumarstva u nacionalnom programu
evidentiranja, zaštite i očuvanja slatkiv voda Republike
Hrvatske, Šumarski list 5-6: 219-229,
Zagreb.


Program prostornog uređenja RH. Narodne novine, br.
50, Zagreb, 1999.


Prpić, B., 1987: Sušenje šumskog drveća s posebnim
osvrtom na opterećenje Gorskog kotara kiselim
kišama i s teškim metalima, Šumarski list 1-2:
52-60, Zagreb.


Prpić, B.,Z. Selctković, J. Vukclić, 1994: Promjena
dosadašnjih sustavnih istraživanja propadanja
šuma kod procjene kemijske opterećenosti


zdravstvo grada Zagreba, koji su nam pomogli kod uzorkovanja
i analize uzoraka vode.


- References
susjednih poljodjelskih prostora Hrvatske, Šumarski
list 9-10: 283-288, Zagreb.


Rosen, K., A. J. Arson, M. H. Eriksson, 1996:
Effects of clear - cutting on streamwater quality
in forest catchments in central Sweden, Forest
Ecol. Manage. 83 (3): 237-244.


Seletković , Z., 1990: Utjecaj industrijskih polutanata
na običnu bukvu (Fagus sylvatica L.) u
šumskim ekosistemima Slavonskog gorja, Doktorska
disertacija, Zagreb.


Starčević , M., 2000: Značaj šuma u konceptu
održivog gospodarenja vodama, Šumarski list
3-4: 210-211, Zagreb.


Statistički ljetopis 2003. Republika Hrvatska - Državni
zavod za statistiku, str. 264.


Širac,S.,G. Mirković,N. Bujaš, 2003: Kakvoća
voda u Republici Hrvatskoj 2000-2001. godina,
Zbornik radova 3. hrvatske konferencije o vodama,
Hrvatske vode u 21. stoljeću, Osijek, Hrvatske
vode, str. 463^471, Zagreb.


Šurmanović,D.,M.Artuković,M.Jokić, 2003:
Uloga monitoringa kakvoće voda u vodno gospodarskom
planiranju, Zbornik radova 3. hrvatske
konferencije o vodama, Hrvatske vode u 21.
stoljeću, Osijek, Hrvatske vode, str. 673-683,
Zagreb.


Tikvić, I, Z. Selctković, 2003: Utjecaj pošumljavanja
krša na hidrološku funkciju šuma. Šum.
list, Supl. 31-34, Zagreb.


Vrbek, B., M. Vrbek, J. Vukelić, 1991: Zakiseljavanje
i nakupljanje Pb, Cu i Zn u jelovim zajednicama
Nacionalnog parka "Risnjak", Šumarski
list 3-5: 163-172, Zagreb.


Vrbek, B., 2002: Utjecaj padalina na kemijski sastav
tekuće faze tla šumske zajednice hrasta lužnjaka
i običnog graba (Carpino betuli-Quercetum roboris,
Anić 1956 ex. Rauš 1969) u sjeverozapadnoj
Hrvatskoj, Disertacija, Šumarski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu, 1—242, Zagreb.


Vrbek, B., I. Pilaš, V Šoj at, N. M agdić, 2004:
Utjecaj kiselih kiša na šumu i tlo u Nacionalnom
parku Plitvička jezera, Plitvički bilten 6:
174-200, N.P. Plitvička jezera.


Uredba o klasifikaciji voda, (NN 77/98), Zagreb, 1998.
Uredba o opasnim tvarima u vodama, (NN 78/98), Zagreb,
1998.
Zakon o vodama (NN 107/95), Zagreb 1995.
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 216     <-- 216 -->        PDF

