DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 122     <-- 122 -->        PDF

IZLAGANJE NA ZNANSTVENOM SKUPU - PRESENTATION AT THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM Šumarski list-SUPLEMENT (2005) 120-132
UDK 630* 232.5


BIOLOŠKA SANACIJA POVRŠINSKIH KOPOVA I DEPONIJA
PRILIKOM IZGRADNJE AUTOCESTA U HRVATSKOJ


BIOLOGICAL CONTROL OF EXCAVATIONS AND DUMPS DURING
THE CONSTRUCTION OF HIGHWAYS IN CROATIA


Sanja PERIĆ, Vlado TOPIC, Željko OREŠKOVIĆ, Romana MARADIN*


SAŽETAK: Ovaj rad razmatra problematiku biološke sanacije površinskih
kopova i deponija na dionici autoceste Maslenica-Zadar 1. Posljednjih nekoliko
godina velika pozornost posvećena je prostornom planiranju trasa autocesta.
Nažalost, uz njihovu izgradnju usko je povezano i narušavanje stabilnosti
ekosustava kroz koji prolaze, te s ekološkog stajališta izgradnja autocesta
predstavlja važan problem. Kod odabira trasa autocesta vodi se briga o
minimalnom narušavanju prirode. Bez obzira na te činjenice, dolazi do izmjene
krajolika koji nakon određenih zahvata u prostoru treba ponovno poprimiti
svoje krajobrazne, ekološke i estetske funkcije.


Istraživanja su provedena na lokacijama Rovanjska (oko 300 m južnije od
istoimenog naselja i Velebitskog kanala u podnožju Velebita) i Posedarje koja
se nalazi uz samu autocestu Split-Zagreb, s njezine južne strane. Teren na kojem
se nalazi površinski kop i deponija građevnog materijala ima tipičnu krašku
morfologiju. Kod jačih oborina javljaju se površinska otjecanja i površinski
erozijskiprocesi. Neposredno uz deponij nalazi se Novigradsku more.


U radu su obrađene prirodne značajke istraživanog područja: geološke i
hidrološke karakteristike, klimatske prilike i vegetacijske karakteristike. Analizirana
su osnovna načela biološke sanacije. Autori daju popis vrsta šumskog
drveća, grmlja, polugrmova i penjačica koje dolaze u obzir za biološku
sanaciju, te obrađuju načine sadnje po lokacijama. Za obje lokacije napravljen
je shematski prikaz pošumljavanja.


Cilj rada je pošumljavanjem, kao meliorativnom mjerom u zaštiti krajobraza,
pošumiti i ozeleniti to područje kako bi se spiječila erozija i oplemenila
pejzažna i vizualna vrijednost krajolika.


Ključne riječi: biološka sanacija, autoceste, vrste sadnica, način
sadnje, pošumljavanje, erozija


UVOD - Introduction


Posljednjih nekoliko godina u strateškim smjerniusko
je povezano i narušavanje stabilnosti ekosustava
cama razvoja Republike Hrvatske najveća pozornost kroz koje te ceste prolaze. Kod odabira trasa autoceste
posvećena je prostornom planiranju trasa autocesta. prihvaća se ona koja na neki način minimalno naPovezivanje
pojedinih krajeva naše zemlje jedan je od rušava prirodu. Ipak, tako izmijenjen krajolik treba poključnih
momenata. Nažalost, uz izgradnju autocesta novno poprimiti svoje krajobraznc, ekološke i estetske
funkcije. Zbog toga je uz projektnu dokumentaciju o
izgradnji autoceste zbog velikih zahvata u prostoru,


* Dr. se. Sanja Perić, Dr. se. Vlado Topić,
obvezno izraditi Studiju utjecaja na okoliš, te Projekt


Željko Orcšković, dipl. ing., Romana Maradin, dipl. ing..


biološke sanacije uz trase pojedinih dionica.


Šumarski institut Jastrcbarsko
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 123     <-- 123 -->        PDF

S. Pcrić. V. Topic. Ž. Orešković. R. Maradin: BIOLOŠKA SANACIJA POVRŠINSKIH KOPOVA I DEPONIJA ... Šumarski list SUPLF.MENT (2005). 120-132
Ovaj rad rezultat je istraživanja lokacija Rovanjska Prilikom izrade ovoga rada korišteni su podaci iz
i Posedarje na dionici autoceste Maslenica-Zadar 1, uz Programa gospodarenja dalmatinskim šumskim podrukoju
se nalazi pozajmište i deponija (odlagalište) gračjem
(1986-1995). Deponija "Posedarje" nalazi se na
đevnog materijala. k.č.z. 1791/1 K.O. Posedarje i vodi se kao šikara hrasta


medunca, dok deponija "Rovanjska" nije obuhvaćena


Glavni cilj istraživanja je pošumljavanje, kao me-
Programom gospodarenja šumama.


liorativna mjera u zaštiti krajobraza, pošumiti i ozeleniti
to područje kako bi ono oplemenilo pejzažnu i vizualnu
vrijednost.


PRIRODNE ZNAČAJKE PODRUČJA - Natural characteristics of the area
Geogafski položaj -Geographic position


Odlagalište zemljišnog materijala "Rovanjska" na- katastarskoj općini Posedarje, uz samu autocestu, s
lazi se u katastarskoj općini Jasenice, neposredno uz njezine južne strane. Položaj oba deponija prikazan je
trasu autoceste Split-Zagreb, oko 300 metara južno od na Karti 1. Teren na kojemu se nalaze deponije ima tiistoimenog
naselja i Velebitskog kanala u podnožju Ve- pičnu krašku morfologiju. Oblik deponijskih površina
lebita, a deponij (odlagalište) "Posedarje" nalazi se u nepravilnog je oblika (Slika 1 i 2).


