DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 20     <-- 20 -->        PDF

S. Malić. I. Anić. M. Oršanic: UZGOJNI ZAHVATI U FUNKCIJI POBOLJŠANJA
korištenje šuma i šumskih zemljišta na način i u takvoj
mjeri da se održava njihova biološka raznolikost,
produktivnost, sposobnost obnavljanja, vitalnost
i potencijal


ispunjenje, sada i u budućnosti, bitnih gospodarskih,
ekoloških i socijalnih funkcija na lokalnoj i globalnoj
razini, a da to ne šteti drugim ekosustavima.


Ovaj redoslijed nije slučajan. Na prvome su mjestu
ciljevi koji se odnose na stabilnost šumskih ekosustava
te ispunjenje općekorisnih funkcija šuma.


Općekorisne funkcije šuma dijele se na društvene ili
socijalne i ekološke ili zaštitne (Prpić 1992). Protucrozijska
i vodozaštitna funkcija šume spadaju u skupinu
ekoloških ili zaštitnih funkcija. O toj problematici u nas
postoji opsežna znanstvena literatura, posebice kada je
riječ o biološkoj sanaciji erozije i protuerozijskoj funkciji
biljnoga pokrova: Topic i dr. (2005), Topic
(2001, 1996, 1995), Komlenović i dr. (1992), Vidaković
i dr. (1984). Prpić (1992) navodi kako ispunjenje
protuerozijske funkcije ovisi o obliku reljefa, izloženosti,
tlu i oborini. Za utjecaj šume na vodozaštitu
ističe kako ovisi o staništu i šumskoj sastojini. Značajnu
ulogu imaju u tome reljef, geološka podloga, tlo, vrste
drveća koje čine sastojinu, dob sastojine i sklop krošanja.
Proizilazi kako je struktura šumske sastojine jedan
od značajnih čimbenika koji utječe na ispunjenje
protuerozijske i vodozaštitne funkcije šuma.


Struktura šumske sastojine rezultat je uzgojnih zahvata.
Uzgojni zahvati imaju za cilj oblikovati i održavati
strukturu šumske sastojine u skladu sa šumskouzgojnim
svojstvima vrsta drveća koje tvore sastojinu,
značajkama staništa i ciljevima gospodarenja. Ako uzgojnim
zahvatima oblikujemo i održavamo strukturu
šumske sastojine onda uz njihovu pomoć možemo utjecati
na protuerozijsku i vodozaštitnu funkciju šumske
sastojine.


Dvije su glavne grupe uzgojnih zahvata: njega šuma
i pomlađivanje šuma. Njega šuma ima zadaću utjecati
na šumsku sastojinu i njezino stanište kako bi se
održavali u optimalnom strukturnom stanju koje osigurava
stabilnost, raznolikost, produktivnost i mogućnost


ŠUME HRASTA LUŽNJAKA


S njegom sastojina u hrvatskom šumarstvu počelo
se vrlo rano. Postupci njege šuma obavljali su se sukladno
pojedinim razvojnim stadijima, usporedno s
obnovom prašumskih sastojina i rastom prve generacije
gospodarskih šumskih sastojina.


O njezi šuma, a posebno njezi šuma hrasta lužnjaka,
u Hrvatskoj se počelo pisati krajem 19. stoljeća, nedugo
nakon objavljivanja prvih članaka iz područja obnove
šuma. Tako je već 1878. Pauzin objavio članak o istraživanju
proreda u mladim sastojinama. Hankonyi


ROTUEROZIJSKR ... Šumarski list SL´PU-.MLNT (2005). 17-30


prirodnoga pomlađivanja. Takvo stanje u šumskom
ekosustavu treba održavati trajno, bez obzira je li riječ


o sastojini regularne ili preborne šume. Sposobnost prirodne
obnove njegovanih sastojina sljedeći je logičan
korak njihova uzgajanja, koji osigurava potrajnost uz
uvjet stručno provedenih zahvata obnove. Nijedan od
ciljeva gospodarenja šumama nije dar prirode i ne može
se postići ako se sastojina prepusti isključivo spontanim
prirodnim procesima. Ciljevi se postižu ako se
sastojina njeguje. Njegom usmjeravamo razvoj sastojine
sukladno prirodnim zakonitostima optimalno koristeći
stanišne uvjete, biološka svojstva i ekološke zahtjeve
vrsta koje njegujemo.
Pomlađivanje šuma je zamjena dviju generacija
šumskih sastojina ili zamjena zreloga stabla mladim
stablom. To je najosjetljiviji i najsloženiji proces u životu
šume. Mora se obaviti bez šoka za šumsko stanište,
primjenom metoda pomlađivanja pod zastorom
krošanja. Naime, metode pomlađivanja pod zastorom
krošanja omogućuju izmjenu generacija uz minimalan
šok za šumsko stanište, posebice šumsko tlo. Uz stvaranje
nove generacije, obveza je tijekom pomlađivanja
sačuvati šumsko tlo od nepovoljnih utjecaja koji mogu
izazvati degradacijske procese. Prema Varallyayu
(1998) to su erozija tla vodom i vjetrom, zakiseljavanjc,
salinizacija, alkalizacija, fizička degradacija (zbijanje,
razbijanje strukture i si.), promjene u režimu
vlaženja (pad razine podzemnih voda, zamočvarenje,
isušenje), biološka degradacija (opadanje spektra vrsta
i njihove biološke aktivnosti), nepoželjne promjene u
biogeokemijskom kruženju i hranidbenom statusu, zagađenost
tla toksičnim tvarima, pad adsorpcijskog kapaciteta,
zakorovljenost prizemnim rašćem, invazivnim
vrstama drveća (bagrem) i grmlja (amorfa).


Cilj je ovoga članka ukazati na neke specifičnosti
uzgojnih postupaka njege i pomlađivanja kojima se
može utjecati na poboljšanje protuerozijske i vodozaštitne
funkcije šuma. Pri tome ćemo se posebno osvrnuti
na neke od metoda koje su se upotrebljavale tijekom
povijesti uzgajanja šuma u nas. Analizirat ćemo
primjere šuma hrasta lužnjaka, prebornih šuma i šuma
mediteranskoga područja Hrvatske.


- Forests of pedunculate oak
(1890) piše o njezi hrastovih šuma čišćenjem odnosno
uklanjanjem grmlja, topola, vrba i drugih vrsta. Kozarac
(1897) opisuje njegu mladih hrastovih sastojina u
razvojnim stadijima pomlatka i mladika. Navodi kako je
to bilo prvo čišćenje u državnim šumama Slavonije. Godine
1898. Partaš piše da se slaže s Kozarčevim postavkama
o njezi hrastika i ističe da je mlade hrastove
sastojine nužno više puta čistiti, a kad odrastu treba obavljati
višekratne slabe prorede. Godine 1915.Zezulka
piše o proredama posavskih hrastika. Po njemu niske