I. Tikvič. D. Puntarić. Ž. Zečić. D. Ugarković. Z. Seletković: TUF. IMPACT OF MONTANIi FOREST ... Šumarski list SUPLEMENT (2005). 202-218
ecosystems are considered the most stable hydro-geological
ecosystems on Earth, which is corroborated by
preserved soils in hilly and mountainous areas that sustain
natural forests, and by clear and clean waters despite
considerable aerial pollution and other adverse
factors. Precipitation passing through the forest canopy
(throughfall), leaf litter and forest soil is naturally purified
and reaches underground layers in the form of
drinking water. Trees and shrubs intercept precipitation
and influence seepage, runoff and percolation (surface
and ground runoff), soil erosion, filtering and purification
(Tikvić and Seletković, 2003). This influence
depends on the existing ecological and biological
factors. The most important ecological factors are relief,
parent substrate, soil and climate whereas biological
factors include tree species, forest ecosystem structure
and anthropogenic impacts. Springs, streams, underground
and surface waters largely depend on the
condition of the surrounding forest ecosystems. Natural
or artificial changes in the condition of a forest
ecosystem may cause changes in hydrological processes
and chemism of watercourses (Bau ml er and
Zech, 1999). According to Gallcr (1975; Starče vi
ć, 2000), a forest may intercept and purify about
2,000 mJ of water per ha annually. Bearing in view the
size of the forested area in Croatia, very large quantities
of water are filtered by forest ecosystems annually.
However, all ecosystems suffer from continuous and
increasing pollution, which is reflected on water quality
in forest ecosystems. Harmful effects of polluted air
and rain on forest trees, soil, water and the human
health have been confirmed by a number of researchers


RESEARCH AREA


The paper explores water quality of watercourses in
the area of Papuk, the Plitvice Lakes National Park and
Velebit. Samples in the area of Papuk were taken from
the streams Brzaja and Dubočanka, and from the river
Orljava. In the Plitvice Lakes National Park samples
were provided by the streams Sušanj and Rječica, and
in the area of Velebit from three springs and from the
stream Tisovac. Table 1 gives the basic characteristics
of the study area.


Indicators of the general ecological water condition
(physical-chemical indicators, oxygen regime, nutrients,
microbiological and biological indicators), as well
as the use of water (metals, organic compounds and radioactivity)
were sampled and analyzed using the Croatian
norms in the Institute of Public Health of the City of
Zagreb. Physical-chemical indicators (pH and electrical


(Fi lip an et al, 1996). Prpić et al. (1994) reported
contamination of forests and agricultural areas with lead.
According to these authors, forest soils are several
times more polluted with lead than agricultural soils,
which may be attributed to the structure of a forest and
its role in water purification. However, B i n k e y et al.
(1999) detected nitrate and phosphate concentrations
in the watercourses of agricultural areas in the USA
that exceeded those in forest watercourses by nine times.
Despite increasing pollution in forests, waters in
hilly and mountainous watercourses in Croatia have retained
their purity and clarity, owing primarily to the
positive effect of forest ecosystems.


Hydrological processes in forests are also affected
by forest management practices. Proper management
with forests sustains the optimal condition of a forest
ecosystem and ensures commercial and other forest
functions. Management treatments have short-term negative
effects on hydrological forest function, but this
function is restored several years after thinning and selection
cutting (Rosen et al., 1996, Bau ml er and
Zech, 1999).


According to Anders son et al. (2000), the problem
of forest water quality is one of the vital priorities
in forest ecosystem research. Yet, impacts of a particular
tree species, soil type, different parent substrates
and man on water quality in forest ecosystem watercourses
still remain to be investigated. This paper analyzes
waters in montane Croatia and assesses the impact
of different forest ecosystems on the quality of
water in watercourses.


AND METHODS
conductivity) and dissolved oxygen were determined
with electrometric analysis, while chemical oxygen demand
(COD) was determined with potassium permanganate
titration. Nutrients (nitrates and nitrites) were determined
spectrophotometrically, and metals were determined
with the electrochemical method. Of organic
compounds, mineral oils were determined with infrared
spectroscopy, while phenols, lindane, polychlorinated
byphenils (PCB) and DDT were determined with spectroscopy
and gas chromatography. Microbiological indicators,
or aerobic bacteria count, were determined by
counting bacterial colonies growing on a nutritive medium
at 22 °C and 37 °C. According to Water Classification
Regulations (NN 77/98) and based on the allowed
border values of individual indicators, waters were classified
in different categories (I - V).


RESEARCH GOAL


The goal of research was to assess water quality of Another goal was to analyze differences in water qualiwatercourses
in different forest ecosystems and exploty
with regard to site and stand conditions and establish
re the effects of forest ecosystems on water quality. differences in water quality of watercourses in and out
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 217     <-- 217 -->        PDF

1. Tikvić. D. Puntane. 2. Zečić. D. Ugarković, Z. Seletković: TI Ili IMPACT OH MONTANE FOREST Šumarski list SUPLEMENT (2005), 202-218
of forest ecosystems. Indicators of water quality in pro- compared in order to determine the effects of forest
tected areas and in commercial forests were finally management on water quality.