-´ s UJ - V-,»3
di o t-V-,J>Y


9 sf-J ´J^?%´--" ´*´


^ij«»´-«


rt—_v öfes


/´ />´*´^ f/-y * ^* vi 2 BA ´> i 2r"/ bS ^


>nJ


Karta 1. Položaj deponija u Rovanjskoj i Posedarju


Ma/; / Location of dump site in Rovanjska and Posedarje
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 124     <-- 124 -->        PDF

S. Perić. V. Topic, /.. Orešković, R. Maradin: BIOLOŠKA SANACIJA POVRŠINSKIH KOPOVA 1 DHPONIJA ...
Šumarski list -SUPLHMENT (2005), 120-132


SNIMAK POSTOJEĆEG STANJA-CURRENT CONDITION


SNIMAK POSTOJEĆEG STANJA CURRENT CONDITION


MJERILO 1 : 2000 SCALE I : 2000


MJERILO 1 : 2000 - SCALE I : 2000


Slika 1. Deponij u Rovanjskoj


Figure 1 Rovanjska dump site


Slika 2. Deponij u Posedarju


Figure 2 Posedarje dump site


Geološke i hidrografske karakteristike -


Prema geološkoj karti sekcije Obrovac (Ivanovi ć
i dr. 1976) na ovom području, na kojemu se nalaze deponije,
dominiraju uslojeni i pločasti vapnenci s plitkim
smeđim tlima i crvenicama. Neposredno uz deponije
nalaze se Novigradsko more i Velebitski kanal.


Geological and hydwgraphical properties


Ovo područje izrazito je stjenovito i kamenito. Stijene
su ispucale i karstificirane, tako da gotovo sve oborinske
vode ulaze u podzemlje. Samo kod jačih oborina
javljaju se površinska otjecanja i površinski crozijski
procesi.


Klimatske karakteristike Climate


Klimaje jedan od značajnih prirodnih čimbenika ko- meteorološke postaje Zadar iz razdoblja 1961 1990.
ji utječe i na rasprostranjenost i raznolikost biljnog pok- godine,
rova. Za opis klime ovog područja koristili smo podatke


Tablica 1. Srednje mjesečne i godišnje temperature


Table 1 Mean monthly and yearly temperatures
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God. - Yearly
6.7 7.4 9.4 12.9 17.2 21.0 23.6 23.1 19.8 15.8 11.5 8.1 14.7


Kako se vidi iz ovih podataka (Tab. 1), srednja temperatura
za višegodišnje razdoblje iznosi 14,7 °C, dok
je minimalna u siječnju, a maksimalna u srpnju. Apsolutne
maksimalne temperature u tijekom ljeta ponekad
se penju i do 35,7 °C, dok se apsolutne minimalne tem-


Tablica 2. Srednje mjesečne i godišnje količine oborina (mm)


Table 2 Mean monthly and yearly precipitation (mm)


perature znaju spustiti u tijeku zime i do -9,1 °C. Kolebanje
temperature je znatno, i ukoliko duže traju, mogu
uzrokovati više štetnih pojava na pojedinim biljnim
vrstama.


1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God. Yearly
77 72 74 60 61 52 35 63 98 112 119 94 916


Slika lokacija na dionici autoceste -Locations on the highway route
Količina oborina i njihova raspodjela tijekom godi- blice 2. vidljivo je kako od ukupne količine oborina
ne najvažniji su čimbenici za razvoj vegetacije. Iz ta- (916 mm) oko 2/3 padne u zimskoj polovici godine, a


122
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 125     <-- 125 -->        PDF

S. Pcrić. V. Topic. Ž. Oreškovic, R- Maradin: BIOLOŠKA SANACIJA POVRŠINSKIH KOPOVA I DEPONIJA ... Šumarski list SUPLKMENT (2005). 120-132
1/3 raspoređena je na proljeće i ljeto. Na osnovi Langovog
godišnjeg kišnog faktora (62,31) ovo područje
pripada humidnoj klimi, dok ljetni mjeseci, na osnovi
mjesečnog kišnog faktora pripadaju aridnoj klimi.


Kiše često dolaze u obliku vrlo jakih pljuskova,
tako da ponekad u tijeku jednog dana zna pasti preko
80 mm kiše. Relativna godišnja vlaga zraka u Zadru iznosi
72 %. Inače ovo područje ima godišnje 3 dana s
vlagom manjom ili jednakom 30 %, a 55 dana s vlagom
većom ili jednakom 80 %.


Zadar ima godišnje u prosjeku 16 dana s mrazom.
Pojava mraza zabilježena je na postaji Zadar od mjeseca
listopada do svibnja. Najučestalija je pojava mraza u
siječnju (5,2 dana). Prema mjernim podacima pojava
kasnih proljetnih mrazeva je rijetka. Snijeg je u ovom


području rijetka i kratkotrajna pojava. Maksimalna visina
snijega iznosi 18 cm.


Deponije su smještene u području vrlo intenzivnih
zračnih strujanja koja su posebice česta u hladnijim godišnjim
razdobljima. Prevladavajući vjetrovi su bura,
jugo i maestral. Bura je u ovom podvelebitskom području
vrlo jaka i olujna. Javlja se u svim godišnjim dobima,
ali ipak s najvećim brojem dana i s najvećom
snagom zimi, najčešće od siječnja do ožujka. Jugo se
javlja tijekom cijele godine, ali najčešće za vrijeme jeseni.
Ponekad u proljeće dolazi kao topao i suh vjetar i
tada zna nanijeti dosta štete raslinju. U toplim je i vrućim
danima skoro redovit vjetar maestral, koji puše po
danu i s mora. On donosi svježi morski zrak koji ublažuje
inače nesnosnu ljetnu žegu.


Vegetacijske karakteristike Vegetation


U vegetacijsko-fitogeografskom smislu biljni pokrov
u ovom području pripada mediteransko-litoralnom
vcgetacijskom pojasu i to submediteranskoj vegetacijskoj
zoni (Rau š et al. 1992). U skladu s klimatskim
i edafskim prilikama razvijala se i vegetacija na
ovom području. Podnožje Velebita nekada su prekrivale
šume hrasta medunca i bijelog graba (Querco-Carpinetum
orientalis H-ić 1939) kao konačni i klimom
uvjetovani stadij u razvoju vegetacije ovog područja.
Međutim, ti su predjeli devastirani dugogodišnjim nekontroliranim
utjecajem čovjeka i stoke te klimatskim
utjecajem. Sačuvali su se i razvili samo otporniji, obično
bodljikavi grmovi i polugrmovi ili zeljaste biljke s
razvijenim podzemnim dijelovima. Tako je u ovom
podvelebitskom području česta šmrika (Juniperus oxycedrus),
drača (Paliurus spina christi), trn (Crataegus
transalpina), kupina (Rubus ulmifolius), šparožina


(Asparagus acutifolius). Kako se u zadnje vrijeme na
ovom području više intenzivno ne obavlja ispaša stoke,
a nema niti sječe, prisutna je progresivna sukcesija
šumske vegetacije. Pojavljuje se ponovo crni jasen
(Fraxinus ornus), bijeli grab (Carpinus orientalis), maklen
(Acer monspessulanum), rašcljka (Prunus mahaleb),
smrdljika (Pistacia terebinthus) i zelenika (Phillyrea
latifolia), a ponegdje i hrast medunac (Quercus pubescens),
koje se postupno izdižu iznad šmrike i drače.
U zadnjih nekoliko godina Hrvatske šume d.o.o. podižu
i borove kulture na ovom području, koje će doprinijeti
njegovoj općoj pejsažnoj i vizualnoj vrijednosti.


