DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 2     <-- 2 -->        PDF

RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA


PROTUEROZIJSKA I VODOZAŠTITNA ULOGA ŠUME I POSTUPCI


NJEZINA OČUVANJA I UNAPREĐENJA


Ovaj suplement Šumarskoga lista predstavlja zbornik međunarodnoga skupa pod naslovom:
"Protuerozijska i vodozaštitna uloga šume i postupci njezina održavanja i
unapređenja" održanoga 23. studenoga 2004. godine u Zasgrebu. Skup je inicirala
Akademija šumarskih znanosti Hrvatske zajedno s IUFRO grupama 8.01.00 Šumski
ekosustavi i 8.01.08 Nizinski šumski ekosustavi te sa Šumarskim i drvnotehnološkim
fakultetom MZLU u Brnu (Lesnicka a drevarska fakulta MZLU Brno) i
Šumarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.


Šumarski znanstvenici Hrvatske, Češke i Slovačke iznijeli su rezultate svojih istraživanja
o dvije, zasigurno, najznačajnije općekorisne funkcije šume - protuerozijskoj i vodozaštitnoj.
Te dvije funkcije šume koje pripadaju u skupinu ekološke odnosno zaštitne
uloge šume zajedno s klimatskom i protuimisijskom, ali i hidrološkom koja uravnotežuje
vodne odnose u prostoru i predstavlja zapravo most između proptuerozijske i vodozaštitne,
najznačajnije su u zaštiti čovjekova okoliša.


Općekorisne uloge šume će u 21. stoljeću sve više dobivati na težini i gospodarskoj vrijednosti
koja je danas praktički zanemarena. Skupina socijalnih funkcija šume koja se sastoji
od estetske, zdravstvene, rekreacijske i turističke je vrlo značajna ali nije presudna za
razliku od protuerozijske koja znači i zaštitu od bujica te vodozaštitne od koje ovisi količina
i pitkost vode u podzemnim tokovima i izvorištima. To se odnosi i na vodotoke koji
se napajaju podzemnim tokovima, ali i površinskim vodama koje su otjecale kroz humusom
bogate površinske horizonte šumskih tala. O spomenutim ulogamas šume nerijetko
ovise i ljudski životi. Iznenadne poplave i bujice odnose ljudske živote, a nedostatak pitke
vode u životnome prostoru osiromašuju čovjeka i lišavaju ga civilizacijskoga načina
života. U gospodarski jačim zajednicama bezvodnih prostora pitka voda se doprema iz vodom
bogatih područja dok su siroašni često osuđeni na umiranje od žeđi i gladi.


Tema ovoga međunarodnoga skupa je vrlo značajna, a posebno oni referati koji se odnose
na šumskouzgojne postupke za očuvanje i poboljšanje protuerozijske i vodozaštitne
uloge šume (Matić i dr.). Održanju protuerozijske funkcije šume znatno doprinose tehnologije
kojima se prilikom obnove sastojine i pridobivanja drva čuva tlo.(Horek i dr.). Poznato
je kako samo ona šuma u kojoj su odnosi između staništa i biocenoze uravnoteženi
osigurava sve općekorisne funkcije. Osim već navedenih ekoloških i socijalnih funkcija
šuma će osigurati i socijalno-ekološku skupinu funkcija: genetsku, bioraznolikosnu, prirodozaštitarsku
i ekofiziološku od kojih se posljednja odnosi na vezivanje ugljičnoga dioksida
i ispuštanje kisika tijekom fotosinteze kao i na alelopatske odnose (fitoncidi).


Ophodnju treba prilagoditi duljini trajanja aktivnoga života šumskoga drveća što znači
do početka promjena fizioloških funkcija koje ukazuju na starenje i smanjenje fotosinteze
i učinkovitosti većine općekorisnih funkcija, ali i isplativosti sirovinske i energetske funkcije.
Starenjem šume vrlo značajno se smanjuje ekofiziološka (vezivanje ugljika) kao i
protuerozijska funkcija zbog progala i čistina tijekom raspadanja šume. Sa suvremenoga
stajališta u odnosu na spoznaje koje imamo o prašumama (Korpel, Leibuindgut, Mlinšek,
Matić, Prpić i dr.) šumu bi između dvije prirodne obnove trebalo održati u optimalnoj fazi
koja se pojavljuje između faze pomlađivanja i starenja.


Prof dr. sc. Branimir Prpić
Naslovna stranica - Front page:
Nabujala rijeka
A torrential river
(Foto -Photo: Boris Hrašovec)
Naklada 600 primjeraka
Edition 600 copies