RESULTS
PHYSICAL-CHEMICAL INDICATORS OF WATER QUALITY IN WATERCOURSES


Table 2 shows indicators of physical-chemical features
of water from the watercourses in the area of Papuk,
Plitvice Lakes and Velebit. With regard to pH values,
water samples in all the localities belong to the
first category (I), except in the locality of Papuk 1,
where water bordered between the first and the second
category (I and II) (Fig. 1). On average, the lowest pH
values were found in the area of Papuk and the highest
in the area of Plitvice Lakes. By localities, the highest
differences in pH values of water were found in the watercourses
of Papuk, and the smallest in the area of Plitvice
Lakes (Tabic 2). Values of pH in the watercourses
outside the forest ecosystems did not differ significan


tly from those in the forests. No differences were found
in the pH value of water between protected areas and
commercial forests.


Electrical conductivity values were the highest in
the area of Plitvice Lakes. The majority of the watercourses
were in the first (I) water category, except for
the localities Plitvice 3 and 4, which were in the second


(II) category. The localities Papuk 1 and 2 had significantly
lower values of electrical conductivity than other
localities. Higher electrical conductivity values
were found in the protected area in relation to commercial
forests, while no differences were found between
the localities in and outside the forest.
OXYGEN REGIME IN WATERCOUSES


No differences were found between the localities in
terms of dissolved oxygen values, oxygen saturation
and chemical requirements of oxygen, except for the
locality Papuk 2, which showed considerable aberration
from these indicators in relation to other localities.


In terms of dissolved oxygen, all watercourses contained
the first-category water (I), except for the sample
from the river Orljava (Papuk 2). Oxygen saturation
in the area of Papuk was slightly lower and in Plit


vice Lakes slightly higher, so three samples had water
quality of the second category (II) (Fig. 2). Chemical
oxygen consumption (COC) was similar in all the watercourses,
except for the sample from the river Orljava,
where COC values were 30 times higher than those
in other Papuk localities (Table 2). Higher COC values
indicate an increased content of hardly soluble organic
matter in water. No oxygen regime indicators were measured
in the area of Velebit.


NUTRITIVE AND ORGANIC MATTER AND MICROBIOLOGICAL
INDICATORS OF WATER QUALITY IN WATERCOURSES


Nitrates are the only nutrients found in water samples
from the watercourses. In terms of nitrate content,
the majority of the watercourses belonged to the second
category (II), except for the locality Velebit 1 and
3, whose waters were in the first category (I) (Table 3).
No differences were found between the protected area
and commercial forests, nor were they found between
watercourses in and out of forests.


The average proportion of aerobic bacteria was the
lowest in Plitvice Lakes, slightly higher on Papuk and
the highest on Velebit. All aerobic bacteria values were
within the first-category water, except the river Orljava
(Papuk 2), where the quantity of aerobic bacteria exceeded
that in other watercourses by up to 250 times. No
differences were found between the protected area and


commercial forests, whereas a significantly higher
quantity of aerobic bacteria was found in the watercourses
outside the forests compared to those in the forests.
The mineral oil content in the majority of the
samples was within the limits of the first-category water.
Only the samples from the Orljava (Papuk 2) and
the stream Veliki Tisovac (Velebit 4) had water of the
second category. Higher values of total oil quantities
were found in the watercourses outside the forests in
relation to those in the forests. Minimal values were
found in the watercourses on Velebit and on Papuk
(Fig. 4). No differences in the quantity of mineral oils
and total oils were established between protected areas
and commercial forests.


DANGEROUS SUBSTANCES AND METALS IN THE WATERCOURSES OF MONTANE CROATIA


In terms of cyanide content, water in the majority of
the watercourses belonged to the second category (II).
The least cyanide was registered in Plitvice Lakes,
while the most was found on Velebit. Velebit also sho


wed the highest differences between particular watercourses
in the same area. In terms of cyanide content,
higher cyanide concentrations were found in commercial
forests compared to those in the protected area,
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 218     <-- 218 -->        PDF

I. Tikvić, Ü. Puntarić, Ž. Zečić. D. Ugarkovic, Z. Seletković: THE IMPACT OF MONTANE FOREST ... Šumarski list - SUPLEMENT (2005). 202-218
while no differences were found between the localities
in and out of the forest. In terms of fluoride, water in all
the localities was of the first category. However, twice
as high fluoride values were found on Papuk in relation
to the values on Velebit (Table 4). No differences were
found between the localities in the forest and out of the
forest, and neither were there any differences between
the protected area and commercial areas.