Od prizemnog rašća nalazimo Helichrysum italicum,
Salvia officinalis, Chrysopogon gryllus, Festuca
illyrica, Sesleria autumnalis, Bromus erectus, Koeleria
splendes, Eryngium sp., Euphorbia sp., i dr.


MOGUĆNOST BIOLOŠKE SANACIJE - Biological amelioration
Osnovna načela biološke sanacije -Basic principles


Biološka sanacija deponija (odlagališta) ponajprije
se provodi u cilju zaštite krajobraza i njegove pejsažne
vrijednosti.


Zadatak meliorativnog zahvata je stvoriti supstrat,
koji će biti sposoban kontinuirano opskrbljivati vegetaciju
vodom, zrakom i hranjivim tvarima. Prije unošenja
bilo kakvih meliorativnih elemenata potrebno je na
mjestu gdje će se obavljati sadnja biljaka prostorno planirati
i razrahliti površinu. Zatim na tako pripremljenu i
razrahljcnu površinu nanijeti plodnu zemlju, kao osnovni
meliorativni elemenat, kojim bi se osigurale biljkama
povoljne biološke, fizičke i kemijske osobine.


Pripremom tla mladoj se biljci stvaraju povoljni
uvjeti za rast i razvoj. U tlu se stvaraju povoljni vodnozračni
odnosi koji omogućuju optimalne biokemijske
procese, nužne za život biljke. Kako će se i kojim intenzitetom
prići pripremi tla, ovisi o stanju tla, načinu
sadnje, uporabi mehanizacije itd. Dobra priprema tla
često je odlučujuća za uspjeh sadnje.


Biološka sanacija deponija (odlagališta) ponajprije
se provodi u cilju zaštite krajobraza i njegove pejsažne
vrijednosti.


Sadni materijal i način sadnje Seedlings and planting methods


Prema prostornom rasporedu biljke se mogu saditi primjenjuje se gdje god to omogućuje sam teren
u pravilnom ili nepravilnom obliku. Pravilan raspored (panjevi, kamenjare, itd.), a može biti raznih oblika:
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 126     <-- 126 -->        PDF

S. Pcrić. V. Topic. Ž. Orešković, R. Maradin: BIOLOŠKA SANACIJA POVRŠINSKIH KOPOVA I DEPONIJA Šumarski liši -SUPLEMENT (2005), 120-132
pravokutan, četverokutan, trokutan, šasterokutan s točno
određenim razmacima između biljaka i redova. Nepravilan
raspored biljaka posebno se primjenjuje na
području krša, jer se sadnja obavlja samo na onim mjestima
gdje ima dovoljno tla i gdje je moguće iskopati
jamu zadovoljavajućih dimenzija.


Biljke se mogu saditi s golim korjenom ili s busenom.
Biljkama gologa korijena s oštećenim ili suviše dugim
korijenom skraćujemo korijen. Ako je potrebno reducira
se i krošnja radi uspostavljanja ravnoteže između korijena
i krošnje u opskrbi vodom i hranjivima. Kod sadnica
cmogoričnih vrsta drveća obrczujemo, vrlo oprezno, samo
oštećeno korijenje, a ponekad samo najdonje grane
krošnje. Pri sadnji prostor oko korijena mora biti dobro
ispunjen tlom, a sadnica dobro učvršćena u tlu. Potrebno
je posvetiti pozornost dubini sadnje, koja bi nakon slijeganja
zemlje trebala ostati ista kao i u rasadniku prije
vađenja. Prema tomu, biljka ne smije biti posađena ni u
duboko ni plitko. Kod pošumljavanja terena na kojima se
na površini nalaze panjevi, stijene i si. dobro je sadnju
obaviti uz takve predmete radi zaštite sadnice u prvim
godinama života i boljih uvjeta u tlu za rast sadnice.
Zbog osjetljivosti sadnica na isušivanje korijen treba nakon
vađenja biti u vlažnoj sredini, utrapljen ili zaštićen
na neki drugi način od izloženosti sunca ili vjetra.


Prilikom pošumljavanja moramo voditi računa o
ekološkim zahtjevima i biološkim svojstvima pojedine


REZULTATI I RASPRAVA


vrste drveća te o uvjetima stojbine. Sadnja sadnica može
biti u jame, zasjeke i jamice, na nasipe, humke i u jarke.


Prednosti sadnje sadnicama obloženog korijena su:
ne oštećivanje korijena vađenjem, zaštićen korijen pri
transportu i sadnji, veliki postotak primanja, nastavak
razmjernog rasta nakon sadnje bez većeg šoka te vrlo
značajan čimbenik mogućnosti sadnje tijekom cijele
godine. Osim navedenog, uzgojem sadnica u staklenicima
i plastenicima omogućeno je odgovarajuće vlaženje
i zaštita biljaka te je skraćen proizvodni proces.


Iz svega navedenog proizlazi kako je sanaciju deponija
i pozajmišta potrebno izvršiti sadnjom sadnica
obloženog korijena.


Za uspjeh pošumljavanja na šumskim i izvanšumskim
površinama, osim savjesne pripreme zemljišta,
kvalitetnog sadnog materijala i stručne sadnje, potrebno
je osigurati i njegu mladih kultura. Ponajprije treba
osigurati zalijevanje u kritičnom razdoblju. Na temelju
analize oborina vidljivo je da su to uglavnom mjeseci
lipanj, srpanj i kolovoz. Međutim, to ne znači da i mjeseci
travanj i svibanj u pojedinim godinama ne mogu
biti kritični za vegetaciju. U svakom slučaju treba zalijevati
kad to procjeni stručnjak koji će izvoditi radove i
nadzor nad kulturama. Uz zalijevanje treba provoditi i
ostale mjere njege. Njegu šumskih kultura na ovim površinama
treba osigurati najmanje 2 godine.


- Results and discussion
Pedološka analiza -Pedological analysis


U procesu melioracije osnovni je preduvjet da se na
određenim deponijama osigura dovoljna količina plodnog
tla, koja će se kasnije nanijeti na formirane laporovite
platoe i cijelu površinu, nakon same eksploatacije.