Iron and manganese were not found in the watercourses
of the Plitvice Lakes area, while extreme values
of iron, aluminum, and manganese were detected


in the river Orljava (Papuk 2). The quantities of metal
in the area of Velebit were within the limits of the first
and the second water category, while extreme aluminum
concentrations were found in the localities outside
forests (the stream of Tisovac and the river Orljava),
which correspond to the third - fifth water category.


Figure 5 shows cyanide values in the waters from
the watercourses in the study area. Cyanide values in
the localities Plitvice 1 and 2 responded to the first-category
water, while the other localities had the second-
category water in terms of cyanide content.


DISCUSSION


Surface water quality monitoring is regulated by a
number of criteria and water classification systems.
Water is usually classified into categories on the basis
of quality. These categories determine its use for a particular
purpose. Such a classification is based on com-


Water quality in the


Water quality has systematically been monitored in
several measuring stations in Croatia since the 1960s.
The year 2000 is considered the reference year for the
description of the quality of surface waters in rivers,
springs and lakes (S u r m a n o v i ć et al. 2003). According
to the results of water quality assessments in watercourses,
springs and lakes during 2000 and 2001,
and according to oxygen regime, nutrients and biological
indicators, waters in Croatia mostly fall in the second
(II) and (III) category (good to moderately good
quality), according to microbiological indicators in the
third (III) and fourth (IV) category (moderately good
to poor quality), but in about 10 % of the measuring
stations in the fifth (V) category (poor quality). The
quality of water in the karst area of Croatia is satisfactory
due to low intensity management activities (M i 1 ković
et al. 2003). Water quality in springs indicates
not only the degree of quality in the spring itself but also
the condition of water in the aquifer. Spring water
must satisfy the first (I) category criteria. The biggest
deviations from the planned 1st category were found in
quality assessments of spring water in 2000 and 2001
due to increased microbiological indicator values. By
the majority of other water quality indicators, most of
the springs belong to the first (I) or the second (II) water
category (M i 1 k o v i ć et al. 2003).


Water condition in Croatia is satisfactory, except for
some bigger deviations in water quality in the vicinity
of larger urban or industrial centers, larger agricultural
areas and major roads. The 2001 results of testing surface
water in Croatia and groundwater in the City of
Zagreb indicate, similarly to earlier years, certain deviations
from planned water quality (Š i rac et al. 2003).
Water quality in the majority of surface watercourses is


parisons of physical, chemical, biological and microbiological
indicators with prescribed border values for
a particular water type (NN 77/98). Input of harmful
and other substances in surface waters changes the
quality of water and restricts its uses.


Republic of Croatia


impacted by unrecycled municipal and industrial was


tewater, while the quality of groundwater is considered


satisfactory. Water is polluted by agricultural activities


and discharge of wastewater into watercourses. In Cro


atia, only a very small portion of wastewater is recy


cled. This is the reason that rivers in the Pannonian


area of Croatia are generally one category below the


desired quality. Pollution is mostly of bacterial origin


(Milković etal. 2003).


Table 5 shows water quality indicators of watercourses
in montane forest ecosystems and compares
them with data from the Croatian monitoring water
quality network of 2000. The localities closest to the
studied watercourses in montane forest ecosystems
were used for comparison.


According to Table 5, waters in the area of Velebit
show the highest quality in terms of all indicators, although
Glavač etal. (1985) report severe immission
pollution of beech and beech-fir forests in the Dinaric
range. Research by Prpić (1987), Martinović et
al. (1988), Seletković (1990), Komlenović et
al. (1991), Mayer (1989), Vrbek et al. (1991, 2002,
2004), and others confirms the above. Bearing in mind
the large degree of forest cover in the area and high water
quality, it can be concluded that forest ecosystems
are natural water filters. Waters in Plitvice and Papuk
are slightly polluted and do not transgress the second


(II) water category. Measuring stations of the state monitoring
network, situated as a rule in settlements, recorded
pollution approaching values for the third (III)
and fifth (V) water category (Hrvatske Vode, 2002).
Therefore, the difference in water quality in settlements
and in forest ecosystems is clearly noticeable.
This research included three springs in the area of Ve


ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 219     <-- 219 -->        PDF