Tijekom kolovoza ove godine uzeti su uzorci tla sa
deponija "Rovanjska" i "Posedarje", te su obavljene
određene kemijske analize. Rezultati tih analiza prikazani
su u Tablici 3. Treba napomenuti da su analize
uzoraka obavljene prema standardnim laboratorijskim


Tablica 3. Analize uzoraka tla na lokaciji Rovanjska i Posedarje


metodama (AOAC 1996, PCC 1998) koje se primjenjuju
u laboratoriju Šumarskog instituta, Jastrebarsko.


Analizirajući dane podatke vidljivo je da su uzorci
tla jako alkalne reakcije s mnogo ukupnih i aktivnih
karbonata. U pogledu sadržaja humusa tla su vrlo slabo
humusna. Tlo je siromašno dušikom (<0,06 % N).
Analizom fosfora i kalija (P2Os, K20) utvrđeno je kako
su tla slabo do osrednje opskrbljena tim elementima.


Table 3 Analysis of soil samples on the Rovanjska and Posedarje locations


Oznaka uzorka mg/100gtla
PH N


Sample CaC03 mg/100 g soil
Lokacija/profil %


H 20 n-KCl P2°5 K 20 %


Location/profile


Rovanjska 42,28 8,1 7,5 14,9 15,7 0,03
Posedarje 20,30 8,1 7,5 20,5 9,9 0,04


Humus
Humus C C
% % N
0,41 0,24 8,00
0,30 0,17 4,25


Iz svega ovoga preporuča se kod sadnje sadnica u
sadne jame dodati 50 % kvalitetne zemlje, a neposredno
uz balirani korjenov sustav oko 2 litre komposta po sadnici
te sredstvo za zadržavanje vlage (Stockosorb ili si.).


U drugoj vegetaciji nakon sadnje potrebno je izvršiti
prihranu kompleksnim hranjivima na temelju utvrđenih
potreba.
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 127     <-- 127 -->        PDF

S. Perić, V. Topic, Z. Orešković. K. Maradin: BIOLOŠKA SANACIJA POVRŠINSKIH KOPOVA 1 DEPONIJA ... Šumarski list SUPLEMENT (2005), 120-132
Biljne vrste prikladne za pošumljavanje Plant species suitable for afforestation


Deponije zemljišnog materijala "Rovanjska" i "Po-Prunus mahaleb L., rašeljka
sedarje" nalaze se u submediteranskoj vegetacijskoj Acer monspessulanum L., maklen


zoni u području šume hrasta medunca i bijelog graba
(Querco-Carpinetum orientalis). Prvobitna klimatogena
vegetacija ovog područja, dobrim se dijelom izmijenila
i sada se mnoge površine nalaze u različitim degradacijskim
stadijima. Od šumskih vrste najviše pridolaze
šmrika, zelenika, crni jasen, bijeli grab, maklen,
drača, alepski bor i čempres. Sve te vrste koje okružuju
deponije nalazile su se nekada i na površinama današnje
deponije. Stoga bi sve one i danas mogle doći u
obzir za sadnju na istraživanim deponijama, ukoliko se
prethodno obave naprijed navedeni melioracijski zahvati.
Kod pošumljavanja potrebno je voditi brigu o
omjeru zastupljenosti pojedinih vrsta. Zbog veće otpornosti,
kvalitete i stabilnosti novopodignuta sastojina
treba biti mješovita sastojina četinjača i listača s najvećim
postotkom alepskog bora (50 %), medunca, crnog
jasena i bijelog graba (30 %) i ostalih navedenih
vrsta (20 %). Izbor je sužen na brzorastuće i dekorativne
vrste vrlo skromnih zahtjeva prema staništu, a to su:


Stablašice:


1. Quercuspubescens L., hrast medunac
2. Carpinus orientalis Mili., bijeli grab
3. Fraxnus ornus L., crni jasen
Pinus halepensis Mill., alepski bor
Cupressus sempervirens L., obični čempres
Cupressus arizonica Greene., arizonski čempres


Niža stabla i grmovi:


Juniperus oxycedrus L., šmrika
Teucrium fruticans L., grmasti dubačac
Cotonaster horizontalis Decne., puzava mušmulica
Pistacia terebinthus L., smrdljika
Phillvrea latifolia L., širokolisna zelenika
Phillyrea media L., zelenika
Spartium junceum L., brnistra


8. Berberis vulgaris L., obična žutika
9. Lycium europaeum L., vučac trnoviti
Penjačice:


Hedera helix L., bršljan, brščan
Tecoma radicans Juss. (Bignonia radicans L., Campsis
radicans Seem.), crvena tekoma
Polygonum baldschuanicum Reg., bijela lozica
Parthenocissus quinquefolia Planch., peterolisna
lozica


Sadnja stablašica i grmolikih vrsta na zaravni deponije i pozajmišta
zemljišnog materijala "Rovanjska"


The planting of trees and brushwood on the Rovanjska earth dump plateaus


Ispod spoja D8 i kraka 8 čvora Maslenice nalazi se
neuređena deponija materijala, a ispod CP Maslenica
nalazi se pozajmište zemljišnog materijala. Deponij u
Rovanjskoj (Slika 3), u koji je od prije navožen otpadni
građevni materijal i sloj kamenog materijala, potrebno
je dijelom odgurati u kop i površinski isplanirati.


Na tako isplaniranu površinu navesti sloj zemljišnog
materijala u visini od minimalno 60-80 cm s pozajmišta
koje se nalazi zapadno od deponije (Slika 4).
Na ovim zaravnima od deponije i pozajmišta koja približno
iznosi 13.000 m odnosno 1,3 ha (0,6 ha pozajmišta,
0,7 ha deponija), na tako pripremljenu površinu,
posadit će se šumsko drveće i grmlje.


::


´´.


:,i


TIM-,
Slika 3. Deponij u Rovanjskoj Slika 4. Pozajmište zemljišnog materijala u Rovanjskoj
Figure 3 Rovanjska dump site Figure 4 Earth dump in Rovanjska
125
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 128     <-- 128 -->        PDF

S. Pcrić, V. Topic. Z. Orešković. R. Maradin: BIOLOŠKA SANACIJA POVRŠINSKIH KOPOVA I DEPONIJA Šumarski list SUPLEMENT (2005), 120-132
Vrste koje ovdje dolaze u obzir za biološku sanaciju redu i između sadnica za stablašice, isti razmak je i za
su sve one sadnice - stablašice, grmovi i polugrmovi grmove i polugrmove. Biljke prilikom sadnje treba razkoji
su naprijed navedeni. Razmak sadnje je 2 x 2 m u mjestiti u trokutastom obliku (Slika 3).


Sadnja grmolikih vrsta, penjačica na padinama deponije
i pozajmišta zemljišnog materijala "Rovanjska"


Planting of brush climbers on the slopes of the waste
dump and earth dump of "Rovanjska"


Na strmim padinama deponije prema autocesti pre-vrastama, medu kojima se posebno ističu: brnistra,
poruča se posaditi penjačice koje će pokriti i stabilizi(
Spartium junceum), grmasti dubačac (Teucrium frutirati
litice s razmakom sadnje 1 x 1 (Slika 3). cans), puzava mušmulica (Cotoneaster horizontalis) i


Na padinama deponija i pozajmišta zemljišnog madr.
Razmak sadnje grmova i polugrmova treba iznositi
terijala predlaže se gušća sadnja naveden grmolikim 1x1 m.


Sadnja stablašica i grmolikih vrsta na zaravnima deponije
i pozajmišta zemljišnog materijala "Posedarje"


Planting of tree and brushwood species on the
earth/waste dump plateaus of "Posedarje"


Deponij (Fotografija 6) koji se nalazi uz samu prolokaciji
"Rovanjska" i ovdje je potrebno nanijeti 60-80
metnicu (autocestu) na stacionaži oko 8 + 000 potrebcm
kvalitetnog zemljišnog materijala s postojećeg pono
je očistiti od ostataka građevinskog materijala (bezajmišta
(Slika 5).
tonski blokovi, kamene gromade i dr.) na taj način da Na ovoj zaravni koja iznosi 15.000 m2 (1,5 ha), pose
djelomično zatrpa površinski kop. Nakon toga iz


saditi će se šumsko drveće i grmlje s međusobnim razmješanim
zemljišnim i laporovitim materijalom s de


macima kao i kod lokacije "Rovanjska" (Slika 3).
ponije ispuniti površinski kop i isplanirati ga. Kao i na


Slika 5. Pozajmište materijala u Posedarju Slika 6. Deponij materijala u Posedarju


Figure 5 Earth dump in Posedarje Figure 6 Waste dump in Posedarje


Sadnja grmolikih vrsta i penjačica na padinama deponije
i pozajmišta zemljišnog materijala "Posedarje"


Planting of brush climbers on the slopes of the waste
dump and earth dump of "Posedarje"


Potrebno je ublažiti strme nagibe na padinama pocans),
puzava mušmulica (Cotonaster horizontalis) i dr.
zajmišta u omjeru 1:1 kako bi se i te strmine mogle bioRazmak
sadnje grmova i polugrmova treba iznositi
loški sanirati. 1X1 m. Na deponiji se obilno javlja prizemno rašće.


Na padinama deponije površine 10.000 nr (1 ha) Najveći postotak (čak 80 %) zauzima vrbica (Epilopredviđa
se uglavnom gušća sadnja navedenim grmolihium
angustifolium L.) (Slika 7). Zbog toga nije pokim
vrstama među kojima se posebno ističu: brnistra trebno izvoditi zatravljivanje.
(Spartium junceum), grmasti dubačac (Teucrium fruti
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 129     <-- 129 -->        PDF

S. Pcrić. V. Topic. /.. Orešković. R. Maradin: BIOLOŠKA SANACIJA POVRŠINSKIH KOPOVA I DEPONIJA Šumarski lisl -SUPLEMENT (2005), 120-132


i´ :~~-*


B^^^^S^GcVii?


\SKST


´{u" BBE.V ^^^^E^^H


´^


.«^


!_ A
; ^.,


r


*L< 3^r "´ *


.


-´- K v. ´*


- .


*. ´- .. * "* ´


i ! ^ t< ^4.


ZAKLJUČAK


Na temelju dobivenih rezultata možemo zaključiti


sljedeće:
prije početka bilo kojih radova obvezno rekognoscirati
površinu i snimiti teren,
uzeti uzorke tla i napraviti pedološku analizu,
napraviti fitocenološku snimku,
obavezno napraviti pripremu terena i navesti kvalitetnu
zemlju dovoljne količine,
površinu pošumiti adekvatnim vrstama za svako
stanište,
za pošumljavanje koristiti odgovarajuću količinu
kvalitetnog sadnog materijala


LITERATURA


AOAC 1996: Official methods of analysis, Associaton
of Official Analytical Chemists, Washington DC.
I v a n o v i ć i dr., 1976: Geološka karta sekcije Obrovac.
Matić, S., B. Prpić, 1983: Pošumljavanje; Zagreb.


PCC 1998: Manual on methods and criteria for harmonized
sampling, assesment, monitoring and analysis
of the effects of air pollution on forests.
UN/ECE and EC, Geneva and Brussels, PCC
Hamburg.


Rauš, Đ., I. Tri na j stić, I. Vukelić, I. Medvedović
, 1992: Biljni svijet hrvatskih šuma. U Đ
Rauš (ed): Sume u Hrvatskoj, 33-78, Zagreb.


Topić, V., D. Jedlowski, 1979: Projekt sanacije
površinskih kopova tvornice "Dalmacijacement".
Institut za jadranske kulture i melioraciju
krša, Split.


Topić, V., B. Tkalčić, 1982: Program gospodarenja
šumama i šumskim zemljištima zadarskog užeg
područja krša za razdoblje 1982-1991. godine,


Slika 7. Vrbica (Epilobium angustifolium L.) na dijelu deponije
"Poscdarje"


Figure 7 Rosebay /´Epilobium angustifolium L.) on one part of the
Posedarje dump site


- Conclusion
pošumljavanje provesti prema načelima šumarske
struke, vodeći računa o ekološkim zahtjevima i biološkim
svojstvima pojedine vrste drveća, te o uvjetima
stoj bine,
saditi u pravo vrijeme i na odgovarajući način,
za sanaciju deponija i pozajmišta koristiti sadnice
obloženog korjena,
nakon pošumljavanja obavezno višekratno izvoditi
pravovremenu i kvalitetnu njegu.


- References
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša,
Split.


Topić, V., Z., Bogović, 1991: Projekt biološke sanacije
kamenoloma Bast, Institut za jadranske
kulture i melioraciju krša, Split.