I. Tikvić, D. Puntarić, Ž. Zečić. D. Ugarković. Z. Seletković: THE IMPACT OF MONTANE FOREST Šumarski list - SUPLEMENT (2005), 202-21S
lebit (localities 1, 2 and 3). In terms of physical-chemical
indicators and oxygen regime, they belong to the
first-category water. In terms of nutritive and organic
matter, as well as microbiological indicators, the
springs in Velebit belong to the first-category water,
with the exception of the spring in the locality Velebit 2
(forest of common spruce), which belongs to the second-
category water with regard to nitrate concentrations.
In terms of fluoride, aluminum and iron concen-


Water quality of watercourses


Water acidity is predominantly due to carbon acid
and organic and mineral acids. The pH of natural waters
ranges approximately between 6 and 8. The range
of pH values in the studied watercourses and springs
was from 6.4 to 8.1. Electrical conductivity was proportional
to the quantity of dissolved matter in water.
Chemically clean water has low electrical conductivity,
but it increases with an increase in dissolved mineral
content. The highest average values of electrical
conductivity were found in the watercourses in the area
of Plitvice Lakes. In general, higher values of water
electrical conductivity were recorded in forest ecosystems
of protected areas (national park) than in water
from commercial forests. No differences were found
between the watercourses in and out of forests.


Oxygen saturation is the consequence of the absence
of microorganisms in water. Minimum oxygen saturation
in the studied localities was 86 %, and minimum
quantity of dissolved oxygen was 7.19 mg02/l. When
these results are compared with the results of water
analyses in the area of Croatia (Hrvatske Vode, 2002),
water quality in forest ecosystem watercourses is significantly
better than in the watercourses in urban areas.


Of nutrients, only nitrates were found in considerable
quantities. Nitrates are essential for the growth of
algae and microorganisms. When nitrate values are
low, the growth of these organisms is reduced, and the
water is clear and clean. The absence of ammonia, nitrites
and phosphorus indicates the absence of biological
activity, growth of algae and phytoplankton, and
eutrophication, which has a positive effect on the clarity
of water in streams. The absence of nutrients in the
studied watercourses is due to the immediate vicinity
of springs, shade provided by tree crowns and lack of
human impacts. Nitrate concentrations in the locality
Velebit 4 (the stream Tisovac, agricultural and partially
forested area) were two and a half times higher compared
to the values in the localities Velebit 1 and 3 (the
source of this stream in the forest of beech and fir). So


trations (NN 78/98), the springs have water in the first
category, with the exception of the spring Velebit 2,
where water is in the second category owing to iron
concentrations. With regard to the majority of water
quality parameters (with the exception of cyanide),
spring water in montane forest ecosystems belonged to
the first category, which confirms the positive effect of
forest ecosystems on water quality.


in montane forest ecosystems


mewhat higher nitrate values were recorded in the watercourses
out of forests (the river Orljava and the stream
Tisovac). According to B ink 1 ey et al.{\999), several
times higher nitrate concentrations were recorded
in the watercourses in agricultural areas in relation to
those in forest areas. However, forest management
may have an effect on water quality in montane watercourses.
One part of the forest area was clearcut and
the other part was left unaffected (control). There were
increased concentrations of potassium (K+), ammonia
ions (NH4T), nitrogen oxide (N03~), organic nitrogen
and total nitrogen in forest watercourses where management
treatments were applied, whereas changes in
the concentration of calcium (Ca~+), magnesia (Mg"+),
sodium (Na+), sulphate (S04~~) and chlorine (CI) were
less distinct. The highest negative impact of clearcutting
referred to leaching, mostly of nitrates and phosphates,
into ground and surface waters.


Despite the increasing use of pesticides in agriculture,
no pesticides were found in the studied watercourses.
The reason is extensive agricultural production
in montane Croatia. Increased bacteria concentrations
in the river Orljava indicate polluted waters outside
forest ecosystems and in the vicinity of settlements
and roads. Higher oil content was also recorded in the
samples Papuk 2 and 4, as well as Velebit 4, which are
all outside the forest.


Metals were found in very low concentrations, with
the exception of increased iron concentrations. The
amount of iron in the river Orljava exceeded the allowed
value by 160 times, which is attributed to the impact
of the surrounding agricultural and urban areas.
Aluminum was found in the largest number of samples,
and the highest concentrations were recorded in
the samples Papuk 2 and Velebit 4. Both localities are
outside the forest and near human settlements and are
affected by traffic and the adjacent agricultural areas.
As for manganese, no values exceeding the allowed
values for the first-category water were detected.