Topić, V., 1994: Ekološka obilježja mediteranskog
područja Republike Hrvatske, 100-ta obljetnica
znanstveno-istraživačkog rada poljodjeljskog
prehrambenog sustava i šumarstva mediterana
Republike Hrvatske, Simpozij s međunarodnim
sudjelovanjem, Split.


Top i ć, V., 1996: Utjecaj različitog biljnog pokrova na
zaštitu tla od erozije, Unapređenje proizvodnje
biomase šumskih ekosustava, Znanstvena knjiga
1, Zagreb.


Topić, V., 1999: Površinski kopovi na kaštelanskom
području i mogućnosti njihove sanacije, Šumarski
list 7-8: 301-309, Zagreb.
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 130     <-- 130 -->        PDF

PRESENTATION AT THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM Šumarski list -SUPLEMENT (2005), 120-132


BIOLOGICAL CONTROL OF EXCAVATIONS AND DUMPS DURING
THE CONSTRUCTION OF HIGHWAYS IN CROATIA


Sanja PERIĆ, Vlado TOPIC, Željko OREŠKOVIĆ, Romana MARADIN*


SUMMARY: This paper focuses on the subject of biological control of excavations
and dumps on the Maslenica-Zadar highway section. During the
last few years, great attention has been paid to the landscape planning of
highway routes. However, their construction is closely connected to the degradation
of the ecosystems they are passing through. From the ecological
point of view, the building of highways is an extremely significant issue. In
choosing the highway location, great attention is paid to the preservation of
the environment. In spite of this, the landscape is undergoing changes, so that
its original ecological and aesthetic functions must be restored.


The exploration was conducted on two locations, Rovanjska (around 300
m south from the town of Rovanjska, and the channel Velebitski Kanal underneath
the Velebit mountain) and the town of Posedarje, close to the Split-Zagreb
highway, on its southern side. The area with surface mines and building
material dumps is of typical karst morphology. During heavier rainfalls, runoffs
and erosion processes can be seen. Close to the landfill is the Novigradsku
More bay.


This paper discusses the natural characteristics of the area explored, i.e.
the geological, hydrological, climatic and vegetative characteristics. The basic
principles of the biological cleanup are analysed. Presenting a list of forest
trees, bushes, shrubs, and climbers, which could be used in the process of
biological control, the authors analyse the planting methods in various locations.
A schematic presentation of afforestation is made for both locations.


The aim of the study is to use afforestation as an ameliorating method of
environmental protection, in order to prevent erosion and enhance the visual
value of the landscape.


Key words: biological control, highway, seedling types, planting method,
afforestation, and erosion.


INTRODUCTION


Croatian development strategy has been paying road construction should regain its ecological and aestgreat
attention to the landscape planning of highway hetic functions. Therefore, a study on the environmenroutes.
Connecting the individual regions of the countal
impacts and the project of biological amelioration
try is a major issue. However, their construction is cloof
the areas along the highway route should be enclosely
connected to the degradation of the ecosystems sed with the project documentation.
they are passing through. In choosing the motor-road


This study is the result of the research on the loca


routes, the main criteria are the minimum disturbance


tions of Rovanjska and Posedarje on the Route 1 of the


of the environment. The changed landscape by the


Maslenica-Zadar highway, along which there are dis


posal sites of building wastes. The main aim of the re


* Sanja Perić, PhD, Vlado Topic PhD,
search is the amelioration by afforestation in order to


Željko Orcšković, BSc, Romana Maradin, BSc,


improve the visual value of the landscape.


Šumarski institut Jastrebarsko
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 134     <-- 134 -->        PDF

S. Perić. V. Topic. Ž. Orešković. R. Maradin: BIOLOGICAL CONTROL OK EXCAVATIONS AND DUMPS ... Šumarski list SUPLEMENT (2005), 120-132
A 60 cm-80 cm-layer of earth taken from the
Rovanjska earth dump will be applied upon the levelled
area (Photo 4). Forest trees and shrubwood will be
planted over these plateaus between the two dumps in
an area of 13,000 m , i.e. 1.3 ha (0.6 ha earth dump


+ 0.7 ha waste dump).
The seedlings considered for this biological amelioration
are all above-listed tree and shrub species. The
planting distance of 2 m x 2 m in rows for both trees
and shrubs will be applied. The seedlings will be planted
in triangles (Figure 3).


Planting of brush climbers on the slopes of the waste
dump and earth dump of Rovanjska


Climbers are recommended for covering the steep nish broom (Spartium junceum); shrubby germander
dump slopes that descend toward the highway, in order (Teucrium fruticans); cotoneaster {Cotoneaser horito
stabilise the cliffs. The planting distance should be 1 zontalis), and others. The planting distance of the
x 1 (Figure 3). brushwood and semi-brush should be 1 x 1 m.


Dense planting of the following brush species is
proposed for the slopes of the waste/earth dumps: Spa


Planting of tree and brushwood species on the
earth/waste dump plateaus of "Posedarje"


The dumpsite (Photo 6) located close to the highway
(stationed at about 8+000) should be cleaned from the
remnants of the building material (concrete blocks,
rocks, etc.), in order to partly fill the surface mine. This
is followed by filling and levelling the surface with
earth and marly material from the dump. Then, same as


in case of the Rovanjska location, a 60 cm-80 cm layer
of quality soil should be applied over the area (Photo 5).


Forest trees and brushwood will be planted at a same
distance as in the Rovanjska location over this
15,000 m2 (1.5 ha)-large plateau. (Figure 3).


Planting of brush climbers on the slopes of the waste
dump and earth dump of "Posedarje"


The steep slopes of the earth dump should be alleviated
at a proportion of 1 : 1, so that the slopes could be
ameliorated biologically.


The 10,000 m2 - area will be covered by mainly
dense planting of theabove-listed brushwood species:
Spanish broom (Spartium junceum); shrubby germander
(Teucrium fruticans); cotoneaster (Cotoneaser horizontal),
and others.


The planting distance should be 1 x 1 m. The dumpsite
is covered by vigorous undergrowth with the highest
proportion (80 %) of white rosebay (Epilobium
angustifolium L.) (Photo 7). Grass is therefore not necessary
on this site.