Water quality monitoring


To establish successful monitoring of the effects of stations, sampling dynamics, measuring indicators, de-
montane forest ecosystems on water quality, special at- velopment of water quality databases, etc. The compatention
should be paid to the selection of measuring ny Hrvatske Šume manages forests covering over one
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 220     <-- 220 -->        PDF

I. Tikvić. D. Puntane, Ž. Zečić. D. Ugarković. Z. Seletković: THE IMPACT OF MONTANE FOREST , Šumarski list SUPLEMENT (2005). 202-218
third of the total land area of Croatia. It is necessary to physical, chemical and biological water features shouregister,
map and protect significant water resources in Id be established within the state network (M i 1 k o v i ć
these forests. Following this, organized monitoring of etal. 2003).


Water quality protection measures


The primary goal in planning water quality protection
is to preserve the still clear waters (preserve the
existing water quality) in springs, upper river courses
in montane areas, and in underground waters (NN
107/95). The main purpose of these measures is to prevent
or reduce the risk of pollution to springs or water
pumps. The most important criterion in determining
the boundaries of protected areas is the rate of pollution
spread in the aquifer towards the water pump. Protective
zones within passive protection programs prevent
only bacteriological and conventional forms of
pollution of drinking water (easily dissolved organic
matter, ammonia, nitrites, etc.), but do not affect pollution
with undissolved or hardly dissolved substances


(nitrates, pesticides, organic dissolvents and heavy metals).
Since forests are capable of absorbing heavy metals,
especially in acid soils or soils with low organic
matter contents, it is vitally important to retain them
permanently around the sources in the capacity of natural
water filters. The spatial plan program of the Republic
of Croatia (NN 50/99) envisages sustainable
management with water and water supply systems and
places particular emphasis on the protection of source
zones with the aim of preserving the current water quality.
Such preservation refers to natural water protection,
especially in source zones where forests may play
a decisive role.


CONCLUSIONS


1.
Water from the watercourses in the area of Papuk
was in the first quality category in terms of physical-
chemical, microbiological and biological indicators,
and in the second quality category in terms
of nutrient content, with the exception of the river
Orljava, whose water was in the III category. The
detected harmful substances included cyanides and
mineral oils in the quantities prescribed for the II
water category.
2.
Water from the watercourses in the area of Plitvice
was also in the first category in terms of physical-
chemical, microbiological and biological indicators,
and in the second quality category in terms of
oxygen regime and nutrient content. Water from the
watercourses in the Plitvice Lakes National Park
was of high quality. Harmful substances included
cyanides in quantities prescribed for the first and
second water category.
3.
According to the majority of indicators, water quality
in the watercourses from Velebit was in the first
category. Harmful substances in the area of Velebit
also included cyanides in quantities prescribed for
the first and second water category. According to all
the measured indicators, waters in the area of Velebit
were of the best quality.
4.
Water in the watercourses of different forest ecosystems
was found to be of better quality. Watercourses
outside forests had higher concentrations of aerobic
bacteria, total oils and aluminum in comparison
with watercourses in forest ecosystems.


No significant differences were found by comparing
the quality of water in commercial forests with
that in protected areas. The only difference was the
higher cyanide concentrations found in the watercourses
in commercial forests. It can be concluded
that forest management does not have an unfavourable
effect on the quality of water in watercourses.


Water quality in the study area is satisfactory. It is
much better than the quality of water outside forests.
Some major deviations in individual water
quality indicators (nutritive matter and microbiological
indicators) were found around larger urban
centers and in agricultural areas (the river Orljava),
and slightly less in the lake area of the Plitvice Lakes
National Park, which is attributed to the impacts
of intensive tourism.


Despite the high water quality of the watercourses
in forest ecosystems, watercourses in the majority
of the locations had higher cyanide values for the
second category, which is the consequence of intensive
air pollution. This also means that clear and
clean water in the watercourses of montane forest
ecosystems is not completely clean and suitable for
drinking.


ACKNOWLEDGEMENT:


We would like to thank the employees of the Plitvi as the Institute of Public Health of the City of Zagreb
ce Lakes National Park, the Forest Administration for their invaluable help in sampling and analyzing waPožega
and the Forest Administration Gospić, as well ter samples.