CONCLUSION


The following can be concluded on the basis of the


research results:
Before any amelioration work can begin, the area
should be investigated and the terrain surveyed;
Soil samples should be taken and the pedological
analysis made;


-
Phytocenological survey;
-
Terrain preparation and sufficient quantity of quality
soil should be applied;
The area should be afforested with adequate species
for each habitat;
In afforestation corresponding quantity of seedling
material should be applied;
The afforestation should proceed according to the
principles of forestry science, and considering the
ecological requirements and biological properties
of each species related to the habitat conditions;
Planting should proceed timely and in corresponding
ways;
The earth/waste dump sites should be planted with
the seedlings with coated roots;
Timely and proper tending should be carried out regularly
after the afforestation.
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 131     <-- 131 -->        PDF

S. Pcrić. V. Topic. Ž. Orcškovic, R. Maradin: BIOLOGICAL CONTROL OF EXCAVATIONS AND DUMPS ... Šumarski list -SUPLFMFNT (2005). 120-132
While developing this study, we used the data from red as the brushwood of pubescent oak (Quercuspubethe
Forest Management Programme of Dalmatia scens), while the "Rovanjska" dump site has not been
(1986-1995). The waste disposal site of "Posedarje" is encompassed by the mentioned Programme,
located on the cadastre unit 1791/1 Posedarje, registe-


NATURAL CHARACTERISTICS OF THE AREA


Geographic position


The Rovanjska excavation site is located in the Ja- darje cadastre area is close to, and on the southern side
senicc cadastre area close to the Split-Zagreb motor- of the highway. The locations of both sites are shown
road route, about 300 m south of the village Jasenicc in Map 1. The terrain has typical karst morphology,


and the Velebitski Kanal channel at the foot of the Ve- The shape of both sites is irregular (Photo 1 and 2).


lebit Mountain. The Posedarje dumpsite in the Pose-


Geological and hydrographical properties


According to the geological map of the sectionObrovac (Ivanovie et al. 1976), the area where thewaste sites are located are dominated by layered andplate chalks with shallow brown soils and red clay. Thewaste sites are located close to the Novigradsko More


bay and the Velebitski Kanal channel. The rocks are
broken and karstificd, so that the precipitation enters
the underground. Heavy rains cause runoffs and surface
erosion,


Climate


A significant natural factor, climate affects the floral
distribution and diversity. To describe the climate ofthe research area, we used the 1961-1990 data of theZadar meteorological station.


The data in Table 1 show that the long-term meantemperature has been 14.7 °C, with maximum and minimum
values in January and July. The absolute maxi


mum summer temperatures occasionally rise even to


35.7 °C, and the minimum values sometimes fall down
to -9.1 °C. The temperature oscillations are considerable,
and if they last for longer periods of time, they may
cause


various types of damage to the individual plant
species,


Locations on the highway route


The quantity of precipitation and its distributionthroughout the year are the major factors in the development
of vegetation. Table 2 shows that of the totalprecipitation in the research area, about two thirds fallin wintertime, while one third is distributed over springand summer months. According to Lang´s annual rainfactor (62.31), this area has a humid climate, while itssummer months belong to thc and climate according to


the monthly rain tactor.
Rain often falls in strong showers, so that it oftenamounts to over 80 mm in one day. The relative yearlyair humidity in Zadar is 72 %. This area has three daysin a year with air moisture lower or equal to 30 %, and55 days with air moisture above, or equal to, 80 %.
Zadar area has an average of 16 frosty days. Frost isrecorded at the Zadar meteorological station betweenOctober and May. The most frequent frosts are in Janu


ary, with an average of 5.2 days. According to the measurements,
the phenomenon of late spring frosts is rare,
Snow in this area falls very seldom and is short-lived,
The maximal recorded height of the snow is 18 cm.


The dumpsj te s are located in the area of very inten


sive air streamS) which are particularly frequent in the
co,d seasons of the year Thc dominating winds arc bo_
ra? south wmd? and mistra i Very strong and stormy> the
bora of tnis region under me Velebit mountain blows in
all seasons of the year, but it lasts the longest and with
the greatest strength in winter, mainly from January
unti] March. The south wind blows throughout the
year, but mainly in the autumn. It is sometimes wann
anci dry, but then it causes much damage to the plants.
Coming from the sea on warm and hot summer days,
the mistral brings fresh sea air that soothes the otherwi


se unbearable summer heat.


Vegetation


In terms of phytogcography, the plant cover of this 1992). The vegetation of the area has developed accorarea
belongs to the Mediterranean-littoral vegetation ding to the climatic and edaphic conditions. The bot-
belt within the sub-Mediterranean zone (Raus et al. tom area of the mountain Velebit was once covered by
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 132     <-- 132 -->        PDF

S. Pcrić. V. Topic. Ž. Orcšković. R. Maradin: BIOLOGICAL CONTROL OF EXCAVATIONS AND DUMPS Šumarski -SUPLEMENT (2005), 120-132
the forests of pubescent oak and white hornbeam (Querco-
Carpinetum orientalis H-ić 1939), as a final and
climate-conditional stage in the development of the vegetation
in this area. In the past, however, these areas
were devastated by long-term uncontrolled anthropogenetic
impacts (man and cattle) and climatic factors.
What survived were only the prickly brushwood and
bushes, or herbaceous plants with developed subsoil
parts. Thus, in this area at the bottom of Velebit common
species are juniper (Juniperus oxycedrus),
Christ´s thorn (Paliurus spina christi), blackthorn
(Crategus transalpine), blackberry (Rubus ulmifolius),
and wild asparagus (Asparagus acutifolius). The intensive
cattle grazing tradition was abandoned quite some
time ago, and so was logging, which has resulted in


progressive forest vegetation succession. Many species
have returned into this area, e.g. black ash (Fraximus
ornus), white hornbeam (Carpinus orientalis), Montpelier
maple (Acer monspessulanum), perfumed cherry
(Prunus mahaleb), terebinth (Pistacia terebinthus), and
stone lime-tree (Phillvrea latifolia); the come-back of
pubescent oak (Pubescent oak) has also been noticed.
Slowly rising above the juniper and Christ´s thorn, they
will contribute to the beauty of the area.


The following are the commonest undergrowth species:
Helichrysum italicum, Salvia officinalis, Chrysopogon
gryllus, Festuca illyrica, Sesleria autumnalis,
Bromus erectus, Koeleria splendes, Eryngium sp., and
Euphorbia sp.


BIOLOGICAL AMELIORATION


Basic principles


The biological amelioration of the dumpsites is
mainly carried out for the protection of the landscape.
The task of the ameliorating operation is to create the
substrate that will continuously supply the vegetation
with water, air and nutrients. Before any ameliorative
work begins, the area where seedlings will be planted
should be spatially planned, and the surface soil loosened.
The area will then be topsoiled, which is the basic
ameliorating factor that will create favourable biological,
physical and chemical conditions for the growth of
the new plants.


Soil preparation creates optimal conditions for
growth and development, i.e. the favourable water- air
relations that enable the functioning of the optimal life-
sustaining biochemical processes. The manner and intensity
of soil preparation will depend on the soil state,
planting method, use of mechanisation, etc. Good soil
preparation is often a deciding factor for the success of
planting.


Seedlings and planting methods


Planting distance can be regular or irregular. The
former is applied whenever the terrain allows (stumps,
rocky ground, etc.), and can form rectangles, squares,
triangles, or hexagons, with exactly determined spaces
between the plants and the rows. Irregular planting distance
is particularly applied in karst areas, as planting
can be done only where there is enough soil to dig a hole
of satisfactory dimensions.


Planting can take place with bare roots or balls. Damaged
or too long roots are cut off. Where needed,
crown is also trimmed to balance the water/nutrient
supply between it and the roots. With coniferous tree
seedlings, damaged roots are very carefully trimmed,
and sometimes also the lowest branches. The space
around the root must be well filled with soil, and the
seedling firmly planted. Attention should be paid to the
planting depth, which should be - after the soil has settled
down-same as in the nursery before the seedling
was taken out. This means that the planting should be
neither too deep, nor too shallow.


In the afforestation of the terrain with stumps, rocks
etc., the seedlings should be planted near such objects


for their protection in the first years of their lives, and
because of better soil conditions. After taken out from
nurseries, seedlings are susceptible to drying, and therefore
should be planted into peat, or protected otherwise
from sun and wind.


In afforestation, the ecological requirements and
biological properties of the individual tree species
should be respected in relation to the habitat conditions.
Seedlings can be planted into holes, crevices,
embankments, mounds, and trenches.


The following are the advantages of planting the
seedlings with coated roots: roots are not damaged
when taken our; protection during transport and planting;
great proportion of rooting; continued growth after
planting without stress; possibility of planting throughout
the year - a significant factor. In addition, greenhouse
seedling production enables corresponding watering
and protection of plants, which shortens the production
process.


Accordingly, the dumpsite amelioration should be
carried out by planting the seedlings with coated roots.
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 133     <-- 133 -->        PDF

S. Pcrić, V. Topic. 2. Orcšković, R. Maradin: BIOLOGICAL CONTROL OF EXCAVATIONS AND DUMPS ... Šumarski list - SUPLEMF.NT (2005). 120-132
Besides careful soil preparation, quality seedling
material and expert knowledge, successful afforestation
requires proper tending of young cultures. In the
first place, watering should be carried out regularly during
critical times of the year, i.e. mainly in June, July
and August. However, April and May might be also cri-


RESULTS AND


Pedological


In the process of ameliorating the dumpsites, the
basic precondition is to apply sufficient quantities of
topsoil, which will later cover the formed marly plateaus
and the whole area after the exploitation.


In August of 2005 soil samples were taken from Rovanjska
and Posedarje dumps. The samples were analysed
(Table 3) by standard laboratory methods (AOAC
1996, PCC 1998).


The analysis of the soil samples revealed very strong
alkaline reactions with many total and active carbona


tical months in certain years. Watering should be carried
out whenever the skilled supervising person decides.
In addition to watering, other tending measures
should be carried out as well for the duration of at least
two years.


DISCUSSION


analysis


tes. The soils contain low proportions of humus and nitrogen
(<0.06 %N), and are also poorly or avcragely supplied
with phosphorus and potassium. (P205, K2).


It is therefore recommended that 50 % of quality
soil is added while planting the seedlings into holes;
close to the root ball, about two litres of compost should
be added to each seedling as a moisturising agent
(Stocksorb, or similar). In the second vegetation after
the planting, fertilising with complex nutrients should
be carried out according to the assessed needs.


Plant species suitable for afforestation


The earth dumps of Rovanjska and Posedarje are
located in the sub-Mediterranean vegetation zone of
pubescent oak and white hornbeam (Querco-Carpinetum
orientalis). The original climato-genetic vegetation
of this area has considerable changed, so that great
areas are in different degraded stages. The main tree
species are juniper, stone lime-tree, black ash, white
hornbeam, Montpelier maple, Christ´s thorn, Aleppo
pine, and cypress. All these species surround the present
dump areas, but were once growing on them. They
could, therefore, be the right species to be planted on
the research areas, after the ameliorating operations have
been completed. The proportions of the individual
species should be considered. A mixed stand of conifers
and broadleavcs should be selected for higher resistance,
quality and stability, in the following proportions:
Aleppo pine (50 %); pubescent oak, black ash,
and white hornbeam (30 %), and other mentioned species
(20 %). The choice is reduced to the following
fast-growing and decorative species with very modest
requirements from the habitat:


Tree species:


1.
Quercuspubescens L., pubescent oak
2.
Carpinus orientalis Mill., white hornbeam
3.
Fraxnus ornus L., black ash
4.
Prunus mahaleb L., perfumed cherry
5.
Acer monspessulanum L., Montpelier ash
6.
Pinus halepensis Mill., Aleppo pine
7.
Cupressus sempervirens L., common cypress
8.
Cupressus arizonica Greene., Arizona cypress
Brushwood:


1.
Juniperus oxycedrus L., juniper
2.
Teucrium fruticans L., shrubby germander
3.
Cotonaster horizontalis Decne., cotoneaster
4.
Pistacia terebinthus L., terebinth
5.
Phillyrea latifolia L., crack phyllirea
6.
Phillyrea media L., stone lime-tree
7.
Spartium junceum L., Spanish broom
8.
Berberis vulgaris L., barberry
9.
Lycium europaeum L., European box-thorn
Climbers:


1.
Hedera helix L., ivy
2.
Tecoma radicans Juss. (Bignonia radicans U
Campsis radicans Seem.), trumpet honeysuckle
3.
Polygonum baldschuanicum Reg., Russian vine
4.
Parthenocissus quinquefolia Planch., Virginia
creeper
Planting of trees and brushwood on
the Rovanjska earth dump plateaus


Below the junction of the D8 and 8 routes of the The Rovanjska dump (Photo 3) containing waste builMaslenica
intersection, there is a neglected waste ding material and a layer of rocks should be partly modump,
and earth disposal site under the CP Maslenica. ved into a landfill, levelled, and topsoiled.